PROS TITON 1
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1paulos doulos theou apostolos de iēsou christou kata pistin eklektōn theou kai epignōsin alētheias tēs kat eusebeian 2ep elpidi zōēs aiōniou ēn epēngeilato o apseudēs theos pro chronōn aiōniōn 3ephanerōsen de kairois idiois ton logon autou en kērugmati o episteuthēn egō kat epitagēn tou sōtēros ēmōn theou

4titō gnēsiō teknō kata koinēn pistin charis kai eirēnē apo theou patros kai christou iēsou tou sōtēros ēmōn

5toutou charin {WH: apeleipon } {UBS4: apelipon } se en krētē ina ta leiponta epidiorthōsē kai katastēsēs kata polin presbuterous ōs egō soi dietaxamēn 6ei tis estin anenklētos mias gunaikos anēr tekna echōn pista mē en katēgoria asōtias ē anupotakta 7dei gar ton episkopon anenklēton einai ōs theou oikonomon mē authadē mē orgilon mē paroinon mē plēktēn mē aischrokerdē 8alla philoxenon philagathon sōphrona dikaion osion enkratē 9antechomenon tou kata tēn didachēn pistou logou ina dunatos ē kai parakalein en tē didaskalia tē ugiainousē kai tous antilegontas elenchein

10eisin gar polloi {UBS4: [kai] } anupotaktoi mataiologoi kai phrenapatai malista oi ek tēs peritomēs 11ous dei epistomizein oitines olous oikous anatrepousin didaskontes a mē dei aischrou kerdous charin 12eipen tis ex autōn idios autōn prophētēs krētes aei pseustai kaka thēria gasteres argai 13ē marturia autē estin alēthēs di ēn aitian elenche autous apotomōs ina ugiainōsin {WH: [en] } {UBS4: en } tē pistei 14mē prosechontes ioudaikois muthois kai entolais anthrōpōn apostrephomenōn tēn alētheian 15panta kathara tois katharois tois de memiammenois kai apistois ouden katharon alla memiantai autōn kai o nous kai ē suneidēsis 16theon omologousin eidenai tois de ergois arnountai bdeluktoi ontes kai apeitheis kai pros pan ergon agathon adokimoi

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

2 Timothy 4
Top of Page
Top of Page