Galatians 1
Indonesian Terjemahan Lama

1Daripada Paulus, seorang rasul (bukannya daripada manusia, dan bukan pula dengan jalan seorang manusia, melainkan yang ditetapkan oleh Yesus Kristus serta Allah Bapa, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati), 2serta dengan segala saudara yang ada besertaku, kepada segala sidang jemaat di Galatia,

3turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus, 4yang telah menyerahkan diri-Nya karena dosa kita, supaya dapat melepaskan kita daripada dunia yang jahat ini menurut kehendak Allah, yaitu Bapa kita. 5Bagi-Nyalah kemuliaan kekal selama-lamanya! Amin.

6Aku heran bahwa kamu sebegitu lekas berpaling daripada Dia, yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus kepada suatu Injil yang berlainan, 7padahal yang lain itu bukannya Injil; tetapi ada setengah orang yang mengharukan kamu dan yang hendak menyungsangkan Injil Kristus. 8Tetapi jikalau kami ini atau seorang malaekat dari surga sekalipun akan memberitakan kepadamu Injil lain daripada yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah ia terlaknat. 9Sebagaimana yang telah kami katakan dahulu, sekarang pun kukatakan pula, bahwa jikalau barang seorang memberitakan Injil kepadamu lain daripada yang telah kamu terima itu, biarlah ia terlaknat.

10Sekarang aku menyukakan manusiakah, atau Allah? Atau aku mencari jalan diperkenan oleh manusiakah? Jikalau aku lagi mencari jalan diperkenan oleh manusia, maka bukanlah aku hamba Kristus.

11Karena aku memaklumkan kepadamu, hai saudara-saudaraku, bahwa Injil yang telah kuberitakan itu, bukanlah pendapatan manusia. 12Karena bukannya aku ini sudah menerima dia daripada manusia, dan bukannya pula ia itu kupelajari, melainkan oleh wahyu daripada Yesus Kristus.

13Karena kamu sudah mendengar hal kehidupanku yang dahulu di dalam agama Yahudi, bahwa aku terlampau sangat menganiayakan sidang jemaat Allah serta membinasakan dia, 14dan majulah aku di dalam agama Yahudi lebih daripada kebanyakan orang yang sebaya dengan aku, sebab teramat sangat usaha atas segala adat-istiadat nenek moyangku. 15Tetapi tatkala sudah dikehendaki Allah, yang memilih aku daripada rahim ibuku dan memanggil aku dengan anugerah-Nya itu, 16menyatakan Anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara orang kafir, maka sebentar itu juga tiada aku bermusyawarat dengan seorang jua pun; 17langsung tiada aku naik ke Yeruzalem mendapatkan orang-orang yang menjadi rasul dahulu daripadaku, melainkan aku pergi ke tanah Arab, lalu kembali pula ke Damsyik.

18Tiga tahun kemudian daripada itu naiklah aku ke Yeruzalem hendak berkenal dengan Kefas; maka diamlah aku sertanya lima belas hari lamanya. 19Tetapi rasul-rasul yang lain seorang pun tiada kujumpa, kecuali Yakub, saudara Tuhan itu. 20Tentang hal yang kusuratkan kepadamu ini, sesungguhnya di hadapan Allah aku tiada berdusta. 21Kemudian daripada itu pergilah aku ke benua Syam dan Kilikia, 22tetapi rupa aku belum dikenal oleh sidang jemaat Kristus di tanah Yudea; 23hanya mereka itu mendengar kata-kata sahaja, bahwa orang yang dahulu menganiayakan kita itu, sekarang ini memberitakan kabar kesukaan dari hal iman, yang dahulu dibinasakannya itu. 24Lalu mereka itu memuliakan Allah karena sebab aku.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

2 Corinthians 13
Top of Page
Top of Page