Luke 8:39
New International Version
"Return home and tell how much God has done for you." So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him.

New Living Translation
"No, go back to your family, and tell them everything God has done for you." So he went all through the town proclaiming the great things Jesus had done for him.

English Standard Version
“Return to your home, and declare how much God has done for you.” And he went away, proclaiming throughout the whole city how much Jesus had done for him.

Berean Study Bible
“Return home and describe how much God has done for you.” So the man went away and proclaimed all over the town how much Jesus had done for him.

New American Standard Bible
"Return to your house and describe what great things God has done for you." So he went away, proclaiming throughout the whole city what great things Jesus had done for him.

King James Bible
Return to thine own house, and shew how great things God hath done unto thee. And he went his way, and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him.

Holman Christian Standard Bible
"Go back to your home, and tell all that God has done for you." And off he went, proclaiming throughout the town all that Jesus had done for him.

International Standard Version
"Go home and tell what God has done for you." So the man left and kept proclaiming throughout the whole city how much Jesus had done for him.

NET Bible
"Return to your home, and declare what God has done for you." So he went away, proclaiming throughout the whole town what Jesus had done for him.

Aramaic Bible in Plain English
“Return to your house and relate the thing that God has done for you.” And he went on, and he was preaching in the whole city the thing that Yeshua had done for him.

GOD'S WORD® Translation
"Go home to your family, and tell them how much God has done for you." So the man left. He went through the whole city and told people how much Jesus had done for him.

Jubilee Bible 2000
Return to thine own house and tell what great things God has done unto thee. And he went, preaching throughout the whole city what great things Jesus had done unto him.

King James 2000 Bible
Return to your own house, and show what great things God has done unto you. And he went his way, and proclaimed throughout the whole city what great things Jesus had done unto him.

American King James Version
Return to your own house, and show how great things God has done to you. And he went his way, and published throughout the whole city how great things Jesus had done to him.

American Standard Version
Return to thy house, and declare how great things God hath done for thee. And he went his way, publishing throughout the whole city how great things Jesus had done for him.

Douay-Rheims Bible
Return to thy house, and tell how great things God hath done to thee. And he went through the whole city, publishing how great things Jesus had done to him.

Darby Bible Translation
Return to thine house and relate how great things God has done for thee. And he went away through the whole city, publishing how great things Jesus had done for him.

English Revised Version
Return to thy house, and declare how great things God hath done for thee. And he went his way, publishing throughout the whole city how great things Jesus had done for him.

Webster's Bible Translation
Return to thy own house, and show how great things God hath done to thee. And he went away and published throughout the whole city, how great things Jesus had done to him.

Weymouth New Testament
"Return home," He said, "and tell there all that God has done for you." So he went and published through the whole town all that Jesus had done for him.

World English Bible
"Return to your house, and declare what great things God has done for you." He went his way, proclaiming throughout the whole city what great things Jesus had done for him.

Young's Literal Translation
'Turn back to thy house, and tell how great things God did to thee;' and he went away through all the city proclaiming how great things Jesus did to him.

Lukas 8:39 Afrikaans PWL
“Gaan terug na jou huis toe en vertel al die groot dinge wat God vir jou gedoen het.” Hy het gegaan en deur die hele stad verkondig watter groot dinge Yeshua vir hom gedoen het.

Luka 8:39 Albanian
''Kthehu në shtëpinë tënde dhe trego çfarë gjërash të mëdha ka bërë Perëndia për ty''. Dhe ai shkoi anembanë qytetit duke treguar gjërat e mëdha që Jezusi bëri për të.

ﻟﻮﻗﺎ 8:39 Arabic: Smith & Van Dyke
ارجع الى بيتك وحدث بكم صنع الله بك. فمضى وهو ينادي في المدينة كلها بكم صنع به يسوع

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 8:39 Armenian (Western): NT
«Վերադարձի՛ր տունդ, ու պատմէ՛ ամէն ինչ որ Աստուած ըրաւ քեզի»: Ան ալ գնաց, եւ ամբողջ քաղաքին մէջ հրապարակեց ամէն ինչ որ Յիսուս ըրաւ իրեն:

Euangelioa S. Luc-en araura.  8:39 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Itzul adi eure etchera, eta conta eçac cein gauça handiac eguin drauzquián Iaincoac. Ioan cedin bada hiri gucitic predicatzen cituela Iesusec eguin cerauzcan gauça guciac:

Dyr Laux 8:39 Bavarian
"Gee lieber zo deine Leut zrugg und verzöl ien allss, was dyr Herrgot für di taan haat!" Und dös taat yr aau und gverkünddt s in seinn gantzn Ort, was iem dyr Iesen Guets taan hiet.

Лука 8:39 Bulgarian
Върни се у дома си и разкажи, какви неща ти стори Бог. И той отиде и разгласи, по целия град, какви неща му стори Исус.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「你回家去吧,述說神為你做了什麼。」於是他就離開了,在全城裡傳揚耶穌為他做了什麼樣的事。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“你回家去吧,述说神为你做了什么。”于是他就离开了,在全城里传扬耶稣为他做了什么样的事。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「你回家去,傳說神為你做了何等大的事。」他就去,滿城裡傳揚耶穌為他做了何等大的事。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“你回家去,传说神为你做了何等大的事。”他就去,满城里传扬耶稣为他做了何等大的事。

路 加 福 音 8:39 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 回 家 去 , 傳 說 神 為 你 作 了 何 等 大 的 事 。 他 就 去 , 滿 城 裡 傳 揚 耶 穌 為 他 作 了 何 等 大 的 事 。

路 加 福 音 8:39 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 回 家 去 , 传 说 神 为 你 作 了 何 等 大 的 事 。 他 就 去 , 满 城 里 传 扬 耶 稣 为 他 作 了 何 等 大 的 事 。

Evanðelje po Luki 8:39 Croatian Bible
Vrati se kući i pripovijedaj što ti učini Bog. On ode razglašujući po svem gradu što mu učini Isus.

Lukáš 8:39 Czech BKR
Navrať se do domu svého, a vypravuj, kterak veliké věci učinil tobě Bůh. I odšel, po všem městě vypravuje, jak veliké věci učinil jemu Ježíš.

Lukas 8:39 Danish
»Vend tilbage til dit Hus, og fortæl, hvor store Ting Gud har gjort imod dig.« Og han gik bort og kundgjorde over hele Byen, hvor store Ting Jesus havde gjort imod ham.

Lukas 8:39 Dutch Staten Vertaling
Keer weder naar uw huis, en vertel, wat grote dingen u God gedaan heeft. En hij ging heen door de gehele stad, verkondigende, wat grote dingen Jezus hem gedaan had.

Nestle Greek New Testament 1904
Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ Θεός. καὶ ἀπῆλθεν καθ’ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.

Westcott and Hort 1881
Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ θεός. καὶ ἀπῆλθεν καθ' ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ θεός. καὶ ἀπῆλθεν καθ' ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὑπόστρεφε εἰς τὸν ο ἴκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέν σοι ὁ θεός. Καὶ ἀπῆλθεν, καθ’ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.

Greek Orthodox Church 1904
Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. καὶ ἀπῆλθε καθ’ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.

Tischendorf 8th Edition
ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ θεός. καὶ ἀπῆλθεν, καθ’ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. καὶ ἀπῆλθε, καθ’ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησεν σοι ὁ θεός καὶ ἀπῆλθεν καθ' ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
υποστρεφε εις τον οικον σου και διηγου οσα σοι εποιησεν ο θεος και απηλθεν καθ ολην την πολιν κηρυσσων οσα εποιησεν αυτω ο ιησους

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
υποστρεφε εις τον οικον σου και διηγου οσα σοι εποιησεν ο θεος και απηλθεν καθ ολην την πολιν κηρυσσων οσα εποιησεν αυτω ο ιησους

Stephanus Textus Receptus 1550
υποστρεφε εις τον οικον σου και διηγου οσα εποιησεν σοι ο θεος και απηλθεν καθ ολην την πολιν κηρυσσων οσα εποιησεν αυτω ο ιησους

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Υποστρεφε εις τον οικον σου, και διηγου οσα εποιησε σοι ο Θεος. και απηλθε, καθ ολην την πολιν κηρυσσων οσα εποιησεν αυτω ο Ιησους.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
υποστρεφε εις τον οικον σου και διηγου οσα εποιησεν σοι ο θεος και απηλθεν καθ ολην την πολιν κηρυσσων οσα εποιησεν αυτω ο ιησους

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
υποστρεφε εις τον οικον σου και διηγου οσα σοι εποιησεν ο θεος και απηλθεν καθ ολην την πολιν κηρυσσων οσα εποιησεν αυτω ο ιησους

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Hypostrephe eis ton oikon sou, kai diēgou hosa soi epoiēsen ho Theos. kai apēlthen kath’ holēn tēn polin kēryssōn hosa epoiēsen autō ho Iēsous.

Hypostrephe eis ton oikon sou, kai diegou hosa soi epoiesen ho Theos. kai apelthen kath’ holen ten polin kerysson hosa epoiesen auto ho Iesous.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Hypostrephe eis ton oikon sou, kai diēgou hosa soi epoiēsen ho theos. kai apēlthen kath' holēn tēn polin kēryssōn hosa epoiēsen autō ho Iēsous.

Hypostrephe eis ton oikon sou, kai diegou hosa soi epoiesen ho theos. kai apelthen kath' holen ten polin kerysson hosa epoiesen auto ho Iesous.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:39 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
upostrephe eis ton oikon sou kai diēgou osa soi epoiēsen o theos kai apēlthen kath olēn tēn polin kērussōn osa epoiēsen autō o iēsous

upostrephe eis ton oikon sou kai diEgou osa soi epoiEsen o theos kai apElthen kath olEn tEn polin kErussOn osa epoiEsen autO o iEsous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:39 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
upostrephe eis ton oikon sou kai diēgou osa epoiēsen soi o theos kai apēlthen kath olēn tēn polin kērussōn osa epoiēsen autō o iēsous

upostrephe eis ton oikon sou kai diEgou osa epoiEsen soi o theos kai apElthen kath olEn tEn polin kErussOn osa epoiEsen autO o iEsous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:39 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
upostrephe eis ton oikon sou kai diēgou osa epoiēsen soi o theos kai apēlthen kath olēn tēn polin kērussōn osa epoiēsen autō o iēsous

upostrephe eis ton oikon sou kai diEgou osa epoiEsen soi o theos kai apElthen kath olEn tEn polin kErussOn osa epoiEsen autO o iEsous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:39 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
upostrephe eis ton oikon sou kai diēgou osa epoiēsen soi o theos kai apēlthen kath olēn tēn polin kērussōn osa epoiēsen autō o iēsous

upostrephe eis ton oikon sou kai diEgou osa epoiEsen soi o theos kai apElthen kath olEn tEn polin kErussOn osa epoiEsen autO o iEsous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:39 Westcott/Hort - Transliterated
upostrephe eis ton oikon sou kai diēgou osa soi epoiēsen o theos kai apēlthen kath olēn tēn polin kērussōn osa epoiēsen autō o iēsous

upostrephe eis ton oikon sou kai diEgou osa soi epoiEsen o theos kai apElthen kath olEn tEn polin kErussOn osa epoiEsen autO o iEsous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:39 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
upostrephe eis ton oikon sou kai diēgou osa soi epoiēsen o theos kai apēlthen kath olēn tēn polin kērussōn osa epoiēsen autō o iēsous

upostrephe eis ton oikon sou kai diEgou osa soi epoiEsen o theos kai apElthen kath olEn tEn polin kErussOn osa epoiEsen autO o iEsous

Lukács 8:39 Hungarian: Karoli
Térj vissza házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elméne azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus õ vele.

La evangelio laŭ Luko 8:39 Esperanto
Reiru al via domo, kaj rakontu cxion, kion Dio faris por vi. Kaj li foriris, famigante tra la tuta urbo cxion, kion Jesuo faris por li.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 8:39 Finnish: Bible (1776)
Palaja kotias ja ilmoita, kuinka suuret työt Jumala sinulle teki. Ja hän meni pois ja saarnasi ympäri kaiken kaupungin, kuinka suuret työt Jesus hänelle teki.

Luc 8:39 French: Darby
mais il le renvoya, disant: Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et il s'en alla, publiant par toute la ville tout ce que Jesus lui avait fait.

Luc 8:39 French: Louis Segond (1910)
Retourne dans ta maison, et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla, et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui.

Luc 8:39 French: Martin (1744)
Retourne-t-en en ta maison, et raconte quelles grandes choses Dieu t'a faites. Il s'en alla donc publiant par toute la ville toutes les choses que Jésus lui avait faites.

Lukas 8:39 German: Modernized
Gehe wieder heim und sage, wie große Dinge dir Gott getan hat. Und er ging hin und predigte durch die ganze Stadt, wie große Dinge ihm Jesus getan hatte.

Lukas 8:39 German: Luther (1912)
Gehe wieder heim und sage, wie große Dinge dir Gott getan hat. Und er ging hin und verkündigte durch die ganze Stadt, wie große Dinge ihm Jesus getan hatte.

Lukas 8:39 German: Textbibel (1899)
kehre zurück in dein Haus, und erzähle was Gott an dir gethan. Und er gieng hin und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus an ihm gethan.

Luca 8:39 Italian: Riveduta Bible (1927)
Torna a casa tua, e racconta le grandi cose che Iddio ha fatte per te. Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando quanto grandi cose Gesù avea fatte per lui.

Luca 8:39 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ritorna a casa tua, e racconta quanto gran cose Iddio ti ha fatte. Ed egli se ne andò per tutta la città, predicando quanto gran cose Gesù gli avea fatte.

LUKAS 8:39 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Pulanglah engkau ke rumahmu, lalu ceriterakanlah berapa besarnya hal yang diperbuat Allah bagimu. Maka orang itu pun pergilah, lalu memasyhurkan di seluruh negeri, berapa besar perbuatan Yesus kepadanya.

Luke 8:39 Kabyle: NT
Uɣal ɣer wexxam-ik, teḥkuḍ ayen akk i k-ixdem Ṛebbi. Argaz-nni iṛuḥ, ikcem ɣer taddart, yeḥka meṛṛa wayen i s-ixdem Sidna Ɛisa.

누가복음 8:39 Korean
`집으로 돌아가 하나님이 네게 어떻게 큰 일 행하신 것을 일일이 고하라' 하시니 저가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰 일 하신 것을 온 성내에 전파하니라

Lucas 8:39 Latin: Vulgata Clementina
Redi in domum tuam, et narra quanta tibi fecit Deus. Et abiit per universam civitatem, prædicans quanta illi fecisset Jesus.

Sv. Lūkass 8:39 Latvian New Testament
Atgriezies savās mājās un stāsti, ko Dievs tev lielu darījis! Un viņš gāja, sludinādams visā pilsētā, ko lielu Jēzus viņam darījis.

Evangelija pagal Lukà 8:39 Lithuanian
“Grįžk namo ir papasakok, kokių didžių dalykų tau padarė Dievas”. Tuomet jis nuėjo ir skelbė po visą miestą, ką Jėzus jam buvo padaręs.

Luke 8:39 Maori
Hoki atu ki tou whare, korerotia nga mea nui kua meinga nei e te Atua ki a koe. na haere ana ia, korerotia ana ki te pa katoa nga mea nui i mea ai a Ihu ki a ia.

Lukas 8:39 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Gå hjem til ditt hus og fortell hvor store ting Gud har gjort imot dig! Og han gikk bort og kunngjorde over hele byen hvor store ting Jesus hadde gjort imot ham.

Lucas 8:39 Spanish: La Biblia de las Américas
Vuelve a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él.

Lucas 8:39 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Vuelve a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti." Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él.

Lucas 8:39 Spanish: Reina Valera Gómez
Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.

Lucas 8:39 Spanish: Reina Valera 1909
Vuélvete á tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fué, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas habiá hecho Jesús con él.

Lucas 8:39 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, predicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.

Lucas 8:39 Bíblia King James Atualizada Português
“Volta para tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti!” E assim o homem partiu, e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. A súplica do dirigente da sinagoga

Lucas 8:39 Portugese Bible
Volta para tua casa, e conta tudo quanto Deus te fez. E ele se retirou, publicando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe fizera.   

Luca 8:39 Romanian: Cornilescu
,,Întoarce-te acasă, şi povesteşte tot ce ţi -a făcut Dumnezeu.`` El a plecat, şi a vestit prin toată cetatea tot ce -i făcuse Isus.

От Луки 8:39 Russian: Synodal Translation (1876)
возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедывал по всемугороду, что сотворил ему Иисус.

От Луки 8:39 Russian koi8r
возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедывал по всему городу, что сотворил ему Иисус.

Luke 8:39 Shuar New Testament
Antsu ame jeemiin weme Yus ßmin T·rutma nu Ashφ etserkata Tφmiayi. Tutai aishman we Jesus niin T·ramia nuna Ashφ nu pΘprunam etserkamiayi.

Lukas 8:39 Swedish (1917)
»Vänd tillbaka hem, och förtälj huru stora ting Gud har gjort med dig.» Då gick han bort och förkunnade i hela staden huru stora ting Jesus hade gjort med honom.

Luka 8:39 Swahili NT
Rudi nyumbani ukaeleze yote Mungu aliyokutendea. Basi, yule mtu akaenda akitangaza kila mahali katika mji ule mambo yote Yesu aliyomtendea.

Lucas 8:39 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Umuwi ka sa iyong bahay, at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Dios sa iyo. At siya'y yumaon ng kaniyang lakad, na ibinabalita sa buong bayan, kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kaniya'y ginawa ni Jesus.

Ǝlinjil wa n Luqa 8:39 Tawallamat Tamajaq NT
«Ǝqqǝl ehan-nak, tǝmǝla y aytedan iket n arraxmat ta dak-iga Mǝššina da.» Tǝzzar igla ad immal daɣ ǝɣrǝm en ketnet arat kul wa das-iga Ɣaysa.

ลูกา 8:39 Thai: from KJV
จงกลับไปบ้านเรือนของตัว และบอกถึงเรื่องการใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้า แล้วคนนั้นก็ไปประกาศแก่คนทั้งเมืองถึงเหตุการณ์ใหญ่ยิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำแก่ตน

Luka 8:39 Turkish

Лука 8:39 Ukrainian: NT
Вернись до дому твого та розкажи, скільки зробив тобі Господь. І пійшов він по всьому городу, проповідуючи, скільки зробив йому .Ісус.

Luke 8:39 Uma New Testament
Nculii' -moko hilou hi tomi-nu pai' uli' -raka retu napa to nababehi Alata'ala hi iko. Hilou mpu'u-imi mpopalele hi rala ngata napa to nababehi Yesus hi woto-na.

Lu-ca 8:39 Vietnamese (1934)
Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Ðức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy, người ấy đi, đồn khắp cả thành mọi điều Ðức Chúa Jêsus đã làm cho mình.

Luke 8:38
Top of Page
Top of Page