1 Cronici 4
Romanian: Cornilescu
1Fiii lui Iuda: Pereţ, Heţron, Carmi, Hur şi Şobal. 2Reaia, fiul lui Şobal, a născut pe Iahat; Iahat a născut pe Ahumai şi Lahad. Acestea sînt familiile Ţoreatiţilor. 3Iată scoborîtorii tatălui lui Etam: Izreel, Işma şi Idbaş; numele sorei lor era Haţelelponi. 4Penuel era tatăl lui Ghedor, şi Ezer tatăl lui Huşa. Aceştia sînt fiii lui Hur, întîiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem. 5Aşhur, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste, Helea şi Naara. 6Naara i -a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni şi pe Ahaştari: aceştia sînt fiii Naarei. 7Fiii Heleei: Ţeret, Ţohar şi Etnan. 8Coţ a născut pe Anub şi Haţobeba, şi familiile lui Aharhel, fiul lui Harum. 9Iaebeţ era mai cu vază decît fraţii săi; mamă-sa i -a pus numele Iaebeţ (Trist), zicînd: ,,Pentru că l-am născut cu durere.`` 10Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul lui Israel, şi a zis: ,,Dacă mă vei binecuvînta şi-mi vei întinde hotarele, dacă mîna Ta va fi cu mine, şi dacă mă vei feri de nenorocire, aşa încît să nu fiu în suferinţă!...`` Şi Dumnezeu i -a dat ce ceruse.

11Chelub, fratele lui Şuha, a născut pe Mechir, care a fost tatăl lui Eşton. 12Eşton a născut casa lui Rafa, Paseah şi Techina, tatăl cetăţii lui Nahaş. Aceştia sînt bărbaţii dela Reca.

13Fiii lui Chenaz: Otniel şi Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat. 14Meonotai a născut pe Ofra. Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii lucrătorilor; căci erau lucrători. 15Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela şi Naam, şi fiii lui Ela, şi Chenaz. 16Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria şi Asareel. 17Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer şi Ialon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Şamai, şi pe Işbah, tatăl lui Eştemoa. 18Nevastă-sa, Iudeica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Eber, tatăl lui Soco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceştia sînt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat -o Mered de nevastă. 19Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham; tatăl lui Chehila, Garmitul şi Eştemoa, Maacatitul. 20Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan şi Tilon. Fiii lui Işei: Zohet şi Ben-Zohet. 21Fiii lui Şela, fiul lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareşa, şi familiile casei unde se lucrează pînza, din casa lui Aşbea, 22şi Iochim, şi oamenii lui Cozeba, şi Ioas şi Saraf, cari au stăpînit asupra Moabului şi Iaşubi-Lehem. Aceste lucruri sînt vechi. 23Ei erau olari şi locuiau în livezi şi în lunci; locuiau acolo lîngă împărat şi lucrau pentru el.

24Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul. 25Fiul lui Saul: Şalum, Mibsam, fiul său; Mişma, fiul său. 26Fiii lui Mişma: Hamuel, fiul său. Zacur, fiul său; Şimei, fiul său. 27Şimei a avut şasesprezece fii şi şase fiice. Fraţii săi n'au avut mulţi fii. Şi toate familiile lor nu s'au înmulţit atît cît fiii lui Iuda. 28Ei locuiau la Beer-Şeba, la Molada, la Haţar-Şual, 29la Bilha, la Eţem, la Tolad, 30La Betuel, la Horma, la Ţiclag, 31la Bet-Marcabot, la Haţar-Susim, la Bet-Birei şi la Şaaraim. Acestea au fost cetăţile lor pînă la domnia lui David, 32şi satele lor. Ei mai aveau şi Etam, Ain, Rimon, Tochen şi Aşan, cinci cetăţi; 33şi toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, pînă la Baal. Iată locuinţele lor şi spiţa neamului lor.

34Meşobab; Iamlec; Ioşa, fiul lui Amaţia; 35Ioel; Iehu, fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 36Elioenai; Iaacoba; Ieşohaia; Asaia; Adiel; Iesimiel; Benaia; 37Ziza, fiul lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şemaia. 38Aceştia, numiţi pe nume, erau domni în familiile lor, şi casele lor părinteşti au crescut mult. 39Ei s'au dus înspre Ghedor pînă la răsăritul văii, să caute păşune pentru turmele lor. 40Au găsit păşune grase şi bune, şi o ţară întinsă, liniştită şi pacinică, fiindcă ceice o locuiau mai înainte se pogorau din Ham. 41Oamenii aceştia, scrişi pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda; au sfărîmat corturile lor şi pe Maoniţi, cari se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvîrşire pînă în ziua de azi, şi s'au aşezat în locul lor, căci acolo erau păşune pentru turmele lor. 42Şi dintre fiii lui Simeon s'au dus la muntele Seir, în număr de cinci sute de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia şi Uziel, fiii lui Işei. 43Au bătut rămăşiţa de Amaleciţi care scăpase cu viaţă şi s'au aşezat acolo pînă în ziua de azi.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

1 Chronicles 3
Top of Page
Top of Page