Luke 10:22
New International Version
"All things have been committed to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and no one knows who the Father is except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him."

New Living Translation
"My Father has entrusted everything to me. No one truly knows the Son except the Father, and no one truly knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him."

English Standard Version
All things have been handed over to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father, or who the Father is except the Son and anyone to whom the Son chooses to reveal him.”

Berean Study Bible
All things have been entrusted to Me by My Father. No one knows who the Son is except the Father, and no one knows who the Father is except the Son and those to whom the Son chooses to reveal Him.”

New American Standard Bible
"All things have been handed over to Me by My Father, and no one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son wills to reveal Him."

King James Bible
All things are delivered to me of my Father: and no man knoweth who the Son is, but the Father; and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.

Holman Christian Standard Bible
All things have been entrusted to Me by My Father. No one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son desires to reveal Him."

International Standard Version
All things have been entrusted to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and no one knows who the Father is except the Son and the person to whom the Son chooses to reveal him."

NET Bible
All things have been given to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, or who the Father is except the Son and anyone to whom the Son decides to reveal him."

Aramaic Bible in Plain English
And he turned to his disciples and he said to them, “Everything has been delivered to me from my Father, and no man knows who The Son is except The Father only, and who The Father is except The Son, and he to whom The Son will be pleased to reveal him.”

GOD'S WORD® Translation
"My Father has turned everything over to me. Only the Father knows who the Son is. And no one knows who the Father is except the Son and those to whom the Son is willing to reveal him."

Jubilee Bible 2000
All things are delivered to me of my Father, and no one knows who the Son is, but the Father, and who the Father is, but the Son and he to whom the Son will reveal him.

King James 2000 Bible
All things are delivered to me by my Father: and no man knows who the Son is, but the Father; and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.

American King James Version
All things are delivered to me of my Father: and no man knows who the Son is, but the Father; and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.

American Standard Version
All things have been delivered unto me of my Father: and no one knoweth who the Son is, save the Father; and who the Father is, save the Son, and he to whomsoever the Son willeth to reveal him .

Douay-Rheims Bible
All things are delivered to me by my Father; and no one knoweth who the Son is, but the Father; and who the Father is, but the Son, and to whom the Son will reveal him.

Darby Bible Translation
All things have been delivered to me by my Father, and no one knows who the Son is but the Father, and who the Father is but the Son, and he to whomsoever the Son is pleased to reveal [him].

English Revised Version
All things have been delivered unto me of my Father: and no one knoweth who the Son is, save the Father; and who the Father is, save the Son, and he to whomsoever the Son willeth to reveal him.

Webster's Bible Translation
All things are delivered to me by my Father: and no man knoweth who the Son is, but the Father; and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.

Weymouth New Testament
All things are delivered to me by my Father; and no one knows who the Son is but the Father, nor who the Father is but the Son, and he to whom the Son may choose to reveal Him."

World English Bible
Turning to the disciples, he said, "All things have been delivered to me by my Father. No one knows who the Son is, except the Father, and who the Father is, except the Son, and he to whomever the Son desires to reveal him."

Young's Literal Translation
All things were delivered up to me by my Father, and no one doth know who the Son is, except the Father, and who the Father is, except the Son, and he to whom the Son may wish to reveal Him.'

Lukas 10:22 Afrikaans PWL
Hy het Hom omgedraai na Sy studentevolgelinge en vir hulle gesê: “Alles is aan My oorgegee deur My Vader en niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader en wie die Vader is nie, behalwe die Seun en hý aan wie die Seun dit wil openbaar.”

Luka 10:22 Albanian
Gjithçka më është dhënë në dorë nga Ati im; dhe askush nuk e di kush është Biri, përveç Atit, dhe kush është Ati, përveç Birit, dhe atij që Biri do t'ia zbulojë''.

ﻟﻮﻗﺎ 10:22 Arabic: Smith & Van Dyke
والتفت الى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع اليّ من ابي. وليس احد يعرف من هو الابن الا الآب ولا من هو الآب الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 10:22 Armenian (Western): NT
Ամէն բան յանձնուեցաւ ինծի՝ իմ Հօրմէս, ու ո՛չ մէկը գիտէ թէ ո՛վ է Որդին, բայց միայն՝ Հայրը, եւ թէ ո՛վ է Հայրը, բայց միայն՝ Որդին, եւ ա՛ն՝ որուն Որդին փափաքի յայտնել»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  10:22 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduan discipuluetarat itzuliric erran ceçan, Gauça guciac niri neure Aitaz eman çaizquit, eta nehorc eztaqui nor den Semea, Aitác baicen: eta nor den Aita, Semeac baicen, eta nori-ere Semeac manifestatu nahi vkanen baitrauca.

Dyr Laux 10:22 Bavarian
Mir ist von meinn Vatern allss übergöbn wordn. Niemdd waiß, wer dyr Sun ist, grad dyr Vater; und niemdd waiß, wer dyr Vater ist, blooß dyr Sun und ayn Ieder, yn dönn wo s dyr Sun kundtuen will."

Лука 10:22 Bulgarian
Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и освен Отец, никой не знае Кой е Синът; и [никой не знае] Кой е Отец, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「我父把一切都交給了我。除了父,沒有人知道子是誰;除了子和子所願意啟示的人,也沒有人知道父是誰。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
“我父把一切都交给了我。除了父,没有人知道子是谁;除了子和子所愿意启示的人,也没有人知道父是谁。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
一切所有的,都是我父交付我的。除了父,沒有人知道子是誰;除了子和子所願意指示的,沒有人知道父是誰。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
一切所有的,都是我父交付我的。除了父,没有人知道子是谁;除了子和子所愿意指示的,没有人知道父是谁。”

路 加 福 音 10:22 Chinese Bible: Union (Traditional)
一 切 所 有 的 都 是 我 父 交 付 我 的 ; 除 了 父 , 沒 有 人 知 道 子 是 誰 ; 除 了 子 和 子 所 願 意 指 示 的 , 沒 有 人 知 道 父 是 誰 。

路 加 福 音 10:22 Chinese Bible: Union (Simplified)
一 切 所 有 的 都 是 我 父 交 付 我 的 ; 除 了 父 , 没 有 人 知 道 子 是 谁 ; 除 了 子 和 子 所 愿 意 指 示 的 , 没 有 人 知 道 父 是 谁 。

Evanðelje po Luki 10:22 Croatian Bible
Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je Sin - doli Otac; niti tko je Otac - doli Sin i onaj kome Sin hoće da objavi.

Lukáš 10:22 Czech BKR
Všecky věci dány jsou mi od Otce mého, a žádný neví, kdo by byl Syn, jediné Otec, a kdo by byl Otec, jediné Syn, a komuž by chtěl Syn zjeviti.

Lukas 10:22 Danish
Alle Ting ere mig overgivne af min Fader; og ingen kender, hvem Sønnen er, uden Faderen, og hvem Faderen er, uden Sønnen og den, for hvem Sønnen vil aabenbare ham.«

Lukas 10:22 Dutch Staten Vertaling
Alle dingen zijn Mij van Mijn Vader overgegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader is, dan de Zoon, en dien het de Zoon zal willen openbaren.

Nestle Greek New Testament 1904
πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ Υἱὸς εἰ μὴ ὁ Πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ Πατὴρ εἰ μὴ ὁ Υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ Υἱὸς ἀποκαλύψαι.

Westcott and Hort 1881
Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἂν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἂν / ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἴπεν, Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατήρ, εἰ μὴ ὁ υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπε· Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς, εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ, εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

Tischendorf 8th Edition
καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπεν· πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

Scrivener's Textus Receptus 1894
πάντα παρεδόθη μοι ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατήρ, εἰ μὴ ὁ υἱὸς, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ στραφείς πρός τούς μαθητάς εἶπεν Πάντα παρεδόθη μοι ὑπὸ τοῦ πατρός μου καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
παντα μοι παρεδοθη υπο του πατρος μου και ουδεις γινωσκει τις εστιν ο υιος ει μη ο πατηρ και τις εστιν ο πατηρ ει μη ο υιος και ω εαν βουληται ο υιος αποκαλυψαι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και στραφεις προς τους μαθητας ειπεν παντα μοι παρεδοθη υπο του πατρος μου και ουδεις γινωσκει τις εστιν ο υιος ει μη ο πατηρ και τις εστιν ο πατηρ ει μη ο υιος και ω εαν βουληται ο υιος αποκαλυψαι

Stephanus Textus Receptus 1550
και στραφεις προς τους μαθητας ειπεν παντα παρεδοθη μοι υπο του πατρος μου και ουδεις γινωσκει τις εστιν ο υιος ει μη ο πατηρ και τις εστιν ο πατηρ ει μη ο υιος και ω εαν βουληται ο υιος αποκαλυψαι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
παντα παρεδοθη μοι υπο του πατρος μου· και ουδεις γινωσκει τις εστιν ο υιος, ει μη ο πατηρ, και τις εστιν ο πατηρ, ει μη ο υιος, και ω εαν βουληται ο υιος αποκαλυψαι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και στραφεις προς τους μαθητας ειπεν παντα μοι παρεδοθη υπο του πατρος μου και ουδεις γινωσκει τις εστιν ο υιος ει μη ο πατηρ και τις εστιν ο πατηρ ει μη ο υιος και ω εαν βουληται ο υιος αποκαλυψαι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
παντα μοι παρεδοθη υπο του πατρος μου και ουδεις γινωσκει τις εστιν ο υιος ει μη ο πατηρ και τις εστιν ο πατηρ ει μη ο υιος και ω εαν βουληται ο υιος αποκαλυψαι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
panta moi paredothē hypo tou Patros mou, kai oudeis ginōskei tis estin ho Huios ei mē ho Patēr, kai tis estin ho Patēr ei mē ho Huios kai hō ean boulētai ho Huios apokalypsai.

panta moi paredothe hypo tou Patros mou, kai oudeis ginoskei tis estin ho Huios ei me ho Pater, kai tis estin ho Pater ei me ho Huios kai ho ean bouletai ho Huios apokalypsai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Panta moi paredothē hypo tou patros mou, kai oudeis ginōskei tis estin ho huios ei mē ho patēr, kai tis estin ho patēr ei mē ho huios kai hō an boulētai ho huios apokalypsai.

Panta moi paredothe hypo tou patros mou, kai oudeis ginoskei tis estin ho huios ei me ho pater, kai tis estin ho pater ei me ho huios kai ho an bouletai ho huios apokalypsai.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:22 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai strapheis pros tous mathētas eipen panta moi paredothē upo tou patros mou kai oudeis ginōskei tis estin o uios ei mē o patēr kai tis estin o patēr ei mē o uios kai ō ean boulētai o uios apokalupsai

kai strapheis pros tous mathEtas eipen panta moi paredothE upo tou patros mou kai oudeis ginOskei tis estin o uios ei mE o patEr kai tis estin o patEr ei mE o uios kai O ean boulEtai o uios apokalupsai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:22 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai strapheis pros tous mathētas eipen panta moi paredothē upo tou patros mou kai oudeis ginōskei tis estin o uios ei mē o patēr kai tis estin o patēr ei mē o uios kai ō ean boulētai o uios apokalupsai

kai strapheis pros tous mathEtas eipen panta moi paredothE upo tou patros mou kai oudeis ginOskei tis estin o uios ei mE o patEr kai tis estin o patEr ei mE o uios kai O ean boulEtai o uios apokalupsai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:22 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai strapheis pros tous mathētas eipen panta paredothē moi upo tou patros mou kai oudeis ginōskei tis estin o uios ei mē o patēr kai tis estin o patēr ei mē o uios kai ō ean boulētai o uios apokalupsai

kai strapheis pros tous mathEtas eipen panta paredothE moi upo tou patros mou kai oudeis ginOskei tis estin o uios ei mE o patEr kai tis estin o patEr ei mE o uios kai O ean boulEtai o uios apokalupsai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:22 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
panta paredothē moi upo tou patros mou kai oudeis ginōskei tis estin o uios ei mē o patēr kai tis estin o patēr ei mē o uios kai ō ean boulētai o uios apokalupsai

panta paredothE moi upo tou patros mou kai oudeis ginOskei tis estin o uios ei mE o patEr kai tis estin o patEr ei mE o uios kai O ean boulEtai o uios apokalupsai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:22 Westcott/Hort - Transliterated
panta moi paredothē upo tou patros mou kai oudeis ginōskei tis estin o uios ei mē o patēr kai tis estin o patēr ei mē o uios kai ō ean boulētai o uios apokalupsai

panta moi paredothE upo tou patros mou kai oudeis ginOskei tis estin o uios ei mE o patEr kai tis estin o patEr ei mE o uios kai O ean boulEtai o uios apokalupsai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:22 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
panta moi paredothē upo tou patros mou kai oudeis ginōskei tis estin o uios ei mē o patēr kai tis estin o patēr ei mē o uios kai ō ean boulētai o uios apokalupsai

panta moi paredothE upo tou patros mou kai oudeis ginOskei tis estin o uios ei mE o patEr kai tis estin o patEr ei mE o uios kai O ean boulEtai o uios apokalupsai

Lukács 10:22 Hungarian: Karoli
Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem [csak] a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.

La evangelio laŭ Luko 10:22 Esperanto
CXio estas transdonita al mi de mia Patro; kaj neniu scias, kiu estas la Filo, krom la Patro; nek kiu estas la Patro, krom la Filo, kaj tiu, al kiu la Filo volas malkasxi Lin.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 10:22 Finnish: Bible (1776)
Kaikki ovat minulle annetut Isältäni: ja ei tiedä kenkään, kuka on Poika, vaan Isä: ja kuka on Isä, vaan Poika ja kelle Poika tahtoo ilmoittaa.

Luc 10:22 French: Darby
Toutes choses m'ont ete livrees par mon Pere; et personne ne connait qui est le Fils, si ce n'est le Pere; ni qui est le Pere, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le reveler.

Luc 10:22 French: Louis Segond (1910)
Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.

Luc 10:22 French: Martin (1744)
Toutes choses m'ont été données en main par mon Père; et personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père; ni qui est le Père, sinon le Fils; et celui à qui le Fils l'aura voulu révéler.

Lukas 10:22 German: Modernized
Es ist mir alles übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn sei, denn nur der Vater, noch wer der Vater sei, denn nur der Sohn, und welchem es der Sohn will offenbaren.

Lukas 10:22 German: Luther (1912)
Es ist mir alles übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn sei, denn nur der Vater; noch wer der Vater sei, denn nur der Sohn und welchem es der Sohn will offenbaren.

Lukas 10:22 German: Textbibel (1899)
Und er wandte sich zu den Jüngern und sagte: Alles ward mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennet wer der Sohn ist, außer der Vater, und wer der Vater ist, außer der Sohn, und wem es der Sohn will offenbaren.

Luca 10:22 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ogni cosa m’è stata data in mano dal Padre mio; e nessuno conosce chi è il Figliuolo, se non il Padre; né chi è il Padre, se non il Figliuolo e colui al quale il Figliuolo voglia rivelarlo.

Luca 10:22 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio; e niuno conosce chi è il Figliuolo, se non il Padre; nè chi è il Padre, se non il Figliuolo; e colui a cui il Figliuolo avrà voluto rivelarlo.

LUKAS 10:22 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Segala sesuatu sudah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan seorang pun tiada mengenal Anak itu, hanyalah Bapa sahaja, dan seorang pun tiada mengenal Bapa itu, hanyalah Anak sahaja, dan lagi orang, yang hendak dinyatakan kepadanya oleh Anak itu."

Luke 10:22 Kabyle: NT
Baba yerra kullec ger ifassen-iw. Yiwen ur yeẓri d acu-yi anagar Baba Ṛebbi, yiwen ur issin Baba Ṛebbi anagar Mmi-s akk-d win iwumi yebɣa Mmi-s a t-id-isbeggen.

누가복음 10:22 Korean
내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들이 누군지 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지가 누군지 아는 자가 없나이다' 하시고

Lucas 10:22 Latin: Vulgata Clementina
Omnia mihi tradita sunt a Patre meo. Et nemo scit quis sit Filius, nisi Pater : et quis sit Pater, nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare.

Sv. Lūkass 10:22 Latvian New Testament
Mans Tēvs visu man atdevis; un neviens nezina, kas ir Dēls, kā tikai Tēvs; un kas ir Tēvs, kā tikai Dēls un kam Dēls to vēlas atklāt.

Evangelija pagal Lukà 10:22 Lithuanian
Viskas man yra mano Tėvo atiduota. Ir niekas nežino, kas yra Sūnus, tik Tėvas, nei kas yra Tėvas, tik Sūnus ir tas, kam Sūnus nori apreikšti”.

Luke 10:22 Maori
Kua oti nga mea katoa te tuku ki ahau e toku matua: e kore ano tetahi e matau ki te Tama ko wai ia, ko te Matua anake; ko wai ranei te Matua, ko te Tama anake, me te tangata ano hoki e pai ai te Tama kia whakakitea ia.

Lukas 10:22 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Alle ting er mig overgitt av min Fader, og ingen kjenner til hvem Sønnen er, uten Faderen, og hvem Faderen er, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.

Lucas 10:22 Spanish: La Biblia de las Américas
Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.

Lucas 10:22 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Todas las cosas Me han sido entregadas por Mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquél a quien el Hijo se lo quiera revelar."

Lucas 10:22 Spanish: Reina Valera Gómez
Todas las cosas me son entregadas por mi Padre; y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar.

Lucas 10:22 Spanish: Reina Valera 1909
Todas las cosas me son entregadas de mi Padre: y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre; ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y á quien el Hijo lo quisiere revelar.

Lucas 10:22 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Todas las cosas me son entregadas de mi Padre; y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre; ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar.

Lucas 10:22 Bíblia King James Atualizada Português
Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai; e nenhuma pessoa sabe quem é o Pai, senão o Filho e aqueles a quem o Filho o desejar revelar”.

Lucas 10:22 Portugese Bible
Todas as coisas me foram entregues por meu Pai; e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.   

Luca 10:22 Romanian: Cornilescu
Toate lucrurile Mi-au fost date în mîni de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i -L descopere.``

От Луки 10:22 Russian: Synodal Translation (1876)
И, обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцем Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто , кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.

От Луки 10:22 Russian koi8r
И, обратившись к ученикам, сказал: всё предано Мне Отцем Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, [не знает] [никто], кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.

Luke 10:22 Shuar New Testament
Winia Apar Ashφ surusuiti. Wisha ni Uchiri asamtai Winia nΘkarui. Tura Chφkich Winia nekas nekarainiatsui. Yus Apancha Wiki nΘkajai. Tura Wi wakeraj N· shuaran winia Aparun paant awajtajai. N· shuarsha winia Aparun nΘkainiawai. Tu Tφmiayi Jesus.

Lukas 10:22 Swedish (1917)
Allt har av min Fader blivit för trott åt mig. Och ingen känner vem Sonen är utom Fadern, ej heller vem Fadern är, utom Sonen och den för vilken Sonen vill göra honom känd.»

Luka 10:22 Swahili NT
Kisha akasema, "Baba yangu ameweka yote mikononi mwangu. Hakuna amjuaye Mwana ni nani ila Baba, wala amjuaye Baba ni nani ila Mwana, na yeyote yule ambaye Mwana anataka kumfunulia hayo."

Lucas 10:22 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama: at walang nakakakilala kung sino ang Anak, kundi ang Ama; at kung sino ang Ama, kundi ang Anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak.

Ǝlinjil wa n Luqa 10:22 Tawallamat Tamajaq NT
Arat kul ig-ay Abba-nin daɣ ǝfus-in, wǝr t-illa i issanan awa ǝmosa ar Abba, wǝr t-illa deɣ i issanan awa imos Abba ar nak an Barar-net d awedan was areɣ a das-tu-sǝnnǝfilǝla.»

ลูกา 10:22 Thai: from KJV
พระบิดาของเราได้ทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เรา และไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรเป็นผู้ใดนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นผู้ใดนอกจากพระบุตร และผู้ที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้"

Luka 10:22 Turkish
‹‹Babam her şeyi bana teslim etti. Oğulun kim olduğunu Babadan başka kimse bilmez. Babanın kim olduğunu da Oğuldan ve Oğulun Onu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez.››

Лука 10:22 Ukrainian: NT
Усе передане мені від Отця; і нїхто не знав, хто Син, тільки Отець, і хто Отець, тільки Син та кому схоче Син одкрити.

Luke 10:22 Uma New Testament
Hawe'ea-na natonu-maka Tuama-ku. Uma ria haduaa to mpo'inca kahema-ku Aku' Ana' Alata'ala, muntu' Tuama-ku to mpo'inca-a. Wae wo'o uma ria to mpo'incai hema-i Tuama-ku, muntu' Aku' Ana' -na to mpo'inca-i, pai' hema-hema to kupopo'incai kahema-nai Tuama-ku.

Lu-ca 10:22 Vietnamese (1934)
Cha ta đã giao mọi sự cho ta; ngoài Cha không ai biết Con là ai; ngoài Con, và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không có ai biết Cha là ai.

Luke 10:21
Top of Page
Top of Page