Matthew 5:45
New International Version
that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.

New Living Translation
In that way, you will be acting as true children of your Father in heaven. For he gives his sunlight to both the evil and the good, and he sends rain on the just and the unjust alike.

English Standard Version
so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust.

Berean Study Bible
that you may be sons of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.

New American Standard Bible
so that you may be sons of your Father who is in heaven; for He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.

King James Bible
That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.

Holman Christian Standard Bible
so that you may be sons of your Father in heaven. For He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.

International Standard Version
so that you will become children of your Father in heaven, because he makes his sun rise on both evil and good people, and he lets rain fall on the righteous and the unrighteous.

NET Bible
so that you may be like your Father in heaven, since he causes the sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.

Aramaic Bible in Plain English
So that you will become the children of your Father who is in Heaven, for his sun rises on the good and upon the evil and his rain descends on the just and on the unjust.

GOD'S WORD® Translation
In this way you show that you are children of your Father in heaven. He makes his sun rise on people whether they are good or evil. He lets rain fall on them whether they are just or unjust.

Jubilee Bible 2000
that ye may be sons of your Father who is in the heavens, for he makes his sun to rise on the evil and on the good and sends rain on the just and on the unjust.

King James 2000 Bible
That you may be the children of your Father who is in heaven: for he makes his sun to rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust.

American King James Version
That you may be the children of your Father which is in heaven: for he makes his sun to rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust.

American Standard Version
that ye may be sons of your Father who is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust.

Douay-Rheims Bible
That you may be the children of your Father who is in heaven, who maketh his sun to rise upon the good, and bad, and raineth upon the just and the unjust.

Darby Bible Translation
that ye may be [the] sons of your Father who is in [the] heavens; for he makes his sun rise on evil and good, and sends rain on just and unjust.

English Revised Version
that ye may be sons of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust.

Webster's Bible Translation
That ye may be the children of your Father who is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.

Weymouth New Testament
that so you may become true sons of your Father in Heaven; for He causes His sun to rise on the wicked as well as the good, and sends rain upon those who do right and those who do wrong.

World English Bible
that you may be children of your Father who is in heaven. For he makes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the just and the unjust.

Young's Literal Translation
that ye may be sons of your Father in the heavens, because His sun He doth cause to rise on evil and good, and He doth send rain on righteous and unrighteous.

Mattheus 5:45 Afrikaans PWL
sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want Hy laat Sy son skyn oor bose oortreders en oor goeie mense en Hy stuur reën na onskuldiges en skuldiges.

Mateu 5:45 Albanian
për të qenë bij të Atit tuaj, që është në qiej, sepse ai bën të lindë diellin e tij mbi të mirët dhe mbi të këqijtë, dhe bën të bjerë shi mbi të drejtët dhe të padrejtët.

ﻣﺘﻰ 5:45 Arabic: Smith & Van Dyke
لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السموات. فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 5:45 Armenian (Western): NT
որպէսզի ըլլաք ձեր երկնաւոր Հօր որդիները. որովհետեւ իր արեւը կը ծագեցնէ թէ՛ չարերուն եւ թէ բարիներուն վրայ, եւ անձրեւ կը ղրկէ թէ՛ արդարներուն եւ թէ անարդարներուն վրայ:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  5:45 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Çuen Aita ceruètan denaren haour çaretençat: ecen harc ilki eraciten du bere iguzquia gaichtoén eta onén gainera, eta igorten du vria iustoén eta iniustoén gainera.

Dyr Mathäus 5:45 Bavarian
dyrmit däßß Kinder von enkern Vatern eyn n Himml obn werdn künntß. Denn er laasst sein Sunn aufgeen über Boese und Bräfe, und rögnen laasst yr über Grechte und Fräfler.

Матей 5:45 Bulgarian
за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
好讓你們成為你們天父的兒女。因為他使太陽升起,對著惡人,也對著好人;降雨給義人,也給不義的人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
好让你们成为你们天父的儿女。因为他使太阳升起,对着恶人,也对着好人;降雨给义人,也给不义的人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
這樣就可以做你們天父的兒子,因為他叫日頭照好人也照歹人,降雨給義人也給不義的人。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
这样就可以做你们天父的儿子,因为他叫日头照好人也照歹人,降雨给义人也给不义的人。

馬 太 福 音 5:45 Chinese Bible: Union (Traditional)
這 樣 就 可 以 作 你 們 天 父 的 兒 子 ; 因 為 他 叫 日 頭 照 好 人 , 也 照 歹 人 ; 降 雨 給 義 人 , 也 給 不 義 的 人 。

馬 太 福 音 5:45 Chinese Bible: Union (Simplified)
这 样 就 可 以 作 你 们 天 父 的 儿 子 ; 因 为 他 叫 日 头 照 好 人 , 也 照 歹 人 ; 降 雨 给 义 人 , 也 给 不 义 的 人 。

Evanðelje po Mateju 5:45 Croatian Bible
da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima.

Matouš 5:45 Czech BKR
Abyste byli synové Otce vašeho, jenž jest v nebesích; ješto slunci svému velí vzchoditi na dobré i na zlé, a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé.

Matthæus 5:45 Danish
for at I maa vorde eders Faders Børn, han, som er i Himlene; thi han lader sin Sol opgaa over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.

Mattheüs 5:45 Dutch Staten Vertaling
Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Nestle Greek New Testament 1904
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.

Westcott and Hort 1881
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.

RP Byzantine Majority Text 2005
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.

Greek Orthodox Church 1904
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.

Tischendorf 8th Edition
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οπως γενησθε υιοι του πατρος υμων του εν ουρανοις οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει επι πονηρους και αγαθους και βρεχει επι δικαιους και αδικους

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οπως γενησθε υιοι του πατρος υμων του εν ουρανοις οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει επι πονηρους και αγαθους και βρεχει επι δικαιους και αδικους

Stephanus Textus Receptus 1550
οπως γενησθε υιοι του πατρος υμων του εν ουρανοις οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει επι πονηρους και αγαθους και βρεχει επι δικαιους και αδικους

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οπως γενησθε υιοι του πατρος υμων του εν ουρανοις, οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει επι πονηρους και αγαθους, και βρεχει επι δικαιους και αδικους.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οπως γενησθε υιοι του πατρος υμων του εν [τοις] ουρανοις οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει επι πονηρους και αγαθους και βρεχει επι δικαιους και αδικους

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οπως γενησθε υιοι του πατρος υμων του εν ουρανοις οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει επι πονηρους και αγαθους και βρεχει επι δικαιους και αδικους

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hopōs genēsthe huioi tou Patros hymōn tou en ouranois, hoti ton hēlion autou anatellei epi ponērous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous.

hopos genesthe huioi tou Patros hymon tou en ouranois, hoti ton helion autou anatellei epi ponerous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hopōs genēsthe huioi tou patros hymōn tou en ouranois, hoti ton hēlion autou anatellei epi ponērous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous.

hopos genesthe huioi tou patros hymon tou en ouranois, hoti ton helion autou anatellei epi ponerous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:45 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
opōs genēsthe uioi tou patros umōn tou en ouranois oti ton ēlion autou anatellei epi ponērous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous

opOs genEsthe uioi tou patros umOn tou en ouranois oti ton Elion autou anatellei epi ponErous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:45 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
opōs genēsthe uioi tou patros umōn tou en [tois] ouranois oti ton ēlion autou anatellei epi ponērous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous

opOs genEsthe uioi tou patros umOn tou en [tois] ouranois oti ton Elion autou anatellei epi ponErous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:45 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
opōs genēsthe uioi tou patros umōn tou en ouranois oti ton ēlion autou anatellei epi ponērous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous

opOs genEsthe uioi tou patros umOn tou en ouranois oti ton Elion autou anatellei epi ponErous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:45 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
opōs genēsthe uioi tou patros umōn tou en ouranois oti ton ēlion autou anatellei epi ponērous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous

opOs genEsthe uioi tou patros umOn tou en ouranois oti ton Elion autou anatellei epi ponErous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:45 Westcott/Hort - Transliterated
opōs genēsthe uioi tou patros umōn tou en ouranois oti ton ēlion autou anatellei epi ponērous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous

opOs genEsthe uioi tou patros umOn tou en ouranois oti ton Elion autou anatellei epi ponErous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:45 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
opōs genēsthe uioi tou patros umōn tou en ouranois oti ton ēlion autou anatellei epi ponērous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous

opOs genEsthe uioi tou patros umOn tou en ouranois oti ton Elion autou anatellei epi ponErous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous

Máté 5:45 Hungarian: Karoli
Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az õ napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esõt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

La evangelio laŭ Mateo 5:45 Esperanto
por ke vi estu filoj de via Patro, kiu estas en la cxielo; cxar Li levas Sian sunon sur la malbonulojn kaj bonulojn, kaj sendas pluvon sur la justulojn kaj la maljustulojn.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 5:45 Finnish: Bible (1776)
Että te olisitte teidän Isänne pojat, joka on taivaissa; sillä hän sallii aurinkonsa koittaa niin pahain ylitse kuin hyväinkin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.

Matthieu 5:45 French: Darby
en sorte que vous soyez les fils de votre Pere qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les mechants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes.

Matthieu 5:45 French: Louis Segond (1910)
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.

Matthieu 5:45 French: Martin (1744)
Afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est aux cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants, et sur les gens de bien, et il envoie sa pluie sur les justes, et sur les injustes.

Matthaeus 5:45 German: Modernized
auf daß ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel Denn er läßt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässet regnen über Gerechte und Ungerechte.

Matthaeus 5:45 German: Luther (1912)
auf daß ihr Kinder seid eures Vater im Himmel; denn er läßt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte.

Matthaeus 5:45 German: Textbibel (1899)
auf daß ihr werdet Söhne eures Vaters in den Himmeln.

Matteo 5:45 Italian: Riveduta Bible (1927)
affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli; poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.

Matteo 5:45 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
acciocchè siate figliuoli del Padre vostro, che è ne’ cieli; poichè egli fa levare il suo sole sopra i buoni, e sopra i malvagi; e piovere sopra i giusti, e sopra gl’ingiusti.

MATIUS 5:45 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga; karena Ia menerbitkan matahari-Nya bagi orang yang jahat dan yang baik, dan Ia menurunkan hujan ke atas orang yang benar dan yang tiada benar.

Matthew 5:45 Kabyle: NT
S wakka ara d-tbanem d arraw n Baba-twen yellan deg igenwan, axaṭer nețța icṛeq-ed iṭij-is ama ɣef wid yelhan ama ɣef yemcumen, yețțak-ed ageffur ( lehwa ) ama i wid ixeddmen lxiṛ, ama i wid ixeddmen cceṛ.

마태복음 5:45 Korean
이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비취게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라

Matthaeus 5:45 Latin: Vulgata Clementina
ut sitis filii Patris vestri, qui in cælis est : qui solem suum oriri facit super bonos et malos : et pluit super justos et injustos.

Sv. Matejs 5:45 Latvian New Testament
Lai jūs būtu tā Tēva bērni, kas debesīs, kas liek savai saulei uzlēkt pār labajiem un ļaunajiem un lietum līt pār taisnīgajiem un netaisnīgajiem!

Evangelija pagal Matà 5:45 Lithuanian
kad būtumėte vaikai savo Tėvo, kuris danguje; Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.

Matthew 5:45 Maori
Kia tupu ai koutou hei tamariki ma to koutou Matua i te rangi: e mea nei hoki ia i tona ra kia whiti ki te hunga kino, ki te hunga pai, kia ua hoki te ua ki te hunga tika, ki te hunga he.

Matteus 5:45 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
forat I kan bli eders himmelske Faders barn; for han lar sin sol gå op over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.

Mateo 5:45 Spanish: La Biblia de las Américas
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; porque El hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos.

Mateo 5:45 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos; porque El hace salir Su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos.

Mateo 5:45 Spanish: Reina Valera Gómez
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo; porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos; y envía lluvia sobre justos e injustos.

Mateo 5:45 Spanish: Reina Valera 1909
Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos: que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos é injustos.

Mateo 5:45 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos.

Mateus 5:45 Bíblia King James Atualizada Português
para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos.

Mateus 5:45 Portugese Bible
para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus; porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos.   

Matei 5:45 Romanian: Cornilescu
ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

От Матфея 5:45 Russian: Synodal Translation (1876)
да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Онповелевает солнцу Своему восходить над злыми идобрыми и посылает дождь на праведных инеправедных.

От Матфея 5:45 Russian koi8r
да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Matthew 5:45 Shuar New Testament
Atumsha nu T·rakrum Atumφ Apari nayaimpiniam pujana nu T·rana aitkiasrumek T·rarme. Iista, Yus yajauch shuarnumsha pΘnker shuarnumsha Tsßapin awajmatkiatsuk. N·nisan yumincha yajauch shuar pujuiniamunmasha pΘnker shuar pujuiniamunmasha Y·tumtiktsuk.

Matteus 5:45 Swedish (1917)
och varen så eder himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga.

Matayo 5:45 Swahili NT
ili mpate kuwa watoto wa Baba yenu aliye mbinguni. Kwa maana yeye huwaangazia jua lake watu wabaya na wema, na kuwanyeshea mvua watu wanyofu na waovu.

Mateo 5:45 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit: sapagka't pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap.

Ǝlinjil wa n Matta 5:45 Tawallamat Tamajaq NT
fǝl ad tǝqqǝlam ǝs tidǝt da bararan n Abba-nawan wa ihan ijǝnnawan. Ǝnta a d-isagmadan tǝfuk-net fǝl aytedan win maksanan ǝd win olaɣnen, isawat akonak-net fǝl win oɣadnen ǝd win nǝmmǝzray.

มัทธิว 5:45 Thai: from KJV
ทำดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและแก่คนอธรรม

Matta 5:45 Turkish
Öyle ki, göklerdeki Babanızın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.

Матей 5:45 Ukrainian: NT
щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі; Він бо велить сонцю своєму сходити над лихими й над добрими, й посилає дощ на праведних і неправедних.

Matthew 5:45 Uma New Testament
Apa' ane lompe' nono-ta hi bali' -ta, tatuku' -mi po'ingku Alata'ala, Tuama-ta to hi rala suruga. Apa' lompe' nono-na Alata'ala hi hawe'ea tauna: napopehupa' eo hi tauna to lompe' pai' hi tauna to dada'a, napopana'u uda hi tauna to monoa' pai' hi tauna to bengku' nono-ra.

Ma-thi-ô 5:45 Vietnamese (1934)
hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.

Matthew 5:44
Top of Page
Top of Page