1 Timothy 1
Uma New Testament
1Sura toi ngkai aku' Paulus, suro Kristus Yesus. Aku' jadi' suro-na ntuku' hawa' Alata'ala, Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko' -ta, pai' ntuku' hawa' Kristus Yesus to jadi' poncarumakaa-ta.

2Sura toi kupakatu hi iko Timotius, to kuponcawa ana' -ku moto apa' hibalia pepangala' -ta hi Kristus Yesus. Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala to Tuama pai' hi Kristus Yesus Pue' -ta bona nagane' -ko ngkai kabula rala-na, napopohiloi-ko ahi' -na, pai' nawai' -ko kalompea' tuwu'.

3Kuperapi' bona iko bate tida hi Efesus, hewa to ku'uli' -mi wengi kame'ongko' -ku tumai hi Makedonia. Apa' ria hi retu ba hangkuja dua tauna to mpokeni tudui' to uma makono, pai' iko kana mpotagi-ra bona neo' -rapa metudui' oa' hewa toe. 4Tagi-ra bona neo' -pi ntora mpenonoi jarita-jarita boa' pai' tutura po'ompi' to uma ria kahudua-na. Apa' tauna to ntora mpenonoi jarita pai' tutura toe, ntora momehono' -wadi, uma ratuku' patuju Alata'ala to ta'inca ngkai pepangala' -ta hi Hi'a. 5Patuju hawa' -ku toi, bona momepoka'ahi' -ta omea. Apa' nono-ta napomoroli' -mi Alata'ala, ta'inca hi rala nono-ta ka'uma-napi masala' -ta hi poncilo-na, pai' mepangala' mpu'u-ta hi Pue' Yesus. Toe pai' alaa-na ma'ala-ta momepoka'ahi'. 6Ria-ra ba hangkuja dua tauna to uma-pi mpotuku' ohea toe. Meleli' -ramo ngkai ohea to makono, pai' -ra ntora mpololita lolita to uma ria kalaua-na. 7Doko' -ra jadi' guru Atura Musa, hiaa' bo uma moto ra'incai kalaua-na. Ra'uli' -rana, pante-ra mpakanoto batua-na Atura Musa, hiaa' kakoo-kono-na uma-di ra'incai patuju-nae.

8Ta'inca moto kalompe' -na Atura Musa, asala tapake' ntuku' ohea to makono. 9Bona makono pompake' -ta, kana takiwoi patuju-na Atura Musa. Atura Musa uma rababehi-raka tauna to monoa' po'ingku-ra. Patuju-nale, bona mpotagi tauna to mpotiboki atura pai' tauna to mekahia', to uma mengkoru hi Alata'ala, to mojeko', to uma mposaile' agama, to mpotuku' kagoea' dunia' -wadi, to mpopatehi tina-ra ba tuama-ra, pai' topepatehi ntani' -na. 10Patuju Atura Musa, bona mpotagi tauna to mobualo', to mogau' sala' tomane hingka tomane-na ba tobine hingka tobine-na, to mpo'ala' tauna bona rapobatua, to boa', to mosabi' boa', pai' hema-hema to mpobabehi to mosisala hante tudui' to makono. 11Tudui' to makono toe tarua' hi rala Kareba Lompe' to ngkai Alata'ala to bohe tuwu' -na pai' to natao ra'une'. Kareba Lompe' toe, napopokoloi-ka aku' -mi bona kupalele.

12Aku' mpo'uli' tarima kasi hi Pue' -ta Kristus Yesus, apa' na'ongko' -ama jadi' topobago-na, nawai' -a karohoa, pai' na'uli' kanatao-ku mpokamu bago-na. 13Ri'ulu-a mporuge' Yesus, ngasa' mpu'u-a mpobalinai' topetuku' -na. Aga nau' wae, napoka'ahi' moto-a, apa' nto'u toe ko'ia-a-kuwo mepangala' hi Hi'a, jadi' uma ku'incai kalaua-na napa to kubabehi. 14Aga nau' hewa apa-mi kabohe jeko' -ku, meliu tena kabohe ahi' -na Pue' -ta. Natulungi-a ngkai kabula rala-na, alaa-na kupangala' pai' kupoka'ahi' -imi Kristus Yesus. 15Ria lolita bulawa to mpo'uli' hewa toi: "Kristus Yesus tumai hi dunia' bona mpohore topojeko' ngkai huku' jeko' -ra." Makono mpu'u lolita toe pai' masipato' taparasaya omea. Jadi', ngkai hawe'ea topojeko', aku' toi-mi to meliu jeko' -ku. 16Hiaa' toe-mile pai' napoka'ahi' -ama Alata'ala-e, bona hi rala tuwu' -ku aku' to meliu kamojeko' -ku toi-e, Yesus Kristus ma'ala mpotudo' kamoloe posabara-na. Jadi', hi rala katuwu' -ku toi, ahi' Pue' jadi' monoto lia, alaa-na aku' -mi jadi' tonco hi hawe'ea tauna to rata ngkabokoa', bona mepangala' hi Yesus wo'o-ramo-rawo pai' -ra mporata katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na. 17Masipato' lia tabila' pai' ta'une' Alata'ala, Magau' to moparenta duu' kahae-hae-na, to uma ria kamatea-na, to uma kahiloa, pai' to uma ria karodua-na. Masipato' tabila' -i pai' tapomobohe hanga' -na duu' kahae-hae-na. Amin! Wae mpu'u-hana!

18Timotius, ana' -ku! Tuku' -mi hawa' to kutu'u-koko toi. Kiwoi lolita-ra pangkeni agama to mpo'apui nono-nu pai' to mpoparesai' -ko. Paresa' -ra toe nupo'enu' oa', bona moroho-ko mpobago bago to nukamu, hewa hadua tantara to bia' manga'e. 19Perohoi pepangala' -nu, pai' babehi oa' gau' to lompe' hewa to nu'inca hi rala nono-nu. Ria ba hangkuja dua tauna to uma-pi mposaile' hawe'ea toe, alaa-na mokero-mi pepangala' -ra. 20Rodua to mokero pepangala' -ra toe, hira' Himeneus pai' Aleksander. To rodua toera kutonu hi kuasa Magau' Anudaa' bona nahuku' -ra, bona neo' -rapa mpokedi' kuasa Alata'ala hante tudui' -ra to dada'a toe.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

2 Thessalonians 3
Top of Page
Top of Page