Psalmen 82
Dutch Staten Vertaling
1Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;

2Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.

3Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.

4Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand.

5Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; dies wankelen alle fondamenten der aarde.

6Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten;

7Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen.

8Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natien.BIJBEL -- DAT IS DE GANSE HEILIGE SCHRIFT -- DOOR LAST VAN DE HOOG-MOGENDE HEREN STATEN-GENERAAL DER VERENIGDE NEDERLANDEN EN VOLGENS HET BESLUIT VAN DE SYNODE NATIONAAL GEHOUDEN TE DORDRECHT IN DE JAREN 1618 EN 1619 UIT DE OORSPRONKELIJKE TALEN IN ONZE NEDERLANDSE TAAL GETROUWELIJK OVERGEZET -- BEVATTENDE AL DE KANONIEKE BOEKEN VAN HET -- OUDE EN NIEUWE TESTAMENT -- Based on electronic edition from http://www.coas.nl/bijbel.

Bible Hub

Psalm 81
Top of Page
Top of Page