Luke 6:8
New International Version
But Jesus knew what they were thinking and said to the man with the shriveled hand, "Get up and stand in front of everyone." So he got up and stood there.

New Living Translation
But Jesus knew their thoughts. He said to the man with the deformed hand, "Come and stand in front of everyone." So the man came forward.

English Standard Version
But he knew their thoughts, and he said to the man with the withered hand, “Come and stand here.” And he rose and stood there.

New American Standard Bible
But He knew what they were thinking, and He said to the man with the withered hand, "Get up and come forward!" And he got up and came forward.

King James Bible
But he knew their thoughts, and said to the man which had the withered hand, Rise up, and stand forth in the midst. And he arose and stood forth.

Holman Christian Standard Bible
But He knew their thoughts and told the man with the paralyzed hand, "Get up and stand here." So he got up and stood there.

International Standard Version
But Jesus knew what they were thinking. So he told the man with the paralyzed hand, "Get up, and stand in the middle of the synagogue." So he got up and stood there.

NET Bible
But he knew their thoughts, and said to the man who had the withered hand, "Get up and stand here." So he rose and stood there.

Aramaic Bible in Plain English
But he knew their schemes and he said to that man whose hand was shriveled, “Stand; come to the center of the synagogue”, and when he came and stood,

GOD'S WORD® Translation
But Jesus knew what they were thinking. So he told the man with the paralyzed hand, "Get up, and stand in the center [of the synagogue]!" The man got up and stood there.

Jubilee Bible 2000
But he knew their thoughts and said to the man who had the withered hand, Rise up and stand forth in the midst. And he arose and stood forth.

King James 2000 Bible
But he knew their thoughts, and said to the man who had the withered hand, Rise up, and stand forth in the midst. And he arose and stood forth.

American King James Version
But he knew their thoughts, and said to the man which had the withered hand, Rise up, and stand forth in the middle. And he arose and stood forth.

American Standard Version
But he knew their thoughts; and he said to the man that had his hand withered, Rise up, and stand forth in the midst. And he arose and stood forth.

Douay-Rheims Bible
But he knew their thoughts; and said to the man who had the withered hand: Arise, and stand forth in the midst. And rising he stood forth.

Darby Bible Translation
But *he* knew their thoughts, and said to the man who had the withered hand, Get up, and stand in the midst. And having risen up he stood [there].

English Revised Version
But he knew their thoughts; and he said to the man that had his hand withered, Rise up, and stand forth in the midst. And he arose and stood forth.

Webster's Bible Translation
But he knew their thoughts, and said to the man who had the withered hand, Rise, and stand forth in the midst. And he arose, and stood forth.

Weymouth New Testament
He knew their thoughts, and said to the man with the withered arm, "Rise, and stand there in the middle." And he rose and stood there.

World English Bible
But he knew their thoughts; and he said to the man who had the withered hand, "Rise up, and stand in the middle." He arose and stood.

Young's Literal Translation
And he himself had known their reasonings, and said to the man having the withered hand, 'Rise, and stand in the midst;' and he having risen, stood.

Lukas 6:8 Afrikaans PWL
maar Hy het hulle planne geken en sê vir die man met die verdorde hand: “Kom hier na die middel toe” en hy het daar kom staan.

Luka 6:8 Albanian
Por ai ua njihte mendimet e tyre dhe i tha njeriut me dorë të tharë: ''Çohu dhe dil këtu në mes''. Dhe ai u ngrit në këmbë.

ﻟﻮﻗﺎ 6:8 Arabic: Smith & Van Dyke
اما هو فعلم افكارهم وقال للرجل الذي يده يابسة قم وقف في الوسط. فقام ووقف.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 6:8 Armenian (Western): NT
Իսկ ինք՝ գիտնալով անոնց մտածումները՝ ըսաւ այն մարդուն, որուն ձեռքը չորցած էր. «Ոտքի՛ ելիր, կայնէ՛ մէջտեղը»: Ան ալ ելաւ ու կայնեցաւ:

Euangelioa S. Luc-en araura.  6:8 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina baceaquizquian hayén pensamenduac, eta diotsa guiçon escu eyharra çuenari, Iaiqui adi, eta ago çutic artean. Eta hura iaiquiric egon cedin çutic.

Dyr Laux 6:8 Bavarian
Er aber gwaiß schoon, was s eyn n Sin hietnd, und gsait zo dönn Man mit dyr gebröchlichnen Hand: "Stee auf und stöll di ünter d Leut einhin!" Daa kaam der Man vürher.

Лука 6:8 Bulgarian
Но Той знаеше помислите им, и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи насред. И той стана и се изправи.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌知道他們的意念,就對那手枯萎的人說:「起來,站到中間來!」那人就起來,站著。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣知道他们的意念,就对那手枯萎的人说:“起来,站到中间来!”那人就起来,站着。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌卻知道他們的意念,就對那枯乾一隻手的人說:「起來,站在當中!」那人就起來站著。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣却知道他们的意念,就对那枯干一只手的人说:“起来,站在当中!”那人就起来站着。

路 加 福 音 6:8 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 卻 知 道 他 們 的 意 念 , 就 對 那 枯 乾 一 隻 手 的 人 說 : 起 來 ! 站 在 當 中 。 那 人 就 起 來 , 站 著 。

路 加 福 音 6:8 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 却 知 道 他 们 的 意 念 , 就 对 那 枯 乾 一 只 手 的 人 说 : 起 来 ! 站 在 当 中 。 那 人 就 起 来 , 站 着 。

Evanðelje po Luki 6:8 Croatian Bible
A on je znao njihove namjere pa reče čovjeku s usahlom rukom: Ustani i stani na sredinu! On usta i stade.

Lukáš 6:8 Czech BKR
Ale on znal přemyšlování jich. I dí člověku, kterýž měl ruku uschlou: Vstaň, a stůj v prostředku. A on vstav, i stál.

Lukas 6:8 Danish
Men han vidste deres Tanker; og han sagde til Manden, som havde den visne Haand: »Rejs dig og staa frem her i Midten!« Og han rejste sig og stod frem.

Lukas 6:8 Dutch Staten Vertaling
Doch Hij kende hun gedachten, en zeide tot den mens, die de dorre hand had: Rijs op, en sta in het midden. En hij opgestaan zijnde, stond overeind.

Nestle Greek New Testament 1904
αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα Ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς ἔστη.

Westcott and Hort 1881
αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα Ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς ἔστη.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα Ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς ἔστη.

RP Byzantine Majority Text 2005
Αὐτὸς δὲ ᾒδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, καὶ εἴπεν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, Ἔγειραι, καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον. Ὁ δὲ ἀναστὰς ἔστη.

Greek Orthodox Church 1904
αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, καὶ εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα· Ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· ὁ δὲ ἀναστὰς ἔστη.

Tischendorf 8th Edition
αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν· εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα· ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον. καὶ ἀναστὰς ἔστη.

Scrivener's Textus Receptus 1894
αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, καὶ εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, Ἔγειραι, καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον. ὁ δὲ ἀναστὰς ἔστη.

Stephanus Textus Receptus 1550
αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν καὶ εἶπεν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα Ἔγειραι καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· ὁ δὲ ἀναστὰς ἔστη

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αυτος δε ηδει τους διαλογισμους αυτων ειπεν δε τω ανδρι τω ξηραν εχοντι την χειρα εγειρε και στηθι εις το μεσον και αναστας εστη

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αυτος δε ηδει τους διαλογισμους αυτων ειπεν δε τω ανδρι τω ξηραν εχοντι την χειρα εγειρε και στηθι εις το μεσον και αναστας εστη

Stephanus Textus Receptus 1550
αυτος δε ηδει τους διαλογισμους αυτων και ειπεν τω ανθρωπω τω ξηραν εχοντι την χειρα εγειραι και στηθι εις το μεσον ο δε αναστας εστη

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αυτος δε ηδει τους διαλογισμους αυτων, και ειπε τω ανθρωπω τω ξηραν εχοντι την χειρα, Εγειραι, και στηθι εις το μεσον. ο δε αναστας εστη.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αυτος δε ηδει τους διαλογισμους αυτων και ειπεν τω ανθρωπω τω ξηραν εχοντι την χειρα εγειραι και στηθι εις το μεσον ο δε αναστας εστη

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αυτος δε ηδει τους διαλογισμους αυτων ειπεν δε τω ανδρι τω ξηραν εχοντι την χειρα εγειρε και στηθι εις το μεσον και αναστας εστη

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
autos de ēdei tous dialogismous autōn, eipen de tō andri tō xēran echonti tēn cheira Egeire kai stēthi eis to meson; kai anastas estē.

autos de edei tous dialogismous auton, eipen de to andri to xeran echonti ten cheira Egeire kai stethi eis to meson; kai anastas este.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
autos de ēdei tous dialogismous autōn, eipen de tō andri tō xēran echonti tēn cheira Egeire kai stēthi eis to meson; kai anastas estē.

autos de edei tous dialogismous auton, eipen de to andri to xeran echonti ten cheira Egeire kai stethi eis to meson; kai anastas este.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:8 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
autos de ēdei tous dialogismous autōn eipen de tō andri tō xēran echonti tēn cheira egeire kai stēthi eis to meson kai anastas estē

autos de Edei tous dialogismous autOn eipen de tO andri tO xEran echonti tEn cheira egeire kai stEthi eis to meson kai anastas estE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:8 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
autos de ēdei tous dialogismous autōn kai eipen tō anthrōpō tō xēran echonti tēn cheira egeirai kai stēthi eis to meson o de anastas estē

autos de Edei tous dialogismous autOn kai eipen tO anthrOpO tO xEran echonti tEn cheira egeirai kai stEthi eis to meson o de anastas estE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:8 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
autos de ēdei tous dialogismous autōn kai eipen tō anthrōpō tō xēran echonti tēn cheira egeirai kai stēthi eis to meson o de anastas estē

autos de Edei tous dialogismous autOn kai eipen tO anthrOpO tO xEran echonti tEn cheira egeirai kai stEthi eis to meson o de anastas estE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:8 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
autos de ēdei tous dialogismous autōn kai eipen tō anthrōpō tō xēran echonti tēn cheira egeirai kai stēthi eis to meson o de anastas estē

autos de Edei tous dialogismous autOn kai eipen tO anthrOpO tO xEran echonti tEn cheira egeirai kai stEthi eis to meson o de anastas estE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:8 Westcott/Hort - Transliterated
autos de ēdei tous dialogismous autōn eipen de tō andri tō xēran echonti tēn cheira egeire kai stēthi eis to meson kai anastas estē

autos de Edei tous dialogismous autOn eipen de tO andri tO xEran echonti tEn cheira egeire kai stEthi eis to meson kai anastas estE

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:8 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
autos de ēdei tous dialogismous autōn eipen de tō andri tō xēran echonti tēn cheira egeire kai stēthi eis to meson kai anastas estē

autos de Edei tous dialogismous autOn eipen de tO andri tO xEran echonti tEn cheira egeire kai stEthi eis to meson kai anastas estE

Lukács 6:8 Hungarian: Karoli
Õ pedig tudván azoknak gondolatait, monda a száradt kezû embernek: Kelj fel és állj elõ! És felkelvén, elõálla.

La evangelio laŭ Luko 6:8 Esperanto
Sed li sciis iliajn pensojn, kaj li diris al la viro, kiu havis la manon velkintan:Levigxu, kaj starigxu en la mezo. Kaj li levigxis kaj starigxis.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 6:8 Finnish: Bible (1776)
Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi sille ihmiselle, jolla kuivettunut käsi oli: nouse ja tule edes! Niin hän nousi ja seisoi.

Luc 6:8 French: Darby
Et lui connut leurs pensees et dit à l'homme qui avait la main seche: Leve-toi, et tiens-toi là devant tous. Et s'etant leve, il se tint là.

Luc 6:8 French: Louis Segond (1910)
Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche: Lève-toi, et tiens-toi là au milieu. Il se leva, et se tint debout.

Luc 6:8 French: Martin (1744)
Mais il connaissait leurs pensées; et il dit à l'homme qui avait la main sèche : lève-toi, et tiens-toi debout au milieu. Et lui se levant se tint debout.

Lukas 6:8 German: Modernized
Er aber merkete ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen mit der dürren Hand: Stehe auf und tritt hervor! Und er stund auf und trat dahin.

Lukas 6:8 German: Luther (1912)
Er aber merkte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen mit der dürren Hand: Stehe auf und tritt hervor! Und er stand auf und trat dahin.

Lukas 6:8 German: Textbibel (1899)
Er aber wußte um ihre Gedanken; er sagte aber zu dem Mann mit der geschwundenen Hand: auf, trete vor; und er erhob sich und stand.

Luca 6:8 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma egli conosceva i loro pensieri, e disse all’uomo che avea la man secca: Lèvati, e sta su nel mezzo! Ed egli, alzatosi, stette su.

Luca 6:8 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma egli conosceva i lor pensieri, e disse all’uomo che avea la man secca: Levati, e sta’ in piè ivi in mezzo. Ed egli, levatosi, stette in piè.

LUKAS 6:8 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi Ia sendiri mengetahui pikiran mereka itu, lalu berkatalah Ia kepada orang yang mati tangan itu, "Bangunlah engkau berdiri di tengah-tengah." Maka bangkitlah ia berdiri di tengah.

Luke 6:8 Kabyle: NT
Lameɛna Sidna Ɛisa yessnen ixemmimen-nsen, yekker yenna i wergaz-nni iwumi yekref ufus : Ekker tbeddeḍ dagi di tlemmast n lɣaci. Argaz-nni yekker ibedd.

누가복음 6:8 Korean
예수께서 저희 생각을 아시고 손마른 사람에게 이르시되 `일어나 한가운데 서라' 하시니 저가 일어나 서거늘

Lucas 6:8 Latin: Vulgata Clementina
Ipse vero sciebat cogitationes eorum : et ait homini qui habebat manum aridam : Surge, et sta in medium. Et surgens stetit.

Sv. Lūkass 6:8 Latvian New Testament
Bet Viņš, zinādams to domas, sacīja cilvēkam, kam roka bija sausa: Celies un stājies šeit vidū! Un viņš piecēlās un nostājās,

Evangelija pagal Lukà 6:8 Lithuanian
Bet Jis, žinodamas jų mintis, tarė vyrui su padžiūvusia ranka: “Kelkis ir stok į vidurį”. Tas atsistojo.

Luke 6:8 Maori
Na ka mohio ia ki o ratou whakaaro, ka mea ki te tangata i te ringa memenge, Whakatika, e tu ki waenganui. A whakatika ana ia, tu ana.

Lukas 6:8 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men han visste deres tanker, og han sa til mannen som hadde den visne hånd: Stå op og kom frem! Og han stod op og trådte frem.

Lucas 6:8 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero El sabía lo que ellos estaban pensando, y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó.

Lucas 6:8 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pero El sabía lo que ellos estaban pensando, y dijo al hombre que tenía la mano seca (paralizada): "Levántate y ven acá." Y él, levantándose, se puso de pie.

Lucas 6:8 Spanish: Reina Valera Gómez
Pero Él conocía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que tenía seca la mano: Levántate, y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie.

Lucas 6:8 Spanish: Reina Valera 1909
Mas él sabía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate, y ponte en medio. Y él levantándose, se puso en pie.

Lucas 6:8 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas él sabía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate, y ponte en medio. Y él levantándose, se puso en pie.

Lucas 6:8 Bíblia King James Atualizada Português
Todavia, Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam, mesmo assim pediu ao homem da mão atrofiada: “Levanta-te, vem à frente e permanece em pé aqui no meio”. E o homem se levantou e atendeu a Ele.

Lucas 6:8 Portugese Bible
Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te, e fica em pé aqui no maio. E ele, levantando-se, ficou em pé.   

Luca 6:8 Romanian: Cornilescu
Dar El le ştia gîndurile; şi a zis omului, care avea mîna uscată: ,,Scoală-te, şi stăi în mijloc.`` El s'a sculat, şi a stătut în picioare.

От Луки 6:8 Russian: Synodal Translation (1876)
Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи на средину. И он встал и выступил.

От Луки 6:8 Russian koi8r
Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи на средину. И он встал и выступил.

Luke 6:8 Shuar New Testament
T·rasha Jesuska ni Enentßimmiarin nekariarmiayi. T·mayat uweje jakaan chicharuk "Jui ajapΘn wajasta" Tφmiayi. Tutai aishman ajapΘn wajasmiayi.

Lukas 6:8 Swedish (1917)
Men han förstod deras tankar och sade till mannen som hade den förvissnade handen: »Stå upp, och träd fram.» Då stod han upp och trädde fram.

Luka 6:8 Swahili NT
Lakini Yesu alijua mawazo yao, akamwambia yule mwenye mkono uliopooza, "Inuka, simama katikati." Yule mtu akaenda akasimama katikati.

Lucas 6:8 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't nalalaman niya ang kanilang mga kaisipan; at sinabi niya sa lalake na tuyo ang kamay, Magtindig ka at tumayo ka sa gitna. At siya'y nagtindig at tumayo.

ลูกา 6:8 Thai: from KJV
แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขา จึงตรัสแก่คนมือลีบนั้นว่า "จงลุกขึ้นมายืนอยู่ข้างหน้า" เขาก็ลุกขึ้นยืน

Luka 6:8 Turkish
İsa, onların ne düşündüklerini biliyordu. Eli sakat olan adama, ‹‹Ayağa kalk, öne çık›› dedi. O da kalktı, orta yerde durdu.

Лука 6:8 Ukrainian: NT
Він же знав думки їх, і рече чоловіку сухорукому: Устань і стань на середину. Він же, вставши, стояв.

Luke 6:8 Uma New Testament
Aga na'inca moto Yesus anu hi nono-ra. Toe pai' na'uli' mpo'uli' -ki tauna to mate pale-na hamali toei: "Mai-moko mokore hi laintongo' rei!" Hilou mpu'u-imi-hawo mokore hi ree.

Lu-ca 6:8 Vietnamese (1934)
Nhưng Ngài biết ý tưởng họ, nên phán cùng người teo tay rằng: Hãy chờ dậy, đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy, và đứng lên.

Luke 6:7
Top of Page
Top of Page