Philippians 4:3
New International Version
Yes, and I ask you, my true companion, help these women since they have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my co-workers, whose names are in the book of life.

New Living Translation
And I ask you, my true partner, to help these two women, for they worked hard with me in telling others the Good News. They worked along with Clement and the rest of my co-workers, whose names are written in the Book of Life.

English Standard Version
Yes, I ask you also, true companion, help these women, who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life.

Berean Study Bible
Yes, and I ask you, my true yokefellow, to help these women who have labored with me for the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the Book of Life.

New American Standard Bible
Indeed, true companion, I ask you also to help these women who have shared my struggle in the cause of the gospel, together with Clement also and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life.

King James Bible
And I intreat thee also, true yokefellow, help those women which laboured with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellowlabourers, whose names are in the book of life.

Holman Christian Standard Bible
Yes, I also ask you, TRUE partner, to help these women who have contended for the gospel at my side, along with Clement and the rest of my coworkers whose names are in the book of life.

International Standard Version
Yes, I also ask you, my true partner, to help these women. They have worked hard with me to advance the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the Book of Life.

NET Bible
Yes, I say also to you, true companion, help them. They have struggled together in the gospel ministry along with me and Clement and my other coworkers, whose names are in the book of life.

Aramaic Bible in Plain English
I also request of you, my true partner, that you will be helping these who labor with me in The Gospel, with Qlemas and with my other helpers, those whose names are written in The Book of Life.

GOD'S WORD® Translation
Yes, I also ask you, Syzugus, my true partner, to help these women. They fought beside me to spread the Good News along with Clement and the rest of my coworkers, whose names are in the Book of Life.

Jubilee Bible 2000
And I intreat thee also, true yokefellow, help those women who laboured with me in the gospel, with Clement also and with my other fellowlabourers, whose names are in the book of life.

King James 2000 Bible
And I entreat you also, true yokefellow, help those women who labored with me in the gospel, with Clement also, and with other of my fellow laborers, whose names are in the book of life.

American King James Version
And I entreat you also, true yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life.

American Standard Version
Yea, I beseech thee also, true yokefellow, help these women, for they labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow-workers, whose names are in the book of life.

Douay-Rheims Bible
And I entreat thee also, my sincere companion, help those women who have laboured with me in the gospel, with Clement and the rest of my fellow labourers, whose names are in the book of life.

Darby Bible Translation
yea, I ask thee also, true yokefellow, assist them, who have contended along with me in the glad tidings, with Clement also, and my other fellow-labourers, whose names [are] in [the] book of life.

English Revised Version
Yea, I beseech thee also, true yokefellow, help these women, for they laboured with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow-workers, whose names are in the book of life.

Webster's Bible Translation
And I entreat thee also, true yoke-fellow, help those women who labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow-laborers, whose names are in the book of life.

Weymouth New Testament
Yes, and I beg you also, my faithful yoke-fellow, to help these women who have shared my toil in connection with the Good News, together with Clement and the rest of my fellow labourers, whose names are recorded in the Book of Life.

World English Bible
Yes, I beg you also, true yokefellow, help these women, for they labored with me in the Good News, with Clement also, and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life.

Young's Literal Translation
and I ask also thee, genuine yoke-fellow, be assisting those women who in the good news did strive along with me, with Clement also, and the others, my fellow-workers, whose names are in the book of life.

Filippense 4:3 Afrikaans PWL
en ek vra jou, wat opreg die juk saam met my dra; help hierdie wat saam met my gestoei het in die goeie boodskap; saam met Klemes en my ander medewerkers wie se name in die boekrol van die lewe geskryf is.

Filipianëve 4:3 Albanian
Të lutem edhe ty, shok i vërtetë, ndihmoji ato, që kanë luftuar me mua në ungjill, edhe me Klementin dhe me bashkëpunëtorët e mi të tjerë, emrat e të cilëve janë në librin e jetës.

ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ 4:3 Arabic: Smith & Van Dyke
نعم اسألك انت ايضا يا شريكي المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الانجيل مع اكليمندس ايضا وباقي العاملين معي الذين اسماؤهم في سفر الحياة

ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐ 4:3 Armenian (Western): NT
Եւ կը խնդրեմ քեզմէ՛ ալ, իմ հարազատ լծակիցս, օգնէ՛ ասոնց՝ որ աւետարանին համար մարտնչեցան ինծի հետ, նաեւ Կղեմէսի եւ միւս գործակիցներուս հետ, որոնց անունները կեանքի գիրքին մէջ են:

Philippianoetara. 4:3 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta hiri-ere othoitz eguiten drauat, neure eguiazco laguná, aiuta ditzan emazte enequin batean bataillatu diradenac Euangelioan, eta Clementequin eta ene berce aiutaçalequin, ceinén icenac baitirade vicitzeco liburuän.

D Filipper 4:3 Bavarian
Ja, Sütziguss, du treuer Gsöll, i bitt aau di, nimm di ob ien an! Sö habnd mit mir für d Froobotschaft kömpft, und mitaynand mit n Klemens und meine andern Mitwercher. Grostert seind s in n "Buech von n Löbn".

Филипяни 4:3 Bulgarian
Да! и тебе умолявам, искрени [ми] сътруднико, помагай на тия жени, защото се трудеха в [делото на] благовестието заедно с мене, и с Климента, и с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
是的,我真誠的同伴哪!我也請求你幫助她們兩位。她們在福音工作上曾經與我、克萊門斯,和我的其他同工們一起奮戰,這些人的名字都在生命冊上。

中文标准译本 (CSB Simplified)
是的,我真诚的同伴哪!我也请求你帮助她们两位。她们在福音工作上曾经与我、克莱门斯,和我的其他同工们一起奋战,这些人的名字都在生命册上。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我也求你這真實同負一軛的,幫助這兩個女人;因為她們在福音上曾與我一同勞苦,還有革利免並其餘和我一同做工的,他們的名字都在生命冊上。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我也求你这真实同负一轭的,帮助这两个女人;因为她们在福音上曾与我一同劳苦,还有革利免并其余和我一同做工的,他们的名字都在生命册上。

腓 立 比 書 4:3 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 也 求 你 這 真 實 同 負 一 軛 的 , 幫 助 這 兩 個 女 人 , 因 為 他 們 在 福 音 上 曾 與 我 一 同 勞 苦 ; 還 有 革 利 免 , 並 其 餘 和 我 一 同 做 工 的 , 他 們 的 名 字 都 在 生 命 冊 上 。

腓 立 比 書 4:3 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 也 求 你 这 真 实 同 负 一 轭 的 , 帮 助 这 两 个 女 人 , 因 为 他 们 在 福 音 上 曾 与 我 一 同 劳 苦 ; 还 有 革 利 免 , 并 其 馀 和 我 一 同 做 工 的 , 他 们 的 名 字 都 在 生 命 册 上 。

Poslanica Filipljanima 4:3 Croatian Bible
Da, molim i tebe, čestiti druže, pomaži im jer su se one u evanđelju borile zajedno sa mnom, i s Klementom i ostalim mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi Života.

Filipským 4:3 Czech BKR
Ano i tebe prosím, tovaryši můj vlastní, budiž jim pomocen, kteréžto v evangelium spolu se mnou pracovaly, i spolu s Klimentem a s jinými pomocníky mými, jejichžto jména napsána jsou v knize života.

Filipperne 4:3 Danish
Ja, jeg beder ogsaa dig, min ægte Synzygus! tag dig af dem; thi de have med mig stridt i Evangeliet, tillige med Klemens og mine øvrige Medarbejdere, hvis Navne staa i Livets Bog.

Filippenzen 4:3 Dutch Staten Vertaling
En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees dezen vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens.

Nestle Greek New Testament 1904
ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύνζυγε, συνλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

Westcott and Hort 1881
ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύνζυγε, συνλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύνζυγε / σύζυγε, συνλαμβάνου / συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ναί, ἐρωτῶ καί σε, σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι, μετὰ καὶ Κλήμεντος, καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

Greek Orthodox Church 1904
ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, Σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

Tischendorf 8th Edition
ναί ἐρωτάω καί σύ γνήσιος σύζυγος συλλαμβάνω αὐτός ὅστις ἐν ὁ εὐαγγέλιον συναθλέω ἐγώ μετά καί Κλήμης καί ὁ λοιποί συνεργός ἐγώ ὅς ὁ ὄνομα ἐν βίβλος ζωή

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι, μετὰ καὶ Κλήμεντος, καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐρωτῶ καὶ σέ σύζυγε γνήσιε συλλαμβάνου αὐταῖς αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ναι ερωτω και σε γνησιε συζυγε συλλαμβανου αυταις αιτινες εν τω ευαγγελιω συνηθλησαν μοι μετα και κλημεντος και των λοιπων συνεργων μου ων τα ονοματα εν βιβλω ζωης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ναι ερωτω και σε γνησιε συνζυγε συνλαμβανου αυταις αιτινες εν τω ευαγγελιω συνηθλησαν μοι μετα και κλημεντος και των λοιπων συνεργων μου ων τα ονοματα εν βιβλω ζωης

Stephanus Textus Receptus 1550
και ερωτω και σε συζυγε γνησιε συλλαμβανου αυταις αιτινες εν τω ευαγγελιω συνηθλησαν μοι μετα και κλημεντος και των λοιπων συνεργων μου ων τα ονοματα εν βιβλω ζωης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ερωτω και σε, συζυγε γνησιε, συλλαμβανου αυταις, αιτινες εν τω ευαγγελιω συνηθλησαν μοι, μετα και Κλημεντος, και των λοιπων συνεργων μου, ων τα ονοματα εν βιβλω ζωης.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ναι ερωτω και σε συζυγε γνησιε συλλαμβανου αυταις αιτινες εν τω ευαγγελιω συνηθλησαν μοι μετα και κλημεντος και των λοιπων συνεργων μου ων τα ονοματα εν βιβλω ζωης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ναι ερωτω και σε γνησιε συζυγε συλλαμβανου αυταις αιτινες εν τω ευαγγελιω συνηθλησαν μοι μετα και κλημεντος και των λοιπων συνεργων μου ων τα ονοματα εν βιβλω ζωης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
nai erōtō kai se, gnēsie synzyge, synlambanou autais, haitines en tō euangeliō synēthlēsan moi meta kai Klēmentos kai tōn loipōn synergōn mou, hōn ta onomata en biblō zōēs.

nai eroto kai se, gnesie synzyge, synlambanou autais, haitines en to euangelio synethlesan moi meta kai Klementos kai ton loipon synergon mou, hon ta onomata en biblo zoes.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
nai erōtō kai se, gnēsie synzyge, synlambanou autais, haitines en tō euangeliō synēthlēsan moi meta kai Klēmentos kai tōn loipōn synergōn mou, hōn ta onomata en biblō zōēs.

nai eroto kai se, gnesie synzyge, synlambanou autais, haitines en to euangelio synethlesan moi meta kai Klementos kai ton loipon synergon mou, hon ta onomata en biblo zoes.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:3 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
nai erōtō kai se gnēsie sunzuge sunlambanou autais aitines en tō euangeliō sunēthlēsan moi meta kai klēmentos kai tōn loipōn sunergōn mou ōn ta onomata en biblō zōēs

nai erOtO kai se gnEsie sunzuge sunlambanou autais aitines en tO euangeliO sunEthlEsan moi meta kai klEmentos kai tOn loipOn sunergOn mou On ta onomata en biblO zOEs

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:3 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
nai erōtō kai se suzuge gnēsie sullambanou autais aitines en tō euangeliō sunēthlēsan moi meta kai klēmentos kai tōn loipōn sunergōn mou ōn ta onomata en biblō zōēs

nai erOtO kai se suzuge gnEsie sullambanou autais aitines en tO euangeliO sunEthlEsan moi meta kai klEmentos kai tOn loipOn sunergOn mou On ta onomata en biblO zOEs

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:3 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai erōtō kai se suzuge gnēsie sullambanou autais aitines en tō euangeliō sunēthlēsan moi meta kai klēmentos kai tōn loipōn sunergōn mou ōn ta onomata en biblō zōēs

kai erOtO kai se suzuge gnEsie sullambanou autais aitines en tO euangeliO sunEthlEsan moi meta kai klEmentos kai tOn loipOn sunergOn mou On ta onomata en biblO zOEs

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:3 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai erōtō kai se suzuge gnēsie sullambanou autais aitines en tō euangeliō sunēthlēsan moi meta kai klēmentos kai tōn loipōn sunergōn mou ōn ta onomata en biblō zōēs

kai erOtO kai se suzuge gnEsie sullambanou autais aitines en tO euangeliO sunEthlEsan moi meta kai klEmentos kai tOn loipOn sunergOn mou On ta onomata en biblO zOEs

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:3 Westcott/Hort - Transliterated
nai erōtō kai se gnēsie suzuge sullambanou autais aitines en tō euangeliō sunēthlēsan moi meta kai klēmentos kai tōn loipōn sunergōn mou ōn ta onomata en biblō zōēs

nai erOtO kai se gnEsie suzuge sullambanou autais aitines en tO euangeliO sunEthlEsan moi meta kai klEmentos kai tOn loipOn sunergOn mou On ta onomata en biblO zOEs

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:3 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
nai erōtō kai se gnēsie suzuge sullambanou autais aitines en tō euangeliō sunēthlēsan moi meta kai klēmentos kai tōn loipōn sunergōn mou ōn ta onomata en biblō zōēs

nai erOtO kai se gnEsie suzuge sullambanou autais aitines en tO euangeliO sunEthlEsan moi meta kai klEmentos kai tOn loipOn sunergOn mou On ta onomata en biblO zOEs

Filippiekhez 4:3 Hungarian: Karoli
Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint a kik az evangyéliom dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik [fölírvák] az életnek könyvében.

Al la filipianoj 4:3 Esperanto
Kaj mi petegas vin ankaux, sincera kunjugulo, helpu tiujn virinojn, cxar ili kunlaboris kun mi en la evangelio, kune kun Klemento kaj miaj ceteraj kunlaborantoj, kies nomoj estas en la libro de vivo.

Kirje filippiläisille 4:3 Finnish: Bible (1776)
Ja minä rukoilen sinua, minun uskollinen kumppanini, ole niille avullinen, jotka minun kanssani evankeliumissa kilvoitelleet ovat, ynnä Klementin ja muiden minun auttajaini kanssa, joiden nimet elämän kirjassa ovat.

Philippiens 4:3 French: Darby
Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'evangile avec Clement aussi et mes autres compagnons d'oeuvre, dont les noms sont dans le livre de vie.

Philippiens 4:3 French: Louis Segond (1910)
Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Evangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'oeuvre, dont les noms sont dans le livre de vie.

Philippiens 4:3 French: Martin (1744)
Je te prie aussi, toi mon vrai compagnon, aide-leur, comme à celles qui ont combattu avec moi dans l'Evangile, avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms [sont écrits] au Livre de vie.

Philipper 4:3 German: Modernized
Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Geselle, stehe ihnen bei, die samt mir über dem Evangelium gekämpft haben mit Clemens und den andern meinen Gehilfen, welcher Namen sind in dem Buch des Lebens.

Philipper 4:3 German: Luther (1912)
Ja ich bitte auch dich, mein treuer Geselle, stehe ihnen bei, die samt mir für das Evangelium gekämpft haben, mit Klemens und meinen andern Gehilfen, welcher Namen sind in dem Buch des Lebens.

Philipper 4:3 German: Textbibel (1899)
So bitte ich auch dich, du lauterer Synzygos, gehe ihnen zur Hand; sie sind mir im Kampfe für das Evangelium beigestanden, sowie auch Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buche des Lebens stehen.

Filippesi 4:3 Italian: Riveduta Bible (1927)
Sì, io prego te pure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno lottato meco per l’Evangelo, assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita.

Filippesi 4:3 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Io prego te ancora, leal consorte, sovvieni a queste donne, le quali hanno combattuto meco nell’evangelo, insieme con Clemente, e gli altri miei compagni d’opera, i cui nomi sono nel libro della vita.

FILIPI 4:3 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Bahkan, kepada engkau pun, hai (Sinsigus) temanku yang benar, aku mintalah menolong kedua perempuan itu, yang sudah berlelah bersama-sama dengan aku di dalam memberitakan Injil beserta dengan Kelemen juga, dan segala temanku yang lain-lain pun, yang namanya ada tersurat di dalam kitab hayat.

Philippians 4:3 Kabyle: NT
Ula d kečč a gma Sizugus unṣiḥ, ḍelbeɣ-ak a tent-tɛiwneḍ nutenti i ḥurben yid-i ɣef ddemma n lexbaṛ n lxiṛ, akk-d Klimun d imdukkal-iw nniḍen di leqdic iwumi uran yismawen nsen di tektabt n tudert.

빌립보서 4:3 Korean
또 참으로 나와 멍에를 같이 한 자 네게 구하노니 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 부녀들을 돕고 또한 글레멘드와 그 위에 나의 동역자들을 도우라 그 이름들이 생명책에 있느니라

Philippenses 4:3 Latin: Vulgata Clementina
Etiam rogo et te, germane compar, adjuva illas, quæ mecum laboraverunt in Evangelio cum Clemente, et ceteris adjutoribus meis, quorum nomina sunt in libro vitæ.

Filipiešiem 4:3 Latvian New Testament
Arī tevi, mans īstais darba biedr, es lūdzu, palīdzi viņām, kas kopā ar mani, Klementu un citiem maniem palīgiem strādājušas evaņģēlija labā. Viņu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā.

Laiðkas filipieèiams 4:3 Lithuanian
Taip pat raginu tave, tikrasis bendradarbi, padėk toms moterims, kurios darbavosi su manimi Evangelijos labui kartu su Klemensu ir kitais mano bendradarbiais, kurių vardai gyvenimo knygoje.

Philippians 4:3 Maori
Na, he tohe tenei naku ki a koe, e toku hoa pono ki te mahi, ko koe hei whakamama i aua wahine, he hunga raua i uru tahi me ahau ki te tohe ki nga mea o te rongopai, me Keremeneta ano, me era atu hoki o oku hoa mahi, kei roto nei i te pukapuka o te ora o ratou ingoa.

Filippenserne 4:3 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
ja, jeg ber også dig, du som med rette kalles Synzygus, kom dem til hjelp! for de har kjempet med mig i evangeliet tillikemed Klemens og mine andre medarbeidere, hvis navn står i livsens bok.

Filipenses 4:3 Spanish: La Biblia de las Américas
En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.

Filipenses 4:3 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida.

Filipenses 4:3 Spanish: Reina Valera Gómez
Y te ruego también a ti, fiel compañero, ayuda a aquellas mujeres que trabajaron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y los otros de mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida.

Filipenses 4:3 Spanish: Reina Valera 1909
Asimismo te ruego también á ti, hermano compañero, ayuda á las que trabajaron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida.

Filipenses 4:3 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a éstas que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.

Filipenses 4:3 Bíblia King James Atualizada Português
Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida.

Filipenses 4:3 Portugese Bible
E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no evangelho, e com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida.   

Filipeni 4:3 Romanian: Cornilescu
Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, cari au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi de lucru ai mei, ale căror nume sînt scrise în cartea vieţii.

К Филиппийцам 4:3 Russian: Synodal Translation (1876)
Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена - в книге жизни.

К Филиппийцам 4:3 Russian koi8r
Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена--в книге жизни.

Philippians 4:3 Shuar New Testament
Amincha, winia Air·, nu nuwa Yßinkta tusan seajme. Niisha wi iwiaaku chichaman Θtsereakui wijiai mΘtek takasarmai. Tura Krimintisha tura chikichcha wijiai mΘtek takasarmai. Nuna Nßarin iwaaku ßtinnium Yus aatraiti.

Filipperbrevet 4:3 Swedish (1917)
Ja, också till dig, min Synsygus -- du som med rätta bär det namnet -- har jag en bön: Var dessa kvinnor till hjälp, ty jämte mig hava de kämpat i evangelii tjänst, de såväl som Klemens och mina andra medarbetare, vilkas namn äro skrivna i livets bok.

Wafilipi 4:3 Swahili NT

Mga Taga-Filipos 4:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Filib 4:3 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran kay da, imosan ǝmidi-nin wa n tidǝt daɣ ǝššǝɣǝl, ǝgmâya daɣ-ak ad tilalaɣ i tǝdoden di ǝs maknan gar-essanat fǝlas ǝllilnat-i ǝs tǝbǝllant fǝl Ǝlinjil, nak ǝd Kǝleman ǝd midawan-in win hadatnen daɣ ǝššǝɣǝl s ǝsmawan-nasan ǝktâban daɣ ǝlkǝttab wa ǝhan ǝsmawan n aytedan win ǝgrawnen tǝmǝddurt ta tǝɣlalat.

ฟีลิปปี 4:3 Thai: from KJV
ข้าพเจ้าขอร้องท่านด้วย ผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้า ให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้น ผู้ซึ่งได้ทำงานในข่าวประเสริฐด้วยกันกับข้าพเจ้าและกับเคลเมด้วย รวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว

Filipililer 4:3 Turkish
Evet, gerçek yoldaşım, sana da yalvarırım, bu kadınlara yardım et. Çünkü onlar benimle, Klementle ve adları yaşam kitabında bulunan öbür emektaşlarımla birlikte Müjdeyi yaymak için mücadele ettiler.

Филипяни 4:3 Ukrainian: NT
Благаю й тебе, щирий товаришу, помагай їм, що працювали в благовіствуванню зо мною, і з Климентом, і з иншими помічниками моїми, котрих імення в книзі життя.

Philippians 4:3 Uma New Testament
Pai' kuperapi' hi iko, Sunsugus, ema' -ku to tida, tulungi-ra-rawo tobine to rodua toera, bona neo' -rapa mosisala. Bula-ku hi retu-pidi dohe-ni, mobago ntomo-ra mpodohei-a mpopalele Kareba Lompe', hante Klemens pai' wo'o doo-doo hampobagoa-ku to ntani' -na. Hanga' -ra ria omea te'uki' hi rala Buku Katuwua'.

Phi-líp 4:3 Vietnamese (1934)
Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đờn bà ấy, nhơn bai bà ấy cùng tôi đã vì đạo Tin Lành mà chiến đấu; Cơ-lê-măn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi.

Philippians 4:2
Top of Page
Top of Page