PROS KORINTHIOUS B΄ 8
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1gnōrizomen de umin adelphoi tēn charin tou theou tēn dedomenēn en tais ekklēsiais tēs makedonias 2oti en pollē dokimē thlipseōs ē perisseia tēs charas autōn kai ē kata bathous ptōcheia autōn eperisseusen eis to ploutos tēs aplotētos autōn 3oti kata dunamin marturō kai para dunamin authairetoi 4meta pollēs paraklēseōs deomenoi ēmōn tēn charin kai tēn koinōnian tēs diakonias tēs eis tous agious 5kai ou kathōs ēlpisamen alla eautous edōkan prōton tō kuriō kai ēmin dia thelēmatos theou 6eis to parakalesai ēmas titon ina kathōs proenērxato outōs kai epitelesē eis umas kai tēn charin tautēn

7all ōsper en panti perisseuete pistei kai logō kai gnōsei kai pasē spoudē kai tē ex ēmōn en umin agapē ina kai en tautē tē chariti perisseuēte 8ou kat epitagēn legō alla dia tēs eterōn spoudēs kai to tēs umeteras agapēs gnēsion dokimazōn

9ginōskete gar tēn charin tou kuriou ēmōn iēsou [christou] oti di umas eptōcheusen plousios ōn ina umeis tē ekeinou ptōcheia ploutēsēte 10kai gnōmēn en toutō didōmi touto gar umin sumpherei oitines ou monon to poiēsai alla kai to thelein proenērxasthe apo perusi 11nuni de kai to poiēsai epitelesate opōs kathaper ē prothumia tou thelein outōs kai to epitelesai ek tou echein 12ei gar ē prothumia prokeitai katho ean echē euprosdektos ou katho ouk echei 13ou gar ina allois anesis umin thlipsis all ex isotētos en tō nun kairō to umōn perisseuma eis to ekeinōn usterēma 14ina kai to ekeinōn perisseuma genētai eis to umōn usterēma opōs genētai isotēs 15kathōs gegraptai o to polu ouk epleonasen kai o to oligon ouk ēlattonēsen

16charis de tō theō tō didonti tēn autēn spoudēn uper umōn en tē kardia titou 17oti tēn men paraklēsin edexato spoudaioteros de uparchōn authairetos exēlthen pros umas 18sunepempsamen de met autou ton adelphon ou o epainos en tō euangeliō dia pasōn tōn ekklēsiōn 19ou monon de alla kai cheirotonētheis upo tōn ekklēsiōn sunekdēmos ēmōn en tē chariti tautē tē diakonoumenē uph ēmōn pros tēn tou kuriou doxan kai prothumian ēmōn 20stellomenoi touto mē tis ēmas mōmēsētai en tē adrotēti tautē tē diakonoumenē uph ēmōn 21pronooumen gar kala ou monon enōpion kuriou alla kai enōpion anthrōpōn 22sunepempsamen de autois ton adelphon ēmōn on edokimasamen en pollois pollakis spoudaion onta nuni de polu spoudaioteron pepoithēsei pollē tē eis umas 23eite uper titou koinōnos emos kai eis umas sunergos eite adelphoi ēmōn apostoloi ekklēsiōn doxa christou 24tēn oun endeixin tēs agapēs umōn kai ēmōn kauchēseōs uper umōn eis autous endeixasthe eis prosōpon tōn ekklēsiōn

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

2 Corinthians 7
Top of Page
Top of Page