Davari Hayamim Aleph 9
1 Chronicles 9 WLC
1וכל־ישראל התיחשו והנם כתובים על־ספר מלכי ישראל ויהודה הגלו לבבל במעלם׃ ס

2והיושבים הראשנים אשר באחזתם בעריהם ישראל הכהנים הלוים והנתינים׃ 3ובירושלם ישבו מן־בני יהודה ומן־בני בנימן ומן־בני אפרים ומנשה׃ 4עותי בן־עמיהוד בן־עמרי בן־אמרי בן־ [בנימן־ כ] (בני ק) (מן־בני־פרץ ק) בן־יהודה׃ 5ומן־השילוני עשיה הבכור ובניו׃ 6ומן־בני־זרח יעואל ואחיהם שש־מאות ותשעים׃ 7ומן־בני בנימן סלוא בן־משלם בן־הודויה בן־הסנאה׃ 8ויבניה בן־ירחם ואלה בן־עזי בן־מכרי ומשלם בן־שפטיה בן־רעואל בן־יבניה׃ 9ואחיהם לתלדותם תשע מאות וחמשים וששה כל־אלה אנשים ראשי אבות לבית אבתיהם׃ ס

10ומן־הכהנים ידעיה ויהויריב ויכין׃ 11ועזריה בן־חלקיה בן־משלם בן־צדוק בן־מריות בן־אחיטוב נגיד בית האלהים׃ ס 12ועדיה בן־ירחם בן־פשחור בן־מלכיה ומעשי בן־עדיאל בן־יחזרה בן־משלם בן־משלמית בן־אמר׃ 13ואחיהם ראשים לבית אבותם אלף ושבע מאות וששים גבורי חיל מלאכת עבודת בית־האלהים׃

14ומן־הלוים שמעיה בן־חשוב בן־עזריקם בן־חשביה מן־בני מררי׃ 15ובקבקר חרש וגלל ומתניה בן־מיכא בן־זכרי בן־אסף׃ 16ועבדיה בן־שמעיה בן־גלל בן־ידותון וברכיה בן־אסא בן־אלקנה היושב בחצרי נטופתי׃

17והשערים שלום ועקוב וטלמן ואחימן ואחיהם שלום הראש׃ 18ועד־הנה בשער המלך מזרחה המה השערים למחנות בני לוי׃ 19ושלום בן־קורא בן־אביסף בן־קרח ואחיו לבית־אביו הקרחים על מלאכת העבודה שמרי הספים לאהל ואבתיהם על־מחנה יהוה שמרי המבוא׃ 20ופינחס בן־אלעזר נגיד היה עליהם לפנים יהוה ׀ עמו׃ 21זכריה בן משלמיה שער פתח לאהל מועד׃ 22כלם הברורים לשערים בספים מאתים ושנים עשר המה בחצריהם התיחשם המה יסד דויד ושמואל הראה באמונתם׃ 23והם ובניהם על־השערים לבית־יהוה לבית־האהל למשמרות׃ 24לארבע רוחות יהיו השערים מזרח ימה צפונה ונגבה׃ 25ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים מעת אל־עת עם־אלה׃ 26כי באמונה המה ארבעת גברי השערים הם הלוים והיו על־הלשכות ועל האצרות בית האלהים׃ 27וסביבות בית־האלהים ילינו כי־עליהם משמרת והם על־המפתח ולבקר לבקר׃

28ומהם על־כלי העבודה כי־במספר יביאום ובמספר יוציאום׃ 29ומהם ממנים על־הכלים ועל כל־כלי הקדש ועל־הסלת והיין והשמן והלבונה והבשמים׃ 30ומן־בני הכהנים רקחי המרקחת לבשמים׃ 31ומתתיה מן־הלוים הוא הבכור לשלם הקרחי באמונה על מעשה החבתים׃ 32ומן־בני הקהתי מן־אחיהם על־לחם המערכת להכין שבת שבת׃ ס

33ואלה המשררים ראשי אבות ללוים בלשכת [פטירים כ] (פטורים ק) כי־יומם ולילה עליהם במלאכה׃ 34אלה ראשי האבות ללוים לתלדותם ראשים אלה ישבו בירושלם׃ פ

35ובגבעון ישבו אבי־גבעון [יעואל כ] (יעיאל ק) ושם אשתו מעכה׃ 36ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב׃ 37וגדור ואחיו וזכריה ומקלות׃ 38ומקלות הוליד את־שמאם ואף־הם נגד אחיהם ישבו בירושלם עם־אחיהם׃ ס 39ונר הוליד את־קיש וקיש הוליד את־שאול ושאול הוליד את־יהונתן ואת־מלכי־שוע ואת־אבינדב ואת־אשבעל׃ 40ובן־יהונתן מריב בעל ומרי־בעל הוליד את־מיכה׃ 41ובני מיכה פיתון ומלך ותחרע׃ 42ואחז הוליד את־יערה ויערה הוליד את־עלמת ואת־עזמות ואת־זמרי וזמרי הוליד את־מוצא׃ 43ומוצא הוליד את־בנעא ורפיה בנו אלעשה בנו אצל בנו׃ 44ולאצל ששה בנים ואלה שמותם עזריקם ׀ בכרו וישמעאל ושעריה ועבדיה וחנן אלה בני אצל׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Chronicles 8
Top of Page
Top of Page