V'yakra 24
Leviticus 24 WLC
1וידבר יהוה אל־משה לאמר׃ 2צו את־בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד׃ 3מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב עד־בקר לפני יהוה תמיד חקת עולם לדרתיכם׃ 4על המנרה הטהרה יערך את־הנרות לפני יהוה תמיד׃ פ

5ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת׃ 6ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה׃ 7ונתת על־המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה׃ 8ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני־ישראל ברית עולם׃ 9והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק־עולם׃ ס

10ויצא בן־אשה ישראלית והוא בן־איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי׃ 11ויקב בן־האשה הישראלית את־השם ויקלל ויביאו אתו אל־משה ושם אמו שלמית בת־דברי למטה־דן׃ 12ויניחהו במשמר לפרש להם על־פי יהוה׃ פ

13וידבר יהוה אל־משה לאמר׃ 14הוצא את־המקלל אל־מחוץ למחנה וסמכו כל־השמעים את־ידיהם על־ראשו ורגמו אתו כל־העדה׃ 15ואל־בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי־יקלל אלהיו ונשא חטאו׃ 16ונקב שם־יהוה מות יומת רגום ירגמו־בו כל־העדה כגר כאזרח בנקבו־שם יומת׃

17ואיש כי יכה כל־נפש אדם מות יומת׃ 18ומכה נפש־בהמה ישלמנה נפש תחת נפש׃ 19ואיש כי־יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו׃ 20בר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו׃ 21ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת׃ 22משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם׃ 23וידבר משה אל־בני ישראל ויוציאו את־המקלל אל־מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני־ישראל עשו כאשר צוה יהוה את־משה׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Leviticus 23
Top of Page
Top of Page