1 Timothy 3
Uma New Testament
1Makono mpu'u lolita to mpo'uli' hewa toi: tauna to doko' jadi' pangkeni agama mpokahina bago to lompe'. 2Toe pai' pangkeni agama kana to uma ria kasalaia' -na. Motobinei hadua-wadi, pai' kana na'inca mpengkatarii konoa nono-na to dada'a, monoto nono-na, pai' mo'ada lompe' -i. Kana jole' -i metorata, pai' baka' metudui'. 3Uma ma'ala topalangu-langu ba to jolia motuda'. Kana to mo'olu nono-na, to tuwu' hintuwu' hante doo, pai' to uma doko' doi-wadi. 4Kana na'inca mpo'atoro' lompe' tauna to tida hi rala tomi-na, pai' ana' -na kana mengkoru hi totu'a-ra pai' mpobila' -ra. 5Apa' ane ria tauna to uma mpo'incai mpo'atoro' tauna hi rala tomi-na moto, uma wo'o mpai' lompe' pompewili' -na ompi' -ompi' hampepangalaa' -ta, to mepangala' hi Alata'ala. 6Hadua pangkeni agama uma ma'ala to lako' mepangala' hi Pue' Yesus, apa' molangko mpai' nono-na, alaa-na mporata huku' -i hewa to rahuku' -ki Magau' Anudaa'. 7Wae wo'o, pangkeni agama kana to uma ria kasalaia' -na hi poncilo tauna to bela-ra to Kristen. Apa' ane uma-i hewa toe, ratuntui' -i mpai', alaa-na Magau' Anudaa' mposori pai' mpopanawu' -i.

8Wae wo'o-hawo kehi to ratuntu' hi tauna to jadi' topetulungi hi pobago Pue'. Kana to monoto kehi-ra pai' to natao rabila'. Uma ma'ala to boa', uma ma'ala to nginu nta'uo' to melanguhi, pai' uma ma'ala to mpopekiri doi-wadi. 9Kana mpokakamu mpu'u-ra tudui' to naparata-mitaka Alata'ala, pai' mpotuku' tudui' toe hante karoli' -roli' nono-ra. 10Ane ria tauna to doko' jadi' topetulungi hi pobago Pue', raparesa' ulu kehi-na, pai' ane uma-i kasalaia', lako' ma'ala-idi ra'ongko' mpokamu bago toe. 11Wae wo'o tobine-ra, kana to monoto kehi-ra pai' to natao rabila', neo' to ngkeni lolita hilou-tumai. Kana ra'inca mpengkatarii konoa nono-ra to dada'a, pai' monoa' gau' -ra bona ma'ala-ra rasarumaka hi butu nyala-na. 12Topetulungi hi pobago Pue', motobinei hadua-wadi, kana ra'inca mpo'atoro' lompe' ana' -ra pai' tauna to hi rala tomi-ra. 13Ane lompe' pobago-ra mpobago bago Pue', wori' tauna mpobila' -ra, pai' hangkedi' kabia' -ra mpololita pepangala' -ra hi Kristus Yesus.

14Timotius, moliwo-ama tilou mpencuai' -ko. Aga nau' wae, ku'uki' moto-koko sura toi, 15bona ane rapa' -na mahae-a mpai' rata, nu'inca napa po'ingku to natao hi butu dua tauna to napo'ana' Alata'ala. Apa' kita' toi, mepue' -ta hi Alata'ala to tuwu' duu' kahae-hae-na. Kita' toi-mi to ngkakamu tudui' to makono to ngkai Alata'ala. Moroho pepangala' -ta hi tudui' toe, pai' tajaga tudui' toe bona uma hema to mpobalii'.

16Uma mowo kalompe' -na tudui' to tatuku' hi pengkoru-ta hi Alata'ala. Ngkai owi, tudui' toe ko'ia rapopehuwu hi manusia', tapi' hewa toe lau napopehuwu-mitaka Alata'ala. Apa' mepangala' -ta hi Alata'ala to mewali manusia'. Inoha' Tomoroli' mpakanoto kahema-na, pai' -i rahilo mala'eka. Rapalele kareba-na hi tauna to ko'ia mpo'incai Alata'ala. Tauna hi humalili' dunia' mepangala' hi Hi'a. Ra'ongko' -imi hilou hi suruga, pai' -i rawai' kabohea tuwu'.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 Timothy 2
Top of Page
Top of Page