Revelation 6:8
New International Version
I looked, and there before me was a pale horse! Its rider was named Death, and Hades was following close behind him. They were given power over a fourth of the earth to kill by sword, famine and plague, and by the wild beasts of the earth.

New Living Translation
I looked up and saw a horse whose color was pale green. Its rider was named Death, and his companion was the Grave. These two were given authority over one-fourth of the earth, to kill with the sword and famine and disease and wild animals.

English Standard Version
And I looked, and behold, a pale horse! And its rider’s name was Death, and Hades followed him. And they were given authority over a fourth of the earth, to kill with sword and with famine and with pestilence and by wild beasts of the earth.

Berean Study Bible
Then I looked and saw a pale green horse. Its rider’s name was Death, and Hades followed close behind. And they were given authority over a fourth of the earth, to kill by sword, by famine, by plague, and by the beasts of the earth.

New American Standard Bible
I looked, and behold, an ashen horse; and he who sat on it had the name Death; and Hades was following with him. Authority was given to them over a fourth of the earth, to kill with sword and with famine and with pestilence and by the wild beasts of the earth.

King James Bible
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth.

Holman Christian Standard Bible
And I looked, and there was a pale green horse. The horseman on it was named Death, and Hades was following after him. Authority was given to them over a fourth of the earth, to kill by the sword, by famine, by plague, and by the wild animals of the earth.

International Standard Version
I looked, and there was a pale green horse! Its rider's name was Death, and Hades followed him. They were given authority over one-fourth of the earth to kill people using wars, famines, plagues, and the wild animals of the earth.

NET Bible
So I looked and here came a pale green horse! The name of the one who rode it was Death, and Hades followed right behind. They were given authority over a fourth of the earth, to kill its population with the sword, famine, and disease, and by the wild animals of the earth.

Aramaic Bible in Plain English
And I saw a pale horse, and the name of him who sat upon it was Death, and Sheol joined him and authority was given to him over a fourth of The Earth to kill with the sword, with starvation, with Death, and by the animals of The Earth.

GOD'S WORD® Translation
I looked, and there was a pale horse, and its rider's name was Death. Hell followed him. They were given power over one-fourth of the earth to kill people using wars, famines, plagues, and the wild animals on the earth.

Jubilee Bible 2000
And I looked and, behold, a green horse, and he that was seated upon him was named Death, and Hades followed with him. And power was given unto him over the fourth part of the earth, to kill with sword and with hunger and with death and with the beasts of the earth.

King James 2000 Bible
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on it was Death, and Hades followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the living creatures of the earth.

American King James Version
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. And power was given to them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth.

American Standard Version
And I saw, and behold, a pale horse: and he that sat upon him, his name was Death; and Hades followed with him. And there was given unto them authority over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with famine, and with death, and by the wild beasts of the earth.

Douay-Rheims Bible
And behold a pale horse, and he that sat upon him, his name was Death, and hell followed him. And power was given to him over the four parts of the earth, to kill with sword, with famine, and with death, and with the beasts of the earth.

Darby Bible Translation
And I saw: and behold, a pale horse, and he that sat upon it, his name [was] Death, and hades followed with him; and authority was given to him over the fourth of the earth to slay with sword, and with hunger, and with death, and by the beasts of the earth.

English Revised Version
And I saw, and behold, a pale horse: and he that sat upon him, his name was Death; and Hades followed with him. And there was given unto them authority over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with famine, and with death, and by the wild beasts of the earth.

Webster's Bible Translation
And I looked, and behold, a pale horse: and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And power was given to them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth.

Weymouth New Testament
I looked and a pale-colored horse appeared. Its rider's name was Death, and Hades came close behind him; and authority was given to them over the fourth part of the earth, to kill with the sword or with famine or pestilence or by means of the wild beasts of the earth.

World English Bible
And behold, a pale horse, and he who sat on it, his name was Death. Hades followed with him. Authority over one fourth of the earth, to kill with the sword, with famine, with death, and by the wild animals of the earth was given to him.

Young's Literal Translation
and I saw, and lo, a pale horse, and he who is sitting upon him -- his name is Death, and Hades doth follow with him, and there was given to them authority to kill, (over the fourth part of the land,) with sword, and with hunger, and with death, and by the beasts of the land.

Openbaring 6:8 Afrikaans PWL
Ek het gesien en let op, daar was ’n bleek perd en hy wat daarop sit se karakter en outoriteit is ‘Dood’ en Sh’ol het by hom aangesluit. Aan hom is outoriteit gegee om ’n kwart van die wêreld dood te maak met die swaard, hongersnood, dodelike siektes en deur die wilde diere van die aarde.

Zbulesa 6:8 Albanian
Dhe unë pashë, dhe ja një kalë i zbehtë; dhe ai që e kalëronte emrin e kishte Vdekja, dhe Hadesi vinte pas tij. Dhe iu dha atyre pushtet përmbi një të katërtën e dheut, të vrasin me shpatë dhe me zi buke e me vdekje, dhe nëpërmjet bishave të dheut.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 6:8 Arabic: Smith & Van Dyke
فنظرت واذا فرس اخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه واعطيا سلطانا على ربع الارض ان يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الارض

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 6:8 Armenian (Western): NT
Եւ տեսայ. ահա՛ տժգոյն ձի մը կար, որուն վրայ հեծնողին անունը Մահ էր, ու դժոխքը կը հետեւէր անոր: Իշխանութիւն տրուեցաւ անոնց՝ երկրի քառորդին վրայ, որ սպաննեն թուրով, սովով, մահով ու երկրի գազաններով:

Apocacalypsea. 6:8 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta beha neçan, eta huná, çaldi pherdatsbat, eta haren gainean iarriric cegoenaren icena cen Herioa: eta Iffernua çarrayón hari, eta hæy eman cequién bothere lurraren laurdenaren gainean, hiltzeco ezpataz, eta gossetez, eta heriotzez, eta lurreco bassa bestiéz.

D Offnbarung 6:8 Bavarian
Daa saah i ayn Roß mit ayner ganz abräudignen Farb, und der, wo s rit, dös war dyr Baindlkraamer, und s Toodsreich zog iem naachhin. Und ien wurd freie Hand göbn über ayn Viertl von dyr Erdn, däß s d Leut toettnd durch Krieg, Hunger, Seuchenn und durch wilde Vicher.

Откровение 6:8 Bulgarian
И видях, и ето блед кон и името на яздещия на него беше смърт, и адът вървеше подире му; и даде им се власт над четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и със земните зверове.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我又觀看,看哪,有一匹灰綠色的馬。那騎馬的,名叫「死亡」,陰間伴隨著他。他們被賜予了權柄可以統管地上的四分之一,用刀劍、饑荒、瘟疫和地上的野獸去殺害人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我又观看,看哪,有一匹灰绿色的马。那骑马的,名叫“死亡”,阴间伴随着他。他们被赐予了权柄可以统管地上的四分之一,用刀剑、饥荒、瘟疫和地上的野兽去杀害人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我就觀看,見有一匹灰色馬。騎在馬上的名字叫做「死」,陰府也隨著他。有權柄賜給他們,可以用刀劍、饑荒、瘟疫、野獸殺害地上四分之一的人。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我就观看,见有一匹灰色马。骑在马上的名字叫做“死”,阴府也随着他。有权柄赐给他们,可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害地上四分之一的人。

启 示 录 6:8 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 就 觀 看 , 見 有 一 匹 灰 色 馬 ; 騎 在 馬 上 的 , 名 字 叫 作 死 , 陰 府 也 隨 著 他 ; 有 權 柄 賜 給 他 們 , 可 以 用 刀 劍 、 饑 荒 、 瘟 疫 ( 或 作 : 死 亡 ) 、 野 獸 , 殺 害 地 上 四 分 之 一 的 人 。

启 示 录 6:8 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 就 观 看 , 见 有 一 匹 灰 色 马 ; 骑 在 马 上 的 , 名 字 叫 作 死 , 阴 府 也 随 着 他 ; 有 权 柄 赐 给 他 们 , 可 以 用 刀 剑 、 饥 荒 、 瘟 疫 ( 或 作 : 死 亡 ) 、 野 兽 , 杀 害 地 上 四 分 之 一 的 人 。

Otkrivenje 6:8 Croatian Bible
Pogledam, a ono konj sivac; konjaniku njegovu ime je Smrt i prati ga Podzemlje. Dana im je vlast nad četvrtinom zemlje: ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljskim.

Zjevení Janovo 6:8 Czech BKR
I pohleděl jsem, a aj, kůň plavý, a toho, kterýž seděl na něm, jméno smrt, a peklo šlo za ním. I dána jest jim moc nad čtvrtým dílem země, aby mordovali mečem, a hladem, a morem, a šelmami zemskými.

Aabenbaringen 6:8 Danish
Og jeg saa, og se en grøngul Hest, og han, som sad paa den, hans Navn var Døden, og Dødsriget fulgte med ham; og der blev givet dem Magt over Fjerdedelen af Jorden til at ihjelslaa med Sværd og med Hunger og med Pest og ved Jordens vilde Dyr.

Openbaring 6:8 Dutch Staten Vertaling
En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ὁ Θάνατος, καὶ ὁ Ἅιδης ἠκολούθει μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.

Westcott and Hort 1881
καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ Ὁ Θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ' αὐτοῦ, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ Ὁ Θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ' αὐτοῦ, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἰδού, ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ Θάνατος, καὶ ὁ ᾍδης ἠκολούθει αὐτῷ. Καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ, καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.

Tischendorf 8th Edition
καί ὁράω καί ὁράω ἵππος χλωρός καί ὁ κάθημαι ἐπάνω αὐτός ὄνομα αὐτός θάνατος καί ὁ ᾅδης ἀκολουθέω μετά αὐτός καί δίδωμι αὐτός ἐξουσία ἐπί ὁ τέταρτος ὁ γῆ ἀποκτείνω ἐν ῥομφαία καί ἐν λιμός καί ἐν θάνατος καί ὑπό ὁ θηρίον ὁ γῆ

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ Θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἀκολούθει μετ’ αὐτοῦ. καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἀποκτεῖναι ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ, καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἶδον καὶ ἰδού, ἵππος χλωρός καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἀκολούθει μετ' αὐτοῦ καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἀποκτεῖναι ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ειδον και ιδου ιππος χλωρος και ο καθημενος επανω [αυτου] ονομα αυτω [ο] θανατος και ο αδης ηκολουθει μετ αυτου και εδοθη αυτοις εξουσια επι το τεταρτον της γης αποκτειναι εν ρομφαια και εν λιμω και εν θανατω και υπο των θηριων της γης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ιδον και ιδου ιππος χλωρος και ο καθημενος επανω αυτου ονομα αυτω θανατος και ο αδης ηκολουθει μετ αυτου και εδοθη αυτοις εξουσια επι το τεταρτον της γης αποκτειναι εν ρομφαια και εν λιμω και εν θανατω και υπο των θηριων της γης

Stephanus Textus Receptus 1550
και ειδον και ιδου ιππος χλωρος και ο καθημενος επανω αυτου ονομα αυτω ο θανατος και ο αδης ακολουθει μετ αυτου και εδοθη αυτοις εξουσια αποκτειναι επι το τεταρτον της γης εν ρομφαια και εν λιμω και εν θανατω και υπο των θηριων της γης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ειδον, και ιδου ιππος χλωρος, και ο καθημενος επανω αυτου, ονομα αυτω ο Θανατος, και ο αδης ακολουθει μετ αυτου. και εδοθη αυτοις εξουσια αποκτειναι επι το τεταρτον της γης, εν ρομφαια και εν λιμω και εν θανατω, και υπο των θηριων της γης.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ιδου ιππος χλωρος και ο καθημενος επανω αυτου ονομα αυτω ο θανατος και ο αδης ηκολουθει αυτω και εδοθη αυτω εξουσια επι το τεταρτον της γης αποκτειναι εν ρομφαια και εν λιμω και εν θανατω και υπο των θηριων της γης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ειδον και ιδου ιππος χλωρος και ο καθημενος επανω {VAR1: [αυτου] } {VAR2: αυτου } ονομα αυτω [ο] θανατος και ο αδης ηκολουθει μετ αυτου και εδοθη αυτοις εξουσια επι το τεταρτον της γης αποκτειναι εν ρομφαια και εν λιμω και εν θανατω και υπο των θηριων της γης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai eidon, kai idou hippos chlōros, kai ho kathēmenos epanō autou, onoma autō HO Thanatos, kai ho Haidēs ēkolouthei met’ autou, kai edothē autois exousia epi to tetarton tēs gēs, apokteinai en rhomphaia kai en limō kai en thanatō kai hypo tōn thēriōn tēs gēs.

kai eidon, kai idou hippos chloros, kai ho kathemenos epano autou, onoma auto HO Thanatos, kai ho Haides ekolouthei met’ autou, kai edothe autois exousia epi to tetarton tes ges, apokteinai en rhomphaia kai en limo kai en thanato kai hypo ton therion tes ges.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai eidon, kai idou hippos chlōros, kai ho kathēmenos epanō autou onoma autō HO Thanatos, kai ho hadēs ēkolouthei met' autou, kai edothē autois exousia epi to tetarton tēs gēs, apokteinai en rhomphaia kai en limō kai en thanatō kai hypo tōn thēriōn tēs gēs.

kai eidon, kai idou hippos chloros, kai ho kathemenos epano autou onoma auto HO Thanatos, kai ho hades ekolouthei met' autou, kai edothe autois exousia epi to tetarton tes ges, apokteinai en rhomphaia kai en limo kai en thanato kai hypo ton therion tes ges.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:8 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai idon kai idou ippos chlōros kai o kathēmenos epanō autou onoma autō thanatos kai o adēs ēkolouthei met autou kai edothē autois exousia epi to tetarton tēs gēs apokteinai en romphaia kai en limō kai en thanatō kai upo tōn thēriōn tēs gēs

kai idon kai idou ippos chlOros kai o kathEmenos epanO autou onoma autO thanatos kai o adEs Ekolouthei met autou kai edothE autois exousia epi to tetarton tEs gEs apokteinai en romphaia kai en limO kai en thanatO kai upo tOn thEriOn tEs gEs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:8 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai idou ippos chlōros kai o kathēmenos epanō autou onoma autō o thanatos kai o adēs ēkolouthei autō kai edothē autō exousia epi to tetarton tēs gēs apokteinai en romphaia kai en limō kai en thanatō kai upo tōn thēriōn tēs gēs

kai idou ippos chlOros kai o kathEmenos epanO autou onoma autO o thanatos kai o adEs Ekolouthei autO kai edothE autO exousia epi to tetarton tEs gEs apokteinai en romphaia kai en limO kai en thanatO kai upo tOn thEriOn tEs gEs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:8 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai eidon kai idou ippos chlōros kai o kathēmenos epanō autou onoma autō o thanatos kai o adēs akolouthei met autou kai edothē autois exousia apokteinai epi to tetarton tēs gēs en romphaia kai en limō kai en thanatō kai upo tōn thēriōn tēs gēs

kai eidon kai idou ippos chlOros kai o kathEmenos epanO autou onoma autO o thanatos kai o adEs akolouthei met autou kai edothE autois exousia apokteinai epi to tetarton tEs gEs en romphaia kai en limO kai en thanatO kai upo tOn thEriOn tEs gEs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:8 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai eidon kai idou ippos chlōros kai o kathēmenos epanō autou onoma autō o thanatos kai o adēs akolouthei met autou kai edothē autois exousia apokteinai epi to tetarton tēs gēs en romphaia kai en limō kai en thanatō kai upo tōn thēriōn tēs gēs

kai eidon kai idou ippos chlOros kai o kathEmenos epanO autou onoma autO o thanatos kai o adEs akolouthei met autou kai edothE autois exousia apokteinai epi to tetarton tEs gEs en romphaia kai en limO kai en thanatO kai upo tOn thEriOn tEs gEs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:8 Westcott/Hort - Transliterated
kai eidon kai idou ippos chlōros kai o kathēmenos epanō [autou] onoma autō [o] thanatos kai o adēs ēkolouthei met autou kai edothē autois exousia epi to tetarton tēs gēs apokteinai en romphaia kai en limō kai en thanatō kai upo tōn thēriōn tēs gēs

kai eidon kai idou ippos chlOros kai o kathEmenos epanO [autou] onoma autO [o] thanatos kai o adEs Ekolouthei met autou kai edothE autois exousia epi to tetarton tEs gEs apokteinai en romphaia kai en limO kai en thanatO kai upo tOn thEriOn tEs gEs

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:8 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai eidon kai idou ippos chlōros kai o kathēmenos epanō {WH: [autou] } {UBS4: autou } onoma autō [o] thanatos kai o adēs ēkolouthei met autou kai edothē autois exousia epi to tetarton tēs gēs apokteinai en romphaia kai en limō kai en thanatō kai upo tōn thēriōn tēs gēs

kai eidon kai idou ippos chlOros kai o kathEmenos epanO {WH: [autou]} {UBS4: autou} onoma autO [o] thanatos kai o adEs Ekolouthei met autou kai edothE autois exousia epi to tetarton tEs gEs apokteinai en romphaia kai en limO kai en thanatO kai upo tOn thEriOn tEs gEs

Jelenések 6:8 Hungarian: Karoli
És látám, és ímé egy sárgaszínû ló; és a ki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.

Apokalipso de sankta Johano 6:8 Esperanto
Kaj mi rigardis, kaj jen pala cxevalo; kaj la nomo de la sidanta sur gxi estis Morto; kaj Hades sekvis kun li. Kaj estis donita al ili auxtoritato super kvarono de la tero, por mortigi per glavo kaj per malsato kaj per morto kaj per la sovagxaj bestoj de la tero.

Johanneksen ilmestys 6:8 Finnish: Bible (1776)
Ja minä näin, ja katso, hiirenkarvainen orhi, ja joka sen päällä istui, sen nimi oli kuolema; ja helvetti noudatti häntä. Ja hänelle annettiin voima tappaa neljättä osaa maan päältä miekalla ja nälällä, ja surmalla ja pedoilla maan päällä.

Apocalypse 6:8 French: Darby
Et je vis: et voici un cheval livide; et le nom de celui qui etait assis dessus est la Mort; et le hades suivait avec lui; et il lui fut donne pouvoir sur le quart de la terre, pour tuer avec l'epee, et par la famine, et par la mort, et par les betes sauvages de la terre.

Apocalypse 6:8 French: Louis Segond (1910)
Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre.

Apocalypse 6:8 French: Martin (1744)
Et je regardai, et je vis un cheval fauve; et celui qui était monté dessus avait nom la Mort, et l'Enfer suivait après lui; et il leur fut donné puissance sur la quatrième partie de la terre, pour tuer avec l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre.

Offenbarung 6:8 German: Modernized
Und siehe, und ich sah ein fahl Pferd, und der daraufsaß, des Name hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen ward Macht gegeben, zu töten das vierte Teil auf der Erde mit dem Schwert und Hunger und mit dem Tod und durch die Tiere auf Erden.

Offenbarung 6:8 German: Luther (1912)
Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. Und der daraufsaß, des Name hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen ward Macht gegeben, zu töten das vierte Teil auf der Erde mit dem Schwert und Hunger und mit dem Tod und durch die Tiere auf Erden.

Offenbarung 6:8 German: Textbibel (1899)
Und ich sah: siehe da ein gelbes Pferd; und der darauf saß, der heißt Tod, und der Höllengott folgte ihm, und es ward ihnen gegeben Macht über das Viertel der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit dem Hunger und Sterben und durch die wilden Tiere der Erde.

Apocalisse 6:8 Italian: Riveduta Bible (1927)
E io vidi, ed ecco un cavallo giallastro; e colui che lo cavalcava avea nome la Morte; e gli teneva dietro l’Ades. E fu loro data potestà sopra la quarta parte della terra di uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le fiere della terra.

Apocalisse 6:8 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed io vidi, ed ecco un caval fulvo; e colui che lo cavalcava avea nome la Morte; e dietro ad essa seguitava l’Inferno; e fu loro data podestà sopra la quarta parte della terra, da uccider con ispada, con fame, e con mortalità, e per le fiere della terra.

WAHYU 6:8 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka aku tampak adalah seekor kuda kelabu, dan orang yang duduk di atasnya itu Maut namanya, dan alam maut itu pun mengikut sertanya; maka kepada keduanya itu dikaruniakan kuasa atas seperempat bumi akan membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan maut, dan dengan binatang buas-buas di bumi.

Revelation 6:8 Kabyle: NT
Walaɣ yiwen uɛewdiw d aḥcici. Win i t-id-irekben isem-is lmut, tetbeɛ-it-id laxeṛt ; tețțunefk-asen-d tezmert ɣef ṛṛbeɛ n ddunit, iwakken ad snegren imdanen s ujenwi, s laẓ, s lehlak akk-d lewḥuc n lexla.

요한계시록 6:8 Korean
내가 보매 청황색 말이 나오는데 그 탄 자의 이름은 사망이니 음부가 그 뒤를 따르더라 저희가 땅 사분 일의 권세를 얻어 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승으로써 죽이더라

Apocalypsis 6:8 Latin: Vulgata Clementina
Et ecce equus pallidus : et qui sedebat super eum, nomen illi Mors, et infernus sequebatur eum, et data est illi potestas super quatuor partes terræ, interficere gladio, fame, et morte, et bestiis terræ.

Atklāsmes grāmata 6:8 Latvian New Testament
Un, lūk, palss zirgs un tam, kas tanī sēdēja bija vārds nāve, un tai sekoja miroņu valsts; un tai bija dota vara pār četrām zemes daļām, nonāvējot ar zobenu, badā, mērī un ar zemes zvēriem.

Apreiðkimo Jonui knyga 6:8 Lithuanian
Aš pažvelgiau, ir štai pasirodė palšas žirgas, o jo raitelio vardas buvo Mirtis, ir paskui jį sekė Pragaras. Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės žudyti kardu, badu, mirtimi ir žemės žvėrimis.

Revelation 6:8 Maori
A ka kite ahau, na, he hoiho ha ma: a ko te kainoho i runga, tona ingoa ko te Mate, me te aru ano te Reinga i a ia. Na i hoatu ki a raua te tikanga ki te tuawha o nga wahi o te whenua, kia whakamatea ki te hoari, ki te matekai, ki te mate turoro, ki nga kararehe hoki o te whenua.

Apenbaring 6:8 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og jeg så, og se, en gul hest, og han som satt på den, hans navn var døden, og dødsriket fulgte med ham; og det blev gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med sult og med pest og ved villdyrene på jorden.

Apocalipsis 6:8 Spanish: La Biblia de las Américas
Y miré, y he aquí, un caballo amarillento; y el que estaba montado en él se llamaba Muerte; y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra.

Apocalipsis 6:8 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades (región de los muertos) lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra.

Apocalipsis 6:8 Spanish: Reina Valera Gómez
Y miré, y he aquí un caballo pálido; y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte; y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra.

Apocalipsis 6:8 Spanish: Reina Valera 1909
Y miré, y he aquí un caballo amarillo: y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte; y el infierno le seguía: y le fué dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la

Apocalipsis 6:8 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y miré, y he aquí un caballo verde; y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte; y el infierno le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra.

Apocalipse 6:8 Bíblia King James Atualizada Português
Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre um quarto de toda a terra, a fim de que matassem à espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. O quinto selo

Apocalipse 6:8 Portugese Bible
E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte; e o hades seguia com ele; e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra.   

Apocalipsa 6:8 Romanian: Cornilescu
M'am uitat, şi iată că s'a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el, se numea Moartea, şi împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor. Li s'a dat putere peste a patra parte a pămîntului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă şi cu fiarele pămîntului.

Откровение 6:8 Russian: Synodal Translation (1876)
И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя „смерть"; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.

Откровение 6:8 Russian koi8r
И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя `смерть`; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли--умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.

Revelation 6:8 Shuar New Testament
T·rutkui kaway yankun wainkiamjai. Nui ekeemia nusha Jßkatin Nßartiniuyi. Tura nuna ·kurin Jatai nemarak winimiai. Nusha Ashφ nunkanmaya shuar kuatru akankamunmaya chikichkin Mßatniun akupkarmauyi. Nusha mesetjaisha tsukajaisha sunkurjaisha tura yajasmajai Mßawarmai.

Uppenbarelseboken 6:8 Swedish (1917)
Då fick jag se en blekgul häst; och mannen som satt på den, hans namn var Döden, och Dödsriket följde med honom. Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden.

Ufunua was Yohana 6:8 Swahili NT
Nami nikatazama, na kumbe alikuwapo farasi mmoja hapo, rangi yake kijivu. Na jina la mpanda farasi wake lilikuwa kifo, na Kuzimu alimfuata nyuma. Hao walipewa mamlaka juu ya robo moja ya dunia, wawaue watu kwa upanga, njaa, tauni na kwa wanyama wakali wa dunia.

Pahayag 6:8 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At tumingin ako, at narito, ang isang kabayong maputla: at ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan; at ang Hades ay sumusunod sa kaniya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak, at ng gutom, at ng salot, at ng mga ganid na hayop sa lupa.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 6:8 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzzar ǝswadaɣ oggeɣ ays igân taddalǝt ta n yel tǝlhây tǝmǝllay. Wa iwanan ays wen, esǝm-net tǝmattant, iddew d alaxirat. Tǝzzar tǝtawakfa tǝmattant d alaxirat tarna fǝl tǝzunt ta n ǝkkozat n amaḍal, fǝl ad anɣinat kǝrǝz aytedan ǝs takoba ǝd laz ǝd tǝwǝrnawen ǝmosnen alwaba ǝd mudaran n ǝsuf win tattinen aytedan.

Ǝnilǝm ǝn talxatimt ta n sǝmmosat

วิวรณ์ 6:8 Thai: from KJV
แล้วข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าสีกะเลียวตัวหนึ่ง ผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นมีชื่อว่าความตาย และนรกก็ติดตามเขามาด้วย และได้ให้ทั้งสองนี้มีอำนาจล้างผลาญแผ่นดินโลกได้หนึ่งในสี่ส่วน ด้วยดาบ ด้วยความอดอยาก ด้วยความตาย และด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดิน

Vahiy 6:8 Turkish
Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı Ölümdü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi.

Откровение 6:8 Ukrainian: NT
І я поглянув, і ось, кінь блїдий, а, що сидїв верх него, імя йому смерть, а пекло слідом за ним; і дана йому власть вбивати на четвертій частї землї мечем, і голодом, і смертю, і зьвірми земними.

Revelation 6:8 Uma New Testament
Kuhilo-kuwo hama'a jara' to mo'ise. Hanga' tauna to mpohawi' -i Kamatea, pai' hi boko' ria to mpopu'i-i to rahanga' Po'ohaa' Tomate. Hi to rodua toera rawai' kuasa mpopatehi hampobagia opo' ngkai hawe'ea manusia'. Ria to rapatehi hi rala panga'ea, ria to mate mo'oro' ba mate hi rala haki' ropu', ria to napatehi binata topekoni'.

Khaûi-huyeàn 6:8 Vietnamese (1934)
Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và Aâm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dự trên đất.

Revelation 6:7
Top of Page
Top of Page