Luke 6:37
New International Version
"Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven.

New Living Translation
"Do not judge others, and you will not be judged. Do not condemn others, or it will all come back against you. Forgive others, and you will be forgiven.

English Standard Version
“Judge not, and you will not be judged; condemn not, and you will not be condemned; forgive, and you will be forgiven;

New American Standard Bible
"Do not judge, and you will not be judged; and do not condemn, and you will not be condemned; pardon, and you will be pardoned.

King James Bible
Judge not, and ye shall not be judged: condemn not, and ye shall not be condemned: forgive, and ye shall be forgiven:

Holman Christian Standard Bible
"Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven.

International Standard Version
"Stop judging, and you'll never be judged. Stop condemning, and you'll never be condemned. Forgive, and you'll be forgiven.

NET Bible
"Do not judge, and you will not be judged; do not condemn, and you will not be condemned; forgive, and you will be forgiven.

Aramaic Bible in Plain English
“Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven.”

GOD'S WORD® Translation
"Stop judging, and you will never be judged. Stop condemning, and you will never be condemned. Forgive, and you will be forgiven.

Jubilee Bible 2000
Judge not, and ye shall not be judged; condemn not, and ye shall not be condemned; forgive, and ye shall be forgiven;

King James 2000 Bible
Judge not, and you shall not be judged: condemn not, and you shall not be condemned: forgive, and you shall be forgiven:

American King James Version
Judge not, and you shall not be judged: condemn not, and you shall not be condemned: forgive, and you shall be forgiven:

American Standard Version
And judge not, and ye shall not be judged: and condemn not, and ye shall not be condemned: release, and ye shall be released:

Douay-Rheims Bible
Judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you shall be forgiven.

Darby Bible Translation
And judge not, and ye shall not be judged; condemn not, and ye shall not be condemned. Remit, and it shall be remitted to you.

English Revised Version
And judge not, and ye shall not be judged: and condemn not, and ye shall not be condemned: release, and ye shall be released:

Webster's Bible Translation
Judge not, and ye shall not be judged: condemn not, and ye shall not be condemned: forgive, and ye shall be forgiven:

Weymouth New Testament
"Judge not, and you shall not be judged; condemn not, and you shall not be condemned; pardon, and you shall be pardoned;

World English Bible
Don't judge, and you won't be judged. Don't condemn, and you won't be condemned. Set free, and you will be set free.

Young's Literal Translation
'And judge not, and ye may not be judged; condemn not, and ye may not be condemned; release, and ye shall be released.

Lukas 6:37 Afrikaans PWL
Julle moenie oordeel nie, dan sal julle nie geoordeel word nie. Julle moenie veroordeel nie, dan sal julle nie veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word.

Luka 6:37 Albanian
Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni; mos dënoni dhe nuk do të dënoheni; falni dhe do të jeni të falur.

ﻟﻮﻗﺎ 6:37 Arabic: Smith & Van Dyke
ولا تدينوا فلا تدانوا. لا تقضوا على احد فلا يقضى عليكم. اغفروا يغفر لكم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 6:37 Armenian (Western): NT
«Մի՛ դատէք՝ ու պիտի չդատուիք. մի՛ դատապարտէք՝ եւ պիտի չդատապարտուիք. ներեցէ՛ք՝ ու պիտի ներուի ձեզի:

Euangelioa S. Luc-en araura.  6:37 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ezteçaçuela iudica, eta etzarete iudicaturen: ezteçaçuela condemna eta etzarete condemnaturen: barka eçaçue, eta barkaturen çaiçue.

Dyr Laux 6:37 Bavarian
Richttß nit, naacherd werdtß aau ös nit grichtt! Verurtltß nit, dann werdtß aau ös nit verurtlt! Laasstß aynander d Schuld naach, naacherd werd aau enker Schuld erlaassn!

Лука 6:37 Bulgarian
Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъждани; прощавайте, и ще бъдете простени;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「不要評斷人,你們就絕不被評斷;不要定人的罪,你們就絕不被定罪;要饒恕人,你們就會被饒恕。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“不要评断人,你们就绝不被评断;不要定人的罪,你们就绝不被定罪;要饶恕人,你们就会被饶恕。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們不要論斷人,就不被論斷。你們不要定人的罪,就不被定罪。你們要饒恕人,就必蒙饒恕。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们不要论断人,就不被论断。你们不要定人的罪,就不被定罪。你们要饶恕人,就必蒙饶恕。

路 加 福 音 6:37 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 不 要 論 斷 人 , 就 不 被 論 斷 ; 你 們 不 要 定 人 的 罪 , 就 不 被 定 罪 ; 你 們 要 饒 恕 人 , 就 必 蒙 饒 恕 ( 饒 恕 : 原 文 作 釋 放 ) ;

路 加 福 音 6:37 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 不 要 论 断 人 , 就 不 被 论 断 ; 你 们 不 要 定 人 的 罪 , 就 不 被 定 罪 ; 你 们 要 饶 恕 人 , 就 必 蒙 饶 恕 ( 饶 恕 : 原 文 作 释 放 ) ;

Evanðelje po Luki 6:37 Croatian Bible
Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se.

Lukáš 6:37 Czech BKR
Nesuďte, a nebudete souzeni. Nepotupujte, a nebudete potupeni. Odpouštějte, a budeť vám odpuštěno.

Lukas 6:37 Danish
Og dømmer ikke, saa skulle I ikke dømmes; fordømmer ikke, saa skulle I ikke fordømmes; forlader, saa skal der forlades eder;

Lukas 6:37 Dutch Staten Vertaling
En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden; verdoemt niet, en gij zult niet verdoemd worden; laat los, en gij zult losgelaten worden.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε· καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε. ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε·

Westcott and Hort 1881
καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε· καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε. ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε· καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε. ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε·

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε. Μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε· ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε·

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε· μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε· ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε·

Tischendorf 8th Edition
καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε· καὶ μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε. ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε·

Scrivener's Textus Receptus 1894
μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε. μὴ καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε· ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε·

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ μὴ κρίνετε καὶ οὐ μὴ κριθῆτε· μὴ καταδικάζετε καὶ οὐ μὴ καταδικασθῆτε ἀπολύετε καὶ ἀπολυθήσεσθε·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και μη κρινετε και ου μη κριθητε και μη καταδικαζετε και ου μη καταδικασθητε απολυετε και απολυθησεσθε

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και μη κρινετε και ου μη κριθητε και μη καταδικαζετε και ου μη καταδικασθητε απολυετε και απολυθησεσθε

Stephanus Textus Receptus 1550
και μη κρινετε και ου μη κριθητε μη καταδικαζετε και ου μη καταδικασθητε απολυετε και απολυθησεσθε

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
μη κρινετε, και ου μη κριθητε. μη καταδικαζετε, και ου μη καταδικασθητε· απολυετε, και απολυθησεσθε·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και μη κρινετε και ου μη κριθητε μη καταδικαζετε και ου μη καταδικασθητε απολυετε και απολυθησεσθε

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και μη κρινετε και ου μη κριθητε και μη καταδικαζετε και ου μη καταδικασθητε απολυετε και απολυθησεσθε

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai mē krinete, kai ou mē krithēte; kai mē katadikazete, kai ou mē katadikasthēte. apolyete, kai apolythēsesthe;

kai me krinete, kai ou me krithete; kai me katadikazete, kai ou me katadikasthete. apolyete, kai apolythesesthe;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai mē krinete, kai ou mē krithēte; kai mē katadikazete, kai ou mē katadikasthēte. apolyete, kai apolythēsesthe;

kai me krinete, kai ou me krithete; kai me katadikazete, kai ou me katadikasthete. apolyete, kai apolythesesthe;

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:37 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai mē krinete kai ou mē krithēte kai mē katadikazete kai ou mē katadikasthēte apoluete kai apoluthēsesthe

kai mE krinete kai ou mE krithEte kai mE katadikazete kai ou mE katadikasthEte apoluete kai apoluthEsesthe

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:37 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai mē krinete kai ou mē krithēte mē katadikazete kai ou mē katadikasthēte apoluete kai apoluthēsesthe

kai mE krinete kai ou mE krithEte mE katadikazete kai ou mE katadikasthEte apoluete kai apoluthEsesthe

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:37 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai mē krinete kai ou mē krithēte mē katadikazete kai ou mē katadikasthēte apoluete kai apoluthēsesthe

kai mE krinete kai ou mE krithEte mE katadikazete kai ou mE katadikasthEte apoluete kai apoluthEsesthe

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:37 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
mē krinete kai ou mē krithēte mē katadikazete kai ou mē katadikasthēte apoluete kai apoluthēsesthe

mE krinete kai ou mE krithEte mE katadikazete kai ou mE katadikasthEte apoluete kai apoluthEsesthe

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:37 Westcott/Hort - Transliterated
kai mē krinete kai ou mē krithēte kai mē katadikazete kai ou mē katadikasthēte apoluete kai apoluthēsesthe

kai mE krinete kai ou mE krithEte kai mE katadikazete kai ou mE katadikasthEte apoluete kai apoluthEsesthe

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:37 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai mē krinete kai ou mē krithēte kai mē katadikazete kai ou mē katadikasthēte apoluete kai apoluthēsesthe

kai mE krinete kai ou mE krithEte kai mE katadikazete kai ou mE katadikasthEte apoluete kai apoluthEsesthe

Lukács 6:37 Hungarian: Karoli
Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik;

La evangelio laŭ Luko 6:37 Esperanto
Kaj ne jugxu, kaj vi ne estos jugxitaj; kaj ne kondamnu, kaj vi ne estos kondamnitaj; liberigu, kaj vi estos liberigitaj;

Evankeliumi Luukkaan mukaan 6:37 Finnish: Bible (1776)
Älkäät tuomitko, ettei teitä tuomittaisi: älkäät sadatelko, ettei teitä sadateltaisi: anteeksi antakaat, niin teille anteeksi annetaan.

Luc 6:37 French: Darby
et ne jugez pas, et vous ne serez point juges; ne condamnez pas, et vous ne serez point condamnes; acquittez, et vous serez acquittes;

Luc 6:37 French: Louis Segond (1910)
Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés; absolvez, et vous serez absous.

Luc 6:37 French: Martin (1744)
Et ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés; quittez, et il vous sera quitté.

Lukas 6:37 German: Modernized
Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammet nicht, so werdet ihr auch nicht verdammet. Vergebet, so wird euch vergeben.

Lukas 6:37 German: Luther (1912)
Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammet nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebet, so wird euch vergeben.

Lukas 6:37 German: Textbibel (1899)
Und richtet nicht, so werdet ihr nimmermehr gerichtet werden; und verurteilt nicht, so werdet ihr nimmermehr verurteilt werden. Sprechet los, so werdet ihr losgesprochen werden.

Luca 6:37 Italian: Riveduta Bible (1927)
Non giudicate, e non sarete giudicati; non condannate, e non sarete condannati; perdonate, e vi sarà perdonato.

Luca 6:37 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E non giudicate, e non sarete giudicati; non condannate, e non sarete condannati; rimettete, e vi sarà rimesso.

LUKAS 6:37 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan janganlah kamu menuduh orang, niscaya kamu pun tiada akan dituduh; dan jangan menyalahkan orang, niscaya kamu pun tiada akan disalahkan; lepaskanlah, niscaya kamu pun akan dilepaskan.

Luke 6:37 Kabyle: NT
Ur țḥasabet ara wiyaḍ iwakken Sidi Ṛebbi ur kkun-ițḥasab ara. Ur ḥekkmet ara ɣef wiyaḍ iwakken Sidi Ṛebbi ur iḥekkem ara fell-awen. Semmḥet i wiyaḍ iwakken a wen isameḥ Sidi Ṛebbi.

누가복음 6:37 Korean
비판치 말라 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요 정죄하지말라 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요 용서하라 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요

Lucas 6:37 Latin: Vulgata Clementina
Nolite judicare, et non judicabimini : nolite condemnare, et non condemnabimini. Dimitte, et dimittemini.

Sv. Lūkass 6:37 Latvian New Testament
Netiesājiet, tad arī jūs netiksiet tiesāti, nepazudiniet, tad arī jūs netiksiet pazudināti, piedodiet, tad arī jums tiks piedots!

Evangelija pagal Lukà 6:37 Lithuanian
Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.

Luke 6:37 Maori
Kaua e whakawa, a e kore koutou e whakawakia: kaua e whakatau he, a e kore te he e whakataua ki a koutou: houhia te rongo, a e houhia ano te rongo ki a koutou.

Lukas 6:37 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og døm ikke, så skal I ikke dømmes, og fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes; forlat, så skal eder forlates;

Lucas 6:37 Spanish: La Biblia de las Américas
No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados.

Lucas 6:37 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"No juzguen, y no serán juzgados; no condenen, y no serán condenados; perdonen, y serán perdonados.

Lucas 6:37 Spanish: Reina Valera Gómez
No juzguéis, y no seréis juzgados: No condenéis, y no seréis condenados: Perdonad, y seréis perdonados.

Lucas 6:37 Spanish: Reina Valera 1909
No juzguéis, y no seréis juzgados: no condenéis, y no seréis condenados: perdonad, y seréis perdonados.

Lucas 6:37 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados.

Lucas 6:37 Bíblia King James Atualizada Português
Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis condenados; perdoai e sereis perdoados.

Lucas 6:37 Portugese Bible
Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, e não sereis condenados; perdoai, e sereis perdoados.   

Luca 6:37 Romanian: Cornilescu
Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osîndiţi, şi nu veţi fi osîndiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.

От Луки 6:37 Russian: Synodal Translation (1876)
Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете;

От Луки 6:37 Russian koi8r
Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете;

Luke 6:37 Shuar New Testament
`Chikicha T·ramuri ti Enentßimtusairap. N·nisan Yuska Atumφ tunaarin iirtamsashtatui. Chikicha tunaarin "nuke asutniatniuiti" tiirap. N·nisan Yus atumin sumamtikramashtatrume. Tsankurnairatarum. N·nisan Yus tsankurtamprattawai.

Lukas 6:37 Swedish (1917)
Dömen icke, så skolen I icke bliva dömda; fördömen icke, så skolen I icke bliva fördömda. Förlåten, och eder skall bliva förlåtet.

Luka 6:37 Swahili NT
Msiwahukumu wengine, nanyi hamtahukumiwa; msiwalaumu wengine, nanyi hamtalaumiwa; wasameheni wengine, nanyi mtasamehewa.

Lucas 6:37 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo hahatulan: at huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo parurusahan: mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain:

ลูกา 6:37 Thai: from KJV
อย่าวินิจฉัยโทษเขา และท่านทั้งหลายจะไม่ได้ถูกวินิจฉัยโทษ อย่ากล่าวโทษเขา และท่านทั้งหลายจะไม่ถูกกล่าวโทษ จงยกโทษให้เขา และท่านจะได้รับการอภัยโทษ

Luka 6:37 Turkish
‹‹Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız.

Лука 6:37 Ukrainian: NT
І не судіть, то й не будете суджені; не осуджуйте, то й не будете осуджені; прощайте, то й буде вам прощено.

Luke 6:37 Uma New Testament
"Neo' -ta mpotudo' sala' doo, bona uma wo'o mpai' Pue' Ala mpotudo' sala' -ta. Neo' mpo'uli' tauna to masala' kana rahuku', bona uma wo'o mpai' Pue' Ala mpohuku' -ta. Ampungi sala' doo, Pue' Ala wo'o mpai' mpo'ampungi sala' -ta.

Lu-ca 6:37 Vietnamese (1934)
Ðừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.

Luke 6:36
Top of Page
Top of Page