Numbers 7
Indonesian Terjemahan Lama

1Hata, maka pada sekali peristiwa, yaitu pada hari selesailah Musa dari pada membangunkan kemah sembahyang serta disiramkannya dengan minyak dan disucikannya akan dia dan akan segala perkakasnya serta dengan mezbah dan segala perkakasnya disiramnya juga dengan minyak dan disucikannya, 2maka dibawa oleh segala kepala Israel dan penghulu suku bangsanya akan persembahannya; maka mereka itu juga penghulu suku bangsa yang telah memerintah pembilangan itu. 3Maka dibawanya akan persembahannya ke hadapan hadirat Tuhan enam buah pedati yang pakai tudung dan dua belas ekor lembu, sebuah pedati akan dua orang penghulu dan seekor lembu akan seorang penghulu, maka dibawanya sampai ke hadapan kemah sembahyang. 4Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian: 5Terimalah sekalian itu dari pada mereka itu, supaya ia itu terpakai kepada pekerjaan kemah perhimpunan dan berikanlah dia kepada orang-orang Lewi, masing-masing sekadar pekerjaannya. 6Maka diterimalah oleh Musa akan segala pedati dan lembu itu, lalu diberikannyalah kepada orang-orang Lewi. 7Dua buah pedati dan empat ekor lembu diberikannyalah kepada bani Gerson sekadar pekerjaannya. 8Dan empat buah pedati dan delapan ekor lembu diberikannyalah kepada bani Merari sekadar pekerjaannya, di bawah pemerintahan Itamar bin Harun, yang imam. 9Tetapi kepada bani Kehat suatupun tiada diberikannya dari padanya, sebab pekerjaan tempat suci yang ditanggungkan atas mereka itu, yaitu mengusung benda di atas bahunya.

10Demikianlah dari penghulu-penghulu itu membawa persembahannya akan tahbis mezbah pada hari ia itu disiram dengan minyak; maka oleh penghulu itu dibawa akan persembahannya sampai ke hadapan mezbah. 11Maka pada masa itu firman Tuhan kepada Musa: Hendaklah pada sehari seorang penghulu mempersembahkan persembahannya akan tahbis mezbah.

12Adapun yang mempersembahkan persembahannya pada hari yang pertama, ia itu Nahesyon bin Aminadab karena suku Yehuda. 13Maka persembahannya sebuah ceper perak, beratnya seratus tiga puluh syikal, dan sebuah bokor percikan dari pada perak, beratnya tujuh puluh syikal yang sama dengan syikal tempat suci, dua-dua penuh dengan tepung halus yang diramas dengan minyak akan persembahan makanan, 14dan sebuah ceper dari pada emas, sepuluh syikal, penuh dengan dupa, 15dan seekor anak lembu atau seekor lembu muda, dan seekor domba jantan, dan seekor anak domba yang umur setahun akan korban bakaran, 16dan seekor kambing jantan akan korban karena dosa, 17dan dua ekor lembu dan lima ekor domba jantan dan lima ekor kambing jantan dan lima ekor anak domba yang umur setahun akan korban syukur; sekalian itulah persembahan Nahesyon bin Aminadab.

18Maka pada hari yang kedua dipersembahkan oleh Natanael bin Zuhar, penghulu suku Isakhar, akan persembahannya. 19Adapun barang yang dipersembahkannya, ia itu sebuah ceper perak, beratnya seratus tiga puluh syikal, dan sebuah bokor percikan dari pada perak, beratnya tujuh puluh syikal yang sama dengan syikal tempat suci, dua-dua penuh dengan tepung halus yang diramas dengan minyak akan persembahan makanan, 20dan sebuah ceper dari pada emas, sepuluh syikal beratnya, penuh dengan dupa, 21dan seekor anak lembu atau lembu muda dan seekor domba jantan dan seekor anak domba yang umur setahun akan korban bakaran, 22dan seekor kambing jantan akan korban karena dosa, 23dan dua ekor lembu dan lima ekor domba jantan dan lima ekor kambing jantan dan lima ekor anak domba yang umur setahun akan korban syukur; sekalian inilah persembahan Natanael bin Zuhar.

24Maka pada hari yang ketiga penghulu bani Zebulon, yaitu Eliab bin Helon. 25Adapun persembahannya, ia itu sebuah ceper perak yang seratus tiga puluh syikal beratnya, dan sebuah bokor percikan dari pada perak, beratnya tujuh puluh syikal yang sama dengan syikal tempat suci, dua-dua penuh dengan tepung halus yang diramas dengan minyak akan persembahan makanan, 26dan sebuah ceper emas, beratnya sepuluh syikal, penuh dengan dupa, 27dan seekor anak lembu atau lembu muda dan seekor domba jantan dan seekor anak domba yang umur setahun akan korban bakaran, 28dan seekor kambing jantan akan korban karena dosa, 29dan dua ekor lembu dan lima ekor domba jantan dan lima ekor kambing jantan dan lima ekor anak domba yang umur setahun akan korban syukur; sekalian inilah persembahan Eliab bin Helon.

30Maka pada hari yang keempat penghulu bani Rubin, yaitu Elizur bin Sedeur. 31Adapun persembahannya, ia itu sebuah ceper perak yang seratus tiga puluh syikal beratnya, dan sebuah bokor percikan dari pada perak, beratnya tujuh puluh syikal yang sama dengan syikal tempat suci, dua-dua penuh dengan tepung halus yang diramas dengan minyak akan persembahan makanan, 32dan sebuah ceper emas, beratnya sepuluh syikal, penuh dengan dupa, 33dan seekor anak lembu atau lembu muda dan seekor domba jantan dan seekor anak domba yang umur setahun akan korban bakaran, 34dan seekor kambing jantan akan korban karena dosa, 35dan dua ekor lembu dan lima ekor domba jantan dan lima ekor kambing jantan dan lima ekor anak domba yang umur setahun akan korban syukur; sekalian inilah persembahan Elizur bin Sediur.

36Maka pada hari yang kelima penghulu bani Simeon, yaitu Selumiel bin Zurisadai. 37Adapun persembahannya, ia itu sebuah ceper perak, beratnya seratus tiga puluh syikal, dan sebuah bokor percikan dari pada perak, beratnya tujuh puluh syikal yang sama dengan syikal tempat suci, dua-dua penuh dengan tepung halus yang diramas dengan minyak akan persembahan makanan, 38dan lagi sebuah ceper emas, beratnya sepuluh syikal, penuh dengan dupa, 39dan seekor anak lembu atau lembu muda dan seekor domba jantan dan seekor anak domba yang umur setahun akan korban bakaran, 40dan seekor kambing jantan akan korban karena dosa, 41dan dua ekor lembu dan lima ekor domba jantan dan lima ekor kambing jantan dan lima ekor anak domba yang umur setahun akan korban syukur; sekalian inilah persembahan Selumiel bin Zurisadai.

42Maka pada hari yang keenam penghulu bani Gad, yaitu Elyasaf bin Dehuil. 43Adapun persembahannya, ia itu sebuah ceper perak yang seratus tiga puluh syikal beratnya, dan sebuah bokor percikan dari pada perak, beratnya tujuh puluh syikal yang sama dengan syikal tempat suci, dua-dua penuh dengan tepung halus yang diramas dengan minyak akan persembahan makanan, 44dan sebuah ceper emas, beratnya sepuluh syikal, penuh dengan dupa, 45dan seekor anak lembu atau lembu muda dan seekor domba jantan dan seekor anak domba yang umur setahun akan korban bakaran, 46dan seekor kambing jantan akan korban karena dosa, 47dan dua ekor lembu dan lima ekor domba jantan dan lima ekor kambing jantan dan lima ekor anak domba yang umur setahun akan korban syukur; sekalian inilah persembahan Elyasaf bin Dehuil.

48Maka pada hari yang ketujuh penghulu bani Efrayim, yaitu Elisama bin Amihud. 49Adapun persembahannya, ia itu sebuah ceper perak yang seratus tiga puluh syikal beratnya, dan sebuah bokor percikan dari pada perak, beratnya tujuh puluh syikal yang sama dengan syikal tempat suci, dua-dua penuh dengan tepung halus yang diramas dengan minyak akan persembahan makanan, 50dan sebuah ceper emas, beratnya sepuluh syikal, penuh dengan dupa, 51dan seekor lembu muda atau anak lembu dan seekor domba jantan dan seekor anak domba yang umur setahun akan korban bakaran, 52dan seekor kambing jantan akan korban karena dosa, 53dan dua ekor lembu dan lima ekor domba jantan dan lima ekor kambing jantan dan lima ekor anak domba yang umur setahun akan korban syukur; sekalian inilah persembahan Elisama bin Amihud.

54Maka pada hari yang kedelapan penghulu bani Manasye, yaitu Gamaliel bin Pedazur. 55Adapun persembahannya, ia itu sebuah ceper perak yang seratus tiga puluh syikal beratnya, dan sebuah bokor percikan perak, beratnya tujuh puluh syikal yang sama dengan syikal tempat suci, dua-dua penuh dengan tepung halus yang diramas dengan minyak akan persembahan makanan, 56dan sebuah ceper emas, beratnya sepuluh syikal, penuh dengan dupa, 57dan seekor anak lembu atau lembu muda dan seekor domba jantan dan seekor anak domba yang umur setahun akan korban bakaran, 58dan seekor kambing jantan akan korban karena dosa, 59dan dua ekor lembu dan lima ekor domba jantan dan lima ekor kambing jantan dan lima ekor anak domba yang umur setahun akan korban syukur; sekalian inilah persembahan Gamaliel bin Pedazur.

60Maka pada hari yang kesembilan penghulu bani Benyamin, yaitu Abidan bin Gideoni. 61Adapun persembahannya, ia itu sebuah ceper perak yang seratus tiga puluh syikal beratnya, dan sebuah bokor percikan perak, beratnya tujuh puluh syikal yang sama dengan syikal tempat suci, dua-dua penuh dengan tepung halus yang diramas dengan minyak akan persembahan makanan, 62dan sebuah ceper emas, beratnya sepuluh syikal, penuh dengan dupa, 63dan seekor anak lembu atau lembu muda dan seekor domba jantan dan seekor anak domba yang umur setahun akan korban bakaran, 64dan seekor kambing jantan akan korban karena dosa, 65dan dua ekor lembu dan lima ekor domba jantan dan lima ekor kambing jantan dan lima ekor anak domba yang umur setahun akan korban syukur; sekalian inilah persembahan Abidan bin Gideoni.

66Maka pada hari yang kesepuluh penghulu bani Dan, yaitu Ahiezar bin Amisadai. 67Adapun persembahannya, ia itu sebuah ceper perak yang seratus tiga puluh syikal beratnya, dan sebuah bokor percikan dari pada perak, beratnya tujuh puluh syikal yang sama dengan syikal tempat suci, dua-dua penuh dengan tepung halus yang diramas dengan minyak akan persembahan makanan, 68dan sebuah ceper emas, beratnya sepuluh syikal, penuh dengan dupa, 69dan seekor anak lembu atau lembu muda dan seekor domba jantan dan seekor anak domba yang umur setahun akan korban bakaran, 70dan seekor kambing jantan akan korban karena dosa, 71dan dua ekor lembu dan lima ekor domba jantan dan lima ekor kambing jantan dan lima ekor anak domba yang umur setahun akan korban syukur; sekalian inilah persembahan Ahiezar bin Amisadai.

72Maka pada hari yang kesebelas penghulu bani Asyer, yaitu Pagiel bin Okhran. 73Adapun persembahannya, ia itu sebuah ceper perak yang seratus tiga puluh syikal beratnya, dan sebuah bokor percikan dari pada perak, beratnya tujuh puluh syikal yang sama dengan syikal tempat suci, dua-dua penuh dengan tepung halus yang diramas dengan minyak akan persembahan makanan, 74dan sebuah ceper emas, beratnya sepuluh syikal, penuh dengan dupa, 75dan seekor anak lembu atau lembu muda dan seekor domba jantan dan seekor anak domba yang umur setahun akan korban bakaran, 76dan seekor kambing jantan akan korban karena dosa, 77dan dua ekor lembu dan lima ekor domba jantan dan lima ekor kambing jantan dan lima ekor anak domba yang umur setahun akan korban syukur; sekalian inilah persembahan Pagiel bin Okhran.

78Maka pada hari yang kedua belas penghulu bani Naftali, yaitu Ahira bin Enan. 79Adapun persembahannya, ia itu sebuah ceper perak yang seratus tiga puluh syikal beratnya, dan sebuah bokor percikan dari pada perak, beratnya tujuh puluh syikal yang sama dengan syikal tempat suci, dua-dua penuh dengan tepung halus yang diramas dengan minyak akan persembahan makanan, 80dan sebuah ceper emas, beratnya sepuluh syikal, penuh dengan dupa, 81dan seekor anak lembu atau lembu muda dan seekor domba jantan dan seekor anak domba yang umur setahun akan korban bakaran, 82dan seekor kambing jantan akan korban karena dosa, 83dan dua ekor lembu dan lima ekor domba jantan dan lima ekor kambing jantan dan lima ekor anak domba yang umur setahun akan korban syukur; maka sekalian inilah persembahan Ahira bin Enan.

84Demikianlah peri tahbis mezbah pada hari disiram dengan minyak akan dia, yaitu pada hari segala penghulu Israel: dua belas buah ceper perak dan dua belas buah bokor percikan dari pada perak dan dua belas buah ceper emas. 85sebuah ceper perak beratnya seratus tiga puluh syikal dan sebuah bokor percikan tujuh puluh; adapun banyak perak serba sekalian itu, ia itu dua ribu empat ratus syikal yang sama dengan syikal tempat suci. 86Dan dua belas buah ceper emas penuh dengan dupa, sebuah ceper sepuluh syikal beratnya, yang sama dengan syikal tempat suci; adapun banyak emas segala ceper itu, ia itu seratus dua puluh syikal. 87Adapun banyak binatang akan korban bakaran itu, ia itu dua belas ekor anak lembu dan dua belas ekor domba jantan dan dua belas ekor anak domba yang umur setahun serta dengan persembahannya makanan dan dua belas ekor kambing jantan akan korban karena dosa. 88Maka banyak binatang akan korban syukur itu dua puluh empat ekor anak lembu dan enam puluh ekor domba jantan dan enam puluh ekor kambing jantan dan enam puluh ekor anak domba yang umur setahun; maka demikianlah peri tahbis mezbah setelah sudah disiram dengan minyak akan dia.

89Maka apabila masuklah Musa ke dalan kemah perhimpunan hendak bersembah kepada Tuhan, maka didengarnya suara Tuhan, yang berfirman kepadanya dari atas tutupan gafirat yang pada tabut assyahadat dari antara kedua orang kerubiun itu. Maka demikianlah Tuhan berfirman kepadanya.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Numbers 6
Top of Page
Top of Page