Luke 6:17
New International Version
He went down with them and stood on a level place. A large crowd of his disciples was there and a great number of people from all over Judea, from Jerusalem, and from the coastal region around Tyre and Sidon,

New Living Translation
When they came down from the mountain, the disciples stood with Jesus on a large, level area, surrounded by many of his followers and by the crowds. There were people from all over Judea and from Jerusalem and from as far north as the seacoasts of Tyre and Sidon.

English Standard Version
And he came down with them and stood on a level place, with a great crowd of his disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem and the seacoast of Tyre and Sidon,

New American Standard Bible
Jesus came down with them and stood on a level place; and there was a large crowd of His disciples, and a great throng of people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon,

King James Bible
And he came down with them, and stood in the plain, and the company of his disciples, and a great multitude of people out of all Judaea and Jerusalem, and from the sea coast of Tyre and Sidon, which came to hear him, and to be healed of their diseases;

Holman Christian Standard Bible
After coming down with them, He stood on a level place with a large crowd of His disciples and a great number of people from all Judea and Jerusalem and from the seacoast of Tyre and Sidon.

International Standard Version
Then Jesus came down with them and stood on a level place, along with many of his disciples and a large gathering of people from all over Judea, Jerusalem, and the seacoast of Tyre and Sidon.

NET Bible
Then he came down with them and stood on a level place. And a large number of his disciples had gathered along with a vast multitude from all over Judea, from Jerusalem, and from the seacoast of Tyre and Sidon. They came to hear him and to be healed of their diseases,

Aramaic Bible in Plain English
And Yeshua descended with them and he stood in the valley and a great crowd of his disciples and a multitude of crowds of people from all of Judea and from Jerusalem and from the sea coast of Tyre and Sidon

GOD'S WORD® Translation
Jesus came down from the mountain with them and stood on a level place. A large crowd of his disciples and many other people were there. They had come from all over Judea, Jerusalem, and the seacoast of Tyre and Sidon.

Jubilee Bible 2000
And he came down with them and stood in the plain, and the company of his disciples and a great multitude of people out of all Judaea and Jerusalem and from the sea coast of Tyre and Sidon, who came to hear him and to be healed of their diseases;

King James 2000 Bible
And he came down with them, and stood in the plain, and the company of his disciples, and a great multitude of people out of all Judaea and Jerusalem, and from the seacoast of Tyre and Sidon, who came to hear him, and to be healed of their diseases;

American King James Version
And he came down with them, and stood in the plain, and the company of his disciples, and a great multitude of people out of all Judaea and Jerusalem, and from the sea coast of Tyre and Sidon, which came to hear him, and to be healed of their diseases;

American Standard Version
and he came down with them, and stood on a level place, and a great multitude of his disciples, and a great number of the people from all Judaea and Jerusalem, and the sea coast of Tyre and Sidon, who came to hear him, and to be healed of their diseases;

Douay-Rheims Bible
And coming down with them, he stood in a plain place, and the company of his disciples, and a very great multitude of people from all Judea and Jerusalem, and the sea coast both of Tyre and Sidon,

Darby Bible Translation
and having descended with them, he stood on a level place, and a crowd of his disciples, and a great multitude of the people from all Judaea and Jerusalem, and the sea coast of Tyre and Sidon, who came to hear him, and to be healed of their diseases;

English Revised Version
and he came down with them, and stood on a level place, and a great multitude of his disciples, and a great number of the people from all Judaea and Jerusalem, and the sea coast of Tyre and Sidon, which came to hear him, and to be healed of their diseases;

Webster's Bible Translation
And he came down with them, and stood in the plain; and the company of his disciples, and a great multitude of people out of all Judea and Jerusalem, and from the sea-coast of Tyre and Sidon, who came to hear him, and to be healed of their diseases;

Weymouth New Testament
With these He came down till He reached a level place, where there was a great crowd of His disciples, and a multitude of people from every part of Judaea, from Jerusalem, and from the sea-side district of Tyre and Sidon, who came to hear Him and to be cured of their diseases;

World English Bible
He came down with them, and stood on a level place, with a crowd of his disciples, and a great number of the people from all Judea and Jerusalem, and the sea coast of Tyre and Sidon, who came to hear him and to be healed of their diseases;

Young's Literal Translation
and having come down with them, he stood upon a level spot, and a crowd of his disciples, and a great multitude of the people from all Judea, and Jerusalem, and the maritime Tyre and Sidon, who came to hear him, and to be healed of their sicknesses,

Lukas 6:17 Afrikaans PWL
Yeshua het saam met hulle afgeklim en in die vallei gaan staan en daar was ’n menigte van Sy studentevolgelinge en ’n groot menigte mense van die hele Y’hudah, Yerushalayim en van die kus van Tzor en Tzidon af

Luka 6:17 Albanian
Pastaj, pasi zbriti bashkë me ta, ndaloi në një vend të sheshtë, me turmën e dishepujve të vet dhe me një numër të madh njerëzish nga gjithë Judea, nga Jeruzalemi dhe nga bregdeti i Tiros dhe i Sidonit, të cilët kishin ardhur për ta dëgjuar atë dhe për t'u shëruar nga sëmundjet e veta;

ﻟﻮﻗﺎ 6:17 Arabic: Smith & Van Dyke
ونزل معهم ووقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية واورشليم وساحل صور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوه ويشفوا من امراضهم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 6:17 Armenian (Western): NT
Անոնց հետ իջնելով՝ տափարակ տեղ մը կայնեցաւ, ինչպէս նաեւ իր աշակերտներուն խումբը եւ ժողովուրդի մեծ բազմութիւն մը՝ ամբողջ Հրէաստանէն, Երուսաղէմէն, ու Տիւրոսի եւ Սիդոնի ծովեզերքէն.

Euangelioa S. Luc-en araura.  6:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta iautsiric hequin, gueldi cdin leku plano batetan, bere discipuluzco companiarequin, eta populu mulço handirequin Iudea gucitic, eta Ierusalemetic, eta Tyrco eta Sidongo itsas bazterretic, cein ethorri baitziraden hura ençun leçatençat, eta bere eritassunetaric senda litecençat:

Dyr Laux 6:17 Bavarian
Dyr Iesen stig mit ien wider über n Berg abhin. In dyr Braittn blib yr mit ayner groossn Schar Jünger von iem steen; und aynn Hauffen Leut aus n gantzn Judnland, aus Ruslham und von dyr Türser und Sidner Anfurt

Лука 6:17 Bulgarian
И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място; [спряха се там] и голямо множество от учениците Му и голяма навалица от люде от цяла Юдея и Ерусалим и от тирското и сидонското крайморие, които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌與他們一起下了山,站在一塊平地上。那裡有他的一大群門徒,還有來自整個猶太地區、耶路撒冷以及沿海的提爾和西頓的一大群人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣与他们一起下了山,站在一块平地上。那里有他的一大群门徒,还有来自整个犹太地区、耶路撒冷以及沿海的提尔和西顿的一大群人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌和他們下了山,站在一塊平地上。同站的有許多門徒,又有許多百姓,從猶太全地和耶路撒冷,並推羅、西頓的海邊來,都要聽他講道,又指望醫治他們的病。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣和他们下了山,站在一块平地上。同站的有许多门徒,又有许多百姓,从犹太全地和耶路撒冷,并推罗、西顿的海边来,都要听他讲道,又指望医治他们的病。

路 加 福 音 6:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 和 他 們 下 了 山 , 站 在 一 塊 平 地 上 ; 同 站 的 有 許 多 門 徒 , 又 有 許 多 百 姓 , 從 猶 太 全 地 和 耶 路 撒 冷 , 並 推 羅 、 西 頓 的 海 邊 來 , 都 要 聽 他 講 道 , 又 指 望 醫 治 他 們 的 病 ;

路 加 福 音 6:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 和 他 们 下 了 山 , 站 在 一 块 平 地 上 ; 同 站 的 有 许 多 门 徒 , 又 有 许 多 百 姓 , 从 犹 太 全 地 和 耶 路 撒 冷 , 并 推 罗 、 西 顿 的 海 边 来 , 都 要 听 他 讲 道 , 又 指 望 医 治 他 们 的 病 ;

Evanðelje po Luki 6:17 Croatian Bible
Isus siđe s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja tirskog i sidonskog

Lukáš 6:17 Czech BKR
I sstoupiv s nimi s hory, stál na místě polním, a zástup učedlníků jeho, a množství veliké lidu ze všeho Judstva i z Jeruzaléma, i z Týru i z Sidonu, jenž při moři jsou, kteříž byli přišli, aby jej slyšeli a uzdraveni byli od neduhů svých,

Lukas 6:17 Danish
Og han gik ned med dem og stod paa et jævnt Sted, og der var en Skare af hans Disciple og en stor Mængde af Folket fra hele Judæa og Jerusalem og Kysten ved Tyrus og Sidon,

Lukas 6:17 Dutch Staten Vertaling
En met hen afgekomen zijnde, stond Hij op een vlakke plaats, en met Hem de schare Zijner discipelen, en een grote menigte des volks van geheel Judea en Jeruzalem, en van den zeekant van Tyrus en Sidon;

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ καταβὰς μετ’ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος,

Westcott and Hort 1881
καὶ καταβὰς μετ' αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ καταβὰς μετ' αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος,

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ καταβὰς μετ’ αὐτῶν, ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ τῆς παραλίου Tύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ, καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν·

Greek Orthodox Church 1904
καὶ καταβὰς μετ’ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν,

Tischendorf 8th Edition
καὶ καταβὰς μετ’ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν,

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ καταβὰς μετ’ αὐτῶν, ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ, καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἵ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ, καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν·

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ καταβὰς μετ' αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος οἵ ἦλθον ἀκοῦσαί αὐτοῦ, καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν,

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και καταβας μετ αυτων εστη επι τοπου πεδινου και οχλος πολυς μαθητων αυτου και πληθος πολυ του λαου απο πασης της ιουδαιας και ιερουσαλημ και της παραλιου τυρου και σιδωνος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και καταβας μετ αυτων εστη επι τοπου πεδινου και οχλος πολυς μαθητων αυτου και πληθος πολυ του λαου απο πασης της ιουδαιας και ιερουσαλημ και της παραλιου τυρου και σιδωνος οι ηλθον ακουσαι αυτου και ιαθηναι απο των νοσων αυτων

Stephanus Textus Receptus 1550
και καταβας μετ αυτων εστη επι τοπου πεδινου και οχλος μαθητων αυτου και πληθος πολυ του λαου απο πασης της ιουδαιας και ιερουσαλημ και της παραλιου τυρου και σιδωνος οι ηλθον ακουσαι αυτου και ιαθηναι απο των νοσων αυτων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και καταβας μετ αυτων, εστη επι τοπου πεδινου, και οχλος μαθητων αυτου, και πληθος πολυ του λαου απο πασης της Ιουδαιας και Ιερουσαλημ, και της παραλιου Τυρου και Σιδωνος, οι ηλθον ακουσαι αυτου, και ιαθηναι απο των νοσων αυτων·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και καταβας μετ αυτων εστη επι τοπου πεδινου και οχλος μαθητων αυτου και πληθος πολυ του λαου απο πασης της ιουδαιας και ιερουσαλημ και της παραλιου τυρου και σιδωνος οι ηλθον ακουσαι αυτου και ιαθηναι απο των νοσων αυτων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και καταβας μετ αυτων εστη επι τοπου πεδινου και οχλος πολυς μαθητων αυτου και πληθος πολυ του λαου απο πασης της ιουδαιας και ιερουσαλημ και της παραλιου τυρου και σιδωνος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai katabas met’ autōn estē epi topou pedinou, kai ochlos polys mathētōn autou, kai plēthos poly tou laou apo pasēs tēs Ioudaias kai Hierousalēm kai tēs paraliou Tyrou kai Sidōnos,

kai katabas met’ auton este epi topou pedinou, kai ochlos polys matheton autou, kai plethos poly tou laou apo pases tes Ioudaias kai Hierousalem kai tes paraliou Tyrou kai Sidonos,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai katabas met' autōn estē epi topou pedinou, kai ochlos polys mathētōn autou, kai plēthos poly tou laou apo pasēs tēs Ioudaias kai Ierousalēm kai tēs paraliou Tyrou kai Sidōnos,

kai katabas met' auton este epi topou pedinou, kai ochlos polys matheton autou, kai plethos poly tou laou apo pases tes Ioudaias kai Ierousalem kai tes paraliou Tyrou kai Sidonos,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:17 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai katabas met autōn estē epi topou pedinou kai ochlos polus mathētōn autou kai plēthos polu tou laou apo pasēs tēs ioudaias kai ierousalēm kai tēs paraliou turou kai sidōnos oi ēlthon akousai autou kai iathēnai apo tōn nosōn autōn

kai katabas met autOn estE epi topou pedinou kai ochlos polus mathEtOn autou kai plEthos polu tou laou apo pasEs tEs ioudaias kai ierousalEm kai tEs paraliou turou kai sidOnos oi Elthon akousai autou kai iathEnai apo tOn nosOn autOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:17 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai katabas met autōn estē epi topou pedinou kai ochlos mathētōn autou kai plēthos polu tou laou apo pasēs tēs ioudaias kai ierousalēm kai tēs paraliou turou kai sidōnos oi ēlthon akousai autou kai iathēnai apo tōn nosōn autōn

kai katabas met autOn estE epi topou pedinou kai ochlos mathEtOn autou kai plEthos polu tou laou apo pasEs tEs ioudaias kai ierousalEm kai tEs paraliou turou kai sidOnos oi Elthon akousai autou kai iathEnai apo tOn nosOn autOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:17 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai katabas met autōn estē epi topou pedinou kai ochlos mathētōn autou kai plēthos polu tou laou apo pasēs tēs ioudaias kai ierousalēm kai tēs paraliou turou kai sidōnos oi ēlthon akousai autou kai iathēnai apo tōn nosōn autōn

kai katabas met autOn estE epi topou pedinou kai ochlos mathEtOn autou kai plEthos polu tou laou apo pasEs tEs ioudaias kai ierousalEm kai tEs paraliou turou kai sidOnos oi Elthon akousai autou kai iathEnai apo tOn nosOn autOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:17 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai katabas met autōn estē epi topou pedinou kai ochlos mathētōn autou kai plēthos polu tou laou apo pasēs tēs ioudaias kai ierousalēm kai tēs paraliou turou kai sidōnos oi ēlthon akousai autou kai iathēnai apo tōn nosōn autōn

kai katabas met autOn estE epi topou pedinou kai ochlos mathEtOn autou kai plEthos polu tou laou apo pasEs tEs ioudaias kai ierousalEm kai tEs paraliou turou kai sidOnos oi Elthon akousai autou kai iathEnai apo tOn nosOn autOn

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:17 Westcott/Hort - Transliterated
kai katabas met autōn estē epi topou pedinou kai ochlos polus mathētōn autou kai plēthos polu tou laou apo pasēs tēs ioudaias kai ierousalēm kai tēs paraliou turou kai sidōnos

kai katabas met autOn estE epi topou pedinou kai ochlos polus mathEtOn autou kai plEthos polu tou laou apo pasEs tEs ioudaias kai ierousalEm kai tEs paraliou turou kai sidOnos

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6:17 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai katabas met autōn estē epi topou pedinou kai ochlos polus mathētōn autou kai plēthos polu tou laou apo pasēs tēs ioudaias kai ierousalēm kai tēs paraliou turou kai sidōnos

kai katabas met autOn estE epi topou pedinou kai ochlos polus mathEtOn autou kai plEthos polu tou laou apo pasEs tEs ioudaias kai ierousalEm kai tEs paraliou turou kai sidOnos

Lukács 6:17 Hungarian: Karoli
És alámenvén õ velök, megálla a síkságon, és az õ tanítványainak serege és a népnek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálembõl és Tírusnak és Sídonnak tengermelléki határából, a kik jöttek, hogy hallgassák õt és meggyógyíttassanak betegségeikbõl.

La evangelio laŭ Luko 6:17 Esperanto
Kaj li malsupreniris kun ili, kaj staris sur ebena loko, kaj granda amaso de liaj discxiploj, kaj granda nombro de la popolo el la tuta Judujo kaj Jerusalem, kaj el la marbordo de Tiro kaj Cidon, kiuj alvenis, por auxskulti lin kaj sanigxi je siaj malsanoj;

Evankeliumi Luukkaan mukaan 6:17 Finnish: Bible (1776)
Ja kuin hän meni alas heidän kanssansa, seisoi hän lakialla paikalla, ja hänen opetuslastensa joukko, ja suuri kansan paljous kaikesta Juudeasta ja Jerusalemista, ja rantalaiset Tyrosta ja Sidonista, jotka olivat tulleet häntä kuulemaan, ja että he parannettaisiin taudeistansa,

Luc 6:17 French: Darby
-et etant descendu avec eux, il s'arreta dans un lieu uni, ainsi que la foule de ses disciples et une grande multitude de peuple de toute la Judee et de Jerusalem, et de la contree maritime de Tyr et de Sidon, qui etaient venus pour l'entendre et pour etre gueris de leurs maladies;

Luc 6:17 French: Louis Segond (1910)
Il descendit avec eux, et s'arrêta sur un plateau, où se trouvaient une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre, et pour être guéris de leurs maladies.

Luc 6:17 French: Martin (1744)
Puis descendant avec eux, il s'arrêta dans une plaine avec la troupe de ses disciples, et une grande multitude de peuple de toute la Judée, et de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon, qui étaient venus pour l'entendre, et pour être guéris de leurs maladies;

Lukas 6:17 German: Modernized
Und er ging hernieder mit ihnen und trat auf einen Platz im Felde, und der Haufe seiner Jünger und eine große Menge des Volks von allem jüdischen Lande und Jerusalem und Tyrus und Sidon, am Meer gelegen,

Lukas 6:17 German: Luther (1912)
Und er ging hernieder mit ihnen und trat auf einen Platz im Felde und der Haufe seiner Jünger und eine große Menge des Volks von allem jüdischen Lande und Jerusalem und Tyrus und Sidon, am Meer gelegen,

Lukas 6:17 German: Textbibel (1899)
Und nachdem er mit ihnen heruntergestiegen, stellte er sich auf ein ebenes Feld mit einer großen Menge von seinen Jüngern, nebst einer großen Versammlung des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und der Küste von Tyrus und Sidon, die gekommen waren ihn zu hören und sich von ihren Krankheiten heilen zu lassen

Luca 6:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
E sceso con loro, si fermò sopra un ripiano, insieme con gran folla dei suoi discepoli e gran quantità di popolo da tutta la Giudea e da Gerusalemme e dalla marina di Tiro e di Sidone,

Luca 6:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
POI, sceso con loro, si fermò in una pianura, con la moltitudine dei suoi discepoli, e con gran numero di popolo di tutta la Giudea, e di Gerusalemme, e della marina di Tiro, e di Sidon, i quali eran venuti per udirlo, e per esser guariti delle loro infermità;

LUKAS 6:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka turunlah Yesus bersama-sama dengan mereka itu, lalu berdiri pada tempat yang rata, beserta dengan beberapa banyak murid-murid-Nya, dan terlalu banyak orang dari seluruh tanah Yudea dan dari Yeruzalem, dan dari pantai laut dekat Tsur dan Sidon,

Luke 6:17 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa iṣubb-ed yid-sen seg wedrar, ḥebsen di luḍa anda nnejmaɛen aṭas n yinelmaden-is d waṭas n lɣaci i d-yusan si tmurt n Yahuda, si temdint n Lquds, si temdinin n ?ur akk-d Sidun yellan rrif n lebḥeṛ.

누가복음 6:17 Korean
예수께서 저희와 함께 내려오사 평지에 서시니 그 제자의 허다한 무리와 또 예수의 말씀도 듣고 병 고침을 얻으려고 유대 사방과 예루살렘과 및 두로와 시돈의 해안으로부터 온 많은 백성도 있더라

Lucas 6:17 Latin: Vulgata Clementina
Et descendens cum illis, stetit in loco campestri, et turba discipulorum ejus, et multitudo copiosa plebis ab omni Judæa, et Jerusalem, et maritima, et Tyri, et Sidonis,

Sv. Lūkass 6:17 Latvian New Testament
Un viņš, nokāpis līdz ar tiem, apstājās līdzenā vietā, kur bija daudz viņa mācekļu un liels daudzums ļaužu no visas Jūdejas un Jeruzalemes, un jūrmalas, un Tiras, un Sidonas,

Evangelija pagal Lukà 6:17 Lithuanian
Nusileidęs su jais žemyn, sustojo lygumoje. Ten buvo daugybė Jo mokinių ir didelės minios žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio. Jie susirinko Jo pasiklausyti ir pagyti nuo savo ligų.

Luke 6:17 Maori
Na ka heke ngatahi iho ratou, tu ana i tetahi wahi tairite, ratou ko te ropu o ana akonga, me te huihuinga nui o te iwi i Huria katoa, i Hiruharama, i te taha hoki o te moana o Taira, o Hairona, i haere mai nei ki te whakarongo ki a ia, kia whak aorangia hoki o ratou mate;

Lukas 6:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og han gikk ned med dem, og han blev stående på en slette, og med ham en stor flokk av hans disipler og en stor mengde folk fra hele Judea og Jerusalem og fra havkanten ved Tyrus og Sidon,

Lucas 6:17 Spanish: La Biblia de las Américas
Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano; y había una gran multitud de sus discípulos, y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón,

Lucas 6:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de Sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón,

Lucas 6:17 Spanish: Reina Valera Gómez
Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades;

Lucas 6:17 Spanish: Reina Valera 1909
Y descendió con ellos, y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalem, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido á oirle, y para ser sanados de sus enfermedades;

Lucas 6:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y descendió con ellos, y se paró en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades;

Lucas 6:17 Bíblia King James Atualizada Português
Então, desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos, e uma enorme multidão vinda de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom,

Lucas 6:17 Portugese Bible
E Jesus, descendo com eles, parou num lugar plano, onde havia não só grande número de seus discípulos, mas também grande multidão do povo, de toda a Judéia e Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que tinham vindo para ouví-lo e serem curados das suas doenças;   

Luca 6:17 Romanian: Cornilescu
S'a pogorît împreună cu ei, şi S'a oprit într'un podiş unde se aflau mulţi ucenici de ai Lui, şi o mare mulţime de oameni, cari veniseră din toată Iudea, din Ierusalim, şi de pe lîngă marea Tirului şi a Sidonului, ca să -L asculte şi să fie vindecaţi de boalele lor.

От Луки 6:17 Russian: Synodal Translation (1876)
И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских,

От Луки 6:17 Russian koi8r
И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских,

Luke 6:17 Shuar New Testament
Niijiai Jesus Nßinniumia pakanam taawarmiayi. Nui pujusarmiayi. Nuisha Untsurφ unuiniamurisha, tura Jutφa nunkanmaya, tura JerusarΘnnumia tura nayaantsanam ayamach Tiru, tura Setun pΘprunmaya ti Untsurφ aents antuktaitsar pujuarmiayi. Jesus tsuarati tusar Kßunkarmiayi.

Lukas 6:17 Swedish (1917)
Dessa tog han nu med sig och steg åter ned och stannade på en jämn plats; och en stor skara av hans lärjungar var där församlad, så ock en stor hop folk ifrån hela Judeen och Jerusalem, och från kuststräckan vid Tyrus och Sidon.

Luka 6:17 Swahili NT
Baada ya kushuka mlimani pamoja na mitume, Yesu alisimama mahali palipokuwa tambarare. Hapo palikuwa na kundi kubwa la wanafunzi wake na umati wa watu waliotoka pande zote za Yudea na Yerusalemu na pwani ya Tiro na Sidoni. Wote walifika kumsikiliza Yesu na kuponywa magonjwa yao.

Lucas 6:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At bumaba siya na kasama nila, at tumigil sa isang patag na dako, at ang lubhang marami sa mga alagad niya, at ang lubhang malaking bilang ng mga tao mula sa buong Judea at sa Jerusalem, at sa pangpangin ng dagat ng Tiro at Sidon, na nangagsidalo upang magsipakinig sa kaniya, at upang pagalingin sa kanilang mga sakit;

ลูกา 6:17 Thai: from KJV
แล้วพระองค์กับอัครสาวกก็ลงมายืน ณ ที่ราบแห่งหนึ่ง พร้อมกับหมู่สาวกของพระองค์ และประชาชนเป็นอันมากซึ่งมาจากทั่วแคว้นยูเดีย กรุงเยรูซาเล็ม และจากตำบลชายทะเลในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอน เพื่อจะฟังพระองค์และให้พระองค์ทรงรักษาโรคของเขา

Luka 6:17 Turkish
İsa bunlarla birlikte aşağı inip düzlük bir yerde durdu. Öğrencilerinden büyük bir kalabalık ve bütün Yahudiyeden, Yeruşalimden, Surla Sayda yakınlarındaki kıyı bölgesinden gelen büyük bir halk topluluğu da oradaydı.

Лука 6:17 Ukrainian: NT
і зійшовши з ними, став на місці рівному, й товариство учеників Його, і множество велике людей з усієї Юдеї і Єрусалиму, й з побережжя Тирського та Сидонського, що поприходили слухати Його і сцїлятися від недуг своїх,

Luke 6:17 Uma New Testament
Oti toe, mana'u-imi Yesus ngkai lolo bulu' hante ana'guru-na, pai' -ra mento'o hi lempe-na. Hi ree, wori' -mi topetuku' -na mpopea-i, pai' wori' lia tauna morumpu. Tauna toera ngkai humalili' tana' Yudea, ngkai ngata Yerusalem pai' ngkai ngata Tirus pai' Sidon to hi wiwi' tahi'.

Lu-ca 6:17 Vietnamese (1934)
Kế đó, Ngài cùng môn đồ xuống, dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó, có nhiều môn đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, và miền biển Ty-rơ, Si-đôn mà đến, để nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bịnh mình.

Luke 6:16
Top of Page
Top of Page