Job 1
Hebrew OT: WLC Transliterated

1ish ha·yah ve·'e·retz-utz i·yo·vv she·mov; ve·ha·yah ha·'ish ha·hu tam ve·ya·shar vi·re e·lo·him ve·sar me·ra. 2vai·yiv·va·le·du lov shiv·'ah va·nim ve·sha·lo·vsh ba·no·vt. 3vay·hi mik·ne·hu shiv·'at al·fei-tzon u·she·lo·shet al·fei ge·mal·lim va·cha·mesh me·'o·vt tze·med-ba·kar va·cha·mesh me·'o·vt a·to·v·no·vt, va·'a·vud·dah rab·bah me·'od; vay·hi ha·'ish ha·hu, ga·do·vl mik·kol-be·nei-ke·dem. 4ve·ha·le·chu va·nav ve·'a·su mish·teh, beit ish yo·v·mov; ve·sha·le·chu ve·ka·re·'u lish·lo·shet ach·yo·tei·hem ch ach·yo·v·tei·hem, k le·'e·chol ve·lish·to·vt im·ma·hem. 5vay·hi ki hik·ki·fu ye·mei ham·mish·teh vai·yish·lach i·yo·vv vay·kad·de·shem ve·hish·kim bab·bo·ker ve·he·'e·lah o·lo·vt mis·par kul·lam ki a·mar i·yo·vv, u·lai cha·te·'u va·nai, u·ve·ra·chu e·lo·him bil·va·vam; ka·chah ya·'a·seh i·yo·vv kol-hai·ya·mim. f

6vay·hi hai·yo·vm, vai·ya·vo·'u be·nei ha·'e·lo·him, le·hit·ya·tzev al-ha·shem; vai·ya·vo·v gam-has·sa·tan be·to·v·cham. 7vai·yo·mer ha·shem el-has·sa·tan me·'a·yin ta·vo; vai·ya·'an has·sa·tan et-ha·shem vai·yo·mar, mi·shut ba·'a·retz, u·me·hit·hal·lech bah. 8vai·yo·mer ha·shem el-has·sa·tan, ha·sam·ta lib·be·cha al-av·di i·yo·vv; ki ein ka·mo·hu ba·'a·retz, ish tam ve·ya·shar ye·re e·lo·him ve·sar me·ra. 9vai·ya·'an has·sa·tan et-ha·shem vai·yo·mar; ha·chin·nam, ya·re i·yo·vv e·lo·him. 10ha·lo- at·te ch at·tah k sach·ta va·'a·dov u·ve·'ad-bei·tov u·ve·'ad kol-a·sher-lov mis·sa·viv; ma·'a·seh ya·dav be·rach·ta, u·mik·ne·hu pa·ratz ba·'a·retz. 11ve·'u·lam she·lach-na ya·de·cha, ve·ga be·chol-a·sher-lov; im-lo al-pa·nei·cha ye·va·ra·chek·ka. 12vai·yo·mer ha·shem el-has·sa·tan hin·neh chol-a·sher-lov be·ya·de·cha, rak e·lav, al-tish·lach ya·de·cha; vai·ye·tze has·sa·tan, me·'im pe·nei ha·shem.

13vay·hi hai·yo·vm; u·va·nav u·ve·no·tav o·che·lim ve·sho·tim ya·yin, be·veit a·chi·hem hab·be·cho·vr. 14u·mal·'ach ba el-i·yo·vv vai·yo·mar; hab·ba·kar hai·u cho·re·sho·vt, ve·ha·'a·to·no·vt ro·'o·vt al-ye·dei·hem. 15vat·tip·pol she·va vat·tik·ka·chem, ve·'et-han·ne·'a·rim hik·ku le·fi-cha·rev; va·'im·ma·le·tah rak-a·ni le·vad·di le·hag·gid lach. 16o·vd zeh me·dab·ber ve·zeh ba vai·yo·mar esh e·lo·him na·fe·lah min-ha·sha·ma·yim, vat·tiv·'ar ba·tzon u·van·ne·'a·rim vat·to·che·lem; va·'im·ma·le·tah rak-a·ni le·vad·di le·hag·gid lach. 17o·vd zeh me·dab·ber ve·zeh ba vai·yo·mar kas·dim sa·mu she·lo·shah ra·shim vai·yif·she·tu al-hag·ge·mal·lim vai·yik·ka·chum, ve·'et-han·ne·'a·rim hik·ku le·fi-cha·rev; va·'im·ma·le·tah rak-a·ni le·vad·di le·hag·gid lach. 18ad zeh me·dab·ber, ve·zeh ba vai·yo·mar; ba·nei·cha u·ve·no·v·tei·cha o·che·lim ve·sho·tim ya·yin, be·veit a·chi·hem hab·be·cho·vr. 19ve·hin·neh ru·ach ge·do·v·lah ba·'ah me·'e·ver ham·mid·bar vai·yig·ga be·'ar·ba pin·no·vt hab·ba·yit, vai·yip·pol al-han·ne·'a·rim vai·ya·mu·tu; va·'im·ma·le·tah rak-a·ni le·vad·di le·hag·gid lach.

20vai·ya·kam i·yo·vv vai·yik·ra et-me·'i·lov, vai·ya·gaz et-ro·shov; vai·yip·pol ar·tzah vai·yish·ta·chu.

21vai·yo·mer a·rom ya·tza·ti ch ya·tza·ti k mib·be·ten im·mi ve·'a·rom a·shuv sha·mah, ha·shem na·tan, va·shem la·kach; ye·hi shem ha·shem me·vo·rach.

22be·chol-zot lo-cha·ta i·yo·vv; ve·lo-na·tan tif·lah le·lo·him. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Esther 10
Top of Page
Top of Page