Proverbe 11
Romanian: Cornilescu
1Cumpăna înşelătoare este urîtă Domnului, dar cîntăreala dreaptă Îi este plăcută.

2Cînd vine mîndria, vine şi ruşinea; dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.

3Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi cîrmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.

4În ziua mîniei, bogăţia nu slujeşte la nimic; dar neprihănirea izbăveşte dela moarte.

5Nevinovăţia omului fără prihană îi netezeşte calea, dar cel rău cade prin însăş răutatea lui.

6Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sînt prinşi de răutatea lor.

7La moartea celui rău, îi piere nădejdea, şi aşteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită.

8Cel neprihănit este scăpat din strîmtoare, şi cel rău îi ia locul.

9Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniţi sînt scăpaţi prin ştiinţă.

10Cînd le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură; şi cînd pier cei răi, toţi strigă de veselie.

11Cetatea se înalţă prin binecuvîntarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. -

12Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primeşte şi tace. -

13Cine umblă cu bîrfeli dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s'a încredinţat. -

14Cînd nu este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici. -

15Cui se pune chezaş pentru altul, îi merge rău, dar cine se teme să se pună chezaş este liniştit. -

16O femeie plăcută capătă cinste, şi cei asupritori capătă bogăţie. -

17Omul milostiv îşi face bine sufletului său, dar omul fără milă îşi turbură însăş carnea lui. -

18Cel rău dobîndeşte un cîştig înşelător, dar cel ce samănă neprihănirea are o adevărată plată. -

19Adevărata neprihănire duce la viaţă, dar cel ce urmăreşte răul găseşte moartea. -

20Cei cu inima stricată sînt o scîrbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană Îi sînt plăcuţi.

21Hotărît: cel rău nu va rămînea nepedepsit, dar sămînţa celor neprihăniţi va fi scăpată. -

22Femeia frumoasă şi fără minte este ca un inel de aur pus în rîtul unui porc. -

23Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine; dar aşteptarea celor răi este numai mînie-.

24Unul, care dă cu mîna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decît să sărăcească. -

25Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. -

26Cine opreşte grîul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce -l vinde vine binecuvîntarea. -

27Cine urmăreşte binele, îşi cîştigă bunăvoinţă, dar cine urmăreşte răul este atins de el. -

28Cine se încrede în bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul. -

29Cine îşi turbură casa va moşteni vînt, şi nebunul va fi robul omului înţelept! -

30Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept cîştigă suflete. -

31Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pămînt; cu cît mai mult cel rău şi păcătos!Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Proverbs 10
Top of Page
Top of Page