Matthew 7:22
New International Version
Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and in your name perform many miracles?'

New Living Translation
On judgment day many will say to me, 'Lord! Lord! We prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many miracles in your name.'

English Standard Version
On that day many will say to me, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name?’

Berean Study Bible
Many will say to Me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name drive out demons and perform many miracles?’

New American Standard Bible
"Many will say to Me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?'

King James Bible
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?

Holman Christian Standard Bible
On that day many will say to Me, Lord, Lord, didn't we prophesy in Your name, drive out demons in Your name, and do many miracles in Your name?'

International Standard Version
Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, we prophesied in your name, drove out demons in your name, and performed many miracles in your name, didn't we?'

NET Bible
On that day, many will say to me, 'Lord, Lord, didn't we prophesy in your name, and in your name cast out demons and do many powerful deeds?'

Aramaic Bible in Plain English
Many will say to me in that day, 'My Lord, my Lord, have we not prophesied in your name, and in your name have cast out demons, and have done many mighty works in your name?'

GOD'S WORD® Translation
Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, didn't we prophesy in your name? Didn't we force out demons and do many miracles by the power and authority of your name?'

Jubilee Bible 2000
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?

King James 2000 Bible
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? and in your name have cast out demons? and in your name done many wonderful works?

American King James Version
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? and in your name have cast out devils? and in your name done many wonderful works?

American Standard Version
Many will say to me in that day, Lord, Lord, did we not prophesy by thy name, and by thy name cast out demons, and by thy name do many mighty works?

Douay-Rheims Bible
Many will say to me in that day: Lord, Lord, have not we prophesied in thy name, and cast out devils in thy name, and done many miracles in thy name?

Darby Bible Translation
Many shall say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied through *thy* name, and through *thy* name cast out demons, and through *thy* name done many works of power?

English Revised Version
Many will say to me in that day, Lord, Lord, did we not prophesy by thy name, and by thy name cast out devils, and by thy name do many mighty works?

Webster's Bible Translation
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out demons? and in thy name done many wonderful works?

Weymouth New Testament
Many will say to me on that day, "'Master, Master, have we not prophesied in Thy name, and in Thy name expelled demons, and in Thy name performed many mighty works?'

World English Bible
Many will tell me in that day, 'Lord, Lord, didn't we prophesy in your name, in your name cast out demons, and in your name do many mighty works?'

Young's Literal Translation
Many will say to me in that day, Lord, lord, have we not in thy name prophesied? and in thy name cast out demons? and in thy name done many mighty things?

Mattheus 7:22 Afrikaans PWL
Op daardie dag sal baie vir My sê: ‘My Meester, my Meester, het ons nie in U Outoriteit en Karakter (Naam) geprofeteer en in U Outoriteit en Karakter demone uitgedryf en in U Outoriteit en Karakter baie kragtige dade gedoen nie?’

Mateu 7:22 Albanian
Shumë do të më thonë atë ditë: "O Zot, o Zot, a nuk profetizuam ne në emrin tënd, a nuk i dëbuam demonët në emrin tënd, a nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd?".

ﻣﺘﻰ 7:22 Arabic: Smith & Van Dyke
كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 7:22 Armenian (Western): NT
Շատեր այն օրը պիտի ըսեն ինծի. “Տէ՛ր, Տէ՛ր, միթէ չմարգարէացա՞նք քու անունովդ, դեւեր չհանեցի՞նք քու անունովդ, եւ շատ հրաշքներ չգործեցի՞նք քու անունովդ”:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  7:22 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Anhitzec erranen draut egun hartan, Iauna, Iauna, eztugu hire icenean prophetizatu, eta eztitugu hire icenean deabruac egotzi campora, eta eztugu hire icenean verthute anhitz eguin?

Dyr Mathäus 7:22 Bavarian
Vil gaand zo mir sagn, wenn s so weit ist: 'Herr, Herr, habn myr n nit in deinn Nam gweissagt, mit deinn Namen Aixn austribn und durch deinn Nam männig Wunder taan?'

Матей 7:22 Bulgarian
В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
在那一天,有許多人會對我說:『主啊,主啊,我們不是奉你的名做先知傳道,奉你的名驅趕鬼魔,奉你的名行了很多神蹟嗎?』

中文标准译本 (CSB Simplified)
在那一天,有许多人会对我说:‘主啊,主啊,我们不是奉你的名做先知传道,奉你的名驱赶鬼魔,奉你的名行了很多神迹吗?’

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
當那日,必有許多人對我說:『主啊,主啊,我們不是奉你的名傳道,奉你的名趕鬼,奉你的名行許多異能嗎?』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
当那日,必有许多人对我说:‘主啊,主啊,我们不是奉你的名传道,奉你的名赶鬼,奉你的名行许多异能吗?’

馬 太 福 音 7:22 Chinese Bible: Union (Traditional)
當 那 日 必 有 許 多 人 對 我 說 : 主 阿 , 主 阿 , 我 們 不 是 奉 你 的 名 傳 道 , 奉 你 的 名 趕 鬼 , 奉 你 的 名 行 許 多 異 能 麼 ?

馬 太 福 音 7:22 Chinese Bible: Union (Simplified)
当 那 日 必 有 许 多 人 对 我 说 : 主 阿 , 主 阿 , 我 们 不 是 奉 你 的 名 传 道 , 奉 你 的 名 赶 鬼 , 奉 你 的 名 行 许 多 异 能 麽 ?

Evanðelje po Mateju 7:22 Croatian Bible
Mnogi će me u onaj dan pitati: 'Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?'

Matouš 7:22 Czech BKR
Mnozíť mi dějí v onen den: Pane, Pane, zdaliž jsme ve jménu tvém neprorokovali, a ve jménu tvém ďáblů nevymítali, a v tvém jménu zdaliž jsme divů mnohých nečinili?

Matthæus 7:22 Danish
Mange skulle sige til mig paa hin Dag: Herre, Herre! have vi ikke profeteret ved dit Navn, og have vi ikke uddrevet onde Aander ved dit Navn, og have vi ikke gjort mange kraftige Gerninger ved dit Navn?

Mattheüs 7:22 Dutch Staten Vertaling
Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?

Nestle Greek New Testament 1904
πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;

Westcott and Hort 1881
πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ Κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ Κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;

RP Byzantine Majority Text 2005
Πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε, κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;

Greek Orthodox Church 1904
πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;

Tischendorf 8th Edition
πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;

Scrivener's Textus Receptus 1894
πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;

Stephanus Textus Receptus 1550
πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ Κύριε κύριε οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
πολλοι ερουσιν μοι εν εκεινη τη ημερα κυριε κυριε ου τω σω ονοματι επροφητευσαμεν και τω σω ονοματι δαιμονια εξεβαλομεν και τω σω ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
πολλοι ερουσιν μοι εν εκεινη τη ημερα κυριε κυριε ου τω σω ονοματι επροφητευσαμεν και τω σω ονοματι δαιμονια εξεβαλομεν και τω σω ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν

Stephanus Textus Receptus 1550
πολλοι ερουσιν μοι εν εκεινη τη ημερα κυριε κυριε ου τω σω ονοματι προεφητευσαμεν και τω σω ονοματι δαιμονια εξεβαλομεν και τω σω ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
πολλοι ερουσι μοι εν εκεινη τη ημερα, Κυριε Κυριε, ου τω σω ονοματι προεφητευσαμεν, και τω σω ονοματι δαιμονια εξεβαλομεν, και τω σω ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
πολλοι ερουσιν μοι εν εκεινη τη ημερα κυριε κυριε ου τω σω ονοματι προεφητευσαμεν και τω σω ονοματι δαιμονια εξεβαλομεν και τω σω ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
πολλοι ερουσιν μοι εν εκεινη τη ημερα κυριε κυριε ου τω σω ονοματι επροφητευσαμεν και τω σω ονοματι δαιμονια εξεβαλομεν και τω σω ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
polloi erousin moi en ekeinē tē hēmera Kyrie Kyrie, ou tō sō onomati eprophēteusamen, kai tō sō onomati daimonia exebalomen, kai tō sō onomati dynameis pollas epoiēsamen?

polloi erousin moi en ekeine te hemera Kyrie Kyrie, ou to so onomati epropheteusamen, kai to so onomati daimonia exebalomen, kai to so onomati dynameis pollas epoiesamen?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
polloi erousin moi en ekeinē tē hēmera Kyrie kyrie, ou tō sō onomati eprophēteusamen, kai tō sō onomati daimonia exebalomen, kai tō sō onomati dynameis pollas epoiēsamen?

polloi erousin moi en ekeine te hemera Kyrie kyrie, ou to so onomati epropheteusamen, kai to so onomati daimonia exebalomen, kai to so onomati dynameis pollas epoiesamen?

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:22 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
polloi erousin moi en ekeinē tē ēmera kurie kurie ou tō sō onomati eprophēteusamen kai tō sō onomati daimonia exebalomen kai tō sō onomati dunameis pollas epoiēsamen

polloi erousin moi en ekeinE tE Emera kurie kurie ou tO sO onomati eprophEteusamen kai tO sO onomati daimonia exebalomen kai tO sO onomati dunameis pollas epoiEsamen

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:22 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
polloi erousin moi en ekeinē tē ēmera kurie kurie ou tō sō onomati proephēteusamen kai tō sō onomati daimonia exebalomen kai tō sō onomati dunameis pollas epoiēsamen

polloi erousin moi en ekeinE tE Emera kurie kurie ou tO sO onomati proephEteusamen kai tO sO onomati daimonia exebalomen kai tO sO onomati dunameis pollas epoiEsamen

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:22 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
polloi erousin moi en ekeinē tē ēmera kurie kurie ou tō sō onomati proephēteusamen kai tō sō onomati daimonia exebalomen kai tō sō onomati dunameis pollas epoiēsamen

polloi erousin moi en ekeinE tE Emera kurie kurie ou tO sO onomati proephEteusamen kai tO sO onomati daimonia exebalomen kai tO sO onomati dunameis pollas epoiEsamen

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:22 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
polloi erousin moi en ekeinē tē ēmera kurie kurie ou tō sō onomati proephēteusamen kai tō sō onomati daimonia exebalomen kai tō sō onomati dunameis pollas epoiēsamen

polloi erousin moi en ekeinE tE Emera kurie kurie ou tO sO onomati proephEteusamen kai tO sO onomati daimonia exebalomen kai tO sO onomati dunameis pollas epoiEsamen

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:22 Westcott/Hort - Transliterated
polloi erousin moi en ekeinē tē ēmera kurie kurie ou tō sō onomati eprophēteusamen kai tō sō onomati daimonia exebalomen kai tō sō onomati dunameis pollas epoiēsamen

polloi erousin moi en ekeinE tE Emera kurie kurie ou tO sO onomati eprophEteusamen kai tO sO onomati daimonia exebalomen kai tO sO onomati dunameis pollas epoiEsamen

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:22 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
polloi erousin moi en ekeinē tē ēmera kurie kurie ou tō sō onomati eprophēteusamen kai tō sō onomati daimonia exebalomen kai tō sō onomati dunameis pollas epoiēsamen

polloi erousin moi en ekeinE tE Emera kurie kurie ou tO sO onomati eprophEteusamen kai tO sO onomati daimonia exebalomen kai tO sO onomati dunameis pollas epoiEsamen

Máté 7:22 Hungarian: Karoli
Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben ûztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?

La evangelio laŭ Mateo 7:22 Esperanto
Multaj diros al mi en tiu tago:Sinjoro, Sinjoro, cxu ni ne profetis en via nomo, kaj en via nomo elpelis demonojn, kaj en via nomo faris multajn potencajxojn?

Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:22 Finnish: Bible (1776)
Moni sanoo minulle sinä päivänä: Herra, Herra! emmekö me sinun nimes kautta ennustaneet, ja sinun nimelläs ajaneet ulos perkeleitä, ja ole sinun nimes kautta monta väkevää työtä tehneet?

Matthieu 7:22 French: Darby
Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophetise en ton nom, et n'avons-nous pas chasse des demons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom?

Matthieu 7:22 French: Louis Segond (1910)
Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?

Matthieu 7:22 French: Martin (1744)
Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur! Seigneur! n'avons-nous pas prophétisé en ton Nom? et n'avons-nous pas chassé les démons en ton Nom? et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton Nom?

Matthaeus 7:22 German: Modernized
Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: HERR, HERR, haben wir nicht in deinem Namen geweissaget, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan?

Matthaeus 7:22 German: Luther (1912)
Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: HERR, HERR! haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, und haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan?

Matthaeus 7:22 German: Textbibel (1899)
Viele werden zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht mit deinem Namen geweissagt, und mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben, und mit deinem Namen viele Wunder gethan?

Matteo 7:22 Italian: Riveduta Bible (1927)
Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiam noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatte in nome tuo molte opere potenti?

Matteo 7:22 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiam noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciati demoni, e fatte, in nome tuo, molte potenti operazioni?

MATIUS 7:22 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Pada hari itu kelak banyaklah orang yang akan berkata kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar, dan dengan nama Tuhan kami membuangkan setan, dan dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat?

Matthew 7:22 Kabyle: NT
Aṭas ara yi-d-yinin ass n lḥisab : « a Sidi a Sidi, s yisem-ik i nbecceṛ imeslayen s ɣuṛ Ṛebbi, s yisem-ik i nessufeɣ leǧnun, s yisem-ik i nexdem aṭas n lbeṛhanat ! »

마태복음 7:22 Korean
그 날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여, 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아 내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였나이까 하리니

Matthaeus 7:22 Latin: Vulgata Clementina
Multi dicent mihi in illa die : Domine, Domine, nonne in nomine tuo prophetavimus, et in nomine tuo dæmonia ejecimus, et in nomine tuo virtutes multas fecimus ?

Sv. Matejs 7:22 Latvian New Testament
Daudzi man sacīs tanī dienā: Kungs, Kungs, vai ne Tavā vārdā mēs pravietojām un Tavā vārdā neizdzinām ļaunos garus, un Tavā vārdā nedarījām daudz brīnumu?

Evangelija pagal Matà 7:22 Lithuanian
Daugelis man sakys aną dieną: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!’

Matthew 7:22 Maori
He tokomaha e mea mai ki ahau i taua ra, E te Ariki, e te Ariki; kihai koia matou i poropiti i runga i tou ingoa? i pei rewera hoki i runga i tou ingoa? he tini hoki nga mahi nunui i meatia e matou i runga i tou ingoa?

Matteus 7:22 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn?

Mateo 7:22 Spanish: La Biblia de las Américas
Muchos me dirán en aquel día: ``Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?

Mateo 7:22 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Muchos Me dirán en aquel día: 'Señor, Señor, ¿no profetizamos en Tu nombre, y en Tu nombre echamos fuera demonios, y en Tu nombre hicimos muchos milagros?'

Mateo 7:22 Spanish: Reina Valera Gómez
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?

Mateo 7:22 Spanish: Reina Valera 1909
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos mucho milagros?

Mateo 7:22 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas?

Mateus 7:22 Bíblia King James Atualizada Português
Muitos dirão a mim naquele dia: ‘Senhor, Senhor! Não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E, em teu nome, não realizamos muitos milagres?’

Mateus 7:22 Portugese Bible
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitos milagres?   

Matei 7:22 Romanian: Cornilescu
Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ,,Doamne, Doamne! N'am proorocit noi în Numele Tău? N'am scos noi draci în Numele Tău? Şi n'am făcut noi multe minuni în Numele Tău?``

От Матфея 7:22 Russian: Synodal Translation (1876)
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?

От Матфея 7:22 Russian koi8r
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?

Matthew 7:22 Shuar New Testament
Amuukatin tsawant jeamtai Untsurφ turutiartatui "Maaj, Uuntß, ame Nßaram pachisar Ashφ nunkanam etserkachmakaj~i. Ame Nßarmesha pachisar yajauch wakancha jiiki akupkamji. Tura ame Nßaram pachisar aentsti tujintiamu T·ramji" turutiartatui.

Matteus 7:22 Swedish (1917)
Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?'

Matayo 7:22 Swahili NT
Wengi wataniambia Siku ile ya hukumu: Bwana, Bwana! kwa jina lako tulitangaza ujumbe wako, na kwa jina lako tuliwatoa pepo na kufanya miujiza mingi.

Mateo 7:22 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?

Ǝlinjil wa n Matta 7:22 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝzǝl wa ilkaman aytedan aggotnen a di-annin: Ǝmǝli, Ǝmǝli! Awak wǝrgeɣ esǝm-nak as nǝmal y aytedan isalan win fall-ana du-tǝzazzabbe? Awak wǝrgeɣ ǝnta ǝs nǝstaɣ kǝlǝsuf? Nǝga sǝr-ǝs tǝlmǝɣjujaten aggotnen?

มัทธิว 7:22 Thai: from KJV
เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่า `พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้พยากรณ์ในพระนามของพระองค์ และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือ'

Matta 7:22 Turkish
O gün birçokları bana diyecek ki, ‹Ya Rab, ya Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?›

Матей 7:22 Ukrainian: NT
Многі казати муть до мене того дня: Господи, Господи, чи не в твоє ас імя ми пророкували? й не твоїм імям біси виганяли? й не твоїм імям великі чудеса робили?

Matthew 7:22 Uma New Testament
Hi Eo Kiama mpai', wori' tauna mpo'uli' -ka: `Pue'! Pue'! Ha uma nu'incai, kai' -mi to mpoparata Lolita Alata'ala hi rala hanga' -nue? Hi rala hanga' -nu kipopalai seta. Pai' wori' wo'o tanda mekoncehi kibabehi hante hanga' -nu Pue'.'

Ma-thi-ô 7:22 Vietnamese (1934)
Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?

Matthew 7:21
Top of Page
Top of Page