Davari Hayamim Aleph 27
1 Chronicles 27 WLC
1ובני ישראל ׀ למספרם ראשי האבות ושרי האלפים ׀ והמאות ושטריהם המשרתים את־המלך לכל ׀ דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף׃ ס

2על המחלקת הראשונה לחדש הראשון ישבעם בן־זבדיאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ 3מן־בני־פרץ הראש לכל־שרי הצבאות לחדש הראשון׃ 4ועל מחלקת ׀ החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ ס 5שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן־יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ 6הוא בניהו גבור השלשים ועל־השלשים ומחלקתו עמיזבד בנו׃ ס 7הרביעי לחדש הרביעי עשה־אל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ ס 8החמישי לחדש החמישי השר שמהות היזרח ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ ס 9הששי לחדש הששי עירא בן־עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ ס 10השביעי לחדש השביעי חלץ הפלוני מן־בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ ס 11השמיני לחדש השמיני סבכי החשתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ ס 12התשיעי לחדש התשיעי אביעזר הענתתי [לבנימיני כ] (לבן ׀ ק) (ימיני ק) ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ ס 13העשירי לחדש העשירי מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ ס 14עשתי־עשר לעשתי־עשר החדש בניה הפרעתוני מן־בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ ס 15השנים עשר לשנים עשר החדש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף׃ פ

16ועל שבטי ישראל לראובני נגיד אליעזר בן־זכרי ס לשמעוני שפטיהו בן־מעכה׃ ס 17ללוי חשביה בן־קמואל לאהרן צדוק׃ ס 18ליהודה אליהו מאחי דויד ליששכר עמרי בן־מיכאל׃ ס 19לזבולן ישמעיהו בן־עבדיהו לנפתלי ירימות בן־עזריאל׃ ס 20לבני אפרים הושע בן־עזזיהו לחצי שבט מנשה יואל בן־פדיהו׃ ס 21לחצי המנשה גלעדה ידו בן־זכריהו ס לבנימן יעשיאל בן־אבנר׃ ס 22לדן עזראל בן־ירחם אלה שרי שבטי ישראל׃ 23ולא־נשא דויד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה כי אמר יהוה להרבות את־ישראל ככוכבי השמים׃ 24יואב בן־צרויה החל למנות ולא כלה ויהי בזאת קצף על־ישראל ולא עלה המספר במספר דברי־הימים למלך דויד׃ ס

25ועל אצרות המלך עזמות בן־עדיאל ס ועל האצרות בשדה בערים ובכפרים ובמגדלות יהונתן בן־עזיהו׃ ס 26ועל עשי מלאכת השדה לעבדת האדמה עזרי בן־כלוב׃ 27ועל־הכרמים שמעי הרמתי ועל שבכרמים לאצרות היין זבדי השפמי׃ ס 28ועל־הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי ס ועל־אצרות השמן יועש׃ ס 29ועל־הבקר הרעים בשרון [שטרי כ] (שרטי ק) השרוני ועל־הבקר בעמקים שפט בן־עדלי׃ ס 30ועל־הגמלים אוביל הישמעלי ועל־האתנות יחדיהו המרנתי׃ ס 31ועל־הצאן יזיז ההגרי כל־אלה שרי הרכוש אשר למלך דויד׃

32ויהונתן דוד־דויד יועץ איש־מבין וסופר הוא ויחיאל בן־חכמוני עם־בני המלך׃ 33ואחיתפל יועץ למלך ס וחושי הארכי רע המלך׃ 34ואחרי אחיתפל יהוידע בן־בניהו ואביתר ושר־צבא למלך יואב׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Chronicles 26
Top of Page
Top of Page