IAKOBOU 2
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1adelphoi mou mē en prosōpolēpsiais echete tēn pistin tou kuriou ēmōn iēsou christou tēs doxēs 2ean gar eiselthē eis tēn sunagōgēn umōn anēr chrusodaktulios en esthēti lampra eiselthē de kai ptōchos en rupara esthēti 3kai epiblepsēte epi ton phorounta tēn esthēta tēn lampran kai eipēte autō su kathou ōde kalōs kai tō ptōchō eipēte su stēthi ekei ē kathou ōde upo to upopodion mou 4kai ou diekrithēte en eautois kai egenesthe kritai dialogismōn ponērōn 5akousate adelphoi mou agapētoi ouch o theos exelexato tous ptōchous tou kosmou toutou plousious en pistei kai klēronomous tēs basileias ēs epēngeilato tois agapōsin auton 6umeis de ētimasate ton ptōchon ouch oi plousioi katadunasteuousin umōn kai autoi elkousin umas eis kritēria 7ouk autoi blasphēmousin to kalon onoma to epiklēthen eph umas

8ei mentoi nomon teleite basilikon kata tēn graphēn agapēseis ton plēsion sou ōs seauton kalōs poieite 9ei de prosōpolēpteite amartian ergazesthe elenchomenoi upo tou nomou ōs parabatai 10ostis gar olon ton nomon tērēsei ptaisei de en eni gegonen pantōn enochos 11o gar eipōn mē moicheusēs eipen kai mē phoneusēs ei de ou moicheuseis phoneuseis de gegonas parabatēs nomou 12outōs laleite kai outōs poieite ōs dia nomou eleutherias mellontes krinesthai 13ē gar krisis anileōs tō mē poiēsanti eleos kai katakauchatai eleos kriseōs

14ti to ophelos adelphoi mou ean pistin legē tis echein erga de mē echē mē dunatai ē pistis sōsai auton 15ean de adelphos ē adelphē gumnoi uparchōsin kai leipomenoi ōsin tēs ephēmerou trophēs 16eipē de tis autois ex umōn upagete en eirēnē thermainesthe kai chortazesthe mē dōte de autois ta epitēdeia tou sōmatos ti to ophelos 17outōs kai ē pistis ean mē erga echē nekra estin kath eautēn

18all erei tis su pistin echeis kagō erga echō deixon moi tēn pistin sou ek tōn ergōn sou kagō deixō soi ek tōn ergōn mou tēn pistin mou 19su pisteueis oti o theos eis estin kalōs poieis kai ta daimonia pisteuousin kai phrissousin 20theleis de gnōnai ō anthrōpe kene oti ē pistis chōris tōn ergōn nekra estin 21abraam o patēr ēmōn ouk ex ergōn edikaiōthē anenenkas isaak ton uion autou epi to thusiastērion 22blepeis oti ē pistis sunērgei tois ergois autou kai ek tōn ergōn ē pistis eteleiōthē 23kai eplērōthē ē graphē ē legousa episteusen de abraam tō theō kai elogisthē autō eis dikaiosunēn kai philos theou eklēthē 24orate toinun oti ex ergōn dikaioutai anthrōpos kai ouk ek pisteōs monon 25omoiōs de kai raab ē pornē ouk ex ergōn edikaiōthē upodexamenē tous angelous kai etera odō ekbalousa 26ōsper gar to sōma chōris pneumatos nekron estin outōs kai ē pistis chōris tōn ergōn nekra estin

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

James 1
Top of Page
Top of Page