1 Samuel 21
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·ya·kam vai·ye·lach; vi·ho·v·na·tan ba ha·'ir. 2vai·ya·vo da·vid no·veh, el-a·chi·me·lech hak·ko·hen; vai·ye·che·rad a·chi·me·lech lik·rat da·vid vai·yo·mer lov mad·du·a' at·tah le·vad·de·cha, ve·'ish ein it·tach. 3vai·yo·mer da·vid la·'a·chi·me·lech hak·ko·hen ham·me·lech tziv·va·ni da·var vai·yo·mer e·lai ish al-ye·da me·'u·mah et-had·da·var a·sher-a·no·chi sho·le·cha·cha va·'a·sher tziv·vi·ti·cha; ve·'et-han·ne·'a·rim yo·v·da'·ti, el-me·ko·vm pe·lo·ni al·mo·v·ni. 4ve·'at·tah mah-yesh ta·chat-ya·de·cha cha·mi·shah-le·chem te·nah ve·ya·di; ov han·nim·tza. 5vai·ya·'an hak·ko·hen et-da·vid vai·yo·mer, ein-le·chem chol el-ta·chat ya·di; ki-im-le·chem ko·desh yesh, im-nish·me·ru han·ne·'a·rim ach me·'i·shah. f 6vai·ya·'an da·vid et-hak·ko·hen vai·yo·mer lov ki im-i·shah a·tzu·rah-la·nu kit·mo·vl shil·shom, be·tze·ti vai·yih·yu che·lei-han·ne·'a·rim ko·desh; ve·hu de·rech chol, ve·'af ki hai·yo·vm yik·dash bak·ke·li.

7vai·yit·ten-lov hak·ko·hen ko·desh; ki lo-ha·yah sham le·chem ki-im-le·chem hap·pa·nim ham·mu·sa·rim mil·lif·nei ha·shem, la·sum le·chem chom, be·yo·vm hil·la·ke·chov.

8ve·sham ish me·'av·dei sha·'ul bai·yo·vm ha·hu ne'·tzar lif·nei ha·shem, u·she·mov do·'eg ha·'a·do·mi; ab·bir ha·ro·'im a·sher le·sha·'ul. 9vai·yo·mer da·vid la·'a·chi·me·lech, ve·'in yesh-poh ta·chat-ya·de·cha cha·nit ov-cha·rev; ki gam-char·bi ve·gam-ke·lai lo-la·kach·ti ve·ya·di, ki-ha·yah de·var-ham·me·lech na·chutz. s

10vai·yo·mer hak·ko·hen che·rev ga·le·yat hap·pe·lish·ti a·sher-hik·ki·ta be·'e·mek ha·'e·lah hin·neh-hi lu·tah vas·sim·lah a·cha·rei ha·'e·fo·vd im-o·tah tik·kach-le·cha kach, ki ein a·che·ret zu·la·tah ba·zeh; vai·yo·mer da·vid ein ka·mo·v·ha te·nen·nah li.

11vai·ya·kam da·vid, vai·yiv·rach bai·yo·vm-ha·hu mip·pe·nei sha·'ul; vai·ya·vo el-a·chish me·lech gat.

12vai·yo·me·ru av·dei a·chish e·lav, ha·lo·v-zeh da·vid me·lech ha·'a·retz; ha·lo·v la·zeh ya·'a·nu vam·me·cho·lo·vt le·mor, hik·kah sha·'ul ba·'a·la·fov ch ba·'a·la·fav, k ve·da·vid be·riv·vo·tov ch be·riv·vo·tav. k 13vai·ya·sem da·vid et-had·de·va·rim ha·'el·leh bil·va·vov; vai·yi·ra me·'od, mip·pe·nei a·chish me·lech-gat. 14vay·shan·nov et-ta'·mov be·'ei·nei·hem, vai·yit·ho·lel be·ya·dam; vay·tav ch vay·tav k al-dal·to·vt ha·sha·'ar, vai·yo·v·red ri·rov el-ze·ka·nov. 15vai·yo·mer a·chish el-a·va·dav; hin·neh tir·'u ish mish·tag·ge·a', lam·mah ta·vi·'u o·tov e·lai. 16

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

1 Samuel 20
Top of Page
Top of Page