PROS THESSALONIKEIS A΄ 5
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1peri de tōn chronōn kai tōn kairōn adelphoi ou chreian echete umin graphesthai 2autoi gar akribōs oidate oti ē ēmera kuriou ōs kleptēs en nukti outōs erchetai 3otan gar legōsin eirēnē kai asphaleia tote aiphnidios autois ephistatai olethros ōsper ē ōdin tē en gastri echousē kai ou mē ekphugōsin 4umeis de adelphoi ouk este en skotei ina ē ēmera umas ōs kleptēs katalabē 5pantes umeis uioi phōtos este kai uioi ēmeras ouk esmen nuktos oude skotous 6ara oun mē katheudōmen ōs kai oi loipoi alla grēgorōmen kai nēphōmen 7oi gar katheudontes nuktos katheudousin kai oi methuskomenoi nuktos methuousin 8ēmeis de ēmeras ontes nēphōmen endusamenoi thōraka pisteōs kai agapēs kai perikephalaian elpida sōtērias 9oti ouk etheto ēmas o theos eis orgēn all eis peripoiēsin sōtērias dia tou kuriou ēmōn iēsou christou 10tou apothanontos uper ēmōn ina eite grēgorōmen eite katheudōmen ama sun autō zēsōmen 11dio parakaleite allēlous kai oikodomeite eis ton ena kathōs kai poieite

12erōtōmen de umas adelphoi eidenai tous kopiōntas en umin kai proistamenous umōn en kuriō kai nouthetountas umas 13kai ēgeisthai autous uper ekperissou en agapē dia to ergon autōn eirēneuete en eautois 14parakaloumen de umas adelphoi noutheteite tous ataktous paramutheisthe tous oligopsuchous antechesthe tōn asthenōn makrothumeite pros pantas 15orate mē tis kakon anti kakou tini apodō alla pantote to agathon diōkete kai eis allēlous kai eis pantas 16pantote chairete 17adialeiptōs proseuchesthe 18en panti eucharisteite touto gar thelēma theou en christō iēsou eis umas 19to pneuma mē sbennute 20prophēteias mē exoutheneite 21panta dokimazete to kalon katechete 22apo pantos eidous ponērou apechesthe

23autos de o theos tēs eirēnēs agiasai umas oloteleis kai oloklēron umōn to pneuma kai ē psuchē kai to sōma amemptōs en tē parousia tou kuriou ēmōn iēsou christou tērētheiē 24pistos o kalōn umas os kai poiēsei

25adelphoi proseuchesthe peri ēmōn

26aspasasthe tous adelphous pantas en philēmati agiō 27orkizō umas ton kurion anagnōsthēnai tēn epistolēn pasin tois agiois adelphois

28ē charis tou kuriou ēmōn iēsou christou meth umōn amēn [pros thessalonikeis prōtē egraphē apo athēnōn]

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

1 Thessalonians 4
Top of Page
Top of Page