John 8:44
New International Version
You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies.

New Living Translation
For you are the children of your father the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth, because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character; for he is a liar and the father of lies.

English Standard Version
You are of your father the devil, and your will is to do your father’s desires. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies.

Berean Study Bible
You belong to your father, the devil, and you want to carry out his desires. He was a murderer from the beginning, refusing to uphold the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, because he is a liar and the father of lies.

New American Standard Bible
"You are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies.

King James Bible
Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.

Holman Christian Standard Bible
You are of your father the Devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning and has not stood in the truth, because there is no truth in him. When he tells a lie, he speaks from his own nature, because he is a liar and the father of liars.

International Standard Version
You belong to your father the devil, and you want to carry out the desires of your father. He was a murderer from the beginning and has never stood for truth, since there is no truth in him. Whenever he tells a lie, he speaks in character, because he is a liar and the father of lies.

NET Bible
You people are from your father the devil, and you want to do what your father desires. He was a murderer from the beginning, and does not uphold the truth, because there is no truth in him. Whenever he lies, he speaks according to his own nature, because he is a liar and the father of lies.

Aramaic Bible in Plain English
“You are from your father The Devil, and the desire of your father you are willing to do; from the beginning he has been murdering men and does not stand in the truth because there is no truth in him; whenever he speaks a lie, he speaks from what is his, because he is of falsehood and is also its father.”

GOD'S WORD® Translation
You come from your father, the devil, and you desire to do what your father wants you to do. The devil was a murderer from the beginning. He has never been truthful. He doesn't know what the truth is. Whenever he tells a lie, he's doing what comes naturally to him. He's a liar and the father of lies.

Jubilee Bible 2000
Ye are of your father the devil, and the desires of your father ye desire to do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks of his own, for he is a liar and the father of it.

King James 2000 Bible
You are of your father the devil, and the lusts of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks of his own: for he is a liar, and the father of it.

American King James Version
You are of your father the devil, and the lusts of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and stayed not in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks of his own: for he is a liar, and the father of it.

American Standard Version
Ye are of your father the devil, and the lusts of your father it is your will to do. He was a murderer from the beginning, and standeth not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father thereof.

Douay-Rheims Bible
You are of your father the devil, and the desires of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and he stood not in the truth; because truth is not in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father thereof.

Darby Bible Translation
Ye are of the devil, as [your] father, and ye desire to do the lusts of your father. He was a murderer from the beginning, and has not stood in the truth, because there is no truth in him. When he speaks falsehood, he speaks of what is his own; for he is a liar and its father:

English Revised Version
Ye are of your father the devil, and the lusts of your father it is your will to do. He was a murderer from the beginning, and stood not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father thereof.

Webster's Bible Translation
Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do: he was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.

Weymouth New Testament
The father whose sons you are is the Devil; and you desire to do what gives him pleasure. *He* was a murderer from the beginning, and does not stand firm in the truth--for there is no truth in him. Whenever he utters his lie, he utters it out of his own store; for he is a liar, and the father of lies.

World English Bible
You are of your father, the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and doesn't stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks on his own; for he is a liar, and its father.

Young's Literal Translation
'Ye are of a father -- the devil, and the desires of your father ye will to do; he was a man-slayer from the beginning, and in the truth he hath not stood, because there is no truth in him; when one may speak the falsehood, of his own he speaketh, because he is a liar -- also his father.

Johannes 8:44 Afrikaans PWL
Julle is van julle vader, die teëstander, en julle begeer om julle vader se wil te doen. Hy is ’n moordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy lieg, praat hy uit wat syne is, want hy is vanuit valsheid en die vader daarvan,

Gjoni 8:44 Albanian
Ju jeni nga djalli, që është ati juaj, dhe doni të bëni dëshirat e atit tuaj; ai ishte vrasës që nga fillimi dhe nuk qëndroi në të vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtetë. Kur thotë të rrema, flet nga vetvetja, sepse është gënjeshtar dhe ati i rrenës.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 8:44 Arabic: Smith & Van Dyke
انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لانه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فانما يتكلم مما له لانه كذاب وابو الكذاب.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 8:44 Armenian (Western): NT
Դուք ձեր հօրմէն՝ Չարախօսէն էք, եւ կ՚ուզէք ձեր հօ՛ր ցանկութիւնները գործադրել. ան սկիզբէն մարդասպան էր, ու ճշմարտութեան մէջ չկեցաւ՝ որովհետեւ անոր մէջ ճշմարտութիւն չկայ: Երբ ան սուտ խօսի՝ կը խօսի բո՛ւն իր էութենէ՛ն, քանի որ ան ստախօս է՝ եւ սուտին հայրը:

Euangelioa S. Ioannen araura.  8:44 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Çuec, aita deabruaganic çarete, eta çuen aitaren desirac eguin nahi dituçue: hura guicerhaile cen hatseandanic, eta eguián eztu perseueratu: ecen eguiaric ezta hartan. Noiz-ere erraiten baitu gueçurra, bere propritic minço da: ecen gueçurti da eta gueçurraren aita.

Dyr Johanns 8:44 Bavarian
Önn Teufl habtß als Vatern; und ös wolltß dös tuen, wie s der habn mecht. Der war von Anfang an ayn Mörder. Er steet nit auf dyr Waaret irer Seitt, weil in iem kain Waaret ist. Wenn yr liegt, pässt dös zo iem, denn er +ist ayn Leuger und dyr Vater von dyr Lug.

Йоан 8:44 Bulgarian
Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на [лъжата] баща.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你們屬於你們的父——魔鬼,並且想要隨你們父的欲望去做。他從起初就是殺人的,不站在真理之中,因為他裡面沒有真理。他說虛假之事是出於自己的本性,因為他本來就是個說謊者,並且是說謊者之父。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你们属于你们的父——魔鬼,并且想要随你们父的欲望去做。他从起初就是杀人的,不站在真理之中,因为他里面没有真理。他说虚假之事是出于自己的本性,因为他本来就是个说谎者,并且是说谎者之父。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們是出於你們的父魔鬼,你們父的私慾你們偏要行。他從起初是殺人的,不守真理,因他心裡沒有真理。他說謊是出於自己,因他本來是說謊的,也是說謊之人的父。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们是出于你们的父魔鬼,你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的,不守真理,因他心里没有真理。他说谎是出于自己,因他本来是说谎的,也是说谎之人的父。

約 翰 福 音 8:44 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 是 出 於 你 們 的 父 魔 鬼 , 你 們 父 的 私 慾 你 們 偏 要 行 。 他 從 起 初 是 殺 人 的 , 不 守 真 理 , 因 他 心 裡 沒 有 真 理 。 他 說 謊 是 出 於 自 己 ; 因 他 本 來 是 說 謊 的 , 也 是 說 謊 之 人 的 父 。

約 翰 福 音 8:44 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 是 出 於 你 们 的 父 魔 鬼 , 你 们 父 的 私 欲 你 们 偏 要 行 。 他 从 起 初 是 杀 人 的 , 不 守 真 理 , 因 他 心 里 没 有 真 理 。 他 说 谎 是 出 於 自 己 ; 因 他 本 来 是 说 谎 的 , 也 是 说 谎 之 人 的 父 。

Evanðelje po Ivanu 8:44 Croatian Bible
Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži.

Jan 8:44 Czech BKR
Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce vašeho chcete činiti. On byl vražedník od počátku, a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, z svého vlastního mluví; nebo lhář jest a otec lži.

Johannes 8:44 Danish
I ere af den Fader Djævelen, og eders Faders Begæringer ville I gøre. Han var en Manddraber fra Begyndelsen af, og han staar ikke i Sandheden; thi Sandhed er ikke i ham. Naar han taler Løgn, taler han af sit eget; thi han er en Løgner og Løgnens Fader.

Johannes 8:44 Dutch Staten Vertaling
Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

Nestle Greek New Testament 1904
ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

Westcott and Hort 1881
ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. Ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. Ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ· ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

Tischendorf 8th Edition
ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὑμεῖς ἐκ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ· ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὑμεῖς ἐκ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἔστηκεν ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
υμεις εκ του πατρος του διαβολου εστε και τας επιθυμιας του πατρος υμων θελετε ποιειν εκεινος ανθρωποκτονος ην απ αρχης και εν τη αληθεια ουκ εστηκεν οτι ουκ εστιν αληθεια εν αυτω οταν λαλη το ψευδος εκ των ιδιων λαλει οτι ψευστης εστιν και ο πατηρ αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
υμεις εκ του πατρος του διαβολου εστε και τας επιθυμιας του πατρος υμων θελετε ποιειν εκεινος ανθρωποκτονος ην απ αρχης και εν τη αληθεια ουκ εστηκεν οτι ουκ εστιν αληθεια εν αυτω οταν λαλη το ψευδος εκ των ιδιων λαλει οτι ψευστης εστιν και ο πατηρ αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
υμεις εκ πατρος του διαβολου εστε και τας επιθυμιας του πατρος υμων θελετε ποιειν εκεινος ανθρωποκτονος ην απ αρχης και εν τη αληθεια ουχ εστηκεν οτι ουκ εστιν αληθεια εν αυτω οταν λαλη το ψευδος εκ των ιδιων λαλει οτι ψευστης εστιν και ο πατηρ αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
υμεις εκ πατρος του διαβολου εστε, και τας επιθυμιας του πατρος υμων θελετε ποιειν. εκεινος ανθρωποκτονος ην απ αρχης, και εν τη αληθεια ουχ εστηκεν, οτι ουκ εστιν αληθεια εν αυτω. οταν λαλη το ψευδος, εκ των ιδιων λαλει· οτι ψευστης εστι και ο πατηρ αυτου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
υμεις εκ του πατρος του διαβολου εστε και τας επιθυμιας του πατρος υμων θελετε ποιειν εκεινος ανθρωποκτονος ην απ αρχης και εν τη αληθεια ουχ εστηκεν οτι ουκ εστιν αληθεια εν αυτω οταν λαλη το ψευδος εκ των ιδιων λαλει οτι ψευστης εστιν και ο πατηρ αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
υμεις εκ του πατρος του διαβολου εστε και τας επιθυμιας του πατρος υμων θελετε ποιειν εκεινος ανθρωποκτονος ην απ αρχης και εν τη αληθεια ουκ εστηκεν οτι ουκ εστιν αληθεια εν αυτω οταν λαλη το ψευδος εκ των ιδιων λαλει οτι ψευστης εστιν και ο πατηρ αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hymeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epithymias tou patros hymōn thelete poiein. ekeinos anthrōpoktonos ēn ap’ archēs, kai en tē alētheia ouk estēken, hoti ouk estin alētheia en autō. hotan lalē to pseudos, ek tōn idiōn lalei, hoti pseustēs estin kai ho patēr autou.

hymeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epithymias tou patros hymon thelete poiein. ekeinos anthropoktonos en ap’ arches, kai en te aletheia ouk esteken, hoti ouk estin aletheia en auto. hotan lale to pseudos, ek ton idion lalei, hoti pseustes estin kai ho pater autou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hymeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epithymias tou patros hymōn thelete poiein. ekeinos anthrōpoktonos ēn ap' archēs, kai en tē alētheia ouk estēken, hoti ouk estin alētheia en autō. hotan lalē to pseudos, ek tōn idiōn lalei, hoti pseustēs estin kai ho patēr autou.

hymeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epithymias tou patros hymon thelete poiein. ekeinos anthropoktonos en ap' arches, kai en te aletheia ouk esteken, hoti ouk estin aletheia en auto. hotan lale to pseudos, ek ton idion lalei, hoti pseustes estin kai ho pater autou.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:44 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
umeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umōn thelete poiein ekeinos anthrōpoktonos ēn ap archēs kai en tē alētheia ouk estēken oti ouk estin alētheia en autō otan lalē to pseudos ek tōn idiōn lalei oti pseustēs estin kai o patēr autou

umeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umOn thelete poiein ekeinos anthrOpoktonos En ap archEs kai en tE alEtheia ouk estEken oti ouk estin alEtheia en autO otan lalE to pseudos ek tOn idiOn lalei oti pseustEs estin kai o patEr autou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:44 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
umeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umōn thelete poiein ekeinos anthrōpoktonos ēn ap archēs kai en tē alētheia ouch estēken oti ouk estin alētheia en autō otan lalē to pseudos ek tōn idiōn lalei oti pseustēs estin kai o patēr autou

umeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umOn thelete poiein ekeinos anthrOpoktonos En ap archEs kai en tE alEtheia ouch estEken oti ouk estin alEtheia en autO otan lalE to pseudos ek tOn idiOn lalei oti pseustEs estin kai o patEr autou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:44 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
umeis ek patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umōn thelete poiein ekeinos anthrōpoktonos ēn ap archēs kai en tē alētheia ouch estēken oti ouk estin alētheia en autō otan lalē to pseudos ek tōn idiōn lalei oti pseustēs estin kai o patēr autou

umeis ek patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umOn thelete poiein ekeinos anthrOpoktonos En ap archEs kai en tE alEtheia ouch estEken oti ouk estin alEtheia en autO otan lalE to pseudos ek tOn idiOn lalei oti pseustEs estin kai o patEr autou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:44 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
umeis ek patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umōn thelete poiein ekeinos anthrōpoktonos ēn ap archēs kai en tē alētheia ouch estēken oti ouk estin alētheia en autō otan lalē to pseudos ek tōn idiōn lalei oti pseustēs estin kai o patēr autou

umeis ek patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umOn thelete poiein ekeinos anthrOpoktonos En ap archEs kai en tE alEtheia ouch estEken oti ouk estin alEtheia en autO otan lalE to pseudos ek tOn idiOn lalei oti pseustEs estin kai o patEr autou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:44 Westcott/Hort - Transliterated
umeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umōn thelete poiein ekeinos anthrōpoktonos ēn ap archēs kai en tē alētheia ouk estēken oti ouk estin alētheia en autō otan lalē to pseudos ek tōn idiōn lalei oti pseustēs estin kai o patēr autou

umeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umOn thelete poiein ekeinos anthrOpoktonos En ap archEs kai en tE alEtheia ouk estEken oti ouk estin alEtheia en autO otan lalE to pseudos ek tOn idiOn lalei oti pseustEs estin kai o patEr autou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:44 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
umeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umōn thelete poiein ekeinos anthrōpoktonos ēn ap archēs kai en tē alētheia ouk estēken oti ouk estin alētheia en autō otan lalē to pseudos ek tōn idiōn lalei oti pseustēs estin kai o patēr autou

umeis ek tou patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umOn thelete poiein ekeinos anthrOpoktonos En ap archEs kai en tE alEtheia ouk estEken oti ouk estin alEtheia en autO otan lalE to pseudos ek tOn idiOn lalei oti pseustEs estin kai o patEr autou

János 8:44 Hungarian: Karoli
Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölõ volt kezdettõl fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen õ benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

La evangelio laŭ Johano 8:44 Esperanto
Vi estas de patro, la diablo, kaj vi volas fari la dezirojn de via patro. Li estis hommortiganto de la komenco, kaj ne staras en la vero, cxar vero ne estas en li. Kiam li parolas mensogon, li parolas sian proprajxon, cxar li estas mensoganto, kaj la patro de gxi.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 8:44 Finnish: Bible (1776)
Te olette isästä perkeleestä, ja teidän isänne himoja te tahdotte tehdä. Hän on ollut murhaaja alusta, ja ei pysynyt totuudessa; sillä ei totuus ole hänessä. Kuin hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omastansa; sillä hän on valehtelia ja valheen isä.

Jean 8:44 French: Darby
Vous, vous avez pour pere le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre pere. Lui a ete meurtrier des le commencement, et il n'a pas persevere dans la verite, car il n'y pas de verite en lui. Quand il profere le mensonge, il parle de son propre fonds, car il est menteur, et le pere du mensonge.

Jean 8:44 French: Louis Segond (1910)
Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge.

Jean 8:44 French: Martin (1744)
Le père dont vous êtes issus c'est le démon, et vous voulez faire les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persévéré dans la vérité, car la vérité n'est point en lui. Toutes les fois qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur, et le père du mensonge.

Johannes 8:44 German: Modernized
Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lügen redet, so redet er von seinem Eigenen; denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen.

Johannes 8:44 German: Luther (1912)
Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem Eigenen; denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben.

Johannes 8:44 German: Textbibel (1899)
Ihr habt zum Vater den Teufel, und eures Vaters Gelüste wollt ihr vollbringen. Der war ein Menschenmörder von Anfang, und ist nicht in der Wahrheit bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, redet er aus seinem Eigentum, weil er ein Lügner ist und der Vater davon.

Giovanni 8:44 Italian: Riveduta Bible (1927)
Voi siete progenie del diavolo, ch’è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c’è verità in lui. Quando parla il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna.

Giovanni 8:44 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Voi siete dal diavolo, che è vostro padre; e volete fare i desideri del padre vostro; egli fu micidiale dal principio, e non è stato fermo nella verità; poichè verità non è in lui; quando proferisce la menzogna, parla del suo proprio; perciocchè egli è mendace, e il padre della menzogna.

YOHANES 8:44 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Kamu ini daripada bapamu Iblis, dan segala hawa nafsu bapamu itulah yang kamu turut. Ialah pembunuh manusia dari mulanya, tiada ia berdiri di atas yang benar, oleh karena kebenaran tidak ada di dalamnya. Jikalau ia mengatakan bohong, maka ia mengatakan menurut tabiatnya sendiri, karena ia pembohong dan bapa pembohong.

John 8:44 Kabyle: NT
Baba-twen d Cciṭan yerna tebɣam aț-țxedmem lebɣi-s. Nețța d bu-tmegṛaḍ si tazwara, ur yeṭṭif ara di tideț axaṭer ulac deg-s tideț. M'ara yeskiddib, yețmeslay-ed seg ul-is imi d ameskaddab i gella ; d nețța i d bab n lekdeb.

요한복음 8:44 Korean
너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라 저는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 저가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었음이니라

Ioannes 8:44 Latin: Vulgata Clementina
Vos ex patre diabolo estis : et desideria patris vestri vultis facere. Ille homicida erat ab initio, et in veritate non stetit : quia non est veritas in eo : cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur, quia mendax est, et pater ejus.

Sv. Jānis 8:44 Latvian New Testament
Jūsu tēvs ir velns; un jūs gribat darīt sava tēva kārības. Tas sākumā ir bijis slepkava un nepastāv patiesībā, jo viņā patiesības nav. Melus runādams, viņš runā savu, jo viņš ir melis un meļu tēvs.

Evangelija pagal Jonà 8:44 Lithuanian
Jūsų tėvas­velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas.

John 8:44 Maori
Na to koutou matua koutou, na te rewera, e pai ana hoki kia mea i ta to koutou matua i hiahia ai. He kaikohuru ia no te timatanga, kihai hoki tu i roto i te pono, no te mea kahore he pono i roto i a ia. Ki te korero teka ia, e korero ana i ana: he korero teka hoki ia, ko te matua o te teka.

Johannes 8:44 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Juan 8:44 Spanish: La Biblia de las Américas
Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. El fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira.

Juan 8:44 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. El fue un asesino desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira.

Juan 8:44 Spanish: Reina Valera Gómez
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer; él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.

Juan 8:44 Spanish: Reina Valera 1909
Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre d

Juan 8:44 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira .

João 8:44 Bíblia King James Atualizada Português
Vós pertenceis ao vosso pai, o Diabo; e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira.

João 8:44 Portugese Bible
Vós tendes por pai o Diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai; ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade; quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio; porque é mentiroso, e pai da mentira.   

Ioan 8:44 Romanian: Cornilescu
Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

От Иоанна 8:44 Russian: Synodal Translation (1876)
Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец иотец лжи.

От Иоанна 8:44 Russian koi8r
Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.

John 8:44 Shuar New Testament
Atumφ Aparφnkia uunt iwianchiiti. Tura niiniu asarum nii wakera nu T·rarme. Yßmankamtaiksha uunt iwianchkia tuke mankartiniaiti. Nekas ana nunasha nakitiawai tuke Wßitrin asa. Wßitraksha Nφiniunak chichaawai. Iis, waitia uuntri asa tuke Wßitriniaiti.

Johannes 8:44 Swedish (1917)
I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Yohana 8:44 Swahili NT
Ninyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi na mnataka tu kutekeleza tamaa za baba yenu. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo; hana msimamo katika ukweli, kwani ukweli haumo ndani yake. Kila asemapo uongo, husema kutokana na hali yake ya maumbile, maana yeye ni mwongo na baba wa uongo.

Juan 8:44 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito.

Ǝlinjil wa n Yaxya 8:44 Tawallamat Tamajaq NT
Wǝr tǝlem daɣ abbatan ar Iblis, amaran tǝrâm ad tassandim deranan n abba-nawan. Harwa ɣur ǝnǝtti ad iqqal ǝmǝggi ǝn man, amaran wǝr ibded daɣ tidǝt, fǝlas wǝr tǝha tidǝt ǝwǝl-net. Igi ǝn bahu a imosan ǝttǝbiɣat-net fǝlas anasbahu a imos, imos deɣ abba ǝn bahu.

ยอห์น 8:44 Thai: from KJV
ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือพญามาร และท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่เดิมมา และมิได้ตั้งอยู่ในความจริง เพราะความจริงมิได้อยู่ในมัน เมื่อมันพูดมุสามันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสา และเป็นพ่อของการมุสา

Yuhanna 8:44 Turkish
Siz babanız İblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır.

Йоан 8:44 Ukrainian: NT
Ви від отця диявола, й хотїння отця вашого диявола хочете робити. Той був душогубцем з почину; й в правдї не встояв; бо нема правди в йому. Коли говорить брехню, із свого говорить; бо він брехун і отець її.

John 8:44 Uma New Testament
Magau' Anudaa' -hanale tuama-nie! Pai' doko' oa' -koi mpotuku' konoa tuama-ni tetu. Ngkai lomo' -na, topepatehi ami' -imi. Uma-i ria mpo'uli' napa to makono, apa' uma ria napa-napa to makono hi hi'a. Ane moboa' -i, gati-nami-hana, apa' topoboa' ami' -i, pai' hawe'ea tauna to moboa' mpo'uhi kehi-na.

Giaêng 8:44 Vietnamese (1934)
Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.

John 8:43
Top of Page
Top of Page