APOKALUPSIS IOANNOU 5
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1kai eidon epi tēn dexian tou kathēmenou epi tou thronou biblion gegrammenon esōthen kai opisthen katesphragismenon sphragisin epta 2kai eidon angelon ischuron kērussonta en phōnē megalē tis axios anoixai to biblion kai lusai tas sphragidas autou 3kai oudeis edunato en tō ouranō oude epi tēs gēs oude upokatō tēs gēs anoixai to biblion oute blepein auto 4kai {WH: [egō] } eklaion polu oti oudeis axios eurethē anoixai to biblion oute blepein auto

5kai eis ek tōn presbuterōn legei moi mē klaie idou enikēsen o leōn o ek tēs phulēs iouda ē riza dauid anoixai to biblion kai tas epta sphragidas autou

6kai eidon en mesō tou thronou kai tōn tessarōn zōōn kai en mesō tōn presbuterōn arnion estēkos ōs esphagmenon echōn kerata epta kai ophthalmous epta oi eisin ta [epta] pneumata tou theou apestalmenoi eis pasan tēn gēn 7kai ēlthen kai eilēphen ek tēs dexias tou kathēmenou epi tou thronou 8kai ote elaben to biblion ta tessara zōa kai oi eikosi tessares presbuteroi epesan enōpion tou arniou echontes ekastos kitharan kai phialas chrusas gemousas thumiamatōn ai eisin ai proseuchai tōn agiōn 9kai adousin ōdēn kainēn legontes axios ei labein to biblion kai anoixai tas sphragidas autou oti esphagēs kai ēgorasas tō theō en tō aimati sou ek pasēs phulēs kai glōssēs kai laou kai ethnous 10kai epoiēsas autous tō theō ēmōn basileian kai iereis kai {WH: basileuousin } {UBS4: basileusousin } epi tēs gēs

11kai eidon kai ēkousa phōnēn angelōn pollōn kuklō tou thronou kai tōn zōōn kai tōn presbuterōn kai ēn o arithmos autōn muriades muriadōn kai chiliades chiliadōn 12legontes phōnē megalē axion estin to arnion to esphagmenon labein tēn dunamin kai plouton kai sophian kai ischun kai timēn kai doxan kai eulogian 13kai pan ktisma o en tō ouranō kai epi tēs gēs kai upokatō tēs gēs kai epi tēs thalassēs {WH: [estin] } kai ta en autois panta ēkousa legontas tō kathēmenō epi {WH: tou thronou } {UBS4: tō thronō } kai tō arniō ē eulogia kai ē timē kai ē doxa kai to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn 14kai ta tessara zōa elegon amēn kai oi presbuteroi epesan kai prosekunēsan

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Revelation 4
Top of Page
Top of Page