Revelation 22:18
New International Version
I warn everyone who hears the words of the prophecy of this scroll: If anyone adds anything to them, God will add to that person the plagues described in this scroll.

New Living Translation
And I solemnly declare to everyone who hears the words of prophecy written in this book: If anyone adds anything to what is written here, God will add to that person the plagues described in this book.

English Standard Version
I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book: if anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book,

Berean Study Bible
I testify to everyone who hears the words of prophecy in this book: If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book.

New American Standard Bible
I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book: if anyone adds to them, God will add to him the plagues which are written in this book;

King James Bible
For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book:

Holman Christian Standard Bible
I testify to everyone who hears the prophetic words of this book: If anyone adds to them, God will add to him the plagues that are written in this book.

International Standard Version
I warn everyone who hears the words of the prophecy in this book: If anyone adds anything to them, God will strike him with the plagues that are written in this book.

NET Bible
I testify to the one who hears the words of the prophecy contained in this book: If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book.

Aramaic Bible in Plain English
“I testify to everyone who hears the word of the prophecy of this book: Whoever will place upon these things, God shall place upon him the plagues that are written in this book.”

GOD'S WORD® Translation
I warn everyone who hears the words of the prophecy in this book: If anyone adds anything to this, God will strike him with the plagues that are written in this book.

Jubilee Bible 2000
For I testify unto everyone that hears the words of the prophecy of this book, If anyone shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book;

King James 2000 Bible
For I testify unto every man that hears the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book:

American King James Version
For I testify to every man that hears the words of the prophecy of this book, If any man shall add to these things, God shall add to him the plagues that are written in this book:

American Standard Version
I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto them, God shall add unto him the plagues which are written in this book:

Douay-Rheims Bible
For I testify to every one that heareth the words of the prophecy of this book: If any man shall add to these things, God shall add unto him the plagues written in this book.

Darby Bible Translation
*I* testify to every one who hears the words of the prophecy of this book, If any one shall add to these things, God shall add to him the plagues which are written in this book.

English Revised Version
I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto them, God shall add unto him the plagues which are written in this book:

Webster's Bible Translation
For I testify to every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add to these things, God will add to him the plagues that are written in this book:

Weymouth New Testament
"I solemnly declare to every one who hears the words of the prophecy contained in this book, that if any one adds to those words, God will add to him the plagues spoken of in this book;

World English Bible
I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds to them, may God add to him the plagues which are written in this book.

Young's Literal Translation
'For I testify to every one hearing the words of the prophecy of this scroll, if any one may add unto these, God shall add to him the plagues that have been written in this scroll,

Openbaring 22:18 Afrikaans PWL
Ek getuig teenoor elkeen wat die boodskap van die profesie van hierdie boek hoor: wie ook al by hierdie dinge byvoeg, God sal die plae, waarvan in hierdie boekrol geskrywe is, op hom sit

Zbulesa 22:18 Albanian
Unë i deklaroj kujtdo që dëgjon fjalët e profecisë së këtij libri, se nëse ndokush do t'i shtojë këtyre gjërave, Perëndia do të dërgojë mbi të plagët e përshkruara në këtë libër.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 22:18 Arabic: Smith & Van Dyke
لاني اشهد لكل من يسمع اقوال نبوة هذا الكتاب ان كان احد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 22:18 Armenian (Western): NT
Ես կը վկայեմ բոլոր անոնց՝ որ կը լսեն այս գիրքին մարգարէութեան խօսքերը. եթէ մէկը ասոնց վրայ աւելցնէ բա՛ն մը, Աստուած ալ իր վրայ պիտի աւելցնէ այն պատուհասները՝ որ գրուած են այս գիրքին մէջ:

Apocacalypsea. 22:18 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen protestatzen draucat liburu hunetaco prophetiaren hitzac ençuten dituen guciari, Baldin nehorc gauça hauey eratchequi badiecé, eratchequiren drautza hari Iaincoac liburu hunetan scribatuac diraden plagác.

D Offnbarung 22:18 Bavarian
I bezeug yn allsand, wo d Worter von dönn Weissagungsbuech hoernd: Wer öbbs dyrzueschuestert, yn dönn füegt dyr Herrgot aft die Plaagn zue, von dene wo in dönn Buech d Röd ist.

Откровение 22:18 Bulgarian
Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我向一切聽見這書上預言之話的人做見證:如果有人在這些話上加添什麼,神將要把這書上所寫的災害加在他身上;

中文标准译本 (CSB Simplified)
我向一切听见这书上预言之话的人做见证:如果有人在这些话上加添什么,神将要把这书上所写的灾害加在他身上;

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我向一切聽見這書上預言的作見證:若有人在這預言上加添什麼,神必將寫在這書上的災禍加在他身上;

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我向一切听见这书上预言的作见证:若有人在这预言上加添什么,神必将写在这书上的灾祸加在他身上;

启 示 录 22:18 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 向 一 切 聽 見 這 書 上 預 言 的 作 見 證 , 若 有 人 在 這 預 言 上 加 添 甚 麼 , 神 必 將 寫 在 這 書 上 的 災 禍 加 在 他 身 上 ;

启 示 录 22:18 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 向 一 切 听 见 这 书 上 预 言 的 作 见 证 , 若 有 人 在 这 预 言 上 加 添 甚 麽 , 神 必 将 写 在 这 书 上 的 灾 祸 加 在 他 身 上 ;

Otkrivenje 22:18 Croatian Bible
Ja svjedočim svakomu tko sluša riječi proroštva u ovoj knjizi: Tko ovomu što doda, Bog će njemu dodati zla napisana u ovoj knjizi.

Zjevení Janovo 22:18 Czech BKR
Osvědčujiť pak každému, kdož by slyšel slova proroctví knihy této, jestliže by kdo přidal k těmto věcem, žeť jemu přidá Bůh ran napsaných v knize této.

Aabenbaringen 22:18 Danish
Jeg vidner for enhver, som hører denne Bogs Profetis Ord: Dersom nogen lægger noget til disse Ting, da skal Gud lægge paa ham de Plager, som der er skrevet om i denne Bog.

Openbaring 22:18 Dutch Staten Vertaling
Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ’ αὐτά, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ’ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

Westcott and Hort 1881
Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ' αὐτά, ἐπιθήσει ὁ θεὸς ἐπ' αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ' αὐτά, ἐπιθήσει ὁ θεὸς ἐπ' αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

RP Byzantine Majority Text 2005
Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ’ αὐτά, ἐπιθήσαι ὁ θεὸς ἐπ’ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

Greek Orthodox Church 1904
Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ’ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

Tischendorf 8th Edition
μαρτυρέω ἐγώ πᾶς ὁ ἀκούω ὁ λόγος ὁ προφητεία ὁ βιβλίον οὗτος ἐάν τὶς ἐπιτίθημι ἐπί αὐτός ἐπιτίθημι ἐπί αὐτός ὁ θεός ὁ πληγή ὁ γράφω ἐν ὁ βιβλίον οὗτος

Scrivener's Textus Receptus 1894
Συμμαρτυροῦμαι γὰρ παντὶ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, ἐάν τις ἐπιτιθῇ πρὸς ταὐτά, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ’ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν βιβλίῳ τούτῳ·

Stephanus Textus Receptus 1550
Συμμαρτυροῦμαι γὰρ παντὶ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, ἐάν τις ἐπιτιθῇ πρὸς ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ θεὸς ἐπ' αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν βιβλίῳ τούτῳ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
μαρτυρω εγω παντι τω ακουοντι τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου εαν τις επιθη επ αυτα επιθησει ο θεος επ αυτον τας πληγας τας γεγραμμενας εν τω βιβλιω τουτω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
μαρτυρω εγω παντι τω ακουοντι τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου εαν τις επιθη επ αυτα επιθησει επ αυτον ο θεος τας πληγας τας γεγραμμενας εν τω βιβλιω τουτω

Stephanus Textus Receptus 1550
συμμαρτυρουμαι γαρ παντι ακουοντι τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου εαν τις επιτιθη προς ταυτα επιθησει ο θεος επ αυτον τας πληγας τας γεγραμμενας εν βιβλιω τουτω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Συμμαρτυρουμαι γαρ παντι ακουοντι τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου, εαν τις επιτιθη προς ταυτα, επιθησει ο Θεος επ αυτον τας πληγας τας γεγραμμενας εν βιβλιω τουτω·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
μαρτυρω εγω παντι τω ακουοντι τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου εαν τις επιθη επ αυτα επιθησαι ο θεος επ αυτον τας [επτα] πληγας τας γεγραμμενας εν τω βιβλιω τουτω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
μαρτυρω εγω παντι τω ακουοντι τους λογους της προφητειας του βιβλιου τουτου εαν τις επιθη επ αυτα επιθησει ο θεος επ αυτον τας πληγας τας γεγραμμενας εν τω βιβλιω τουτω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Martyrō egō panti tō akouonti tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou; ean tis epithē ep’ auta, epithēsei ho Theos ep’ auton tas plēgas tas gegrammenas en tō bibliō toutō;

Martyro ego panti to akouonti tous logous tes propheteias tou bibliou toutou; ean tis epithe ep’ auta, epithesei ho Theos ep’ auton tas plegas tas gegrammenas en to biblio touto;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Martyrō egō panti tō akouonti tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou; ean tis epithē ep' auta, epithēsei ho theos ep' auton tas plēgas tas gegrammenas en tō bibliō toutō;

Martyro ego panti to akouonti tous logous tes propheteias tou bibliou toutou; ean tis epithe ep' auta, epithesei ho theos ep' auton tas plegas tas gegrammenas en to biblio touto;

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:18 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
marturō egō panti tō akouonti tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou ean tis epithē ep auta epithēsei ep auton o theos tas plēgas tas gegrammenas en tō bibliō toutō

marturO egO panti tO akouonti tous logous tEs prophEteias tou bibliou toutou ean tis epithE ep auta epithEsei ep auton o theos tas plEgas tas gegrammenas en tO bibliO toutO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:18 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
marturō egō panti tō akouonti tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou ean tis epithē ep auta epithēsai o theos ep auton tas [epta] plēgas tas gegrammenas en tō bibliō toutō

marturO egO panti tO akouonti tous logous tEs prophEteias tou bibliou toutou ean tis epithE ep auta epithEsai o theos ep auton tas [epta] plEgas tas gegrammenas en tO bibliO toutO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:18 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
summarturoumai gar panti akouonti tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou ean tis epitithē pros tauta epithēsei o theos ep auton tas plēgas tas gegrammenas en bibliō toutō

summarturoumai gar panti akouonti tous logous tEs prophEteias tou bibliou toutou ean tis epitithE pros tauta epithEsei o theos ep auton tas plEgas tas gegrammenas en bibliO toutO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:18 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
summarturoumai gar panti akouonti tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou ean tis epitithē pros tauta epithēsei o theos ep auton tas plēgas tas gegrammenas en bibliō toutō

summarturoumai gar panti akouonti tous logous tEs prophEteias tou bibliou toutou ean tis epitithE pros tauta epithEsei o theos ep auton tas plEgas tas gegrammenas en bibliO toutO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:18 Westcott/Hort - Transliterated
marturō egō panti tō akouonti tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou ean tis epithē ep auta epithēsei o theos ep auton tas plēgas tas gegrammenas en tō bibliō toutō

marturO egO panti tO akouonti tous logous tEs prophEteias tou bibliou toutou ean tis epithE ep auta epithEsei o theos ep auton tas plEgas tas gegrammenas en tO bibliO toutO

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22:18 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
marturō egō panti tō akouonti tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou ean tis epithē ep auta epithēsei o theos ep auton tas plēgas tas gegrammenas en tō bibliō toutō

marturO egO panti tO akouonti tous logous tEs prophEteias tou bibliou toutou ean tis epithE ep auta epithEsei o theos ep auton tas plEgas tas gegrammenas en tO bibliO toutO

Jelenések 22:18 Hungarian: Karoli
Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: [Hogy] ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;

Apokalipso de sankta Johano 22:18 Esperanto
Mi atestas al cxiu, kiu auxdas la vortojn de la profetajxo de cxi tiu libro:Se iu aldonos al ili, Dio aldonos al li la plagojn, skribitajn en cxi tiu libro;

Johanneksen ilmestys 22:18 Finnish: Bible (1776)
Mutta minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan prophetian sanoja kuuleva on: jos joku lisää näihin, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka tässä kirjassa kirjoitetut ovat.

Apocalypse 22:18 French: Darby
Moi, je rends temoignage à quiconque entend les paroles de la prophetie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies ecrites dans ce livre;

Apocalypse 22:18 French: Louis Segond (1910)
Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre;

Apocalypse 22:18 French: Martin (1744)
Or je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce Livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce Livre.

Offenbarung 22:18 German: Modernized
Ich bezeuge aber allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch: So jemand dazusetzt, so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen.

Offenbarung 22:18 German: Luther (1912)
Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch: So jemand dazusetzt, so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen.

Offenbarung 22:18 German: Textbibel (1899)
Ich zeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn einer etwas zusetzt, dem wird Gott zusetzen die Plagen, die in diesem Buche beschrieben sind;

Apocalisse 22:18 Italian: Riveduta Bible (1927)
Io lo dichiaro a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro: Se alcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe descritte in questo libro;

Apocalisse 22:18 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Io protesto ad ognuno che ode le parole della profezia di questo libro, che, se alcuno aggiunge a queste cose, Iddio manderà sopra lui le piaghe scritte in questo libro.

WAHYU 22:18 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka aku menyatakan kepada tiap-tiap orang yang mendengar perkataan nubuat di dalam kitab ini, bahwa jikalau barang seorang menambah apa-apa kepada perkataan itu, niscaya Allah akan menambah kepadanya berbagai-bagai bala yang tersurat di dalam kitab ini;

Revelation 22:18 Kabyle: NT
Ad ɛeggneɣ i kra win ara d yeslen i yimeslayen i d yețțuweḥḥan di tektabt-agi, ma yella win i gzegden imeslayen, Sidi Ṛebbi a d-yesseɣli fell-as tiwaɣyin yuran di tektab-agi.

요한계시록 22:18 Korean
내가 이 책의 예언의 말씀을 듣는 각인에게 증거하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 책에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 터이요

Apocalypsis 22:18 Latin: Vulgata Clementina
Contestor enim omni audienti verba prophetiæ libri hujus : si quis apposuerit ad hæc, apponet Deus super illum plagas scriptas in libro isto.

Atklāsmes grāmata 22:18 Latvian New Testament
Es apliecinu katram, kas dzird šīs grāmatas pravietojumu vārdus: Ja kas tiem ko pieliktu, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rakstīts šinī grāmatā.

Apreiðkimo Jonui knyga 22:18 Lithuanian
Aš sakau kiekvienam, kuris girdi šios knygos pranašystės žodžius: “Jeigu kas prie jų ką pridės­Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų.

Revelation 22:18 Maori
He whakaatu hoki naku tenei ki te hunga katoa e rongo ana ki nga kupu o te poropititanga o tenei pukapuka, Ki te tapiritia mai e tetahi ki enei mea, ka tapiritia atu ano e te Atua mona nga whiu kua oti te tuhituhi ki tenei pukapuka:

Apenbaring 22:18 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Jeg vidner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom nogen legger noget til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok;

Apocalipsis 22:18 Spanish: La Biblia de las Américas
Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro;

Apocalipsis 22:18 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro: si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.

Apocalipsis 22:18 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro.

Apocalipsis 22:18 Spanish: Reina Valera 1909
Porque yo protesto á cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere á estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro.

Apocalipsis 22:18 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro.

Apocalipse 22:18 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro.

Apocalipse 22:18 Portugese Bible
Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro: Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro;   

Apocalipsa 22:18 Romanian: Cornilescu
Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.

Откровение 22:18 Russian: Synodal Translation (1876)
И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;

Откровение 22:18 Russian koi8r
И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;

Revelation 22:18 Shuar New Testament
Ashφ shuar ju papinium Yus-Chicham aarma nuna antukarun juna ujaajai: Shuar jui aarman chikichan pataakka Yus niin ti Wßitsatin jui aarma nuna patattsattawai.

Uppenbarelseboken 22:18 Swedish (1917)
För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok betygar jag detta: »Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok.

Ufunua was Yohana 22:18 Swahili NT
Mimi Yohane nawapa onyo wote wanaosikia maneno ya unabii yaliyomo katika kitabu hiki: mtu yeyote akiongeza chochote katika mambo haya, Mungu atamwongezea mabaa yaliyoandikwa katika kitabu hiki.

Pahayag 22:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Aking sinasaksihan sa bawa't taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito:

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 22:18 Tawallamat Tamajaq NT
Nak iman-in Yaxya, ǝggǝyyeɣ y awedan kul wa islan isalan win nafalalnen daɣ ǝlkǝttab wa ǝššewalnen daɣ batu n aratan win ǝmǝrǝdda ǝd win d-ǝzaynen as: I iššotan arat fǝl salan win, a das-iššitu Mǝššina daɣ albalatan win ǝttǝmalnen daɣ ǝlkǝttab wa.

วิวรณ์ 22:18 Thai: from KJV
ข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่า ถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมคำเข้าไปในหนังสือนี้ พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือม้วนนี้แก่ผู้นั้น

Vahiy 22:18 Turkish
Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır.

Откровение 22:18 Ukrainian: NT
Сьвідкую ж також кожному, хто слухає словес пророцтва книги сієї: коли хто долежить до сього, доложить йому Бог і пораз, що написані в книзі сїй.

Revelation 22:18 Uma New Testament
Hi butu dua tauna to mpo'epe lolita pelowa to hi rala sura toi ku'uli': Ane ria to mpodonihii napa-napa hi lolita sura toi, Alata'ala wo'o mpai' mpodonihii huku' -ra hante pesesa' to te'uki' hi rala sura toi.

Khaûi-huyeàn 22:18 Vietnamese (1934)
Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Ðức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy.

Revelation 22:17
Top of Page
Top of Page