Mashali 11
Proverbs 11 WLC
1מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃

2בא־זדון ויבא קלון ואת־צנועים חכמה׃

3תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים [ושדם כ] (ישדם׃ ק)

4לא־יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות׃

5צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל רשע׃

6צדקת ישרים תצילם ובהות בגדים ילכדו׃

7במות אדם רשע תאבד תקוה ותוחלת אונים אבדה׃

8צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו׃

9בפה חנף ישחת רעהו ובדעת צדיקים יחלצו׃

10בטוב צדיקים תעלץ קריה ובאבד רשעים רנה׃

11בברכת ישרים תרום קרת ובפי רשעים תהרס׃

12בז־לרעהו חסר־לב ואיש תבונות יחריש׃

13הולך רכיל מגלה־סוד ונאמן־רוח מכסה דבר׃

14באין תחבלות יפל־עם ותשועה ברב יועץ׃

15רע־ירוע כי־ערב זר ושנא תקעים בוטח׃

16אשת־חן תתמך כבוד ועריצים יתמכו־עשר׃

17גמל נפשו איש חסד ועכר ארו אכזרי׃

18רשע עשה פעלת־שקר וזרע צדקה שכר אמת׃

19כן־צדקה לחיים ומרדף רעה למותו׃

20תועבת יהוה עקשי־לב ורצונו תמימי דרך׃

21יד ליד לא־ינקה רע וזרע צדיקים נמלט׃

22נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם׃

23תאות צדיקים אך־טוב תקות רשעים עברה׃

24יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך־למחסור׃

25נפש־ברכה תדשן ומרוה גם־הוא יורא׃

26מנע בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר׃

27שחר טוב יבקש רצון ודרש רעה תבואנו׃

28בוטח בעשרו הוא יפל וכעלה צדיקים יפרחו׃

29עוכר ביתו ינחל־רוח ועבד אויל לחכם־לב׃

30פרי־צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם׃

31הן צדיק בארץ ישלם אף כי־רשע וחוטא׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Proverbs 10
Top of Page
Top of Page