Mark 14:3
New International Version
While he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the Leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume, made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head.

New Living Translation
Meanwhile, Jesus was in Bethany at the home of Simon, a man who had previously had leprosy. While he was eating, a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume made from essence of nard. She broke open the jar and poured the perfume over his head.

English Standard Version
And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it over his head.

New American Standard Bible
While He was in Bethany at the home of Simon the leper, and reclining at the table, there came a woman with an alabaster vial of very costly perfume of pure nard; and she broke the vial and poured it over His head.

King James Bible
And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious; and she brake the box, and poured it on his head.

Holman Christian Standard Bible
While He was in Bethany at the house of Simon who had a serious skin disease, as He was reclining at the table, a woman came with an alabaster jar of pure and expensive fragrant oil of nard. She broke the jar and poured it on His head.

International Standard Version
While Jesus was in Bethany sitting at the table in the home of Simon the leper, a woman arrived with an alabaster jar of very expensive perfume made from pure nard. She broke open the jar and poured the perfume on his head.

NET Bible
Now while Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper, reclining at the table, a woman came with an alabaster jar of costly aromatic oil from pure nard. After breaking open the jar, she poured it on his head.

Aramaic Bible in Plain English
And while he was in Bethany in the House of Shimeon the Potter, as he was reclining, a woman came who had with her an alabaster vase of ointment of the best spikenard, very expensive, and she opened it and poured it on Yeshua's head.

GOD'S WORD® Translation
Jesus was in Bethany at the home of Simon, a man who had suffered from a skin disease. While Jesus was sitting there, a woman went to him. She had a bottle of very expensive perfume made from pure nard. She opened the bottle and poured the perfume on his head.

Jubilee Bible 2000
And he being in Bethany in the house of Simon the leper, sitting at the table, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious; and breaking the alabaster, she poured it over his head.

King James 2000 Bible
And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at table, there came a woman having an alabaster flask of ointment of pure nard very precious; and she broke the flask, and poured it on his head.

American King James Version
And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious; and she broke the box, and poured it on his head.

American Standard Version
And while he was in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster cruse of ointment of pure nard very costly; and'she brake the cruse, and poured it over his head.

Douay-Rheims Bible
And when he was in Bethania, in the house of Simon the leper, and was at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of precious spikenard: and breaking the alabaster box, she poured it out upon his head.

Darby Bible Translation
And when he was in Bethany, in the house of Simon the leper, as he lay at table, there came a woman having an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly; and having broken the alabaster flask, she poured it out upon his head.

English Revised Version
And while he was in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster cruse of ointment of spikenard very costly; and she brake the cruse, and poured it over his head.

Webster's Bible Translation
And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at table, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious; and she broke the box, and poured it on his head.

Weymouth New Testament
Now when He was at Bethany, in the house of Simon the Leper, while He was at table, there came a woman with a jar of pure, sweet-scented ointment very costly: she broke the jar and poured the ointment over His head.

World English Bible
While he was at Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at the table, a woman came having an alabaster jar of ointment of pure nard--very costly. She broke the jar, and poured it over his head.

Young's Literal Translation
And he, being in Bethany, in the house of Simon the leper, at his reclining (at meat), there came a woman having an alabaster box of ointment, of spikenard, very precious, and having broken the alabaster box, did pour on his head;

Markus 14:3 Afrikaans PWL
Terwyl Hy in Beit-Anyah was, in die huis van Shim’on, die pottebakker en skuinslê by die tafel, kom daar ’n vrou met ’n alabaste fles met geparfumeerde olie: die beste, baie waardevolle nardussalf en sy maak dit oop en gooi dit oor Yeshua se kop,

Marku 14:3 Albanian
Tani ai ishte në Betania, në shtëpinë e Simonit lebroz, dhe ndërsa ishte në tryezë, hyri një grua me një enë alabastri me vaj të parfumuar me nard të vërtetë, shumë të kushtueshëm; ajo e theu enën prej alabastri dhe ia derdhi vajin mbi krye.

ﻣﺮﻗﺲ 14:3 Arabic: Smith & Van Dyke
وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الابرص وهو متكئ جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن. فكسرت القارورة وسكبته على راسه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 14:3 Armenian (Western): NT
Երբ ինք Բեթանիա էր, սեղան նստած՝ բորոտ Սիմոնի տունը, կին մը եկաւ՝ որ ունէր ալապաստրէ շիշ մը, լեցուած մեծածախս նարդոսի օծանելիքով. կոտրեց այդ շիշը ու թափեց օծանելիքը անոր գլուխին վրայ:

Euangelioa S. Marc-en araura. 14:3 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta Iesus Bethanian Simon sorhayoaren etchean cela eta mahainean iarriric cegoela, ethor cedin emaztebat aspic garbizco vnguentu precio handitaco boeitabat çuela: eta hautsiric boeitá, huts ceçan haren buru gainera.

Dyr Marx 14:3 Bavarian
Wie dyr Iesen z Bettyning bei n Simenn, seln Hornbruedern, z Haus bei n Össn war, kaam ayn Weib mit aynn Albästerdöserl voll eehaftn, kostbaren Närdnöl, braach s auf und goß iem s Öl über d Haar überhin.

Марко 14:3 Bulgarian
И когато Той беше във Витания, и седеше на трапезата в къщата на Симона прокажения, дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро от чист и скъпоценен нард; и като счупи съда, изля мирото на главата Му.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌在伯大尼,在痲瘋病人西門家裡坐席的時候,有一個女人拿著一個玉瓶進來。瓶裡盛著極其貴重的純哪噠香液。她打破玉瓶,把香液澆在耶穌的頭上。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣在伯大尼,在麻风病人西门家里坐席的时候,有一个女人拿着一个玉瓶进来。瓶里盛着极其贵重的纯哪哒香液。她打破玉瓶,把香液浇在耶稣的头上。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌在伯大尼長大痲瘋的西門家裡坐席的時候,有一個女人拿著一玉瓶至貴的真哪噠香膏來,打破玉瓶,把膏澆在耶穌的頭上。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里坐席的时候,有一个女人拿着一玉瓶至贵的真哪哒香膏来,打破玉瓶,把膏浇在耶稣的头上。

馬 可 福 音 14:3 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 在 伯 大 尼 長 大 痲 瘋 的 西 門 家 裡 坐 席 的 時 候 , 有 一 個 女 人 拿 著 一 玉 瓶 至 貴 的 真 哪 噠 香 膏 來 , 打 破 玉 瓶 , 把 膏 澆 在 耶 穌 的 頭 上 。

馬 可 福 音 14:3 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 在 伯 大 尼 长 大 ? 疯 的 西 门 家 里 坐 席 的 时 候 , 有 一 个 女 人 拿 着 一 玉 瓶 至 贵 的 真 哪 哒 香 膏 来 , 打 破 玉 瓶 , 把 膏 浇 在 耶 稣 的 头 上 。

Evanðelje po Marku 14:3 Croatian Bible
I kad je u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca, bio za stolom, dođe neka žena s alabastrenom posudicom prave skupocjene nardove pomasti. Razbi posudicu i poli ga po glavi.

Marek 14:3 Czech BKR
A když byl v Betany, v domu Šimona malomocného, a seděl za stolem, přišla žena, mající nádobu alabastrovou masti velmi drahé, z nardového koření. A rozbivši nádobu, vylila ji na hlavu jeho.

Markus 14:3 Danish
Og da han var i Bethania, i Simon den spedalskes Hus, kom der, medens han sad til Bords, en Kvinde, som havde en Alabastkrukke med ægte, saare kostbar Nardussalve; og hun sønderbrød Alabastkrukken og udgød den paa hans Hoved.

Markus 14:3 Dutch Staten Vertaling
En als Hij te Bethanie was, in het huis van Simon, den melaatse, daar Hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalsten nardus, van groten prijs; en de albasten fles gebroken hebbende, goot die op Zijn hoofd.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς.

Westcott and Hort 1881
Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ, ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατακειμένου αὐτοῦ, ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· καὶ συντρίψασα τὸ ἀλάβαστρον, κατέχεεν αὐτοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθε γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς, καὶ συντρίψασα τὸ ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς.

Tischendorf 8th Edition
Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα τὸν ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ, ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατακειμένου αὐτοῦ, ἦλθε γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· καὶ συντρίψασα τὸ ἀλάβαστρον, κατέχεεν αὐτοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς Καὶ συντρίψασα τό ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και οντος αυτου εν βηθανια εν τη οικια σιμωνος του λεπρου κατακειμενου αυτου ηλθεν γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου ναρδου πιστικης πολυτελους συντριψασα την αλαβαστρον κατεχεεν αυτου της κεφαλης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και οντος αυτου εν βηθανια εν τη οικια σιμωνος του λεπρου κατακειμενου αυτου ηλθεν γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου ναρδου πιστικης πολυτελους συντριψασα τον αλαβαστρον κατεχεεν αυτου της κεφαλης

Stephanus Textus Receptus 1550
και οντος αυτου εν βηθανια εν τη οικια σιμωνος του λεπρου κατακειμενου αυτου ηλθεν γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου ναρδου πιστικης πολυτελους και συντριψασα το αλαβαστρον κατεχεεν αυτου κατα της κεφαλης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και οντος αυτου εν Βηθανια, εν τη οικια Σιμωνος του λεπρου, κατακειμενου αυτου, ηλθε γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου ναρδου πιστικης πολυτελους· και συντριψασα το αλαβαστρον, κατεχεεν αυτου κατα της κεφαλης.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και οντος αυτου εν βηθανια εν τη οικια σιμωνος του λεπρου κατακειμενου αυτου ηλθεν γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου ναρδου πιστικης πολυτελους και συντριψασα το αλαβαστρον κατεχεεν αυτου κατα της κεφαλης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και οντος αυτου εν βηθανια εν τη οικια σιμωνος του λεπρου κατακειμενου αυτου ηλθεν γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου ναρδου πιστικης πολυτελους συντριψασα την αλαβαστρον κατεχεεν αυτου της κεφαλης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai ontos autou en Bēthania en tē oikia Simōnos tou leprou, katakeimenou autou ēlthen gynē echousa alabastron myrou nardou pistikēs polytelous; syntripsasa tēn alabastron katecheen autou tēs kephalēs.

Kai ontos autou en Bethania en te oikia Simonos tou leprou, katakeimenou autou elthen gyne echousa alabastron myrou nardou pistikes polytelous; syntripsasa ten alabastron katecheen autou tes kephales.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai ontos autou en Bēthania en tē oikia Simōnos tou leprou katakeimenou autou ēlthen gynē echousa alabastron myrou nardou pistikēs polytelous; syntripsasa tēn alabastron katecheen autou tēs kephalēs.

Kai ontos autou en Bethania en te oikia Simonos tou leprou katakeimenou autou elthen gyne echousa alabastron myrou nardou pistikes polytelous; syntripsasa ten alabastron katecheen autou tes kephales.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:3 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ontos autou en bēthania en tē oikia simōnos tou leprou katakeimenou autou ēlthen gunē echousa alabastron murou nardou pistikēs polutelous suntripsasa ton alabastron katecheen autou tēs kephalēs

kai ontos autou en bEthania en tE oikia simOnos tou leprou katakeimenou autou Elthen gunE echousa alabastron murou nardou pistikEs polutelous suntripsasa ton alabastron katecheen autou tEs kephalEs

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:3 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ontos autou en bēthania en tē oikia simōnos tou leprou katakeimenou autou ēlthen gunē echousa alabastron murou nardou pistikēs polutelous kai suntripsasa to alabastron katecheen autou kata tēs kephalēs

kai ontos autou en bEthania en tE oikia simOnos tou leprou katakeimenou autou Elthen gunE echousa alabastron murou nardou pistikEs polutelous kai suntripsasa to alabastron katecheen autou kata tEs kephalEs

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:3 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ontos autou en bēthania en tē oikia simōnos tou leprou katakeimenou autou ēlthen gunē echousa alabastron murou nardou pistikēs polutelous kai suntripsasa to alabastron katecheen autou kata tēs kephalēs

kai ontos autou en bEthania en tE oikia simOnos tou leprou katakeimenou autou Elthen gunE echousa alabastron murou nardou pistikEs polutelous kai suntripsasa to alabastron katecheen autou kata tEs kephalEs

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:3 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ontos autou en bēthania en tē oikia simōnos tou leprou katakeimenou autou ēlthen gunē echousa alabastron murou nardou pistikēs polutelous kai suntripsasa to alabastron katecheen autou kata tēs kephalēs

kai ontos autou en bEthania en tE oikia simOnos tou leprou katakeimenou autou Elthen gunE echousa alabastron murou nardou pistikEs polutelous kai suntripsasa to alabastron katecheen autou kata tEs kephalEs

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:3 Westcott/Hort - Transliterated
kai ontos autou en bēthania en tē oikia simōnos tou leprou katakeimenou autou ēlthen gunē echousa alabastron murou nardou pistikēs polutelous suntripsasa tēn alabastron katecheen autou tēs kephalēs

kai ontos autou en bEthania en tE oikia simOnos tou leprou katakeimenou autou Elthen gunE echousa alabastron murou nardou pistikEs polutelous suntripsasa tEn alabastron katecheen autou tEs kephalEs

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:3 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ontos autou en bēthania en tē oikia simōnos tou leprou katakeimenou autou ēlthen gunē echousa alabastron murou nardou pistikēs polutelous suntripsasa tēn alabastron katecheen autou tēs kephalēs

kai ontos autou en bEthania en tE oikia simOnos tou leprou katakeimenou autou Elthen gunE echousa alabastron murou nardou pistikEs polutelous suntripsasa tEn alabastron katecheen autou tEs kephalEs

Márk 14:3 Hungarian: Karoli
Mikor pedig Bethániában a poklos Simon házánál vala, a mint asztalhoz üle, egy asszony méne oda, a kinél alabástrom edény vala valódi és igen drága nárdus olajjal; és eltörvén az alabástrom edényt kitölté [azt] az õ fejére.

La evangelio laŭ Marko 14:3 Esperanto
Kaj dum li estis en Betania, en la domo de Simon, la leprulo, kiam li sidis cxe mangxo, venis virino, havanta alabastran vazon da pura narda sxmirajxo, tre multekosta; kaj rompinte la vazon, sxi surversxis lian kapon.

Evankeliumi Markuksen mukaan 14:3 Finnish: Bible (1776)
Ja kuin hän oli Betaniassa spitalisen Simonin huoneessa, ja atrioitsi, niin tuli yksi vaimo, jolla oli lasi turmelematointa ja kallista nardusvoidetta, ja hän särki lasin ja vuodatti hänen päänsä päälle.

Marc 14:3 French: Darby
Et comme il etait à Bethanie dans la maison de Simon le lepreux, et qu'il etait à table, une femme vint, ayant un vase d'albatre plein d'un parfum de nard pur et de grand prix; et, ayant brise le vase, elle le repandit sur sa tete.

Marc 14:3 French: Louis Segond (1910)
Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix; et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus.

Marc 14:3 French: Martin (1744)
Et comme il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table, il vint là une femme qui avait un vase d'albâtre, rempli d'un parfum de nard pur et de grand prix; et elle rompit le vase, et répandit le parfum sur la tête de Jésus.

Markus 14:3 German: Modernized
Und da er zu Bethanien war in Simons, des Aussätzigen, Hause und saß zu Tisch, da kam ein Weib, die hatte ein Glas mit ungefälschtem und köstlichem Nardenwasser; und sie zerbrach das Glas und goß es auf sein Haupt.

Markus 14:3 German: Luther (1912)
Und da er zu Bethanien war in Simons, des Aussätzigen, Hause und saß zu Tische, da kam ein Weib, die hatte ein Glas mit ungefälschtem und köstlichem Nardenwasser, und sie zerbrach das Glas und goß es auf sein Haupt.

Markus 14:3 German: Textbibel (1899)
Und da er in Bethania war, im Hause Simons des Aussätzigen, kam eine Frau, wie er zu Tische saß, mit einer Alabasterflasche ächter kostbarer Nardensalbe, schlug die Flasche auf und goß es ihm über das Haupt.

Marco 14:3 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed essendo egli in Betania, nella casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna che aveva un alabastro d’olio odorifero di nardo schietto, di gran prezzo; e rotto l’alabastro, glielo versò sul capo.

Marco 14:3 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
OR essendo egli in Betania, in casa di Simone lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna, avendo un alberello d’olio odorifero di nardo schietto, di gran prezzo; e, rotto l’alberello, glielo versò sopra il capo.

MARKUS 14:3 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tatkala Yesus di Baitani di dalam rumah Simon yang kena bala zaraat, maka sedang Ia duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu jati dan mahal harganya, maka dibukanya buli-buli itu, lalu dicurahkannya di atas kepala Yesus.

Mark 14:3 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yella di taddart n Bitanya, deg wexxam n Semɛun ihelken lbeṛs ; mi qqimen ad ččen, ațaya yiwet n tmeṭṭut tekcem-ed, tewwi-d yid-es taqbuct ițwaxedmen s wezṛu amellal, teččuṛ d leɛṭeṛ yeṣfan ɣlayen. Teṛẓa taqbuct-nni, tesmar-iț ɣef wuqeṛṛuy n Sidna Ɛisa.

마가복음 14:3 Korean
예수께서 베다니 문둥이 시몬의 집에서 식사하실 때에 한 여자가 매우 값진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨리고 예수의 머리에 부으니

Marcus 14:3 Latin: Vulgata Clementina
Et cum esset Bethaniæ in domo Simonis leprosi, et recumberet, venit mulier habens alabastrum unguenti nardi spicati pretiosi : et fracto alabastro, effudit super caput ejus.

Sv. Marks 14:3 Latvian New Testament
Un kad Viņš bija Betānijā, Sīmaņa spitālīgā namā, un, Viņam pie galda esot, nāca sieviete, kurai bija alabastra trauks ar dārgu, tīras nardes svaidāmo eļļu, un, trauku sasitusi, viņa izlēja to uz Viņa galvas.

Evangelija pagal Morkø 14:3 Lithuanian
Jėzui esant Betanijoje, Simono Raupsuotojo namuose, ir sėdint prie stalo, atėjo moteris su alebastriniu labai brangaus gryno nardo tepalo indu. Sudaužiusi indą, ji išpylė tepalą Jam ant galvos.

Mark 14:3 Maori
A, i a ia i Petani i te whare o Haimona repera, i a ia ano e noho ana ka haere mai tetahi wahine me tetahi pouaka kohatu, ki tonu i te hinu kakara, he tino nara, he mea utu nui; a wahia ana e ia te pouaka kohatu, ringihia ana ki tona matenga.

Markus 14:3 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og mens han var i Betania, i Simon den spedalskes hus, og satt til bords, da kom en kvinne som hadde en alabaster-krukke med ekte kostelig nardussalve, og hun brøt alabaster-krukken i sønder og helte den ut over hans hode.

Marcos 14:3 Spanish: La Biblia de las Américas
Y estando El en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro; y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús.

Marcos 14:3 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Estando El en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro; y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús.

Marcos 14:3 Spanish: Reina Valera Gómez
Y estando Él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado Él a la mesa, vino una mujer trayendo un frasco de alabastro de ungüento de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el frasco de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza.

Marcos 14:3 Spanish: Reina Valera 1909
Y estando él en Bethania en casa de Simón el leproso, y sentado á la mesa, vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo espique de mucho precio; y quebrando el alabastro, derramóselo sobre su cabeza.

Marcos 14:3 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo espique de mucho precio; y quebrando el alabastro, se lo derramó sobre su cabeza.

Marcos 14:3 Bíblia King James Atualizada Português
E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem conhecido como Pedro, o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro contendo valioso perfume, feito de nardo puro; e, quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus.

Marcos 14:3 Portugese Bible
Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço; e, quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo.   

Marcu 14:3 Romanian: Cornilescu
Pe cînd şedea Isus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie, care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump; şi, dupăce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus.

От Марка 14:3 Russian: Synodal Translation (1876)
И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, - пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову.

От Марка 14:3 Russian koi8r
И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, --пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на голову.

Mark 14:3 Shuar New Testament
Jesussha Petania pΘprunam tunamaru Semunka jeen misanam pujan, nuwa tarimiayi. Nartu kunkuinian Arapßstru tutai kaya najanamunam piakun itiamiayi. Nu kunkuin ti kuitiaiti. Mutφ chuchuke kupik Jesusa muuken kunkuinian ukatramiayi.

Markus 14:3 Swedish (1917)
Men när han var i Betania, i Simon den spetälskes hus, och där låg till bords, kom en kvinna som hade med sig en alabasterflaska med smörjelse av dyrbar äkta nardus. Och hon bröt sönder flaskan och göt ut smörjelsen över hans huvud.

Marko 14:3 Swahili NT
Yesu alikuwa Bethania, nyumbani kwa Simoni, Mkoma. Alipokuwa mezani kula chakula, mama mmoja aliyekuwa na chupa ya alabasta yenye marashi ya nardo safi ya thamani kubwa alikuja, akaivunja hiyo chupa, akammiminia Yesu marashi hayo kichwani.

Marcos 14:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At samantalang siya'y nasa Betania sa bahay ni Simon na ketongin, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng unguentong nardo na totoong mahalaga; at binasag niya ang sisidlan, at ibinuhos sa kaniyang ulo.

มาระโก 14:3 Thai: from KJV
ในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี ในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อน ขณะเมื่อทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ มีหญิงผู้หนึ่งถือผอบน้ำมันหอมนาระดาที่มีราคามากมาเฝ้าพระองค์ และนางทำให้ผอบนั้นแตกแล้วก็เทน้ำมันนั้นลงบนพระเศียรของพระองค์

Markos 14:3 Turkish
İsa Beytanyada cüzamlı Simunun evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymaktaşından bir kap içinde çok değerli, saf hintsümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı Onun başına döktü.

Марко 14:3 Ukrainian: NT
А як був Він у Витаниї, в господї Симона прокаженного, та сидїв за столом, прийшла жінка, маючи любастровий збаночок мира нардового, правдивого, предорогого, й розбивши посудинку, злила Йому на голову.

Mark 14:3 Uma New Testament
Nto'u Yesus hi ngata Betania, hilou-i hi tomi hadua tauna to rahanga' Simon topohaki' poko'. Bula-na hi ree, rata hadua tobine ngkeni hameha' butolo' ihia' lana honga to masuli' lia oli-na, to rababehi ngkai rali' kaju to mohonga. Bula-na Yesus ngkoni', tobine toei mpopengka butolo' toe pai' natua hi woo' Yesus bona mpobila' -i.

Maùc 14:3 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus ở tại làng Bê-tha-ni, trong nhà Si-môn là kẻ phung. Ngài đương ngồi bàn ăn, có một người đờn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tòng thật rất quí giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Ðức Chúa Jêsus.

Mark 14:2
Top of Page
Top of Page