Shir Hashirim 8
Song of Solomon 8 WLC
1מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא־יבוזו לי׃

2אנהגך אביאך אל־בית אמי תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני׃

3שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני׃

4השבעתי אתכם בנות ירושלם מה־תעירו ׀ ומה־תעררו את־האהבה עד שתחפץ׃ ס

5מי זאת עלה מן־המדבר מתרפקת על־דודה תחת התפוח עוררתיך מה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך׃

6שימני כחותם על־לבך כחותם על־זרועך כי־עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה׃

7מים רבים לא יוכלו לכבות את־האהבה ונהרות לא ישטפוה אם־יתן איש את־כל־הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו׃ ס

8אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה־נעשה לאחתנו ביום שידבר־בה׃

9אם־חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם־דלת היא נצור עליה לוח ארז׃

10אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום׃ פ

11כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את־הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף׃

12כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את־פריו׃

13היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני׃

14ברח ׀ דודי ודמה־לך לצבי או לעפר האילים על הרי בשמים׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Song of Solomon 7
Top of Page
Top of Page