Davari Hayamim Bet 8
2 Chronicles 8 WLC
1ויהי מקץ ׀ עשרים שנה אשר בנה שלמה את־בית יהוה ואת־ביתו׃ 2והערים אשר נתן חורם לשלמה בנה שלמה אתם ויושב שם את־בני ישראל׃

3וילך שלמה חמת צובה ויחזק עליה׃ 4ויבן את־תדמר במדבר ואת כל־ערי המסכנות אשר בנה בחמת׃ 5ויבן את־בית חורון העליון ואת־בית חורון התחתון ערי מצור חומות דלתים ובריח׃ 6ואת־בעלת ואת כל־ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת כל־ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת ׀ כל־חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלם ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו׃

7כל־העם הנותר מן־החתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אשר לא מישראל המה׃ 8מן־בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ אשר לא־כלום בני ישראל ויעלם שלמה למס עד היום הזה׃ 9ומן־בני ישראל אשר לא־נתן שלמה לעבדים למלאכתו כי־המה אנשי מלחמה ושרי שלישיו ושרי רכבו ופרשיו׃ פ 10ואלה שרי [הנציבים כ] (הנצבים ק) אשר־למלך שלמה חמשים ומאתים הרדים בעם׃

11ואת־בת־פרעה העלה שלמה מעיר דויד לבית אשר בנה־לה כי אמר לא־תשב אשה לי בבית דויד מלך־ישראל כי־קדש המה אשר־באה אליהם ארון יהוה׃ פ

12אז העלה שלמה עלות ליהוה על מזבח יהוה אשר בנה לפני האולם׃ 13ובדבר־יום ביום להעלות כמצות משה לשבתות ולחדשים ולמועדות שלוש פעמים בשנה בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות׃

14ויעמד כמשפט דויד־אביו את־מחלקות הכהנים על־עבדתם והלוים על־משמרותם להלל ולשרת נגד הכהנים לדבר־יום ביומו והשוערים במחלקותם לשער ושער כי כן מצות דויד איש־האלהים׃ 15ולא סרו מצות המלך על־הכהנים והלוים לכל־דבר ולאצרות׃

16ותכן כל־מלאכת שלמה עד־היום מוסד בית־יהוה ועד־כלתו שלם בית יהוה׃ ס

17אז הלך שלמה לעציון־גבר ואל־אילות על־שפת הים בארץ אדום׃ 18וישלח־לו חורם ביד־עבדיו [אוניות כ] (אניות ק) ועבדים יודעי ים ויבאו עם־עבדי שלמה אופירה ויקחו משם ארבע־מאות וחמשים ככר זהב ויביאו אל־המלך שלמה׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
2 Chronicles 7
Top of Page
Top of Page