Luke 10:13
New International Version
"Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes.

New Living Translation
"What sorrow awaits you, Korazin and Bethsaida! For if the miracles I did in you had been done in wicked Tyre and Sidon, their people would have repented of their sins long ago, clothing themselves in burlap and throwing ashes on their heads to show their remorse.

English Standard Version
“Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes.

Berean Study Bible
Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes.

New American Standard Bible
"Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles had been performed in Tyre and Sidon which occurred in you, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes.

King James Bible
Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes.

Holman Christian Standard Bible
"Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes!

International Standard Version
"How terrible it will be for you, Chorazin! How terrible it will be for you, Bethsaida! If the miracles that happened in you had taken place in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes.

NET Bible
"Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes.

Aramaic Bible in Plain English
“Woe to you Korazin, woe to you Bethsaida, because if the miracles had occurred in Tyre and Tsidon that have occurred in you, they doubtless would have repented in sackcloth and in ashes.

GOD'S WORD® Translation
"How horrible it will be for you, Chorazin! How horrible it will be for you, Bethsaida! If the miracles worked in your cities had been worked in Tyre and Sidon, they would have changed the way they thought and acted. Long ago they would have worn sackcloth and sat in ashes.

Jubilee Bible 2000
Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon which have been done in you, they would have repented a long while ago, sitting in sackcloth and ashes.

King James 2000 Bible
Woe unto you, Chorazin! woe unto you, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they would have a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes.

American King James Version
Woe to you, Chorazin! woe to you, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes.

American Standard Version
Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which were done in you, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes.

Douay-Rheims Bible
Woe to thee, Corozain, woe to thee, Bethsaida. For if in Tyre and Sidon had been wrought the mighty works that have been wrought in you, they would have done penance long ago, sitting in sackcloth and ashes.

Darby Bible Translation
Woe to thee, Chorazin! woe to thee, Bethsaida! for if the works of power which have taken place in you had taken place in Tyre and Sidon, they had long ago repented, sitting in sackcloth and ashes.

English Revised Version
Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which were done in you, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes.

Webster's Bible Translation
Woe to thee, Chorazin! woe to thee Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented sitting in sackcloth and ashes.

Weymouth New Testament
"Alas for thee, Chorazin! Alas for thee, Bethsaida! For had the miracles been performed in Tyre and Sidon which have been performed in you, long ere now they would have repented, sitting in sackcloth and ashes.

World English Bible
"Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works had been done in Tyre and Sidon which were done in you, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes.

Young's Literal Translation
'Woe to thee, Chorazin; woe to thee, Bethsaida; for if in Tyre and Sidon had been done the mighty works that were done in you, long ago, sitting in sackcloth and ashes, they had reformed;

Lukas 10:13 Afrikaans PWL
Wee jou, Korazin! Wee jou, Beit-Tzaidah! Want as die kragtige dade in Tzor en Tzidon gebeur het wat in julle plaasgevind het, het hulle lankal in sak en as gesit, hulle sonde besef en berou gehad,

Luka 10:13 Albanian
Mjerë ti, Korazin! Mjerë ti, Betsaida! Sepse, po të ishin bërë në Tiro dhe në Sidon mrekullitë që u bënë te ju, ata prej kohësh do të kishin bërë pendesë duke u veshur me thasë dhe duke u ulur në hi.

ﻟﻮﻗﺎ 10:13 Arabic: Smith & Van Dyke
ويل لك يا كورزين. ويل لك يا بيت صيدا. لانه لو صنعت في صور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 10:13 Armenian (Western): NT
«Վա՜յ քեզի, Քորազի՛ն, վա՜յ քեզի, Բեթսայիդա՛. որովհետեւ եթէ Տիւրոսի ու Սիդոնի մէջ կատարուած ըլլային այն հրաշքները՝ որոնք կատարուեցան ձեր մէջ, շատո՛նց ապաշխարած պիտի ըլլային՝ քուրձով եւ մոխիրի մէջ նստելով:

Euangelioa S. Luc-en araura.  10:13 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Maledictione hiri Chorazin, maledictione hiri Bethsaida, ecen baldin Tyren eta Sidonen eguin içan balirade çuec baithan eguin içan diraden verthuteac, aspaldi çacurequin eta hautsequin iarriric emendatu ciratequeen.

Dyr Laux 10:13 Bavarian
Wee dir, Koryzein! Wee dir, Bettseid! Wenn ainst in Türs und Sidn die Wunder gscheghn wärnd wie ietz bei enk, also, die haetnd in Sak und Aschn Buess taan!

Лука 10:13 Bulgarian
Горко ти Хоразине! горко ти Витсаидо! защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, отдавна те биха се покаяли, седящи във вретище и пепел.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「哥拉汛哪,你有禍了!伯賽達呀,你有禍了!因為在你們當中行過的神蹟,如果行在提爾和西頓,那裡的人早就會披麻蒙灰,坐在地上悔改了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“哥拉汛哪,你有祸了!伯赛达呀,你有祸了!因为在你们当中行过的神迹,如果行在提尔和西顿,那里的人早就会披麻蒙灰,坐在地上悔改了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
哥拉汛哪,你有禍了!伯賽大啊,你有禍了!因為在你們中間所行的異能,若行在推羅、西頓,他們早已披麻蒙灰、坐在地上悔改了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
哥拉汛哪,你有祸了!伯赛大啊,你有祸了!因为在你们中间所行的异能,若行在推罗、西顿,他们早已披麻蒙灰、坐在地上悔改了。

路 加 福 音 10:13 Chinese Bible: Union (Traditional)
哥 拉 汛 哪 , 你 有 禍 了 ! 伯 賽 大 阿 , 你 有 禍 了 ! 因 為 在 你 們 中 間 所 行 的 異 能 若 行 在 推 羅 、 西 頓 , 他 們 早 已 披 麻 蒙 灰 , 坐 在 地 上 悔 改 了 。

路 加 福 音 10:13 Chinese Bible: Union (Simplified)
哥 拉 汛 哪 , 你 有 祸 了 ! 伯 赛 大 阿 , 你 有 祸 了 ! 因 为 在 你 们 中 间 所 行 的 异 能 若 行 在 推 罗 、 西 顿 , 他 们 早 已 披 麻 蒙 灰 , 坐 在 地 上 悔 改 了 。

Evanðelje po Luki 10:13 Croatian Bible
Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već, sjedeć u kostrijeti i pepelu, činili pokoru.

Lukáš 10:13 Czech BKR
Běda tobě Korozaim, běda tobě Betsaido. Nebo kdyby v Týru a v Sidonu činěni byli divové ti, kteříž v vás činěni jsou, dávno by v žíni a v popele sedíce, pokání činili.

Lukas 10:13 Danish
Ve dig, Korazin! ve dig, Bethsajda! thi dersom de kraftige Gerninger, som ere skete i eder, vare skete i Tyrus og Sidon, da havde de for længe siden omvendt sig, siddende i Sæk og Aske.

Lukas 10:13 Dutch Staten Vertaling
Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren, die in u geschied zijn, zij zouden eertijds, in zak en as zittende, zich bekeerd hebben.

Nestle Greek New Testament 1904
Οὐαί σοι, Χοραζείν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν.

Westcott and Hort 1881
Οὐαί σοι, Χοραζείν· οὐαί σοι, Βηθσαιδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Οὐαί σοι, Χοραζείν / Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαιδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Tύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναι μετενόησαν.

Greek Orthodox Church 1904
οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν.

Tischendorf 8th Edition
Οὐαί σοι, Χοραζείν, οὐαί σοι Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐαί σοι, Χωραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναι μετενόησαν.

Stephanus Textus Receptus 1550
Οὐαί σοι Χωραζίν οὐαί σοι Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο, αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναι μετενόησαν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουαι σοι χοραζιν ουαι σοι βηθσαιδα οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενηθησαν αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημενοι μετενοησαν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουαι σοι χοραζειν ουαι σοι βηθσαιδα οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενηθησαν αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημενοι μετενοησαν

Stephanus Textus Receptus 1550
ουαι σοι χωραζιν ουαι σοι βηθσαιδα οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημεναι μετενοησαν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουαι σοι, Χωραζιν, ουαι σοι, Βηθσαιδα· οτι ει εν Τυρω και Σιδωνι εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν, παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημεναι μετενοησαν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουαι σοι χοραζιν ουαι σοι βηθσαιδα οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημεναι μετενοησαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουαι σοι χοραζιν ουαι σοι βηθσαιδα οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενηθησαν αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημενοι μετενοησαν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ouai soi, Chorazein, ouai soi, Bēthsaida; hoti ei en Tyrō kai Sidōni egenēthēsan hai dynameis hai genomenai en hymin, palai an en sakkō kai spodō kathēmenoi metenoēsan.

Ouai soi, Chorazein, ouai soi, Bethsaida; hoti ei en Tyro kai Sidoni egenethesan hai dynameis hai genomenai en hymin, palai an en sakko kai spodo kathemenoi metenoesan.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ouai soi, Chorazein; ouai soi, Bēthsaida; hoti ei en Tyrō kai Sidōni egenēthēsan hai dynameis hai genomenai en hymin, palai an en sakkō kai spodō kathēmenoi metenoēsan.

Ouai soi, Chorazein; ouai soi, Bethsaida; hoti ei en Tyro kai Sidoni egenethesan hai dynameis hai genomenai en hymin, palai an en sakko kai spodo kathemenoi metenoesan.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ouai soi chorazein ouai soi bēthsaida oti ei en turō kai sidōni egenēthēsan ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkō kai spodō kathēmenoi metenoēsan

ouai soi chorazein ouai soi bEthsaida oti ei en turO kai sidOni egenEthEsan ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkO kai spodO kathEmenoi metenoEsan

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:13 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ouai soi chorazin ouai soi bēthsaida oti ei en turō kai sidōni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkō kai spodō kathēmenai metenoēsan

ouai soi chorazin ouai soi bEthsaida oti ei en turO kai sidOni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkO kai spodO kathEmenai metenoEsan

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:13 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ouai soi chōrazin ouai soi bēthsaida oti ei en turō kai sidōni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkō kai spodō kathēmenai metenoēsan

ouai soi chOrazin ouai soi bEthsaida oti ei en turO kai sidOni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkO kai spodO kathEmenai metenoEsan

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:13 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ouai soi chōrazin ouai soi bēthsaida oti ei en turō kai sidōni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkō kai spodō kathēmenai metenoēsan

ouai soi chOrazin ouai soi bEthsaida oti ei en turO kai sidOni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkO kai spodO kathEmenai metenoEsan

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:13 Westcott/Hort - Transliterated
ouai soi chorazin ouai soi bēthsaida oti ei en turō kai sidōni egenēthēsan ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkō kai spodō kathēmenoi metenoēsan

ouai soi chorazin ouai soi bEthsaida oti ei en turO kai sidOni egenEthEsan ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkO kai spodO kathEmenoi metenoEsan

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10:13 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ouai soi chorazin ouai soi bēthsaida oti ei en turō kai sidōni egenēthēsan ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkō kai spodō kathēmenoi metenoēsan

ouai soi chorazin ouai soi bEthsaida oti ei en turO kai sidOni egenEthEsan ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkO kai spodO kathEmenoi metenoEsan

Lukács 10:13 Hungarian: Karoli
Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! mert ha Tírusban és Sídonban lettek volna azok a csodák, melyek te benned lõnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna.

La evangelio laŭ Luko 10:13 Esperanto
Ve al vi, HXorazin! ve al vi, Betsaida! cxar se en Tiro kaj Cidon estus faritaj tiuj potencaj faroj, kiuj farigxis en vi, ili jam antaux longe pentus, sidante en sakajxo kaj cindro.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 10:13 Finnish: Bible (1776)
Voi sinua Koratsin! voi sinua Betsaida! sillä jos Tyrossa ja Sidonissa olisivat senkaltaiset voimalliset työt tehdyt kuin teidän tykönänne ovat tehdyt, niin he olisivat jo aikaa säkissä ja tuhassa istuneet ja parannuksen tehneet.

Luc 10:13 French: Darby
Malheur à toi, Chorazin! malheur à toi, Bethsaida! car si les miracles qui ont ete faits au milieu de vous eussent ete faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, s'etant assises dans le sac et la cendre;

Luc 10:13 French: Louis Segond (1910)
Malheur à toi, Chorazin! malheur à toi, Bethsaïda! car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre.

Luc 10:13 French: Martin (1744)
Malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda! car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, couvertes d'un sac, et assises sur la cendre.

Lukas 10:13 German: Modernized
Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Bethsaida! Denn wären solche Taten zu Tyrus und Sidon geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten vorzeiten im Sack und in der Asche gesessen und Buße getan.

Lukas 10:13 German: Luther (1912)
Weh dir Chorazin! Weh dir Bethsaida! Denn wären solche Taten zu Tyrus oder Sidon geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten vorzeiten im Sack und in der Asche gesessen und Buße getan.

Lukas 10:13 German: Textbibel (1899)
Wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida; denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, sie hätten dereinst in Sack und Asche sitzend Buße gethan.

Luca 10:13 Italian: Riveduta Bible (1927)
Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida; perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già anticamente si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio, e sedendo nella cenere.

Luca 10:13 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Guai a te, Chorazin! guai a te, Betsaida! perciocchè, se in Tiro, ed in Sidon, fossero state fatte le potenti operazioni che sono state fatte in voi, già anticamente, giacendo in sacco, e cenere, si sarebbero pentite.

LUKAS 10:13 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Celakalah engkau, hai Khorazin! Celakalah engkau, hai Baitsaida! Karena jikalau di dalam Tsur dan Sidon sudah jadi segala mujizat seperti yang sudah berlaku di dalam kamu, tak dapat tiada sudah lama ia bertobat serta duduk berkainkan karung dan berabu.

Luke 10:13 Kabyle: NT
A nnger-im a tamdint n Kurazim, a nnger-im a Bitsayda ! A lukan lbeṛhanat yețwaxedmen deg kkunt țwaxedmen di temdinin n ?ur akk-d Sidun, tili imezdaɣ-nsent acḥal aya segmi sburren ticekkaṛin n leḥzen, sexnunnsen iman-nsen deg iɣiɣden iwakken a d-beggnen belli ndemmen, uɣalen-d ɣer webrid.

누가복음 10:13 Korean
화 있을진저 고라신아 화 있을진저 벳새다야 너희에게서 행한 모든 권능을 두로와 시돈에서 행하였더면 저희가 벌써 베옷을 입고 재에 앉아 회개하였으리라

Lucas 10:13 Latin: Vulgata Clementina
Væ tibi Corozain ! væ tibi Bethsaida ! quia si in Tyro et Sidone factæ fuissent virtutes quæ factæ sunt in vobis, olim in cilicio et cinere sedentes pœniterent.

Sv. Lūkass 10:13 Latvian New Testament
Bēdas tev, Horacina! Bēdas tev Betsaida, jo, ja Tirā un Sidonā būtu notikuši tie brīnumi, kas notika jūsos, tad tās jau sen, rupjās drēbēs un pelnos sēdot, gandarītu par grēkiem.

Evangelija pagal Lukà 10:13 Lithuanian
Vargas tau, Chorazine! Vargas tau, Betsaida! Jeigu Tyre ir Sidone būtų padaryta stebuklų, kokie padaryti pas jus, jie seniai būtų atgailavę, sėdėdami su ašutine ir pelenuose.

Luke 10:13 Maori
Aue, te mate mou, e Korahina! aue, te mate mou, e Petahaira! me i meatia hoki ki Taira, ki Hairona nga merekara kua meatia nei ki a korua, kua ripeneta ke raua, he taratara hoki te kakahu, me te noho i roto i te pungarehu.

Lukas 10:13 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Ve dig, Korasin! ve dig, Betsaida! for dersom de kraftige gjerninger som er gjort i eder, var gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt sig og sittet i sekk og aske.

Lucas 10:13 Spanish: La Biblia de las Américas
¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza.

Lucas 10:13 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza.

Lucas 10:13 Spanish: Reina Valera Gómez
¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en vosotras, hace mucho tiempo que sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido.

Lucas 10:13 Spanish: Reina Valera 1909
Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya días ha que, sentados en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido.

Lucas 10:13 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las virtudes que se han hecho en vosotras, hace ya días que, sentados en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido.

Lucas 10:13 Bíblia King James Atualizada Português
Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se as maravilhas que foram realizadas entre vós o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas.

Lucas 10:13 Portugese Bible
Ai de ti, Corazim! ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito, sentadas em cilício e cinza, elas se teriam arrependido.   

Luca 10:13 Romanian: Cornilescu
Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir şi Sidon lucrările puternice cari au fost făcute în voi, de mult s'ar fi pocăit stînd în sac şi cenuşă.

От Луки 10:13 Russian: Synodal Translation (1876)
Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись;

От Луки 10:13 Russian koi8r
Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись;

Luke 10:13 Shuar New Testament
`Wßinkiatß, Kurasφn pΘprunmayatiram. Wßinkiatß Petsaitia pΘprunmayatirmesha. Atumφ pΘpruriin aents tujintiamun ti T·raitjai. Warφ, yaunchu Tiru pΘprunmasha, Setun pΘprunmasha nu tujintiamu T·ramuitkuinkia yaunchu ni Enentßin Yapajißwaraayi. T·rawar K·ntuts pujutai pushin entsarar yunkunim ajakiaraayi.

Lukas 10:13 Swedish (1917)
Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som äro gjorda i eder hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, så skulle de för länge sedan hava suttit i säck och aska och gjort bättring.

Luka 10:13 Swahili NT
Ole wako Korazini! Ole wako Bethsaida! Maana, kama miujiza iliyofanyika kwenu ingalifanyika kule Tiro na Sidoni, watu wake wangalikwishavaa mavazi ya gunia kitambo, na kukaa katika majivu kuonyesha kwamba wametubu.

Lucas 10:13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sa aba mo, Corazin! sa aba mo, Betsaida! sapagka't kung sa Tiro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihang ginawa sa inyo, ay maluwat na dising nangagsisi, na nangauupong may kayong magaspang at abo.

Ǝlinjil wa n Luqa 10:13 Tawallamat Tamajaq NT
«Iket alɣazab iqqâl-awan kǝl-aɣrǝm ǝn Koradzin! Iket alɣazab iqqâl-awan kǝl-ǝɣrǝm ǝn Betsayda! Fǝlas tǝlmǝɣjujaten šin ɣur-wan ǝganen ǝnnar ǝgânat daɣ ǝɣrǝm ǝn Tir ǝd wa n Sidon, wǝdi irǝw as ǝqqanan isǝlsa ǝn bǝhu ǝqqiman daɣ eẓǝd, imos awen ǝsǝnnǝfilǝl n as ǝhdăn.

ลูกา 10:13 Thai: from KJV
วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธไซดา ถ้าการมหัศจรรย์ซึ่งได้กระทำท่ามกลางเจ้าได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองทั้งสองจะได้นุ่งห่มผ้ากระสอบ นั่งบนขี้เถ้า กลับใจเสียใหม่นานมาแล้ว

Luka 10:13 Turkish
‹‹Vay haline, ey Horazin! Vay haline, ey Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Saydada yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı.

Лука 10:13 Ukrainian: NT
Горе тобі, Хоразине! горе тобі, Витсаїдо! бо коли б у Тирі та Сидонї стались чудеса, що стали ся в вас, давно б, у веретищі та в попелї сидячи, покаялись.

Luke 10:13 Uma New Testament
Silaka-koi to Yahudi to mo'oha' hi ngata Korazim pai' hi Betsaida! Wori' moto-mi tanda mekoncehi kubabehi hi ngata-ni, aga uma oa' -koi medea ngkai jeko' -ni. Ane rapa' -na tanda mekoncehi toe rababehi hi rala ngata Tirus pai' Sidon, ke mahae-ramo-rana medea ngkai jeko' -ra, nau' bela-ra to Yahudi. Ke mpo'ala' karu' -ramo rapohea, pai' mohura-ra mpohawui' woto-ra hante awu, tanda kasoho' nono-ra.

Lu-ca 10:13 Vietnamese (1934)
Khốn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn cho mầy, thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ty-rơ và thành Si-đôn, thì hai thành ấy đã mặc áo gai và đội tro mà ăn năn từ lâu rồi.

Luke 10:12
Top of Page
Top of Page