PROS KORINTHIOUS B΄ 9
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1peri men gar tēs diakonias tēs eis tous agious perisson moi estin to graphein umin 2oida gar tēn prothumian umōn ēn uper umōn kauchōmai makedosin oti achaia pareskeuastai apo perusi kai to umōn zēlos ērethisen tous pleionas 3epempsa de tous adelphous ina mē to kauchēma ēmōn to uper umōn kenōthē en tō merei toutō ina kathōs elegon pareskeuasmenoi ēte 4mē pōs ean elthōsin sun emoi makedones kai eurōsin umas aparaskeuastous kataischunthōmen ēmeis ina mē legōmen umeis en tē upostasei tautē 5anankaion oun ēgēsamēn parakalesai tous adelphous ina proelthōsin eis umas kai prokatartisōsin tēn proepēngelmenēn eulogian umōn tautēn etoimēn einai outōs ōs eulogian kai mē ōs pleonexian

6touto de o speirōn pheidomenōs pheidomenōs kai therisei kai o speirōn ep eulogiais ep eulogiais kai therisei 7ekastos kathōs proērētai tē kardia mē ek lupēs ē ex anankēs ilaron gar dotēn agapa o theos 8dunatei de o theos pasan charin perisseusai eis umas ina en panti pantote pasan autarkeian echontes perisseuēte eis pan ergon agathon

9kathōs gegraptai eskorpisen edōken tois penēsin ē dikaiosunē autou menei eis ton aiōna

10o de epichorēgōn sperma tō speironti kai arton eis brōsin chorēgēsei kai plēthunei ton sporon umōn kai auxēsei ta genēmata tēs dikaiosunēs umōn 11en panti ploutizomenoi eis pasan aplotēta ētis katergazetai di ēmōn eucharistian tō theō 12oti ē diakonia tēs leitourgias tautēs ou monon estin prosanaplērousa ta usterēmata tōn agiōn alla kai perisseuousa dia pollōn eucharistiōn tō theō 13dia tēs dokimēs tēs diakonias tautēs doxazontes ton theon epi tē upotagē tēs omologias umōn eis to euangelion tou christou kai aplotēti tēs koinōnias eis autous kai eis pantas 14kai autōn deēsei uper umōn epipothountōn umas dia tēn uperballousan charin tou theou eph umin 15charis tō theō epi tē anekdiēgētō autou dōrea

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

2 Corinthians 8
Top of Page
Top of Page