KATA IOANNEN 17
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1tauta elalēsen iēsous kai eparas tous ophthalmous autou eis ton ouranon eipen pater elēluthen ē ōra doxason sou ton uion ina o uios doxasē se 2kathōs edōkas autō exousian pasēs sarkos ina pan o dedōkas autō dōsei autois zōēn aiōnion 3autē de estin ē aiōnios zōē ina ginōskōsin se ton monon alēthinon theon kai on apesteilas iēsoun christon 4egō se edoxasa epi tēs gēs to ergon teleiōsas o dedōkas moi ina poiēsō 5kai nun doxason me su pater para seautō tē doxē ē eichon pro tou ton kosmon einai para soi

6ephanerōsa sou to onoma tois anthrōpois ous edōkas moi ek tou kosmou soi ēsan kamoi autous edōkas kai ton logon sou tetērēkan 7nun egnōkan oti panta osa edōkas moi para sou eisin 8oti ta rēmata a edōkas moi dedōka autois kai autoi elabon kai egnōsan alēthōs oti para sou exēlthon kai episteusan oti su me apesteilas 9egō peri autōn erōtō ou peri tou kosmou erōtō alla peri ōn dedōkas moi oti soi eisin 10kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois 11kai ouketi eimi en tō kosmō kai autoi en tō kosmō eisin kagō pros se erchomai pater agie tērēson autous en tō onomati sou ō dedōkas moi ina ōsin en kathōs ēmeis 12ote ēmēn met autōn egō etēroun autous en tō onomati sou ō dedōkas moi kai ephulaxa kai oudeis ex autōn apōleto ei mē o uios tēs apōleias ina ē graphē plērōthē

13nun de pros se erchomai kai tauta lalō en tō kosmō ina echōsin tēn charan tēn emēn peplērōmenēn en eautois 14egō dedōka autois ton logon sou kai o kosmos emisēsen autous oti ouk eisin ek tou kosmou kathōs egō ouk eimi ek tou kosmou 15ouk erōtō ina arēs autous ek tou kosmou all ina tērēsēs autous ek tou ponērou 16ek tou kosmou ouk eisin kathōs egō ouk eimi ek tou kosmou 17agiason autous en tē alētheia o logos o sos alētheia estin 18kathōs eme apesteilas eis ton kosmon kagō apesteila autous eis ton kosmon 19kai uper autōn [egō] agiazō emauton ina ōsin kai autoi ēgiasmenoi en alētheia

20ou peri toutōn de erōtō monon alla kai peri tōn pisteuontōn dia tou logou autōn eis eme 21ina pantes en ōsin kathōs su patēr en emoi kagō en soi ina kai autoi en ēmin ōsin ina o kosmos pisteuē oti su me apesteilas

22kagō tēn doxan ēn dedōkas moi dedōka autois ina ōsin en kathōs ēmeis en 23egō en autois kai su en emoi ina ōsin teteleiōmenoi eis en ina ginōskē o kosmos oti su me apesteilas kai ēgapēsas autous kathōs eme ēgapēsas 24 patēr o dedōkas moi thelō ina opou eimi egō kakeinoi ōsin met emou ina theōrōsin tēn doxan tēn emēn ēn dedōkas moi oti ēgapēsas me pro katabolēs kosmou

25 patēr dikaie kai o kosmos se ouk egnō egō de se egnōn kai outoi egnōsan oti su me apesteilas 26kai egnōrisa autois to onoma sou kai gnōrisō ina ē agapē ēn ēgapēsas me en autois ē kagō en autois

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

John 16
Top of Page
Top of Page