APOKALUPSIS IOANNOU 12
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kai sēmeion mega ōphthē en tō ouranō gunē peribeblēmenē ton ēlion kai ē selēnē upokatō tōn podōn autēs kai epi tēs kephalēs autēs stephanos asterōn dōdeka 2kai en gastri echousa kai krazei ōdinousa kai basanizomenē tekein

3kai ōphthē allo sēmeion en tō ouranō kai idou drakōn megas purros echōn kephalas epta kai kerata deka kai epi tas kephalas autou epta diadēmata 4kai ē oura autou surei to triton tōn asterōn tou ouranou kai ebalen autous eis tēn gēn kai o drakōn estēken enōpion tēs gunaikos tēs mellousēs tekein ina otan tekē to teknon autēs kataphagē

5kai eteken uion arsen os mellei poimainein panta ta ethnē en rabdō sidēra kai ērpasthē to teknon autēs pros ton theon kai pros ton thronon autou 6kai ē gunē ephugen eis tēn erēmon opou echei ekei topon ētoimasmenon apo tou theou ina ekei trephōsin autēn ēmeras chilias diakosias exēkonta

7kai egeneto polemos en tō ouranō o michaēl kai oi angeloi autou tou polemēsai meta tou drakontos kai o drakōn epolemēsen kai oi angeloi autou 8kai ouk ischusen oude topos eurethē autōn eti en tō ouranō 9kai eblēthē o drakōn o megas o ophis o archaios o kaloumenos diabolos kai o satanas o planōn tēn oikoumenēn olēn eblēthē eis tēn gēn kai oi angeloi autou met autou eblēthēsan 10kai ēkousa phōnēn megalēn en tō ouranō legousan arti egeneto ē sōtēria kai ē dunamis kai ē basileia tou theou ēmōn kai ē exousia tou christou autou oti eblēthē o katēgōr tōn adelphōn ēmōn o katēgorōn autous enōpion tou theou ēmōn ēmeras kai nuktos 11kai autoi enikēsan auton dia to aima tou arniou kai dia ton logon tēs marturias autōn kai ouk ēgapēsan tēn psuchēn autōn achri thanatou 12dia touto euphrainesthe ouranoi kai oi en autois skēnountes ouai tēn gēn kai tēn thalassan oti katebē o diabolos pros umas echōn thumon megan eidōs oti oligon kairon echei

13kai ote eiden o drakōn oti eblēthē eis tēn gēn ediōxen tēn gunaika ētis eteken ton arsena 14kai edothēsan tē gunaiki ai duo pteruges tou aetou tou megalou ina petētai eis tēn erēmon eis ton topon autēs opou trephetai ekei kairon kai kairous kai ēmisu kairou apo prosōpou tou opheōs 15kai ebalen o ophis ek tou stomatos autou opisō tēs gunaikos udōr ōs potamon ina autēn potamophorēton poiēsē 16kai eboēthēsen ē gē tē gunaiki kai ēnoixen ē gē to stoma autēs kai katepien ton potamon on ebalen o drakōn ek tou stomatos autou 17kai ōrgisthē o drakōn epi tē gunaiki kai apēlthen poiēsai polemon meta tōn loipōn tou spermatos autēs tōn tērountōn tas entolas tou theou kai echontōn tēn marturian iēsou kai estathē epi tēn ammon tēs thalassēs

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Revelation 11
Top of Page
Top of Page