2 Chronicles 36
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·yik·chu am-ha·'a·retz, et-ye·ho·v·'a·chaz ben-yo·shi·ya·hu; vai·yam·li·chu·hu ta·chat-a·viv bi·ru·sha·lim. 2ben-sha·lo·vsh ve·'es·rim sha·nah yo·v·'a·chaz be·ma·le·chov; u·she·lo·shah cho·da·shim, ma·lach bi·ru·sha·lim. 3vay·si·re·hu me·lech-mitz·ra·yim bi·ru·sha·lim; vai·ya·'a·nosh et-ha·'a·retz, me·'ah chik·kar-ke·sef ve·chik·kar za·hav. 4vai·yam·lech me·lech-mitz·ra·yim et-el·ya·kim a·chiv al-ye·hu·dah vi·ru·sha·lim, vai·yas·sev et-she·mov ye·ho·v·ya·kim; ve·'et-yo·v·'a·chaz a·chiv la·kach ne·chov, vay·vi·'e·hu mitz·ra·ye·mah. f

5ben-es·rim ve·cha·mesh sha·nah ye·ho·v·ya·kim be·ma·le·chov, ve·'a·chat es·reh sha·nah, ma·lach bi·ru·sha·lim; vai·ya·'as ha·ra, be·'ei·nei ha·shem e·lo·hav. 6a·lav a·lah, ne·vu·chad·ne·tzar me·lech ba·vel; vai·ya·'as·re·hu ban·chush·ta·yim, le·ho·li·chov ba·ve·lah. 7u·mik·ke·lei beit ha·shem, he·vi ne·vu·chad·ne·tzar le·va·vel; vai·yit·te·nem be·hei·cha·lov be·va·vel. 8ve·ye·ter div·rei ye·ho·v·ya·kim ve·to·'a·vo·tav a·sher-a·sah ve·han·nim·tza a·lav, hin·nam ke·tu·vim al-se·fer mal·chei yis·ra·'el vi·hu·dah; vai·yim·loch ye·ho·v·ya·chin be·nov tach·tav. f

9ben-she·mo·v·neh sha·nim ye·ho·v·ya·chin be·ma·le·chov, u·she·lo·shah cho·da·shim va·'a·se·ret ya·mim, ma·lach bi·ru·sha·lim; vai·ya·'as ha·ra be·'ei·nei ha·shem.

10ve·lit·shu·vat ha·sha·nah sha·lach ham·me·lech ne·vu·chad·ne·tzar, vay·vi·'e·hu va·ve·lah, im-ke·lei chem·dat beit-ha·shem; vai·yam·lech et-tzid·ki·ya·hu a·chiv, al-ye·hu·dah vi·ru·sha·lim. f

11ben-es·rim ve·'a·chat sha·nah tzid·ki·ya·hu ve·ma·le·chov; ve·'a·chat es·reh sha·nah, ma·lach bi·ru·sha·lim. 12vai·ya·'as ha·ra, be·'ei·nei ha·shem e·lo·hav; lo nich·na mil·lif·nei yir·me·ya·hu han·na·vi mip·pi ha·shem. 13ve·gam bam·me·lech ne·vu·chad·ne·tzar ma·rad, a·sher hish·bi·'ov be·lo·him; vai·ye·kesh et-a·re·pov vay·'am·metz et-le·va·vov, mi·shuv el-ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el. 14gam kol-sa·rei hak·ko·ha·nim ve·ha·'am hir·bu lim·'o·vl- ch lim·'al-ma·'al, k ke·chol to·'a·vo·vt hag·go·v·yim; vay·tam·me·'u et-beit ha·shem, a·sher hik·dish bi·ru·sha·lim.

15vai·yish·lach ha·shem e·lo·hei a·vo·v·tei·hem a·lei·hem be·yad mal·'a·chav hash·kem ve·sha·lo·v·ach; ki-cha·mal al-am·mov ve·'al-me·'o·v·nov. 16vai·yih·yu mal·'i·vim be·mal·'a·chei ha·'e·lo·him, u·vo·v·zim de·va·rav, u·mit·ta'·te·'im bin·vi·'av; ad a·lo·vt cha·mat-ha·shem be·'am·mov ad-le·'ein mar·pe. 17vai·ya·'al a·lei·hem et-me·lech kas·di·yim ch kas·dim k vai·ya·ha·rog ba·chu·rei·hem ba·che·rev be·veit mik·da·sham, ve·lo cha·mal al-ba·chur u·ve·tu·lah za·ken ve·ya·shesh; hak·kol na·tan be·ya·dov. 18ve·chol ke·lei beit ha·'e·lo·him hag·ge·do·lim ve·hak·ke·tan·nim, ve·'o·tze·ro·vt beit ha·shem, ve·'o·tze·ro·vt ham·me·lech ve·sa·rav; hak·kol he·vi va·vel. 19vai·yis·re·fu et-beit ha·'e·lo·him, vay·nat·te·tzu, et cho·v·mat ye·ru·sha·lim; ve·chol-ar·me·no·v·tei·ha sa·re·fu va·'esh, ve·chol-ke·lei ma·cha·mad·dei·ha le·hash·chit. s 20vai·ye·gel ha·she·'e·rit min-ha·che·rev el-ba·vel; vai·yih·yu-lov u·le·va·nav la·'a·va·dim, ad-me·loch mal·chut pa·ras. 21le·mal·lo·vt de·var-ha·shem be·fi yir·me·ya·hu, ad-ra·tze·tah ha·'a·retz et-shab·be·to·v·tei·ha; kol-ye·mei ha·sham·mah sha·va·tah, le·mal·lo·vt shiv·'im sha·nah. f

22u·vish·nat a·chat le·cho·v·resh me·lech pa·ras, lich·lo·vt de·var-ha·shem be·fi yir·me·ya·hu; he·'ir ha·shem et-ru·ach ko·v·resh me·lech-pa·ras, vai·ya·'a·ver-ko·vl be·chol-mal·chu·tov, ve·gam-be·mich·tav le·mor. s 23koh-a·mar ko·v·resh me·lech pa·ras kol-mam·le·cho·vt ha·'a·retz na·tan li ha·shem e·lo·hei ha·sha·ma·yim, ve·hu-fa·kad a·lai liv·no·vt-lov va·yit, bi·ru·sha·lim a·sher bi·hu·dah; mi-va·chem mik·kol-am·mov ha·shem e·lo·hav im·mov ve·ya·'al.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Chronicles 35
Top of Page
Top of Page