Mikhayah 6
Micah 6 WLC
1שמעו־נא את אשר־יהוה אמר קום ריב את־ההרים ותשמענה הגבעות קולך׃

2שמעו הרים את־ריב יהוה והאתנים מסדי ארץ כי ריב ליהוה עם־עמו ועם־ישראל יתוכח׃

3עמי מה־עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי׃

4כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את־משה אהרן ומרים׃

5עמי זכר־נא מה־יעץ בלק מלך מואב ומה־ענה אתו בלעם בן־בעור מן־השטים עד־הגלגל למען דעת צדקות יהוה׃

6במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה׃

7הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי־שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי׃

8הגיד לך אדם מה־טוב ומה־יהוה דורש ממך כי אם־עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם־אלהיך׃ פ

9קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה׃

10עוד האש בית רשע אצרות רשע ואיפת רזון זעומה׃

11האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה׃

12אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו־שקר ולשונם רמיה בפיהם׃

13וגם־אני החליתי הכותך השמם על־חטאתך׃

14אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן׃

15אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך־זית ולא־תסוך שמן ותירוש ולא תשתה־יין׃

16וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית־אחאב ותלכו במעצותם למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Micah 5
Top of Page
Top of Page