PROS TIMOTHEON A΄ 6
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1osoi eisin upo zugon douloi tous idious despotas pasēs timēs axious ēgeisthōsan ina mē to onoma tou theou kai ē didaskalia blasphēmētai 2oi de pistous echontes despotas mē kataphroneitōsan oti adelphoi eisin alla mallon douleuetōsan oti pistoi eisin kai agapētoi oi tēs euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

3ei tis eterodidaskalei kai mē proserchetai ugiainousin logois tois tou kuriou ēmōn iēsou christou kai tē kat eusebeian didaskalia 4tetuphōtai mēden epistamenos alla nosōn peri zētēseis kai logomachias ex ōn ginetai phthonos eris blasphēmiai uponoiai ponērai 5diaparatribai diephtharmenōn anthrōpōn ton noun kai apesterēmenōn tēs alētheias nomizontōn porismon einai tēn eusebeian

6estin de porismos megas ē eusebeia meta autarkeias 7ouden gar eisēnenkamen eis ton kosmon oti oude exenenkein ti dunametha 8echontes de diatrophas kai skepasmata toutois arkesthēsometha 9oi de boulomenoi ploutein empiptousin eis peirasmon kai pagida kai epithumias pollas anoētous kai blaberas aitines buthizousin tous anthrōpous eis olethron kai apōleian 10riza gar pantōn tōn kakōn estin ē philarguria ēs tines oregomenoi apeplanēthēsan apo tēs pisteōs kai eautous periepeiran odunais pollais

11su de ō anthrōpe theou tauta pheuge diōke de dikaiosunēn eusebeian pistin agapēn upomonēn praupathian 12agōnizou ton kalon agōna tēs pisteōs epilabou tēs aiōniou zōēs eis ēn eklēthēs kai ōmologēsas tēn kalēn omologian enōpion pollōn marturōn 13parangellō {WH: soi } {UBS4: [soi] } enōpion tou theou tou zōogonountos ta panta kai christou iēsou tou marturēsantos epi pontiou pilatou tēn kalēn omologian 14tērēsai se tēn entolēn aspilon anepilēmpton mechri tēs epiphaneias tou kuriou ēmōn iēsou christou 15ēn kairois idiois deixei o makarios kai monos dunastēs o basileus tōn basileuontōn kai kurios tōn kurieuontōn 16o monos echōn athanasian phōs oikōn aprositon on eiden oudeis anthrōpōn oude idein dunatai ō timē kai kratos aiōnion amēn

17tois plousiois en tō nun aiōni parangelle mē upsēlophronein mēde ēlpikenai epi ploutou adēlotēti all epi theō tō parechonti ēmin panta plousiōs eis apolausin 18agathoergein ploutein en ergois kalois eumetadotous einai koinōnikous 19apothēsaurizontas eautois themelion kalon eis to mellon ina epilabōntai tēs ontōs zōēs

20ō timothee tēn parathēkēn phulaxon ektrepomenos tas bebēlous kenophōnias kai antitheseis tēs pseudōnumou gnōseōs 21ēn tines epangellomenoi peri tēn pistin ēstochēsan ē charis meth umōn

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

1 Timothy 5
Top of Page
Top of Page