Mark 1:44
New International Version
"See that you don't tell this to anyone. But go, show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing, as a testimony to them."

New Living Translation
"Don't tell anyone about this. Instead, go to the priest and let him examine you. Take along the offering required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy. This will be a public testimony that you have been cleansed."

English Standard Version
and said to him, “See that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded, for a proof to them.”

Berean Study Bible
“See that you don’t tell anyone. But go, show yourself to the priest and present the offering Moses prescribed for your cleansing, as a testimony to them.”

New American Standard Bible
and He said to him, "See that you say nothing to anyone; but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded, as a testimony to them."

King James Bible
And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.

Holman Christian Standard Bible
telling him, "See that you say nothing to anyone; but go and show yourself to the priest, and offer what Moses prescribed for your cleansing, as a testimony to them."

International Standard Version
He told the man, "Be sure that you don't tell anyone. Instead, go and show yourself to the priest, and then offer for your cleansing what Moses commanded as proof to the authorities."

NET Bible
He told him, "See that you do not say anything to anyone, but go, show yourself to a priest, and bring the offering that Moses commanded for your cleansing, as a testimony to them."

Aramaic Bible in Plain English
He said to him, “See that you tell no man, but go and show yourself to the priest. Bring gifts for your cleansing, just as Moses commanded for their testimony.”

GOD'S WORD® Translation
"Don't tell anyone about this! Instead, show yourself to the priest. Then offer the sacrifices which Moses commanded as proof to people that you are clean."

Jubilee Bible 2000
and said unto him, See thou say nothing to any man, but go, show thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.

King James 2000 Bible
And said unto him, See that you say nothing to any man: but go your way, show yourself to the priest, and offer for your cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.

American King James Version
And said to him, See you say nothing to any man: but go your way, show yourself to the priest, and offer for your cleansing those things which Moses commanded, for a testimony to them.

American Standard Version
and saith unto him, See thou say nothing to any man: but go show thyself to the priest, and offer for thy cleansing the things which Moses commanded, for a testimony unto them.

Douay-Rheims Bible
And he saith to him: See thou tell no one; but go, shew thyself to the high priest, and offer for thy cleansing the things that Moses commanded, for a testimony to them.

Darby Bible Translation
and says to him, See thou say nothing to any one, but go, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing what Moses ordained, for a testimony to them.

English Revised Version
and saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing the things which Moses commanded, for a testimony unto them.

Webster's Bible Translation
And saith to him, See thou say nothing to any man; but go, show thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony to them.

Weymouth New Testament
and saying, "Be careful not to tell any one, but go and show yourself to the Priest, and for your purification present the offerings that Moses appointed as evidence for them."

World English Bible
and said to him, "See you say nothing to anybody, but go show yourself to the priest, and offer for your cleansing the things which Moses commanded, for a testimony to them."

Young's Literal Translation
and saith to him, 'See thou mayest say nothing to any one, but go away, thyself shew to the priest, and bring near for thy cleansing the things Moses directed, for a testimony to them.'

Markus 1:44 Afrikaans PWL
en vir hom gesê: “Wees versigtig dat jy absoluut niks aan iemand sê nie, maar gaan wys jouself aan die priester en offer wat Moshe beveel het vir jou reiniging, tot ’n getuienis vir hulle,”

Marku 1:44 Albanian
duke i thënë: ''Ruhu se i tregon gjë ndokujt, por shko, paraqitu te prifti dhe ofro për pastrimin tënd sa ka urdhëruar Moisiu, si dëshmi për ta''.

ﻣﺮﻗﺲ 1:44 Arabic: Smith & Van Dyke
وقال له انظر لا تقل لاحد شيئا بل اذهب أر نفسك للكاهن وقدّم عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة لهم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 1:44 Armenian (Western): NT
«Զգուշացի՛ր որ ո՛չ մէկուն բան մը ըսես. հապա գնա՛, ցո՛յց տուր քեզ քահանային, ու մատուցանէ՛ քու մաքրուելուդ ընծան՝ որ Մովսէս պատուիրեց, իբր վկայութիւն անոնց»:

Euangelioa S. Marc-en araura. 1:44 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta erran cieçón, Beguirauc nehori deus ezterroan: baina ohá, eta eracuts aquio Sacrificadoreari, eta presenta itzac eure garbitzeagatic Moysesec manatu dituen gauçác hæy testimoniagetan.

Dyr Marx 1:44 Bavarian
"Däßst fein ja niemdd öbbs verzölst dyrvon! Sundern zaig di yn n Priester und bring s Rainungsopfer, wie s dyr Mosen vorgschribn haat. Es mueß schoon allss sein Orddnung habn."

Марко 1:44 Bulgarian
Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеницика и принеси за очистването си това, което е заповядал Моисей.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
說:「你要注意,對任何人都不要說什麼,只要去把自己給祭司看,並且為了你的潔淨,獻上摩西所吩咐的祭物,好對他們做見證。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
说:“你要注意,对任何人都不要说什么,只要去把自己给祭司看,并且为了你的洁净,献上摩西所吩咐的祭物,好对他们做见证。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
對他說:「你要謹慎,什麼話都不可告訴人,只要去把身體給祭司察看,又因為你潔淨了,獻上摩西所吩咐的禮物,對眾人做證據。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
对他说:“你要谨慎,什么话都不可告诉人,只要去把身体给祭司察看,又因为你洁净了,献上摩西所吩咐的礼物,对众人做证据。”

馬 可 福 音 1:44 Chinese Bible: Union (Traditional)
對 他 說 : 你 要 謹 慎 , 甚 麼 話 都 不 可 告 訴 人 , 只 要 去 把 身 體 給 祭 司 察 看 , 又 因 為 你 潔 淨 了 , 獻 上 摩 西 所 吩 咐 的 禮 物 , 對 眾 人 作 證 據 。

馬 可 福 音 1:44 Chinese Bible: Union (Simplified)
对 他 说 : 你 要 谨 慎 , 甚 麽 话 都 不 可 告 诉 人 , 只 要 去 把 身 体 给 祭 司 察 看 , 又 因 为 你 洁 净 了 , 献 上 摩 西 所 吩 咐 的 礼 物 , 对 众 人 作 证 据 。

Evanðelje po Marku 1:44 Croatian Bible
riječima: Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.

Marek 1:44 Czech BKR
A řekl mu: Viziž, abys nižádnému nic nepravil. Ale jdi, ukaž se knězi, a obětuj za očištění své to, což přikázal Mojžíš, na svědectví jim.

Markus 1:44 Danish
og sagde til ham: »Se til, at du ikke siger noget til nogen herom; men gaa hen, fremstil dig selv for Præsten, og offer for din Renselse det, som Moses har befalet, til Vidnesbyrd for dem!«

Markus 1:44 Dutch Staten Vertaling
En zeide tot hem: Zie, dat gij niemand iets zegt; maar ga heen en vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Westcott and Hort 1881
καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ λέγει αὐτῷ, Ὅρα, μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς· ἀλλ’ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Greek Orthodox Church 1904
Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλ’ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξε Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Tischendorf 8th Edition
καὶ λέγει αὐτῷ· ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ λέγει αὐτῷ, Ὅρα, μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς· ἀλλ’ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξε Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς ἀλλ' ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και λεγει αυτω ορα μηδενι μηδεν ειπης αλλα υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου α προσεταξεν μωυσης εις μαρτυριον αυτοις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και λεγει αυτω ορα μηδενι μηδεν ειπης αλλα υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου α προσεταξεν μωυσης εις μαρτυριον αυτοις

Stephanus Textus Receptus 1550
και λεγει αυτω ορα μηδενι μηδεν ειπης αλλ υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου α προσεταξεν μωσης εις μαρτυριον αυτοις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και λεγει αυτω, Ορα, μηδενι μηδεν ειπης· αλλ υπαγε, σεαυτον δειξον τω ιερει, και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου α προσεταξε Μωσης, εις μαρτυριον αυτοις.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και λεγει αυτω ορα μηδενι μηδεν ειπης αλλ υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου α προσεταξεν μωσης εις μαρτυριον αυτοις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και λεγει αυτω ορα μηδενι μηδεν ειπης αλλα υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου α προσεταξεν μωυσης εις μαρτυριον αυτοις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai legei autō Hora mēdeni mēden eipēs, alla hypage seauton deixon tō hierei kai prosenenke peri tou katharismou sou ha prosetaxen Mōusēs eis martyrion autois.

kai legei auto Hora medeni meden eipes, alla hypage seauton deixon to hierei kai prosenenke peri tou katharismou sou ha prosetaxen Mouses eis martyrion autois.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai legei autō Hora mēdeni mēden eipēs, alla hypage seauton deixon tō hierei kai prosenenke peri tou katharismou sou ha prosetaxen Mōusēs eis martyrion autois.

kai legei auto Hora medeni meden eipes, alla hypage seauton deixon to hierei kai prosenenke peri tou katharismou sou ha prosetaxen Mouses eis martyrion autois.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1:44 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai legei autō ora mēdeni mēden eipēs alla upage seauton deixon tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mōusēs eis marturion autois

kai legei autO ora mEdeni mEden eipEs alla upage seauton deixon tO ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mOusEs eis marturion autois

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1:44 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai legei autō ora mēdeni mēden eipēs all upage seauton deixon tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mōsēs eis marturion autois

kai legei autO ora mEdeni mEden eipEs all upage seauton deixon tO ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mOsEs eis marturion autois

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1:44 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai legei autō ora mēdeni mēden eipēs all upage seauton deixon tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mōsēs eis marturion autois

kai legei autO ora mEdeni mEden eipEs all upage seauton deixon tO ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mOsEs eis marturion autois

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1:44 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai legei autō ora mēdeni mēden eipēs all upage seauton deixon tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mōsēs eis marturion autois

kai legei autO ora mEdeni mEden eipEs all upage seauton deixon tO ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mOsEs eis marturion autois

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1:44 Westcott/Hort - Transliterated
kai legei autō ora mēdeni mēden eipēs alla upage seauton deixon tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mōusēs eis marturion autois

kai legei autO ora mEdeni mEden eipEs alla upage seauton deixon tO ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mOusEs eis marturion autois

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1:44 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai legei autō ora mēdeni mēden eipēs alla upage seauton deixon tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mōusēs eis marturion autois

kai legei autO ora mEdeni mEden eipEs alla upage seauton deixon tO ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mOusEs eis marturion autois

Márk 1:44 Hungarian: Karoli
És monda néki: Meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj; hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, a mit Mózes parancsolt, bizonyságul nékik.

La evangelio laŭ Marko 1:44 Esperanto
kaj diris al li:Zorgu, ke vi diru nenion al iu; sed iru, montru vin al la pastro, kaj oferu pro via purigado tion, kion Moseo ordonis, por atesto al ili.

Evankeliumi Markuksen mukaan 1:44 Finnish: Bible (1776)
Ja sanoi hänelle: katso, ettes kellenkään mitään sano, mutta mene, osoita itses papille ja uhraa puhdistukses edestä ne, mitkä Moses käski, heille todistukseksi.

Marc 1:44 French: Darby
et lui dit: Prends garde de n'en rien dire à personne; mais va, montre-toi au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moise a ordonne, pour que cela leur serve de temoignage.

Marc 1:44 French: Louis Segond (1910)
et lui dit: Garde-toi de rien dire à personne; mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage.

Marc 1:44 French: Martin (1744)
Et lui dit : prends garde de n'en rien dire à personne; mais va, et te montre au Sacrificateur, et présente pour ta purification les choses que Moïse a commandées, pour leur servir de témoignage.

Markus 1:44 German: Modernized
und sprach zu ihm: Siehe zu, daß du niemand nichts sagest, sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, zum Zeugnis über sie.

Markus 1:44 German: Luther (1912)
und sprach zu ihm: Siehe zu, daß du niemand davon sagest; sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, zum Zeugnis über sie.

Markus 1:44 German: Textbibel (1899)
und sagt zu ihm: siehe zu, daß du niemand etwas sagest; sondern gehe hin, zeige dich dem Priester, und opfere für deine Reinigung, was Moses verordnet hat, zum Zeugnis für sie.

Marco 1:44 Italian: Riveduta Bible (1927)
Guardati dal farne parola ad alcuno; ma va’, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto; e questo serva loro di testimonianza.

Marco 1:44 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
e gli disse: Guarda che tu nol dica ad alcuno; anzi va’, mostrati al sacerdote, ed offerisci per la tua purificazione le cose che Mosè ha ordinate in testimonianza a loro.

MARKUS 1:44 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
sambil berkata kepadanya, "Ingatlah baik-baik, jangan engkau katakan apa-apa kepada barang seorang pun, melainkan pergilah menunjukkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan karena ketahiranmu, seperti yang dipesankan oleh Musa, yaitu akan menjadi suatu tanda kepada mereka itu."

Mark 1:44 Kabyle: NT
Sel-iyi-d mliḥ ! Ur țɛawad i yiwen ayen yedṛan, lameɛna ṛuḥ a k-iẓer lmuqeddem, tawiḍ asfel ɣef ṣeffu-inek akken i t-id-iweṣṣa Musa.

마가복음 1:44 Korean
가라사대 `삼가 아무에게 아무 말도 하지 말고 가서 네 몸을 제사장에게 보이고 네 깨끗케 됨을 인하여 모세의 명한 것을 드려 저희에게 증거하라' 하셨더니

Marcus 1:44 Latin: Vulgata Clementina
et dicit ei : Vide nemini dixeris : sed vade, ostende te principi sacerdotum, et offer pro emundatione tua, quæ præcepit Moyses in testimonium illis.

Sv. Marks 1:44 Latvian New Testament
Un Viņš sacīja tam: Pielūko, ka tu nevienam nesacītu, bet ej, parādies augstajam priesterim un par savu šķīstīšanu upurē viņiem par liecību, ko Mozus pavēlējis!

Evangelija pagal Morkø 1:44 Lithuanian
“Žiūrėk, kad niekam nieko nepasakotum! Eik, pasirodyk kunigui ir aukok už apvalymą Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti”.

Mark 1:44 Maori
Ka mea atu hoki ki a ia, Kei korerotia tetahi mea ki te tangata: engari haere, kia kite te tohunga i a koe, a mauria atu mo tou whakamakanga nga mea i whakaritea e Mohi, hei mea whakaatu ki a ratou.

Markus 1:44 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og sa til ham: Se til at du ikke sier det til nogen; men gå og te dig for presten, og bær frem det offer for din renselse som Moses har påbudt, til et vidnesbyrd for dem!

Marcos 1:44 Spanish: La Biblia de las Américas
y le dijo: Mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó, para testimonio a ellos.

Marcos 1:44 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Mira," le dijo, "no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó, para testimonio a ellos."

Marcos 1:44 Spanish: Reina Valera Gómez
y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos.

Marcos 1:44 Spanish: Reina Valera 1909
Y le dice: Mira, no digas á nadie nada; sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó, para testimonio á ellos.

Marcos 1:44 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y le dice: Mira, no digas a nadie nada; sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos.

Marcos 1:44 Bíblia King James Atualizada Português
“Atenta, não digas nada a ninguém; contudo vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu, para que sirvam de testemunho”.

Marcos 1:44 Portugese Bible
dizendo-lhe: Olha, não digas nada a ninguém; mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho.   

Marcu 1:44 Romanian: Cornilescu
şi i -a zis: ,,Vezi să nu spui nimănui nimic; ci du-te de te arată preotului, şi adu pentru curăţirea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.``

От Марка 1:44 Russian: Synodal Translation (1876)
и сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им.

От Марка 1:44 Russian koi8r
и сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им.

Mark 1:44 Shuar New Testament
akupeak "Wßinkiatß, Nßnkamsam etseraip, Tφmiayi. Antsu weme, Israer-patrirmin iniakmamsata. T·ram Ashφ aents ame pΘnker ajasmarumin nekaawarat tusam, Muisais aar akupkamiania nu umikiam S·satin ana nu susata" Tφmiayi.

Markus 1:44 Swedish (1917)
och sade till honom: »Se till, att du icke säger något härom för någon; men gå bort och visa dig för prästen, och frambär för din rening det offer som Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd för dem.»

Marko 1:44 Swahili NT
Usimwambie mtu yeyote jambo hili, ila nenda ukajionyeshe kwa kuhani; kisha utoe sadaka kwa ajili ya kutakasika kwako kama alivyoamuru Mose, iwe uthibitisho kwao kwamba umepona.

Marcos 1:44 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi sa kaniya, Ingatan mong huwag sabihin sa kanino mang tao ang anoman: kundi yumaon ka, at pakita ka sa saserdote, at maghandog ka sa pagkalinis sa iyo ng mga bagay na ipinagutos ni Moises, na bilang isang patotoo sa kanila.

Ǝlinjil wa n Markus 1:44 Tawallamat Tamajaq NT

มาระโก 1:44 Thai: from KJV
ตรัสแก่เขาว่า "เจ้าอย่าบอกเล่าอะไรให้ผู้ใดฟังเลย แต่จงไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิต และถวายเครื่องบูชาสำหรับคนที่หายโรคเรื้อนแล้ว ตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลาย"

Markos 1:44 Turkish
‹‹Sakın kimseye bir şey söyleme!›› dedi. ‹‹Git, kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musanın buyurduğu sunuları sun.››

Марко 1:44 Ukrainian: NT
і рече до него: Гледи ж, нікому нічого не кажи, а йди, покажись священникові, і принеси за очищенне твоє, що повелїв Мойсей на сьвідкуваннє їм.

Mark 1:44 Uma New Testament
neo' nulolita hi hema-hema napa to jadi' tohe'i-e. Hilou-moko ulu mpopehuwu woto-nu hi imam, bona nahilo kamo'uri' -numi, pai' keni pepue' -nu ntuku' parenta to te'uki' hi rala Atura Musa, bona monoa' hi hawe'ea tauna kamo'uri' -nu mpu'u-mi."

Maùc 1:44 Vietnamese (1934)
Hãy giữ chớ tỏ điều đó cùng ai; song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì người được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ.

Mark 1:43
Top of Page
Top of Page