Luke 8:17
New International Version
For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open.

New Living Translation
For all that is secret will eventually be brought into the open, and everything that is concealed will be brought to light and made known to all.

English Standard Version
For nothing is hidden that will not be made manifest, nor is anything secret that will not be known and come to light.

Berean Study Bible
For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be made known and brought to light.

New American Standard Bible
"For nothing is hidden that will not become evident, nor anything secret that will not be known and come to light.

King James Bible
For nothing is secret, that shall not be made manifest; neither any thing hid, that shall not be known and come abroad.

Holman Christian Standard Bible
For nothing is concealed that won't be revealed, and nothing hidden that won't be made known and come to light.

International Standard Version
There is nothing hidden that won't be revealed, and there is nothing secret that won't become known and come to light.

NET Bible
For nothing is hidden that will not be revealed, and nothing concealed that will not be made known and brought to light.

Aramaic Bible in Plain English
“For there is nothing covered that will not be revealed, neither hidden that will not be made known and come into the open.”

GOD'S WORD® Translation
There is nothing hidden that will not be revealed. There is nothing kept secret that will not come to light.

Jubilee Bible 2000
For nothing is secret that shall not be made manifest, neither any thing hid that shall not be known and come to light.

King James 2000 Bible
For nothing is secret, that shall not be made manifest; neither anything hid, that shall not be known and come to light.

American King James Version
For nothing is secret, that shall not be made manifest; neither any thing hid, that shall not be known and come abroad.

American Standard Version
For nothing is hid, that shall not be made manifest; nor anything'secret, that shall not be known and come to light.

Douay-Rheims Bible
For there is not any thing secret that shall not be made manifest, nor hidden, that shall not be known and come abroad.

Darby Bible Translation
For there is nothing hid which shall not become manifest, nor secret which shall not be known and come to light.

English Revised Version
For nothing is hid, that shall not be made manifest; nor anything secret, that shall not be known and come to light.

Webster's Bible Translation
For nothing is secret, that shall not be made manifest; neither any thing hid, that shall not be known, and come abroad.

Weymouth New Testament
There is nothing hidden, which shall not be openly seen; nor anything secret, which shall not be known and come into the light of day.

World English Bible
For nothing is hidden, that will not be revealed; nor anything secret, that will not be known and come to light.

Young's Literal Translation
for nothing is secret, that shall not become manifest, nor hid, that shall not be known, and become manifest.

Lukas 8:17 Afrikaans PWL
want daar is niks bedek wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en openbaar word nie.

Luka 8:17 Albanian
Sepse nuk ka asgjë të fshehtë që nuk do të zbulohet, as sekret që të mos njihet dhe të dalë në dritë.

ﻟﻮﻗﺎ 8:17 Arabic: Smith & Van Dyke
لانه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلن.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 8:17 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ չկայ գաղտնիք մը՝ որ բացայայտ պիտի չըլլայ, ո՛չ ալ պահուած բան մը՝ որ պիտի չգիտցուի ու երեւան չելլէ:

Euangelioa S. Luc-en araura.  8:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen ezta secreturic, aguerturen eztenic: ez estaliric, eçaguturen, eta arguira ethorriren eztenic.

Dyr Laux 8:17 Bavarian
Es geit nix Verborgns, was nit offnbar wurdd, und nix Ghaims, was nit aufkaem und bekannt wurdd.

Лука 8:17 Bulgarian
Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито потаено, което не ще се узнае и не ще излезе на яве.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
隱祕的事沒有不顯露的,隱藏的事絕沒有不被知道、不顯露出來的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
隐秘的事没有不显露的,隐藏的事绝没有不被知道、不显露出来的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為掩藏的事沒有不顯出來的,隱瞞的事沒有不露出來被人知道的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为掩藏的事没有不显出来的,隐瞒的事没有不露出来被人知道的。

路 加 福 音 8:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 掩 藏 的 事 沒 有 不 顯 出 來 的 ; 隱 瞞 的 事 沒 有 不 露 出 來 被 人 知 道 的 。

路 加 福 音 8:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 掩 藏 的 事 没 有 不 显 出 来 的 ; 隐 瞒 的 事 没 有 不 露 出 来 被 人 知 道 的 。

Evanðelje po Luki 8:17 Croatian Bible
Ta ništa nije tajno što se neće očitovati; ništa skriveno što se neće saznati i na vidjelo doći.

Lukáš 8:17 Czech BKR
Nebo nic není tajného, což by nemělo býti zjeveno, ani co ukrytého, což by nemělo poznáno býti a na světlo vyjíti.

Lukas 8:17 Danish
Thi der er ikke noget skjult, som jo skal blive aabenbart; og ikke noget lønligt, som jo skal blive kendt og komme for Lyset.

Lukas 8:17 Dutch Staten Vertaling
Want er is niets verborgen, dat niet openbaar zal worden; noch heimelijk, dat niet bekend zal worden, en in het openbaar komen.

Nestle Greek New Testament 1904
οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.

Westcott and Hort 1881
οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐ γάρ ἐστιν κρυπτόν, ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται· οὐδὲ ἀπόκρυφον, ὃ οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.

Greek Orthodox Church 1904
οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.

Tischendorf 8th Edition
οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐ γάρ ἐστι κρυπτόν, ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται· οὐδὲ ἀπόκρυφον, ὃ οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ γνωσθήσεται, καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ου γαρ εστιν κρυπτον ο ου φανερον γενησεται ουδε αποκρυφον ο ου μη γνωσθη και εις φανερον ελθη

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ου γαρ εστιν κρυπτον ο ου φανερον γενησεται ουδε αποκρυφον ο ου μη γνωσθη και εις φανερον ελθη

Stephanus Textus Receptus 1550
ου γαρ εστιν κρυπτον ο ου φανερον γενησεται ουδε αποκρυφον ο ου γνωσθησεται και εις φανερον ελθη

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ου γαρ εστι κρυπτον, ο ου φανερον γενησεται· ουδε αποκρυφον, ο ου γνωσθησεται και εις φανερον ελθη.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ου γαρ εστιν κρυπτον ο ου φανερον γενησεται ουδε αποκρυφον ο ου γνωσθησεται και εις φανερον ελθη

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ου γαρ εστιν κρυπτον ο ου φανερον γενησεται ουδε αποκρυφον ο ου μη γνωσθη και εις φανερον ελθη

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ou gar estin krypton ho ou phaneron genēsetai, oude apokryphon ho ou mē gnōsthē kai eis phaneron elthē.

ou gar estin krypton ho ou phaneron genesetai, oude apokryphon ho ou me gnosthe kai eis phaneron elthe.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ou gar estin krypton ho ou phaneron genēsetai, oude apokryphon ho ou mē gnōsthē kai eis phaneron elthē.

ou gar estin krypton ho ou phaneron genesetai, oude apokryphon ho ou me gnosthe kai eis phaneron elthe.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:17 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ou gar estin krupton o ou phaneron genēsetai oude apokruphon o ou mē gnōsthē kai eis phaneron elthē

ou gar estin krupton o ou phaneron genEsetai oude apokruphon o ou mE gnOsthE kai eis phaneron elthE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:17 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ou gar estin krupton o ou phaneron genēsetai oude apokruphon o ou gnōsthēsetai kai eis phaneron elthē

ou gar estin krupton o ou phaneron genEsetai oude apokruphon o ou gnOsthEsetai kai eis phaneron elthE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:17 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ou gar estin krupton o ou phaneron genēsetai oude apokruphon o ou gnōsthēsetai kai eis phaneron elthē

ou gar estin krupton o ou phaneron genEsetai oude apokruphon o ou gnOsthEsetai kai eis phaneron elthE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:17 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ou gar estin krupton o ou phaneron genēsetai oude apokruphon o ou gnōsthēsetai kai eis phaneron elthē

ou gar estin krupton o ou phaneron genEsetai oude apokruphon o ou gnOsthEsetai kai eis phaneron elthE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:17 Westcott/Hort - Transliterated
ou gar estin krupton o ou phaneron genēsetai oude apokruphon o ou mē gnōsthē kai eis phaneron elthē

ou gar estin krupton o ou phaneron genEsetai oude apokruphon o ou mE gnOsthE kai eis phaneron elthE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:17 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ou gar estin krupton o ou phaneron genēsetai oude apokruphon o ou mē gnōsthē kai eis phaneron elthē

ou gar estin krupton o ou phaneron genEsetai oude apokruphon o ou mE gnOsthE kai eis phaneron elthE

Lukács 8:17 Hungarian: Karoli
Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett [dolog,] mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jõne.

La evangelio laŭ Luko 8:17 Esperanto
CXar estas kasxita nenio, kio ne malkasxigxos; kaj ne estas io sekreta, kio ne konigxos kaj klare elmontrigxos.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 8:17 Finnish: Bible (1776)
Sillä ei ole mitään salattu, joka ei ilmi tule, eikä peitetty, joka ei tiettäväksi ja julki tule.

Luc 8:17 French: Darby
Car il n'y a rien de secret qui ne deviendra manifeste, ni rien de cache qui ne se connaitra et ne vienne en evidence.

Luc 8:17 French: Louis Segond (1910)
Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour.

Luc 8:17 French: Martin (1744)
Car il n'y a point de secret qui ne soit manifesté; ni de chose cachée qui ne se connaisse, et qui ne vienne en lumière.

Lukas 8:17 German: Modernized
Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werde, auch nichts Heimliches, was nicht kund werde und an den Tag komme.

Lukas 8:17 German: Luther (1912)
Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werde, auch nichts Heimliches, das nicht kund werde und an den Tag komme.

Lukas 8:17 German: Textbibel (1899)
Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werden wird, und nichts geheim, was nicht erkannt werden und zur Offenbarung kommen soll.

Luca 8:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché non v’è nulla di nascosto che non abbia a diventar manifesto, né di segreto che non abbia a sapersi ed a farsi palese.

Luca 8:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poichè non v’è nulla di nascosto, che non abbia a farsi manifesto; nè di segreto, che non abbia a sapersi, ed a venire in palese.

LUKAS 8:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena suatu pun tiada yang tersembunyi, yang tiada dinyatakan kelak; atau tiadalah rahasia yang tiada akan diketahui, melainkan ketara kelak.

Luke 8:17 Kabyle: NT
Kra n wayen yeffren a d-iban, kra n wayen yellan di ṭṭlam a t-id-tesban tafat.

누가복음 8:17 Korean
숨은 것이 장차 드러나지 아니 할 것이 없고 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없느니라

Lucas 8:17 Latin: Vulgata Clementina
Non est enim occultum, quod non manifestetur : nec absconditum, quod non cognoscatur, et in palam veniat.

Sv. Lūkass 8:17 Latvian New Testament
Jo nav nekā noslēpta, kas netiktu atklāts, un nekā paslēpta, kas nekļūs zināms un nenāks atklātībā.

Evangelija pagal Lukà 8:17 Lithuanian
Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn.

Luke 8:17 Maori
E kore hoki tetahi mea i huna, e mahue te whakakite; e kore ano tetahi mea i ngaro, e mahue te mohio, te puta hoki ki te marama.

Lukas 8:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For det er ingen ting skjult som ikke skal bli åpenbar, og ingen ting dulgt som ikke skal bli kjent og komme for dagen.

Lucas 8:17 Spanish: La Biblia de las Américas
Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz.

Lucas 8:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz.

Lucas 8:17 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz.

Lucas 8:17 Spanish: Reina Valera 1909
Porque no hay cosa oculta, que no haya de ser manifestada; ni cosa escondida, que no haya de ser entendida, y de venir á luz.

Lucas 8:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque no hay cosa oculta, que no haya de ser manifestada; ni cosa escondida, que no haya de ser entendida, y de venir a luz.

Lucas 8:17 Bíblia King James Atualizada Português
Porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz.

Lucas 8:17 Portugese Bible
Porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber-se e vir à luz.   

Luca 8:17 Romanian: Cornilescu
Fiindcă nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nimic tăinuit, care nu va fi cunoscut şi nu va veni la lumină.

От Луки 8:17 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы.

От Луки 8:17 Russian koi8r
Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы.

Luke 8:17 Shuar New Testament
N·nisan Ashφ nekaachma ana nu paant ßtatui. Tura ·ukma ana nu nekanattawai. Tura iwiainiakma ßtatui.

Lukas 8:17 Swedish (1917)
Ty intet är fördolt, som icke skall bliva uppenbart, ej heller är något undangömt, som icke skall bliva känt och komma i dagen.

Luka 8:17 Swahili NT
Chochote kilichofichwa kitafichuliwa na siri yoyote itagunduliwa na kujulikana hadharani.

Lucas 8:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't walang bagay na natatago, na di mahahayag; o walang lihim, na di makikilala at mapapasa liwanag.

Ǝlinjil wa n Luqa 8:17 Tawallamat Tamajaq NT
Wǝr t-illa a iɣbâran ǝs wǝrgeɣ ad affaggu, wala iyyan istâran ǝs wǝrgeɣ a d-inǝnǝfilǝl, itǝwǝssǝn ezal a mallan.

ลูกา 8:17 Thai: from KJV
ด้วยว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้ง และไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่รู้จะไม่ต้องแพร่งพราย

Luka 8:17 Turkish
Çünkü açığa çıkarılmayacak gizli hiçbir şey yok; bilinmeyecek, aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yoktur.

Лука 8:17 Ukrainian: NT
Нема бо нічого тайного, що не виявить ся, і нїчого втаєного, що не взнавть ся і на яв не вийде.

Luke 8:17 Uma New Testament
Apa' hawe'ea to tewuni kana rapopehuwu. Pai' hawe'ea to kalerua kana rahungke pai' jadi' kahiloa.

Lu-ca 8:17 Vietnamese (1934)
Thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra.

Luke 8:16
Top of Page
Top of Page