Ezekiel 43:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
518 [e]וְאִֽם־
wə-’im-
And ifConj-w | Conj
3637 [e]נִכְלְמ֞וּ
niḵ-lə-mū
they are ashamedV-Nifal-Perf-3cp
3605 [e]מִכֹּ֣ל
mik-kōl
of allPrep-m | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
6213 [e]עָשׂ֗וּ
‘ā-śū,
they have doneV-Qal-Perf-3cp
6699 [e]צוּרַ֣ת
ṣū-raṯ
the designN-fsc
1004 [e]הַבַּ֡יִת
hab-ba-yiṯ
of the templeArt | N-ms
8498 [e]וּתְכוּנָת֡וֹ
ū-ṯə-ḵū-nā-ṯōw
and its arrangementConj-w | N-fsc | 3ms
4161 [e]וּמוֹצָאָ֡יו
ū-mō-w-ṣā-’āw
and its exitsConj-w | N-mpc | 3ms
4126 [e]וּמוֹבָאָ֣יו
ū-mō-w-ḇā-’āw
and its entrancesConj-w | N-mpc | 3ms
3605 [e]וְֽכָל־
wə-ḵāl
and entireConj-w | N-msc
6699 [e]צֽוּרֹתָ֡ו‪‬
ṣū-rō-ṯāw
its designN-fsc | 3ms
853 [e]וְאֵ֣ת
wə-’êṯ
andConj-w | DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
2708 [e]חֻקֹּתָיו֩
ḥuq-qō-ṯāw
its ordinancesN-fpc | 3ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
  [צורתי]
[ṣū-rō-ṯāy
-Noun - feminine singular construct :: first person common singular N-fsc | 1cs
 
ḵ]
 
6699 [e](צ֨וּרֹתָ֤יו)
(ṣū-rō-ṯāw
its formsN-fpc | 3ms
 
q)
 
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
  [תורתו]
[tō-w-rō-ṯōw
-Noun - feminine plural construct :: third person masculine singular N-fpc | 3ms
 
ḵ]
 
8451 [e](תּוֹרֹתָיו֙)
(tō-w-rō-ṯāw
its lawsN-fpc | 3ms
 
q)
 
3045 [e]הוֹדַ֣ע
hō-w-ḏa‘
make knownV-Hifil-Imp-ms
853 [e]אוֹתָ֔ם
’ō-w-ṯām,
to themDirObjM | 3mp
3789 [e]וּכְתֹ֖ב
ū-ḵə-ṯōḇ
and Write [it] downConj-w | V-Qal-Imp-ms
5869 [e]לְעֵֽינֵיהֶ֑ם
lə-‘ê-nê-hem;
in their sightPrep-l | N-cdc | 3mp
8104 [e]וְיִשְׁמְר֞וּ
wə-yiš-mə-rū
so that they may keepConj-w | V-Qal-ConjImperf-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
wholeN-msc
6699 [e]צוּרָת֛וֹ
ṣū-rā-ṯōw
its designN-fsc | 3ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
2708 [e]חֻקֹּתָ֖יו
ḥuq-qō-ṯāw
its ordinancesN-fpc | 3ms
6213 [e]וְעָשׂ֥וּ
wə-‘ā-śū
and performConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
853 [e]אוֹתָֽם׃
’ō-w-ṯām.
themDirObjM | 3mp

Hebrew Texts
יחזקאל 43:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִֽם־נִכְלְמ֞וּ מִכֹּ֣ל אֲשֶׁר־עָשׂ֗וּ צוּרַ֣ת הַבַּ֡יִת וּתְכוּנָתֹ֡ו וּמֹוצָאָ֡יו וּמֹובָאָ֣יו וְֽכָל־צֽוּרֹתָ֡ו וְאֵ֣ת כָּל־חֻקֹּתָיו֩ וְכָל־ [צוּרֹתָי כ] (צ֨וּרֹתָ֤יו ק) וְכָל־ [תֹּורֹתֹו כ] (תֹּורֹתָיו֙ ק) הֹודַ֣ע אֹותָ֔ם וּכְתֹ֖ב לְעֵֽינֵיהֶ֑ם וְיִשְׁמְר֞וּ אֶת־כָּל־צוּרָתֹ֛ו וְאֶת־כָּל־חֻקֹּתָ֖יו וְעָשׂ֥וּ אֹותָֽם׃

יחזקאל 43:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־נכלמו מכל אשר־עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל־צורתו ואת כל־חקתיו וכל־ [צורתי כ] (צורתיו ק) וכל־ [תורתו כ] (תורתיו ק) הודע אותם וכתב לעיניהם וישמרו את־כל־צורתו ואת־כל־חקתיו ועשו אותם׃

יחזקאל 43:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואם־נכלמו מכל אשר־עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל־צורתו ואת כל־חקתיו וכל־ [צורתי כ] (צורתיו ק) וכל־ [תורתו כ] (תורתיו ק) הודע אותם וכתב לעיניהם וישמרו את־כל־צורתו ואת־כל־חקתיו ועשו אותם׃

יחזקאל 43:11 Hebrew Bible
ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורתו ואת כל חקתיו וכל צורתו וכל תורתו הודע אותם וכתב לעיניהם וישמרו את כל צורתו ואת כל חקתיו ועשו אותם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"If they are ashamed of all that they have done, make known to them the design of the house, its structure, its exits, its entrances, all its designs, all its statutes, and all its laws. And write it in their sight, so that they may observe its whole design and all its statutes and do them.

King James Bible
And if they be ashamed of all that they have done, shew them the form of the house, and the fashion thereof, and the goings out thereof, and the comings in thereof, and all the forms thereof, and all the ordinances thereof, and all the forms thereof, and all the laws thereof: and write it in their sight, that they may keep the whole form thereof, and all the ordinances thereof, and do them.

Holman Christian Standard Bible
and they will be ashamed of all that they have done. Reveal the design of the temple to them--its layout with its exits and entrances--its complete design along with all its statutes, design specifications, and laws. Write it down in their sight so that they may observe its complete design and all its statutes and may carry them out.
Treasury of Scripture Knowledge

shew them

Ezekiel 40:1-42:20 In the five and twentieth year of our captivity, in the beginning …

Ezekiel 44:5,6 And the LORD said to me, Son of man, mark well, and behold with your eyes…

Hebrews 8:5 Who serve to the example and shadow of heavenly things, as Moses …

all the ordinances

1 Corinthians 11:2 Now I praise you, brothers, that you remember me in all things, and …

and do

Ezekiel 11:20 That they may walk in my statutes, and keep my ordinances, and do …

Ezekiel 36:27 And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my …

Matthew 28:20 Teaching them to observe all things whatever I have commanded you: …

John 13:17 If you know these things, happy are you if you do them.

Links
Ezekiel 43:11Ezekiel 43:11 NIVEzekiel 43:11 NLTEzekiel 43:11 ESVEzekiel 43:11 NASBEzekiel 43:11 KJVEzekiel 43:11 Bible AppsEzekiel 43:11 Biblia ParalelaEzekiel 43:11 Chinese BibleEzekiel 43:11 French BibleEzekiel 43:11 German BibleBible Hub
Ezekiel 43:10
Top of Page
Top of Page