Titus 1:13
New International Version
This saying is true. Therefore rebuke them sharply, so that they will be sound in the faith

New Living Translation
This is true. So reprimand them sternly to make them strong in the faith.

English Standard Version
This testimony is true. Therefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith,

Berean Study Bible
This testimony is true. Therefore rebuke them sternly, so that they will be sound in the faith

New American Standard Bible
This testimony is true. For this reason reprove them severely so that they may be sound in the faith,

King James Bible
This witness is true. Wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith;

Holman Christian Standard Bible
This testimony is true. So, rebuke them sharply, that they may be sound in the faith

International Standard Version
That statement is true. For this reason, refute them sharply so that they may become healthy in the faith

NET Bible
Such testimony is true. For this reason rebuke them sharply that they may be healthy in the faith

Aramaic Bible in Plain English
And he has brought this testimony truthfully; therefore, rebuke them severely that they might be sound in the faith.

GOD'S WORD® Translation
That statement is true. For this reason, sharply correct believers so that they continue to have faith that is alive and well.

Jubilee Bible 2000
This witness is true. Therefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith;

King James 2000 Bible
This witness is true. Therefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith;

American King James Version
This witness is true. Why rebuke them sharply, that they may be sound in the faith;

American Standard Version
This testimony is true. For which cause reprove them sharply, that they may be sound in the faith,

Douay-Rheims Bible
This testimony is true. Wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith;

Darby Bible Translation
This testimony is true; for which cause rebuke them severely, that they may be sound in the faith,

English Revised Version
This testimony is true. For which cause reprove them sharply, that they may be sound in the faith,

Webster's Bible Translation
This testimony is true: wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith;

Weymouth New Testament
This testimony is true. Therefore sternly denounce them, that they may be robust in their faith,

World English Bible
This testimony is true. For this cause, reprove them sharply, that they may be sound in the faith,

Young's Literal Translation
this testimony is true; for which cause convict them sharply, that they may be sound in the faith,

Titus 1:13 Afrikaans PWL
Hierdie getuienis wat hy gebring het, is waar; daarom moet jy hulle skerp aanspreek sodat hulle gesond kan wees in vertroue

Titi 1:13 Albanian
Kjo dëshmi është e vërtetë; prandaj qortoji me ashpërsi, që të shëndoshen në besim,

ﺗﻴﻄﺲ 1:13 Arabic: Smith & Van Dyke
هذه الشهادة صادقة. فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا اصحاء في الايمان

ՏԻՏՈՍ 1:13 Armenian (Western): NT
Այս վկայութիւնը ճշմարիտ է. ուստի սաստիկ կշտամբէ՛ զանոնք, որպէսզի առողջանան հաւատքին մէջ,

Titegana. 1:13 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Testimoniage haur eguiazcoa duc: causa hunegatic reprehenditzac hec viciqui, fedean sano diradençát:

Dyr Titz 1:13 Bavarian
Und dös stimmt aau. Also richt ien d Wädl gscheid vürhin, dyrmit däß si iener Glaaubn dyrfangt!

Тит 1:13 Bulgarian
Това свидетелство е вярно. По тая причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這見證是真實的。因這理由,你要嚴厲地責備他們,好使他們在信仰上健全,

中文标准译本 (CSB Simplified)
这见证是真实的。因这理由,你要严厉地责备他们,好使他们在信仰上健全,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
這個見證是真的。所以,你要嚴嚴地責備他們,使他們在真道上純全無疵,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
这个见证是真的。所以,你要严严地责备他们,使他们在真道上纯全无疵,

提 多 書 1:13 Chinese Bible: Union (Traditional)
這 個 見 證 是 真 的 。 所 以 , 你 要 嚴 嚴 的 責 備 他 們 , 使 他 們 在 真 道 上 純 全 無 疵 ,

提 多 書 1:13 Chinese Bible: Union (Simplified)
这 个 见 证 是 真 的 。 所 以 , 你 要 严 严 的 责 备 他 们 , 使 他 们 在 真 道 上 纯 全 无 疵 ,

Poslanica Titu 1:13 Croatian Bible
Svjedočanstvo je to istinito. Zato ih karaj oštro da budu zdravi u vjeri,

Titovi 1:13 Czech BKR
Svědectví to pravé jest. A protož tresciž je přísně, ať jsou zdraví u víře,

Titus 1:13 Danish
Dette Vidnesbyrd er sandt. Derfor skal du sætte dem strengelig i Rette, for at de maa blive sunde i Troen

Titus 1:13 Dutch Staten Vertaling
Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof.

Nestle Greek New Testament 1904
ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι’ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει,

Westcott and Hort 1881
ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι' ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι' ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει,

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. Δι’ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει,

Greek Orthodox Church 1904
ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι’ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει,

Tischendorf 8th Edition
ὁ μαρτυρία οὗτος εἰμί ἀληθής διά ὅς αἰτία ἐλέγχω αὐτός ἀποτόμως ἵνα ὑγιαίνω ἐν ὁ πίστις

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι’ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει,

Stephanus Textus Receptus 1550
ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής δι' ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
η μαρτυρια αυτη εστιν αληθης δι ην αιτιαν ελεγχε αυτους αποτομως ινα υγιαινωσιν [εν] τη πιστει

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
η μαρτυρια αυτη εστιν αληθης δι ην αιτιαν ελεγχε αυτους αποτομως ινα υγιαινωσιν εν τη πιστει

Stephanus Textus Receptus 1550
η μαρτυρια αυτη εστιν αληθης δι ην αιτιαν ελεγχε αυτους αποτομως ινα υγιαινωσιν εν τη πιστει

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
η μαρτυρια αυτη εστιν αληθης. δι ην αιτιαν ελεγχε αυτους αποτομως, ινα υγιαινωσιν εν τη πιστει,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
η μαρτυρια αυτη εστιν αληθης δι ην αιτιαν ελεγχε αυτους αποτομως ινα υγιαινωσιν εν τη πιστει

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
η μαρτυρια αυτη εστιν αληθης δι ην αιτιαν ελεγχε αυτους αποτομως ινα υγιαινωσιν {VAR1: [εν] } {VAR2: εν } τη πιστει

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hē martyria hautē estin alēthēs. di’ hēn aitian elenche autous apotomōs, hina hygiainōsin en tē pistei,

he martyria haute estin alethes. di’ hen aitian elenche autous apotomos, hina hygiainosin en te pistei,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hē martyria hautē estin alēthēs. di' hēn aitian elenche autous apotomōs, hina hygiainōsin en tē pistei,

he martyria haute estin alethes. di' hen aitian elenche autous apotomos, hina hygiainosin en te pistei,

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ē marturia autē estin alēthēs di ēn aitian elenche autous apotomōs ina ugiainōsin en tē pistei

E marturia autE estin alEthEs di En aitian elenche autous apotomOs ina ugiainOsin en tE pistei

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1:13 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ē marturia autē estin alēthēs di ēn aitian elenche autous apotomōs ina ugiainōsin en tē pistei

E marturia autE estin alEthEs di En aitian elenche autous apotomOs ina ugiainOsin en tE pistei

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1:13 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ē marturia autē estin alēthēs di ēn aitian elenche autous apotomōs ina ugiainōsin en tē pistei

E marturia autE estin alEthEs di En aitian elenche autous apotomOs ina ugiainOsin en tE pistei

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1:13 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ē marturia autē estin alēthēs di ēn aitian elenche autous apotomōs ina ugiainōsin en tē pistei

E marturia autE estin alEthEs di En aitian elenche autous apotomOs ina ugiainOsin en tE pistei

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1:13 Westcott/Hort - Transliterated
ē marturia autē estin alēthēs di ēn aitian elenche autous apotomōs ina ugiainōsin [en] tē pistei

E marturia autE estin alEthEs di En aitian elenche autous apotomOs ina ugiainOsin [en] tE pistei

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1:13 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ē marturia autē estin alēthēs di ēn aitian elenche autous apotomōs ina ugiainōsin {WH: [en] } {UBS4: en } tē pistei

E marturia autE estin alEthEs di En aitian elenche autous apotomOs ina ugiainOsin {WH: [en]} {UBS4: en} tE pistei

Titushoz 1:13 Hungarian: Karoli
E bizonyság igaz: annakokáért fedd õket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek,

Al Tito 1:13 Esperanto
Tiu atesto estas vera. Tial akre riprocxu ilin, por ke ili estu sanaj en la fido,

Kirje Titukselle 1:13 Finnish: Bible (1776)
Tämä todistus on tosi; sentähden nuhtele heitä kovin, että he uskossa terveet olisivat,

Tite 1:13 French: Darby
Ce temoignage est vrai; c'est pourquoi reprends-les vertement, afin qu'ils soient sains dans la foi,

Tite 1:13 French: Louis Segond (1910)
Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine,

Tite 1:13 French: Martin (1744)
Ce témoignage est véritable; c'est pourquoi reprends-les vivement, afin qu'ils soient sains en la foi;

Titus 1:13 German: Modernized
Dies Zeugnis ist wahr. Um der Sache willen strafe sie scharf, auf daß sie gesund seien im Glauben

Titus 1:13 German: Luther (1912)
Dies Zeugnis ist wahr. Um der Sache willen strafe sie scharf, auf daß sie gesund seien im Glauben

Titus 1:13 German: Textbibel (1899)
dieses Zeugnis ist wahr; darum mache kurzen Proceß mit ihnen, auf daß sie gesund werden im Glauben,

Tito 1:13 Italian: Riveduta Bible (1927)
Questa testimonianza è verace. Riprendili perciò severamente, affinché siano sani nella fede,

Tito 1:13 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Questa testimonianza è verace; per questa cagione riprendili severamente, acciocchè sieno sani nella fede;

TITUS 1:13 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka benarlah kesaksian itu. Sebab itu tempelakkanlah mereka itu dengan keras, supaya mereka itu menjadi sempurna di dalam iman,

Titus 1:13 Kabyle: NT
ayagi i d-yenna ț-țideț. Daymi, ilaq a ten-tenhuḍ s lewɛaṛa, iwakken ad sɛun liman iseḥḥan ;

디도서 1:13 Korean
이 증거가 참되도다 그러므로 네가 저희를 엄히 꾸짖으라 이는 저희로 하여금 믿음을 온전케 하고

Titum 1:13 Latin: Vulgata Clementina
Testimonium hoc verum est. Quam ob causam increpa illos dure, ut sani sint in fide,

Titam 1:13 Latvian New Testament
Šī liecība ir pareiza. Tāpēc tu viņus stingri pārmāci, lai viņi kļūtu veseli ticībā,

Laiðkas Titui 1:13 Lithuanian
Šis liudijimas teisingas. Todėl sudrausk juos griežtai, kad būtų sveiki tikėjimu,

Titus 1:13 Maori
Ka pono tenei korero. Na reira kia koi tau kupu riri ki a ratou; kia ora ai to ratou whakapono;

Titus 1:13 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Dette vidnesbyrd er sant. Derfor skal du tale dem strengt til rette, forat de må bli sunde i troen,

Tito 1:13 Spanish: La Biblia de las Américas
Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe,

Tito 1:13 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe,

Tito 1:13 Spanish: Reina Valera Gómez
Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe,

Tito 1:13 Spanish: Reina Valera 1909
Este testimonio es verdadero: por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe,

Tito 1:13 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe,

Tito 1:13 Bíblia King James Atualizada Português
Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os com toda a severidade, para que se submetam a uma só fé sadia,

Tito 1:13 Portugese Bible
Este testemunho é verdadeiro. Portanto repreende-os severamente, para que sejam são na fé,   

Tit 1:13 Romanian: Cornilescu
Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră -i aspru, ca să fie sănătoşi în credinţă,

К Титу 1:13 Russian: Synodal Translation (1876)
Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере,

К Титу 1:13 Russian koi8r
Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере,

Titus 1:13 Shuar New Testament

Titusbrevet 1:13 Swedish (1917)
Och det vittnesbördet är sant. Du skall därför strängt tillrättavisa dem, så att de bliva sunda i tron

Tito 1:13 Swahili NT
Naye alitoboa ukweli kwa sababu hiyo, unapaswa kuwakaripia vikali, ili wawe na imani kamilifu.

Kay Tito 1:13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang patotoong ito ay tunay. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila, upang mangapakagaling sa pananampalataya,

Širawt ta iktab Bulǝs i Titǝs 1:13 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran arat wa inna da, tidǝt a imos. Awen da fǝlas ag-asan ǝrruɣmatan ǝsăsnen, fǝl ad izǝlulǝɣ ǝzǝgzan-nasan,

ทิตัส 1:13 Thai: from KJV
คำที่เขาอ้างนี้เป็นความจริง เหตุฉะนั้นท่านจงต่อว่าเขาให้แรงๆเพื่อเขาจะได้มีความเชื่ออันถูกต้อง

Titus 1:13 Turkish
Bu tanıklık doğrudur. Bu nedenle, Yahudi masallarına, gerçeği reddedenlerin buyruklarına kulak vermeyip sağlam imana sahip olmaları için onları sert bir şekilde uyar.

Тит 1:13 Ukrainian: NT
Вірне се сьвідченнє. З сієї ж то причини докоряй їх нещадно, щоб здорові були в вірі,

Titus 1:13 Uma New Testament
Wae mpu'u-di! Toe pai' kana nuparesai' mpu'u-ra to Kreta tetura ria, bona tida-ra mepangala' hi tudui' to makono.

Tít 1:13 Vietnamese (1934)
Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành,

Titus 1:12
Top of Page
Top of Page