PRAXEIS 12
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kat ekeinon de ton kairon epebalen ērōdēs o basileus tas cheiras kakōsai tinas tōn apo tēs ekklēsias 2aneilen de iakōbon ton adelphon iōannou machairē 3idōn de oti areston estin tois ioudaiois prosetheto sullabein kai petron ēsan de ēmerai tōn azumōn 4on kai piasas etheto eis phulakēn paradous tessarsin tetradiois stratiōtōn phulassein auton boulomenos meta to pascha anagagein auton tō laō

5o men oun petros etēreito en tē phulakē proseuchē de ēn ektenōs ginomenē upo tēs ekklēsias pros ton theon peri autou

6ote de ēmellen prosagagein auton o ērōdēs tē nukti ekeinē ēn o petros koimōmenos metaxu duo stratiōtōn dedemenos alusesin dusin phulakes te pro tēs thuras etēroun tēn phulakēn 7kai idou angelos kuriou epestē kai phōs elampsen en tō oikēmati pataxas de tēn pleuran tou petrou ēgeiren auton legōn anasta en tachei kai exepesan autou ai aluseis ek tōn cheirōn 8eipen de o angelos pros auton zōsai kai upodēsai ta sandalia sou epoiēsen de outōs kai legei autō peribalou to imation sou kai akolouthei moi 9kai exelthōn ēkolouthei kai ouk ēdei oti alēthes estin to ginomenon dia tou angelou edokei de orama blepein 10dielthontes de prōtēn phulakēn kai deuteran ēlthan epi tēn pulēn tēn sidēran tēn pherousan eis tēn polin ētis automatē ēnoigē autois kai exelthontes proēlthon rumēn mian kai eutheōs apestē o angelos ap autou 11kai o petros en eautō genomenos eipen nun oida alēthōs oti exapesteilen o kurios ton angelon autou kai exeilato me ek cheiros ērōdou kai pasēs tēs prosdokias tou laou tōn ioudaiōn 12sunidōn te ēlthen epi tēn oikian tēs marias tēs mētros iōannou tou epikaloumenou markou ou ēsan ikanoi sunēthroismenoi kai proseuchomenoi 13krousantos de autou tēn thuran tou pulōnos prosēlthen paidiskē upakousai onomati rodē 14kai epignousa tēn phōnēn tou petrou apo tēs charas ouk ēnoixen ton pulōna eisdramousa de apēngeilen estanai ton petron pro tou pulōnos 15oi de pros autēn eipan mainē ē de diischurizeto outōs echein oi de elegon o angelos estin autou 16o de petros epemenen krouōn anoixantes de eidan auton kai exestēsan 17kataseisas de autois tē cheiri sigan diēgēsato autois pōs o kurios auton exēgagen ek tēs phulakēs eipen te apangeilate iakōbō kai tois adelphois tauta kai exelthōn eporeuthē eis eteron topon

18genomenēs de ēmeras ēn tarachos ouk oligos en tois stratiōtais ti ara o petros egeneto 19ērōdēs de epizētēsas auton kai mē eurōn anakrinas tous phulakas ekeleusen apachthēnai kai katelthōn apo tēs ioudaias eis kaisareian dietriben

20ēn de thumomachōn turiois kai sidōniois omothumadon de parēsan pros auton kai peisantes blaston ton epi tou koitōnos tou basileōs ētounto eirēnēn dia to trephesthai autōn tēn chōran apo tēs basilikēs 21taktē de ēmera [o] ērōdēs endusamenos esthēta basilikēn kathisas epi tou bēmatos edēmēgorei pros autous 22o de dēmos epephōnei theou phōnē kai ouk anthrōpou 23parachrēma de epataxen auton angelos kuriou anth ōn ouk edōken tēn doxan tō theō kai genomenos skōlēkobrōtos exepsuxen

24o de logos tou kuriou ēuxanen kai eplēthuneto

25barnabas de kai saulos upestrepsan eis ierousalēm plērōsantes tēn diakonian sumparalabontes iōannēn ton epiklēthenta markon

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Acts 11
Top of Page
Top of Page