Genesis 5
Polish Biblia Gdanska (1881)

1Teć są księgi rodzajów Adamowych. W dzień, którego stworzył Bóg człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. 2Mężczyznę i niewiastę stworzył je; i błogosławił im, i nazwał imię ich, człowiek, w dzień, którego są stworzeni.

3I żył Adam sto i trzydzieści lat, i spłodził syna na podobieństwo swoje, i na wyobrażenie swoje, i nazwał imię jego Set. 4I było dni Adamowych po spłodzeniu Seta osiem set lat, i spłodził syny i córki. 5A tak było wszystkich dni Adamowych, których żył, dziewięć set lat i trzydzieści, lat i umarł.

6A Set żył sto lat i pięć lat, i spłodził Enosa. 7I żył Set po spłodzeniu Enosa, osiem set lat, i siedem lat, i spłodził syny i córki. 8I było wszystkich dni Setowych dziewięć set lat, i dwanaście lat, i umarł.

9A Enos żył dziewięćdziesiąt lat, i spłodził Kenana. 10I żył Enos po spłodzeniu Kenana, osiem set lat, i piętnaście lat, i spłodził syny i córki. 11Było tedy wszystkich dni Enosowych dziewięć set lat, i pięć lat, i umarł.

12Kenan też żył siedemdziesiąt lat, i spłodził Mahalaleela. 13I żył Kenan po spłodzeniu Mahalaleela osiem set lat, i czterdzieści lat, i spłodził syny i córki. 14Było tedy wszystkich dni Kenanowych dziewięć set i dziesięć lat, i umarł.

15A Mahalaleel żył sześćdziesiąt i pięć lat, i spłodził Jareda. 16A po spłodzeniu Jareda, żył Mahalaleel osiem set lat i trzydzieści lat, i spłodził syny i córki. 17I było wszystkich dni Mahalaleelowych osiem set dziewięćdziesiąt i pięć lat, i umarł.

18Żył też Jared sto sześćdziesiąt i dwa lata, i spłodził Enocha. 19I żył Jared po spłodzeniu Enocha osiem set lat, i spłodził syny i córki. 20I było wszystkich dni Jaredowych dziewięć set sześćdziesiąt i dwa lat, i umarł.

21A Enoch żył sześćdziesiąt lat, i pięć, i spłodził Matuzalema. 22I chodził Enoch z Bogiem po spłodzeniu Matuzalema trzy sta lat, i spłodził syny i córki. 23I było wszystkich dni Enochowych trzy sta sześćdziesiąt i pięć lat. 24I chodził Enoch z Bogiem, a nie było go więcej, bo go wziął Bóg.

25I żył Matuzalem sto osiemdziesiąt i siedem lat, i spłodził Lamecha. 26I żył Matuzalem po spłodzeniu Lamecha siedem set osiemdziesiąt lat, i dwa lata, i spłodził syny i córki. 27I było wszystkich dni Matuzalemowych dziewięć set sześćdziesiąt i dziewięć lat, i umarł.

28A Lamech żył sto osiemdziesiąt i dwa lat, i spłodził syna. 29I nazwał imię jego Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy z pracy naszej, i z roboty rąk naszych, z strony ziemi, którą Pan przeklął. 30Potem żył Lamech po spłodzeniu Noego, pięć set dziewięćdziesiąt lat i pięć, i spłodził syny i córki. 31I było wszystkich dni Lamechowych siedem set siedemdziesiąt i siedem lat, i umarł.

32A gdy było Noemu pięć set lat, spłodził Noe Sema, Chama, i Jafeta.

Polish Biblia Gdanska (1881)

Bible Hub

Genesis 4
Top of Page
Top of Page