PROS TITON 2
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1su de lalei a prepei tē ugiainousē didaskalia 2presbutas nēphalious einai semnous sōphronas ugiainontas tē pistei tē agapē tē upomonē

3presbutidas ōsautōs en katastēmati ieroprepeis mē diabolous mē oinō pollō dedoulōmenas kalodidaskalous 4ina sōphronizōsin tas neas philandrous einai philoteknous 5sōphronas agnas oikourous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mē o logos tou theou blasphēmētai

6tous neōterous ōsautōs parakalei sōphronein 7peri panta seauton parechomenos tupon kalōn ergōn en tē didaskalia adiaphthorian semnotēta aphtharsian 8logon ugiē akatagnōston ina o ex enantias entrapē mēden echōn peri umōn legein phaulon

9doulous idiois despotais upotassesthai en pasin euarestous einai mē antilegontas 10mē nosphizomenous alla pistin pasan endeiknumenous agathēn ina tēn didaskalian tou sōtēros umōn theou kosmōsin en pasin

11epephanē gar ē charis tou theou ē sōtērios pasin anthrōpois 12paideuousa ēmas ina arnēsamenoi tēn asebeian kai tas kosmikas epithumias sōphronōs kai dikaiōs kai eusebōs zēsōmen en tō nun aiōni 13prosdechomenoi tēn makarian elpida kai epiphaneian tēs doxēs tou megalou theou kai sōtēros ēmōn iēsou christou 14os edōken eauton uper ēmōn ina lutrōsētai ēmas apo pasēs anomias kai katharisē eautō laon periousion zēlōtēn kalōn ergōn

15tauta lalei kai parakalei kai elenche meta pasēs epitagēs mēdeis sou periphroneitō

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Titus 1
Top of Page
Top of Page