Numbers 7
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi be·yo·vm kal·lo·vt mo·sheh le·ha·kim et-ham·mish·kan vai·yim·shach o·tov vay·kad·desh o·tov ve·'et-kol-ke·lav, ve·'et-ham·miz·be·ach ve·'et-kol-ke·lav; vai·yim·sha·chem vay·kad·desh o·tam. 2vai·yak·ri·vu ne·si·'ei yis·ra·'el, ra·shei beit a·vo·tam; hem ne·si·'ei ham·mat·tot, hem ha·'o·me·dim al-hap·pe·ku·dim. 3vai·ya·vi·'u et-ka·re·ba·nam lif·nei ha·shem shesh-eg·lot tzav u·she·nei a·sar ba·kar, a·ga·lah al-she·nei han·ne·si·'im ve·sho·vr le·'e·chad; vai·yak·ri·vu o·v·tam lif·nei ham·mish·kan. 4vai·yo·mer ha·shem el-mo·sheh le·mor. 5kach me·'it·tam, ve·hai·u la·'a·vod et-a·vo·dat o·hel mo·v·'ed; ve·na·tat·tah o·v·tam el-hal·vi·yim, ish ke·fi a·vo·da·tov. 6vai·yik·kach mo·sheh, et-ha·'a·ga·lot ve·'et-hab·ba·kar; vai·yit·ten o·v·tam el-hal·vi·yim. 7et she·tei ha·'a·ga·lot ve·'et ar·ba·'at hab·ba·kar, na·tan liv·nei ge·re·sho·vn; ke·fi a·vo·da·tam. 8ve·'et ar·ba ha·'a·ga·lot ve·'et she·mo·nat hab·ba·kar, na·tan liv·nei me·ra·ri; ke·fi a·vo·da·tam, be·yad i·ta·mar, ben-a·ha·ron hak·ko·hen. 9ve·liv·nei ke·hat lo na·tan; ki-a·vo·dat hak·ko·desh a·le·hem, bak·ka·tef yis·sa·'u.

10vai·yak·ri·vu han·ne·si·'im et cha·nuk·kat ham·miz·be·ach, be·yo·vm him·ma·shach o·tov; vai·yak·ri·vu han·ne·si·'im et-ka·re·ba·nam lif·nei ham·miz·be·ach. 11vai·yo·mer ha·shem el-mo·sheh; na·si e·chad lai·yo·vm na·si e·chad lai·yo·vm, yak·ri·vu et-ka·re·ba·nam, la·cha·nuk·kat ham·miz·be·ach. s

12vay·hi ham·mak·riv bai·yo·vm ha·ri·sho·vn et-ka·re·ba·nov; nach·sho·vn ben-am·mi·na·dav le·mat·teh ye·hu·dah. 13ve·ka·re·ba·nov ka·'a·rat-ke·sef a·chat she·lo·shim u·me·'ah mish·ka·lah miz·rak e·chad ke·sef, shiv·'im she·kel be·she·kel hak·ko·desh; she·nei·hem me·le·'im so·let be·lu·lah va·she·men le·min·chah. 14kaf a·chat a·sa·rah za·hav me·le·'ah ke·to·ret. 15par e·chad ben-ba·kar a·yil e·chad ke·ves-e·chad ben-she·na·tov le·'o·lah. 16se·'ir-iz·zim e·chad le·chat·tat. 17u·le·ze·vach ha·she·la·mim ba·kar she·na·yim ei·lim cha·mi·shah at·tu·dim cha·mi·shah, ke·va·sim be·nei-sha·nah cha·mi·shah; zeh ka·re·ban nach·sho·vn ben-am·mi·na·dav. f

18bai·yo·vm ha·she·ni, hik·riv ne·tan·'el ben-tzu·'ar; ne·si yis·sa·sh·char. 19hik·riv et-ka·re·ba·nov ka·'a·rat-ke·sef a·chat she·lo·shim u·me·'ah mish·ka·lah miz·rak e·chad ke·sef, shiv·'im she·kel be·she·kel hak·ko·desh; she·nei·hem me·le·'im so·let be·lu·lah va·she·men le·min·chah. 20kaf a·chat a·sa·rah za·hav me·le·'ah ke·to·ret. 21par e·chad ben-ba·kar a·yil e·chad ke·ves-e·chad ben-she·na·tov le·'o·lah. 22se·'ir-iz·zim e·chad le·chat·tat. 23u·le·ze·vach ha·she·la·mim ba·kar she·na·yim ei·lim cha·mi·shah at·tu·dim cha·mi·shah, ke·va·sim be·nei-sha·nah cha·mi·shah; zeh ka·re·ban ne·tan·'el ben-tzu·'ar. f

24bai·yo·vm ha·she·li·shi, na·si liv·nei ze·vu·lun; e·li·'av ben-che·lon. 25ka·re·ba·nov ka·'a·rat-ke·sef a·chat she·lo·shim u·me·'ah mish·ka·lah miz·rak e·chad ke·sef, shiv·'im she·kel be·she·kel hak·ko·desh; she·nei·hem me·le·'im so·let be·lu·lah va·she·men le·min·chah. 26kaf a·chat a·sa·rah za·hav me·le·'ah ke·to·ret. 27par e·chad ben-ba·kar a·yil e·chad ke·ves-e·chad ben-she·na·tov le·'o·lah. 28se·'ir-iz·zim e·chad le·chat·tat. 29u·le·ze·vach ha·she·la·mim ba·kar she·na·yim ei·lim cha·mi·shah at·tu·dim cha·mi·shah, ke·va·sim be·nei-sha·nah cha·mi·shah; zeh ka·re·ban e·li·'av ben-che·lon. f

30bai·yo·vm ha·re·vi·'i, na·si liv·nei re·'u·ven; e·li·tzur ben-she·dei·'ur. 31ka·re·ba·nov ka·'a·rat-ke·sef a·chat she·lo·shim u·me·'ah mish·ka·lah miz·rak e·chad ke·sef, shiv·'im she·kel be·she·kel hak·ko·desh; she·nei·hem me·le·'im so·let be·lu·lah va·she·men le·min·chah. 32kaf a·chat a·sa·rah za·hav me·le·'ah ke·to·ret. 33par e·chad ben-ba·kar a·yil e·chad ke·ves-e·chad ben-she·na·tov le·'o·lah. 34se·'ir-iz·zim e·chad le·chat·tat. 35u·le·ze·vach ha·she·la·mim ba·kar she·na·yim ei·lim cha·mi·shah at·tu·dim cha·mi·shah, ke·va·sim be·nei-sha·nah cha·mi·shah; zeh ka·re·ban e·li·tzur ben-she·dei·'ur. f

36bai·yo·vm ha·cha·mi·shi, na·si liv·nei shim·'o·vn; she·lu·mi·'el ben-tzu·ri·shad·dai. 37ka·re·ba·nov ka·'a·rat-ke·sef a·chat she·lo·shim u·me·'ah mish·ka·lah miz·rak e·chad ke·sef, shiv·'im she·kel be·she·kel hak·ko·desh; she·nei·hem me·le·'im so·let be·lu·lah va·she·men le·min·chah. 38kaf a·chat a·sa·rah za·hav me·le·'ah ke·to·ret. 39par e·chad ben-ba·kar a·yil e·chad ke·ves-e·chad ben-she·na·tov le·'o·lah. 40se·'ir-iz·zim e·chad le·chat·tat. 41u·le·ze·vach ha·she·la·mim ba·kar she·na·yim ei·lim cha·mi·shah at·tu·dim cha·mi·shah, ke·va·sim be·nei-sha·nah cha·mi·shah; zeh ka·re·ban she·lu·mi·'el ben-tzu·ri·shad·dai. f

42bai·yo·vm ha·shi·shi, na·si liv·nei gad; el·ya·saf ben-de·'u·'el. 43ka·re·ba·nov ka·'a·rat-ke·sef a·chat she·lo·shim u·me·'ah mish·ka·lah miz·rak e·chad ke·sef, shiv·'im she·kel be·she·kel hak·ko·desh; she·nei·hem me·le·'im so·let be·lu·lah va·she·men le·min·chah. 44kaf a·chat a·sa·rah za·hav me·le·'ah ke·to·ret. 45par e·chad ben-ba·kar a·yil e·chad ke·ves-e·chad ben-she·na·tov le·'o·lah. 46se·'ir-iz·zim e·chad le·chat·tat. 47u·le·ze·vach ha·she·la·mim ba·kar she·na·yim ei·lim cha·mi·shah at·tu·dim cha·mi·shah, ke·va·sim be·nei-sha·nah cha·mi·shah; zeh ka·re·ban el·ya·saf ben-de·'u·'el. f

48bai·yo·vm ha·she·vi·'i, na·si liv·nei ef·ra·yim; e·li·sha·ma ben-am·mi·hud. 49ka·re·ba·nov ka·'a·rat-ke·sef a·chat she·lo·shim u·me·'ah mish·ka·lah miz·rak e·chad ke·sef, shiv·'im she·kel be·she·kel hak·ko·desh; she·nei·hem me·le·'im so·let be·lu·lah va·she·men le·min·chah. 50kaf a·chat a·sa·rah za·hav me·le·'ah ke·to·ret. 51par e·chad ben-ba·kar a·yil e·chad ke·ves-e·chad ben-she·na·tov le·'o·lah. 52se·'ir-iz·zim e·chad le·chat·tat. 53u·le·ze·vach ha·she·la·mim ba·kar she·na·yim ei·lim cha·mi·shah at·tu·dim cha·mi·shah, ke·va·sim be·nei-sha·nah cha·mi·shah; zeh ka·re·ban e·li·sha·ma ben-am·mi·hud. f

54bai·yo·vm ha·she·mi·ni, na·si liv·nei me·na·sheh; gam·li·'el ben-pe·dah-tzur. 55ka·re·ba·nov ka·'a·rat-ke·sef a·chat she·lo·shim u·me·'ah mish·ka·lah miz·rak e·chad ke·sef, shiv·'im she·kel be·she·kel hak·ko·desh; she·nei·hem me·le·'im so·let be·lu·lah va·she·men le·min·chah. 56kaf a·chat a·sa·rah za·hav me·le·'ah ke·to·ret. 57par e·chad ben-ba·kar a·yil e·chad ke·ves-e·chad ben-she·na·tov le·'o·lah. 58se·'ir-iz·zim e·chad le·chat·tat. 59u·le·ze·vach ha·she·la·mim ba·kar she·na·yim ei·lim cha·mi·shah at·tu·dim cha·mi·shah, ke·va·sim be·nei-sha·nah cha·mi·shah; zeh ka·re·ban gam·li·'el ben-pe·dah tzur. f

60bai·yo·vm hat·te·shi·'i, na·si liv·nei vin·ya·min; a·vi·dan ben-gid·'o·ni. 61ka·re·ba·nov ka·'a·rat-ke·sef a·chat she·lo·shim u·me·'ah mish·ka·lah miz·rak e·chad ke·sef, shiv·'im she·kel be·she·kel hak·ko·desh; she·nei·hem me·le·'im so·let be·lu·lah va·she·men le·min·chah. 62kaf a·chat a·sa·rah za·hav me·le·'ah ke·to·ret. 63par e·chad ben-ba·kar a·yil e·chad ke·ves-e·chad ben-she·na·tov le·'o·lah. 64se·'ir-iz·zim e·chad le·chat·tat. 65u·le·ze·vach ha·she·la·mim ba·kar she·na·yim ei·lim cha·mi·shah at·tu·dim cha·mi·shah, ke·va·sim be·nei-sha·nah cha·mi·shah; zeh ka·re·ban a·vi·dan ben-gid·'o·ni. f

66bai·yo·vm ha·'a·si·ri, na·si liv·nei dan; a·chi·'e·zer ben-am·mi·shad·dai. 67ka·re·ba·nov ka·'a·rat-ke·sef a·chat she·lo·shim u·me·'ah mish·ka·lah miz·rak e·chad ke·sef, shiv·'im she·kel be·she·kel hak·ko·desh; she·nei·hem me·le·'im so·let be·lu·lah va·she·men le·min·chah. 68kaf a·chat a·sa·rah za·hav me·le·'ah ke·to·ret. 69par e·chad ben-ba·kar a·yil e·chad ke·ves-e·chad ben-she·na·tov le·'o·lah. 70se·'ir-iz·zim e·chad le·chat·tat. 71u·le·ze·vach ha·she·la·mim ba·kar she·na·yim ei·lim cha·mi·shah at·tu·dim cha·mi·shah, ke·va·sim be·nei-sha·nah cha·mi·shah; zeh ka·re·ban a·chi·'e·zer ben-am·mi·shad·dai. f

72be·yo·vm ash·tei a·sar yo·vm, na·si liv·nei a·sher; pag·'i·'el ben-a·che·ran. 73ka·re·ba·nov ka·'a·rat-ke·sef a·chat she·lo·shim u·me·'ah mish·ka·lah miz·rak e·chad ke·sef, shiv·'im she·kel be·she·kel hak·ko·desh; she·nei·hem me·le·'im so·let be·lu·lah va·she·men le·min·chah. 74kaf a·chat a·sa·rah za·hav me·le·'ah ke·to·ret. 75par e·chad ben-ba·kar a·yil e·chad ke·ves-e·chad ben-she·na·tov le·'o·lah. 76se·'ir-iz·zim e·chad le·chat·tat. 77u·le·ze·vach ha·she·la·mim ba·kar she·na·yim ei·lim cha·mi·shah at·tu·dim cha·mi·shah, ke·va·sim be·nei-sha·nah cha·mi·shah; zeh ka·re·ban pag·'i·'el ben-a·che·ran. f

78be·yo·vm she·neim a·sar yo·vm, na·si liv·nei naf·ta·li; a·chi·ra ben-ei·nan. 79ka·re·ba·nov ka·'a·rat-ke·sef a·chat she·lo·shim u·me·'ah mish·ka·lah miz·rak e·chad ke·sef, shiv·'im she·kel be·she·kel hak·ko·desh; she·nei·hem me·le·'im so·let be·lu·lah va·she·men le·min·chah. 80kaf a·chat a·sa·rah za·hav me·le·'ah ke·to·ret. 81par e·chad ben-ba·kar a·yil e·chad ke·ves-e·chad ben-she·na·tov le·'o·lah. 82se·'ir-iz·zim e·chad le·chat·tat. 83u·le·ze·vach ha·she·la·mim ba·kar she·na·yim ei·lim cha·mi·shah at·tu·dim cha·mi·shah, ke·va·sim be·nei-sha·nah cha·mi·shah; zeh ka·re·ban a·chi·ra ben-ei·nan. f

84zot cha·nuk·kat ham·miz·be·ach be·yo·vm him·ma·shach o·tov, me·'et ne·si·'ei yis·ra·'el; ka·'a·rot ke·sef she·teim es·reh miz·re·kei-che·sef she·neim a·sar, kap·po·vt za·hav she·teim es·reh. 85she·lo·shim u·me·'ah hak·ke·'a·rah ha·'a·chat ke·sef, ve·shiv·'im ham·miz·rak ha·'e·chad; kol ke·sef hak·ke·lim, al·pa·yim ve·'ar·ba-me·'o·vt be·she·kel hak·ko·desh. 86kap·po·vt za·hav she·teim-es·reh me·le·'ot ke·to·ret, a·sa·rah a·sa·rah hak·kaf be·she·kel hak·ko·desh; kol-ze·hav hak·kap·po·vt es·rim u·me·'ah. 87kol-hab·ba·kar la·'o·lah she·neim a·sar pa·rim ei·lim she·neim-a·sar ke·va·sim be·nei-sha·nah she·neim a·sar u·min·cha·tam; u·se·'i·rei iz·zim she·neim a·sar le·chat·tat. 88ve·chol be·kar ze·vach ha·she·la·mim es·rim ve·'ar·ba·'ah pa·rim ei·lim shi·shim at·tu·dim shi·shim, ke·va·sim be·nei-sha·nah shi·shim; zot cha·nuk·kat ham·miz·be·ach, a·cha·rei him·ma·shach o·tov.

89u·ve·vo mo·sheh el-o·hel mo·v·'ed le·dab·ber it·tov vai·yish·ma et-hak·ko·vl mid·dab·ber e·lav me·'al hak·kap·po·ret a·sher al-a·ron ha·'e·dut, mib·bein she·nei hak·ke·ru·vim; vay·dab·ber e·lav. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Numbers 6
Top of Page
Top of Page