Psalmen 38
Dutch Staten Vertaling
1Een psalm van David, om te doen gedenken. (1a) O HEERE! straf mij niet in Uw groten toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid.

2Want Uw pijlen zijn in mij gedaald, en Uw hand is op mij nedergedaald.

3Er is niets geheels in mijn vlees, vanwege Uw gramschap; er is geen vrede in mijn beenderen, vanwege mijn zonde.

4Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd; als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden.

5Mijn etterbuilen stinken, zij zijn vervuild, vanwege mijn dwaasheid.

6Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer nedergebogen; ik ga den gansen dag in het zwart.

7Want mijn darmen zijn vol van een verachtelijke plage, en er is niets geheels in mijn vlees.

8Ik ben verzwakt, en uitermate zeer verbrijzeld; ik brul van het geruis mijns harten.

9HEERE! voor U is al mijn begeerte; en mijn zuchten is voor U niet verborgen.

10Mijn hart keert om en om, mijn kracht heeft mij verlaten; en het licht mijner ogen, ook zij zelven zijn niet bij mij.

11Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plage, en mijn nabestaanden staan van verre.

12En die mijn ziel zoeken, leggen mij strikken; en die mijn kwaad zoeken, spreken verdervingen, en zij overdenken den gansen dag listen.

13Ik daarentegen ben als een dove, ik hoor niet, en als een stomme, die zijn mond niet opendoet.

14Ja, ik ben als een man, die niet hoort, en in wiens mond geen tegenredenen zijn.

15Want op U, HEERE! hoop ik; Gij zult verhoren, HEERE, mijn God!

16Want ik zeide: Dat zij zich toch over mij niet verblijden! Wanneer mijn voet zou wankelen, zo zouden zij zich tegen mij groot maken.

17Want ik ben tot hinken gereed, en mijn smart is steeds voor mij.

18Want ik maak U mijn ongerechtigheid bekend, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde.

19Maar mijn vijanden zijn levende, worden machtig; en die mij om valse oorzaken haten, worden groot.

20En die kwaad voor goed vergelden, staan mij tegen, omdat ik het goede najaag.

21Verlaat mij niet, o HEERE, mijn God! wees niet verre van mij.

22[ (Psalms 38:23) Haast U tot mijn hulp, HEERE, mijn Heil! ]BIJBEL -- DAT IS DE GANSE HEILIGE SCHRIFT -- DOOR LAST VAN DE HOOG-MOGENDE HEREN STATEN-GENERAAL DER VERENIGDE NEDERLANDEN EN VOLGENS HET BESLUIT VAN DE SYNODE NATIONAAL GEHOUDEN TE DORDRECHT IN DE JAREN 1618 EN 1619 UIT DE OORSPRONKELIJKE TALEN IN ONZE NEDERLANDSE TAAL GETROUWELIJK OVERGEZET -- BEVATTENDE AL DE KANONIEKE BOEKEN VAN HET -- OUDE EN NIEUWE TESTAMENT -- Based on electronic edition from http://www.coas.nl/bijbel.

Bible Hub

Psalm 37
Top of Page
Top of Page