PROS PHILIPPESIOUS 3
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1to loipon adelphoi mou chairete en kuriō ta auta graphein umin emoi men ouk oknēron umin de asphales

2blepete tous kunas blepete tous kakous ergatas blepete tēn katatomēn 3ēmeis gar esmen ē peritomē oi pneumati theou latreuontes kai kauchōmenoi en christō iēsou kai ouk en sarki pepoithotes 4kaiper egō echōn pepoithēsin kai en sarki ei tis dokei allos pepoithenai en sarki egō mallon 5peritomē oktaēmeros ek genous israēl phulēs beniamein ebraios ex ebraiōn kata nomon pharisaios 6kata zēlos diōkōn tēn ekklēsian kata dikaiosunēn tēn en nomō genomenos amemptos

7atina ēn moi kerdē tauta ēgēmai dia ton christon zēmian 8alla menounge kai ēgoumai panta zēmian einai dia to uperechon tēs gnōseōs christou iēsou tou kuriou mou di on ta panta ezēmiōthēn kai ēgoumai skubala ina christon kerdēsō 9kai eurethō en autō mē echōn emēn dikaiosunēn tēn ek nomou alla tēn dia pisteōs christou tēn ek theou dikaiosunēn epi tē pistei 10tou gnōnai auton kai tēn dunamin tēs anastaseōs autou kai koinōnian pathēmatōn autou sunmorphizomenos tō thanatō autou 11eipōs katantēsō eis tēn exanastasin tēn ek nekrōn

12ouch oti ēdē elabon ē ēdē teteleiōmai diōkō de ei katalabō eph ō kai katelēmphthēn upo christou iēsou 13adelphoi egō emauton oupō logizomai kateilēphenai 14en de ta men opisō epilanthanomenos tois de emprosthen epekteinomenos kata skopon diōkō eis to brabeion tēs anō klēseōs tou theou en christō iēsou 15osoi oun teleioi touto phronōmen kai ei ti eterōs phroneite kai touto o theos umin apokalupsei 16plēn eis o ephthasamen tō autō stoichein

17sunmimētai mou ginesthe adelphoi kai skopeite tous outōs peripatountas kathōs echete tupon ēmas 18polloi gar peripatousin ous pollakis elegon umin nun de kai klaiōn legō tous echthrous tou staurou tou christou 19ōn to telos apōleia ōn o theos ē koilia kai ē doxa en tē aischunē autōn oi ta epigeia phronountes 20ēmōn gar to politeuma en ouranois uparchei ex ou kai sōtēra apekdechometha kurion iēsoun christon 21os metaschēmatisei to sōma tēs tapeinōseōs ēmōn sunmorphon tō sōmati tēs doxēs autou kata tēn energeian tou dunasthai auton kai upotaxai autō ta panta

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Philippians 2
Top of Page
Top of Page