APOKALUPSIS IOANNOU 6
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1kai eidon ote ēnoixen to arnion mian ek tōn epta sphragidōn kai ēkousa enos ek tōn tessarōn zōōn legontos ōs phōnē brontēs erchou 2kai eidon kai idou ippos leukos kai o kathēmenos ep auton echōn toxon kai edothē autō stephanos kai exēlthen nikōn kai ina nikēsē

3kai ote ēnoixen tēn sphragida tēn deuteran ēkousa tou deuterou zōou legontos erchou 4kai exēlthen allos ippos purros kai tō kathēmenō ep auton edothē {WH: [autō] } {UBS4: autō } labein tēn eirēnēn {WH: [ek] } {UBS4: ek } tēs gēs kai ina allēlous sphaxousin kai edothē autō machaira megalē

5kai ote ēnoixen tēn sphragida tēn tritēn ēkousa tou tritou zōou legontos erchou kai eidon kai idou ippos melas kai o kathēmenos ep auton echōn zugon en tē cheiri autou 6kai ēkousa ōs phōnēn en mesō tōn tessarōn zōōn legousan choinix sitou dēnariou kai treis choinikes krithōn dēnariou kai to elaion kai ton oinon mē adikēsēs

7kai ote ēnoixen tēn sphragida tēn tetartēn ēkousa phōnēn tou tetartou zōou legontos erchou 8kai eidon kai idou ippos chlōros kai o kathēmenos epanō {WH: [autou] } {UBS4: autou } onoma autō [o] thanatos kai o adēs ēkolouthei met autou kai edothē autois exousia epi to tetarton tēs gēs apokteinai en romphaia kai en limō kai en thanatō kai upo tōn thēriōn tēs gēs

9kai ote ēnoixen tēn pemptēn sphragida eidon upokatō tou thusiastēriou tas psuchas tōn esphagmenōn dia ton logon tou theou kai dia tēn marturian ēn eichon 10kai ekraxan phōnē megalē legontes eōs pote o despotēs o agios kai alēthinos ou krineis kai ekdikeis to aima ēmōn ek tōn katoikountōn epi tēs gēs 11kai edothē autois ekastō stolē leukē kai errethē autois ina anapausontai eti chronon mikron eōs plērōthōsin kai oi sundouloi autōn kai oi adelphoi autōn oi mellontes apoktennesthai ōs kai autoi

12kai eidon ote ēnoixen tēn sphragida tēn ektēn kai seismos megas egeneto kai o ēlios egeneto melas ōs sakkos trichinos kai ē selēnē olē egeneto ōs aima 13kai oi asteres tou ouranou epesan eis tēn gēn ōs sukē ballei tous olunthous autēs upo anemou megalou seiomenē 14kai o ouranos apechōristhē ōs biblion elissomenon kai pan oros kai nēsos ek tōn topōn autōn ekinēthēsan 15kai oi basileis tēs gēs kai oi megistanes kai oi chiliarchoi kai oi plousioi kai oi ischuroi kai pas doulos kai eleutheros ekrupsan eautous eis ta spēlaia kai eis tas petras tōn oreōn 16kai legousin tois oresin kai tais petrais pesete eph ēmas kai krupsate ēmas apo prosōpou tou kathēmenou epi tou thronou kai apo tēs orgēs tou arniou 17oti ēlthen ē ēmera ē megalē tēs orgēs autōn kai tis dunatai stathēnai

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Revelation 5
Top of Page
Top of Page